Creation year

2017

123 record(s)
 
Type of resources
Available actions
Topics
Keywords
Contact for the resource
Provided by
Years
Formats
Representation types
Update frequencies
Service types
Scale
Resolution
From 1 - 10 / 123
 • This dataset contains borders of the HELCOM MPAs (former Baltic Sea Protected Areas (BSPAs). The dataset has been compiled from data submitted by HELCOM Contracting Parties. It includes the borders of designated HELCOM MPAs stored in the <a href="http://mpas.helcom.fi" target="_blank">HELCOM Marine Protected Areas database</a>. The designation is based on the HELCOM Recommendation 15/5 (1994). The dataset displays all designated or managed MPAs as officially reported to HELCOM by the respective Contracting State until in November 2018 (latest data update). The latest related HELCOM publication based on MPA related data is <a href="http://www.helcom.fi/Lists/Publications/BSEP148.pdf" target="_blank"> Ecological coherence assessment of the Marine Protected Area network in the Baltic. Balt. Sea Environ. Proc. No. 148 (HELCOM 2016)</a> The dataset contains the following information: MPA_ID: Unique ID of the MPA as used in HELCOM Marine Protected Areas database Name: Name of the MPA Country: Country where MPA is located Site_link: Direct link to site's fact sheet in the <a href="http://mpas.helcom.fi" target="_blank">HELCOM Marine Protected Areas database</a> where additional information is available MPA_status: Management status of the MPA Date_est: Establishment date of the MPA Year_est: Establishment year of the MPA

 • The Arctic SDI Gazetteer Service is a service that contains authoritative place names data from the arctic area. The service can be used for searching place names and performing reverse geocoding. The service contains about 2.87 million place name locations with about 3.15 million place names. It contains data from following sources: * Canada (Natural Resources Canada, updated: 02/2018) * Denmark (including Greenland) (SDFE, updated: 05/2017) * Finland (National Land Survey of Finland, updated: 04/2017) * GEBCO Undersea feature names gazetteer (updated: 04/2019) * Iceland (National Land Survey of Iceland, updated: 08/2017) * Norway (Norwegian Mapping Authority, updated: 08/2017) * Russia (Russian Mapping Agency, updated: 04/2019) * Sweden (Swedish National Mapping Agency, updated: 05/2017) * USA (US Geological Survey, updated: 05/2017)

 • This dataset represents the density of all IMO registered ships operating in the Baltic Sea. Density is defined as the number of ships crossing a 1 x 1km grid cell. It is based on HELCOM AIS (Automatic Identification System) data. The HELCOM AIS network hosts all the AIS signals received by the Baltic Sea States since 2005. The AIS Explorer allows to compare density maps of different ship types per month: http://maps.helcom.fi/website/AISexplorer/ The data was processed to produce density maps and traffic statistics. All scripts are available in GitHub: https://github.com/helcomsecretariat. The production of these maps have been carried out 2016-2017 through the HELCOM project on the assessment of maritime activities in the Baltic Sea. The underlying AIS data processing work has been co-financed by EU projects Baltic Scope (2015-2017 EASME/EMFF/2014/1.2.1.5) and Baltic Lines (2016-2019, Interreg Baltic Sea Region). In addition, the Ministry of the Environment of Finland supported the work with a special contribution in view of the use of the results in the HOLAS II process.

 • Categories  

  Air traffic network-product is a link-knot routing dataset compliant with INSPIRE requirements. It includes f.ex. flight routes and aerodromes. Data shall not be used for operational flight activities or flight planning.

 • Aineisto kattaa Väyläviraston ylläpitämän maantieverkon. Tälle tietolajille inventoidaan tiealueella olevat kivetyt alueet. Kivetyistä alueista inventoidaan tyyppi ja materiaali. Lisäksi kirjataan pinta-ala ja kuntopuutteet. Ajoratojen välissä sijaitsevat kiveykset inventoidaan ajoradalle yksi. Siltojen keilat ja etuluiskat rekisteröidään sillan ylittävälle tielle. Mikäli ylittävä väylä ei ole tieosoitejärjestelmässä, kirjataan siltaan liittyvä kiveys alimenevän tien ao. puolelle. Kivetyt alueet kuvataan.

