From 1 - 10 / 38
 • The Arctic SDI Gazetteer Service is a service that contains authoritative place names data from the arctic area. The service can be used for searching place names and performing reverse geocoding. The service contains about 2.87 million place name locations with about 3.15 million place names. It contains data from following sources: * Canada (Natural Resources Canada, updated: 02/2018) * Denmark (including Greenland) (SDFE, updated: 05/2017) * Finland (National Land Survey of Finland, updated: 04/2017) * GEBCO Undersea feature names gazetteer (updated: 04/2019) * Iceland (National Land Survey of Iceland, updated: 08/2017) * Norway (Norwegian Mapping Authority, updated: 08/2017) * Russia (Russian Mapping Agency, updated: 04/2019) * Sweden (Swedish National Mapping Agency, updated: 05/2017) * USA (US Geological Survey, updated: 05/2017)

 • Categories  

  Air traffic network-product is a link-knot routing dataset compliant with INSPIRE requirements. It includes f.ex. flight routes and aerodromes. Data shall not be used for operational flight activities or flight planning. INSPIRE Air Traffic Network-product includes spatial information of air traffic network in accordance with the INSPIRE Directive. The data has been retrieved from the EAD database maintained by Eurocontrol. Information is updated regularly but is not constantly up to date. Data can be used for purposes that are in accordance with the INSPIRE Directive, but shall not be used for operational flight activities or flight planning. ANS Finland www.ais.fi –site provides information for operational flight activities or flight planning

 • Biomassa-atlaksen yritystoiminnan jätetiedot kuvaavat ympäristölupa- ja raportointivelvollisten yritysten vuosittain tuottamien biohajoavien jätteiden määriä. Aineisto perustuu ympäristöhallinnon valvonta- ja kuormitustietojärjestelmään (VAHTI) kirjattuihin jätetietoihin, joita on jatkokäsitelty Suomen ympäristökeskuksessa. Biohajoavia jätteitä syntyy kuitenkin myös muilta kuin VAHTIin raportoivilta yrityksiltä. Koska kaikki biohajoavia jätteitä tuottavat yritykset tai toiminnot eivät ole ympäristölupavelvollisia tai raportointivelvollisia VAHTIin nähden, on kyseistä jätevirtaa Biomassa-atlaksessa tarkasteltu tiettyjä, erityisesti biohajoavia jätteitä käsitteleviä laitoksia koskevien tietojen avulla. VAHTIn kompostointi-, biokaasu- ja jätepolttoaineen valmistuslaitoksilta lähtevät biohajoavat jätemäärät on otettu Biomassa-atlaksen jätteenkäsittelylaitosten aineistoon mukaan. Kyseiset laitokset ovat ympäristölupavelvollisia, ja ne vastaanottavat biohajoavaa jätettä myös niiltä toimijoilta, joiden jätemääriä ei ole mukana Biomassa-atlaksen yritysten jätemäärätiedoissa. On kuitenkin huomioitava, että tiedot saattavat olla osittain päällekkäisiä yritysten biohajoavien jätemäärien kanssa, ja tästä syystä niitä ei pidä tarkastella kartalla yhtä aikaa. Jätteenkäsittelyn biohajoava jätemäärätieto antaa kuitenkin lisäinformaatiota, kun tavoitteena on biohajoavien jätevirtojen ohjaaminen entistä enemmän hyödyntämiseen. Biomassa-atlaksen jätteenkäsittelylaitosten biohajoava jätemäärätieto (t/v) on ilmoitettu jäteasetuksen (Vna jätteistä 179/2012, liite 4) mukaisten jäteluokkien mukaan. Lisäksi lietteille on käytössä kirjaintarkenne A-G, joka ilmaisee lietteen käsittelytavan. Biomassa-atlaksessa jätetiedot on edelleen luokiteltu viiteen pääluokkaan edellä mainittujen EWC-jäteluokkakoodien perusteella: 1) eläin- ja kasvijäte, 2) liete, 3) paperi- ja pahvijäte, 4) puujäte ja 5) sekajäte. Pääluokkien lisäksi jätemäärätiedot jakautuvat vielä tarkemmin 62 alaluokkaan. Jäteluokitus on esitetty Biomassa-atlaksen verkkosivulla. Tiedot päivitetään Biomassa-atlakseen kerran vuodessa. Viimeisin päivitys koskee vuotta 2015. Jätemäärätiedoista ei käy ilmi yksittäisen jätteentuottajan nimi.

