Keyword

avoindata.fi

368 record(s)
 
Type of resources
Available actions
Topics
Keywords
Contact for the resource
Provided by
Years
Formats
Representation types
Update frequencies
status
Service types
Scale
Resolution
From 1 - 10 / 368
  • Paavo - Open data by postal code area contain the following geographic data: 1) Paavo postal code areas 2) Paavo postal code areas (extended to sea areas) 3) Paavo statistical data (103 variables) combined with the postal code areas There are two different versions of the map data: extending to sea areas mainly produced for statistics production, and the version produced from this for map visualisation cut with the coastline. The map data contain the surface areas of the postal code areas and the municipality codes defined for the postal code areas. The statistical data contain data on the population structure, the degree of education, the income of the inhabitants and households, the size of house-holds and life stage, buildings and dwellings, workplaces, and the main ac-tivities of the inhabitants. The statistical data are also available in the PxWeb database (http://pxnet2.stat.fi/PXWeb/pxweb/en/Postinumeroalueittainen_avoin_tieto/). The data are protected. Protected data are indicated with -1. New data are updated annually in January. The data descriptions can be found in this link: http://tilastokeskus.fi/tup/paavo/paavon_aineistokuvaukset_en.html. The general Terms of Use must be observed when using the data: http://tilastokeskus.fi/org/lainsaadanto/copyright_en.html.

  • Maantiet on jaettu erillisiin hoitourakka-alueisiin, joiden hoidosta vastaa aika-ajoin kilpailutettavat urakoitsijat Kartta-aineistossa esitetään muun muassa eri hoitourakka-alueet, urakoiden kesto sekä hanketta hoitava urakoitsija.

  • Sjötrafikmärken är en allmän beskrivning för skyltar, informationsmärken, hjälpmärken, kabel- samt ledningstavlor och som beskriver förbud, bestämmelser eller begränsningar och riktningstecken. Sjötrafikmärken anses höras till sjöfartens säkerhetsanordningar. Innehåller sjötrafikmärken registrerade i Trafikledsverkets farledsregister.

  • En farled är en enhetlig i terrängen eller på kartan bemärkt enhetlig färdplan på ett vattenområde. En farleds geometri består av navigationsområden och farledsområden. Sjöfartens säkerhetsanordningar, sjömärken, begränsningsområden och muddringsområden länkas ofta ihop till en eller flera farleder. Innehåller farleder registrerade i Trafikledsverkets vattenregister.

  • Ett farledsområde är ett område som är menat för sjöfart och begränsas av farledens gränslinjer. Till farledsområdet hör även specialområden för sjöfart planerade i samband med farleden. Sådana är vänte-, mötes- och vändnings- samt ankringsområden. Datan innehåller farledsområden registrerade i Trafikledsverkets farledsregister. För farledsområdet anmäls farledens begränsadedjup och de ramade djupen. Ett farledsområde kan klassificeras enligt kvalitets, typ, rum och utmärkning.

  • Navigationslinjen pekar den riktlinjiga körlinjen för farleden. Datan innehåller navigationslinjer registrerade i Trafikledsverkets farledsregister.

  • Tipplats är ett området varifrån material från muddring placeras. Datan innehåller tipplatser som är registrerade i Trafikledsverkets vattenregister.

  • Digiroad är ett öppet och nationellt informationssystem som omfattar mittlinjegeometrin för hela Finlands väg- och gatunät samt de viktigaste egenskapsuppgifterna. Digiroad tillhandahåller en heltäckande, enhetlig beskrivning av trafiknätet i digital form.Digiroad samlar sin information från Trafikledsverkets vägregister, Lantmäteriverkets Terrängdatabas samt från kommunernas gatudatabaser och andra myndigheters system (t.ex. Helsingforsregionens trafik HRT). Digiroads mittlinjegeometri fås från Lantmäteriverkets terrängdatabas. Den täcker hela Finlands vägar, gator och privata vägar samt trafikleder för lätt trafik och körstigar som finns i terrängdatabasen. Dessutom finns det beskrivet en del av kommuners och Trafikledsverkets mittlinjegeometri vars ursprung inte kommer från Lantmäteriverket. Dessa väglänkar går att urskilja från den andra geometrin med hjälp av egenskapsinformation om administratören. För planering av rörlighet är egenskaper såsom bl.a. funktionell klass, informationen om trafikens riktning, vägars namn- och adressuppgifter, begränsningar samt andra egenskaper: hastighet, bredd, beläggning, plankorsningar, väsentliga. Digiroad-datan finns att ladda ned från Trafikledsverkets laddnings- och visningstjänst samt från förmedlingstjänsten för öppna data. Kollektivtrafikens hållplatser finns även att ladda ner via Digiroads hemsida. Mer spesifika uppgifter om hållplatser hittas under "Resurser". Den senaste beskrivningen för Digiroads dataslag hittas här: https://vayla.fi/web/sv/oppna-data/digiroad/data/digiroad-materialpublikationer

  • Muddringområden är områden varifrån bottenmaterial har tagits bort på ett farledsområde för att nå planerat djup. Innehåller muddringsområden bemärkta i Trafikledsverkets farledsregister.

  • Radarfyr är en elektronisk tilläggsapparat för säkerhetsanordningar (ofta bestående). När radarfyren tagit emot radarens signaler skickar den tillbaka MORSE-svarskoden som syns på bildytan. Även benämningen racon används för den. Datan innehåller radarfyrar registrerade i Trafikledsverkets farledsregister.