 • Biomassa-atlaksen yritystoiminnan jätetiedot kuvaavat ympäristölupa- ja raportointivelvollisten yritysten vuosittain tuottamien biohajoavien jätteiden määriä. Aineisto perustuu ympäristöhallinnon valvonta- ja kuormitustietojärjestelmään (VAHTI) kirjattuihin jätetietoihin, joita on jatkokäsitelty Suomen ympäristökeskuksessa. Biohajoavia jätteitä syntyy kuitenkin myös muilta kuin VAHTIin raportoivilta yrityksiltä. Koska kaikki biohajoavia jätteitä tuottavat yritykset tai toiminnot eivät ole ympäristölupavelvollisia tai raportointivelvollisia VAHTIin nähden, on kyseistä jätevirtaa Biomassa-atlaksessa tarkasteltu tiettyjä, erityisesti biohajoavia jätteitä käsitteleviä laitoksia koskevien tietojen avulla. VAHTIn kompostointi-, biokaasu- ja jätepolttoaineen valmistuslaitoksilta lähtevät biohajoavat jätemäärät on otettu Biomassa-atlaksen jätteenkäsittelylaitosten aineistoon mukaan. Kyseiset laitokset ovat ympäristölupavelvollisia, ja ne vastaanottavat biohajoavaa jätettä myös niiltä toimijoilta, joiden jätemääriä ei ole mukana Biomassa-atlaksen yritysten jätemäärätiedoissa. On kuitenkin huomioitava, että tiedot saattavat olla osittain päällekkäisiä yritysten biohajoavien jätemäärien kanssa, ja tästä syystä niitä ei pidä tarkastella kartalla yhtä aikaa. Jätteenkäsittelyn biohajoava jätemäärätieto antaa kuitenkin lisäinformaatiota, kun tavoitteena on biohajoavien jätevirtojen ohjaaminen entistä enemmän hyödyntämiseen. Biomassa-atlaksen jätteenkäsittelylaitosten biohajoava jätemäärätieto (t/v) on ilmoitettu jäteasetuksen (Vna jätteistä 179/2012, liite 4) mukaisten jäteluokkien mukaan. Lisäksi lietteille on käytössä kirjaintarkenne A-G, joka ilmaisee lietteen käsittelytavan. Biomassa-atlaksessa jätetiedot on edelleen luokiteltu viiteen pääluokkaan edellä mainittujen EWC-jäteluokkakoodien perusteella: 1) eläin- ja kasvijäte, 2) liete, 3) paperi- ja pahvijäte, 4) puujäte ja 5) sekajäte. Pääluokkien lisäksi jätemäärätiedot jakautuvat vielä tarkemmin 62 alaluokkaan. Jäteluokitus on esitetty Biomassa-atlaksen verkkosivulla. Tiedot päivitetään Biomassa-atlakseen kerran vuodessa. Viimeisin päivitys koskee vuotta 2015. Jätemäärätiedoista ei käy ilmi yksittäisen jätteentuottajan nimi.

 • Pyöräprofiilimittalaite on laite, joka mittaa laserilla pyörän profiilin. Pyöräprofiilimittalaitteista ilmoitetaan nimi, järjestelmä, malli, valmistaja, käyttöönottopäivä, keskusyksikön sijainti ja käytössä olon tila (käytössä, ei käytössä, ei tiedossa) sekä sijaintiin liittyen sijaintipaikkanimi, sijaintiraidetunnus, ratakilometrisijainti ja ratanumero. Laite kuuluu liikkuvan kaluston valvontalaitteisiin. Aineisto kattaa Väyläviraston omistamat rautatiet.

 • Aineisto kattaa Väyläviraston ylläpitämän maantieverkon. Maantie voidaan tehdä moottoritieksi tai moottoriliikennetieksi liikenteen määrän ja tarjottavan palvelutason niin vaatiessa. Inventoitaessa moottoriväylien katsotaan ulottuvan sellaiseen liittymään saakka, missä hitaat ajoneuvot ja kevyt liikenne voivat siirtyä rinnakkaistielle. Moottoritie on aina 2-ajoratainen, joten se päättyy siinä, missä 2-ajorataisuuskin. Se osa, jolla poikkileikkauksen muutos 2-ajorataisesta 1- ajorataiseksi tapahtuu ja / tai, jolta puuttuu keskikaista, on moottoriliikennetietä kunnes päästään em. liittymään. Näin riippumatta siitä, mihin moottoriväylästä ilmoittava kilpi tarkalleen on jouduttu sijoittamaan. Tie voidaan toteuttaa kaksiajorataisena myös ilman että se liikennetekniseltä tasoltaan on moottoritie. Tietojen rekisteröinti perustuu aina suunnitelma- asiakirjoihin tai liikenteelle luovutuspäätöksessä kuvattuun lopputulokseen. Tämän lisäksi moottoriväylät osoitetaan maastossa erillisin kilvin. Tällä tietolajilla kerrotaan jos tien ajosuunnat on fyysisesti erotettu toisistaan. Tällöin ajoratoja on kaksi ja niille molemmille luodaan oma tieosoite sekä vastaava geometria. Näin menetellään silloinkin jos ajosuunnat on vain paikallisesti erotettu toisistaan yli 200 metrin matkalla. Geometrian luontevan käsittelyn vuoksi ajoratojen tulkitaan yhdistyvän vasta 10 metriä erottavan fyysisen esteen jälkeen. 2-ajorataisuuden määrittelyä on kuvattu esimerkein ohjeessa Tierekisterin osoitejärjestelmä.