 • Tiedot 140 yhdistysten ylläpitämästä kiinteistöstä Varsinais-Suomen kylissä, maaseudulla ja saaristossa. Kentät: - Kohteen nimi - Omistaja - Kuvaus - Osoite - Kunta - Lisätiedot

 • Iisalmen ajantasa-asemakaava on koostekartta hyväksytyistä ja lainvoiman saaneista asemakaavoista. Aineisto on tuotettu lainvoimaisten asemakaavojen pohjalta ja sitä ylläpidetään Oracle- tietokannassa Trimble Locus- järjestelmässä. Kuvaustekniikan mittakaava 1:1000. Päivitys ja ylläpito jatkuvaa.

 • Aineisto kattaa ympäristöhallinnon tekemien sisävesien (järvet, joet) luotauksien syvyystiedot. Tietoja käytetään järvien ja jokien syvyysaineiston (syvyyskäyrät ja -alueet sekä maksimisyvyyspiste) tuottamiseen. Luotauspisteisiin on yhdistetty luotauksen lähtötasotieto sekä järvien osalta järvien fysiografiatietoja SYKEn ylläpitämästä järvirekisteristä. Aineisto kuuluu SYKEn avoimiin aineistoihin (CC BY 4.0) Lisätietoja: https://geoportal.ymparisto.fi/meta/julkinen/dokumentit/Luotaus.pdf

 • Helsingin kaupungin karttapalvelu on internetissä toimiva kansalaisten käyttöön suunnattu karttojen katselupalvelu, jonka kautta pystyy myös tutustumaan joihinkin aineistojen ominaisuustietoihin sekä myös lataamaan joitakin aineistoja tiedostomuodossa.

 • Vantaan kaupungin paikannuspalvelu on rest-rajapintapalvelu, jonka kautta on saatavilla osoite- ja kiinteistörekisteristä tuotetut paikannustiedot pistemäisinä ETRS-GK25FIN (EPSG:3879) koordinaatteina esitettynä. Data palautetaan JSON-muodossa. Palvelua voi käyttää sekä geokoodaukseen eli sijainnin hakemiseen osoitteelle tai kiinteistölle, että käänteiseen geokoodaukseen, eli lähimmän osoitteen tai kiinteistön hakemiseen sijainnin perusteella. Aineistoja hallinnoi Vantaan kaupunki. Palvelun käyttö on maksutonta eikä vaadi autentikointia eli tunnistautumista käyttäjätunnuksen ja salasanan avulla.

 • Museoviraston INSPIRE katselupalvelu on WMS-rajapintapalvelu, jonka kautta on saatavilla seuraavat karttatasot (suluissa tekninen nimi): Kiinteiden muinaisjäännösten pistemäinen sijainti/ Protected Sites - Archeaological (PS.ProtectedSitesArchaeologicalPoint), Kiinteiden muinaisjäännösten aluemainen sijainti/ Protected Sites - Archeaological (PS.ProtectedSitesArchaeologicalPolygon), Aluerajauksina merkityt valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt, RKY/ Protected Sites - Landscape (PS.ProtectedSitesLandscapePolygon) Pistemäisinä merkityt valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt, RKY/ Protected Sites - Landscape (PS.ProtectedSitesLandscapePoint) Viivamaisina merkityt valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt, RKY/ Protected Sites - Landscape (PS.ProtectedSitesLandscapeLine) Palvelu perustuu suojeltujen, rauhoitettujen ja valtakunnallisesti merkittävien kulttuuriympäristökohteiden tietoja sisältäviin muinaisjäännösrekisteriin ja RKY-inventointiin. Aineistoja hallinnoi Museovirasto. Palvelun käyttö on maksutonta eikä vaadi autentikointia eli tunnistautumista käyttäjätunnuksen ja salasanan avulla.

 • Iisalmen kaupungin osoiterekisteri/ vahvistetut osoitteet ylläpidetään Oracle tietokannassa ja julkaistaan Ylä-Savon karttapalvelussa. Osoitteelle määritetään sijainti ETRS-Gk27 koordinaatistossa. Aineistosta saa erilaisia raportteja ja listauksia.