 • Biomassa-atlaksen yritystoiminnan jätetiedot kuvaavat ympäristölupavelvollisten yritysten vuosittain tuottamien biohajoavien jätteiden määriä 1 km ruutuaineistona. Aineisto perustuu ympäristöhallinnon valvonta- ja kuormitustietojärjestelmään (VAHTI) kirjattuihin asiakaskohtaisiin jätetietoihin, joita on jatkokäsitelty Suomen ympäristökeskuksessa. Tiedot koskevat vuotta 2015. Jätemäärät (t/v) on ilmoitettu kansallisen jäteluokituksen mukaisiin kuusinumeroisiin EWC- jäteluokkiin. Luokitus perustuu valtioneuvoston asetukseen jätteistä (179/2012, liite 4). EWC-jäteluokkakoodi (EWC=European waste code) on muotoa xx.yy.zz, jossa neljä ensimmäistä numeroa kuvaavat jätteen alkuperätoimintaa ja sen alatoimialoja ja kaksi viimeistä numeroa jätteen laatua. Kansallisessa jäteluokituksessa on toimialaluokkia kaikkiaan 20. VAHTIssa on lisäksi lietteille käytössä kirjaintarkenne A-G, joka ilmaisee lietteen käsittelytavan. VAHTI-tietojärjestelmässä asiakaskohtaiset jätetiedot kirjataan kolmeen eri jätevirtaan: lähtevä ja tuleva jätevirta sekä varastotilanne. Biomassa-atlaksen yritystoiminnan jätemäärätiedot perustuvat VAHTI-asiakkaiden lähtevään jätevirtaan kirjattuihin, biohajoavia jätejakeita koskeviin määrätietoihin (t/v). VAHTI-tietojärjestelmä ei mahdollista jätemäärien aukotonta tasetarkastelua, sillä se on pääasiallisesti kehitetty viranomaisten valvontatehtävää, ei tilastointia varten. Tämän vuoksi Biomassa-atlaksen yritystoiminnan jätemääristä on poistettu jätteenkäsittelylaitoksilta lähtevät jätemäärät. Osa jätteenkäsittelylaitoksilta lähtevistä jätemääristä tulee jo kertaalleen kirjatuksi VAHTIssa muiden yritysten lähteviin jätteisiin, ja näin ollen ne olisivat osittain päällekkäistä tietoa. Käytännössä osa yritystoiminnan jätteistä kulkee jätteenkäsittelylaitosten, kuten kuljetus- ja keräystoimintaa harjoittavien yritysten kautta hyödyntämiseen ja osa suoraan varsinaisiin jätteen käsittely-/hyödyntämispaikkoihin. Biomassa-atlaksessa yritystoiminnan jätetiedot on VAHTIn EWC-jäteluokkakoodien perusteella jaoteltu viiteen pääluokkaan: 1) eläin- ja kasvijäte, 2) liete, 3) paperi- ja pahvijäte, 4) puujäte ja 5) sekajäte. Pääluokkien lisäksi määrätiedot jakautuvat vielä tarkemmin 62 alaluokkaan. Jäteluokitus on esitetty Biomassa-atlaksen verkkosivulla. Tiedot päivitetään Biomassa-atlakseen kerran vuodessa. Viimeisin päivitys koskee vuotta 2015. Jätemäärätiedoista ei käy ilmi yksittäisen jätteentuottajan nimi. Yritysten biohajoavien jätteiden ja laskennallisesti tuotettujen yhdyskuntien biohajoavien jätteiden määrätietoja ei pidä tarkastella kartalla samanaikaisesti, koska osa tiedoista on päällekkäistä. Laskennallisiin biohajoaviin yhdyskuntajätteisiin sisältyy myös yritysten yhdyskuntajätteen kaltainen biohajoava jäte, jota esimerkiksi on toimistoista peräisin oleva paperi- ja pahvijäte ja henkilöstöruokaloista peräisin oleva biojäte.

 • Aineisto kattaa Väyläviraston ylläpitämän maantieverkon. Tietolajilla ilmoitetaan tieosuudet, jotka ko. vuonna ovat olleet kelirikkorajoituksen alaisia. Tietoa käytetään vain tilastointiin eikä kevään aikana muuttuvien kelirikkorajoitusten seuraamiseen. Rajoituskohteet jaetaan yhtenäisiksi osuuksiksi siten, että kelirikon alkamispäivämäärä (ensimmäinen rajoitus) ja toisaalta rajoituksen poistamispäivämäärä kullakin osuudella on vakio. Ko. osuudelta ilmoitetaan pienin rajoitusten sallimista tonnimääristä, joka siis on saattanut vaihdella kevään kuluessa.