From 1 - 10 / 82
  • WMS-palvelu sisältää INSPIRE-direktiivin Liite II/Korkeus-ryhmään kuuluvat seuraavat SYKEn aineistot: Järvien syvyysaineisto. Aineistot eivät ole INSPIREn tietotuotemäärittelyn mukaisia. Aineistot kuuluvat SYKEn avoimiin aineistoihin (CC BY 4.0). Palvelu on tarkasteltavissa mittakaava-alueella 1:5000 – 1:20 000 000.

  • LIPAS-järjestelmän WMS-rajapintapalvelun kautta on saatavilla liikuntapaikkojen tiedot erilaisilla karttatasoilla. Palvelu tarjoaa suppeat perustiedot pisteinä, reitteinä ja alueina. Liikuntapaikkatyypeittäin tarjotaan kaikki liikuntapaikoista kerätät tiedot omilla karttatasoillaan. Lisäksi tarjotaan päätyyppien mukaiset kokoavat tasot. Palvelu perustuu Suomen liikunta- ja virkistyspaikkojen sijainti- ja ominaisuustietoja sisältävään LIPAS -aineistoon. Aineistoja hallinnoi Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellinen tiedekunta. Lipas-tietokannan tiedot ovat avointa aineistoa. Käyttö CC 4.0 Nimeä-lisenssin mukaisesti. Palvelun käyttö on maksutonta eikä vaadi autentikointia eli tunnistautumista käyttäjätunnuksen ja salasanan avulla.

  • Joensuun WMS-palvelu on WMS-rajapintapalvelu, jonka kautta on saatavilla seuraavat karttatasot (suluissa tekninen nimi):Joensuun opaskartta (Opaskartta), Joensuu ajantasakaava (Ajantasakaava), Joensuun kaupunki maanomistuskartta (Maanomistuskartta), Joensuun kantakartta (Kantakartta), Joensuun ortokuva (Ortokuva), Joensuu peruskartta (Peruskartta). Palvelu perustuu Joensuun ajantasa-asemakaava, kantakartta- ja opaskartta aineistoihin. Aineistoja hallinnoi peruskarttaa lukuunottamatta Joensuun kaupunki.Peruskartta-aineistoa hallinnoi Maanmittauslaitos. Palvelun käyttö on maksutonta eikä vaadi autentikointia eli tunnistautumista käyttäjätunnuksen ja salasanan avulla.

  • WMS-palvelu sisältää INSPIRE-direktiivin Liite II/Geologia-ryhmään kuuluvat seuraavat SYKEn aineistot: Pohjavesialueet. Aineistot eivät ole INSPIREn tietotuotemäärittelyn mukaisia. Aineistot kuuluvat SYKEn avoimiin aineistoihin (CC BY 4.0). Palvelu on tarkasteltavissa mittakaava-alueella 1:5000 – 1:20 000 000.

  • KUVAUS Aineisto sisältää vuonna 2013 Keskustan strategisen osaylseiskaavan alueelle toteutetun Harava-kyselyn lomake- ja karttavastaukset. KATTAVUUS Aineisto kanttaa kyselyn kohdealueen (keskusta).Tulokset on esitetty koodatuin merkein: hyvä / soveltumaton paikka tapahtumalle, kehitettävä paikka / ranta-alue, toimiva / viihtyisä paikka, minne toivotaan uusia kahviloita, kauppoja tai muita alueita. PÄIVITYS Tampereen kaupunki yleiskaavoitus. KOORDINAATISTOJÄRJESTELMÄ Aineisto tallennetaan ETRS-TM35FIN (EPSG:3067) tasokoordinaattijärjestelmässä. GEOMETRIA Pistemäistä tietoa. SAATAVUUS Aineisto on katsottavissa Oskari-karttapalvelussa. JULKISUUS Julkinen aineisto. POIKKILEIKKAUS Aineistoa ei ylläpidetä. AINEISTOSTA VASTAAVA TAHO: Tampereen kaupunki, yleiskaavoitus

  • Opaskartta on yleistetty karttatuote, jonka ylläpitomittakaava on 1:10000. Opaskartan alue kattaa Loimaan taajamien alueet. Aineisto sisältäämm. seuraavat tiedot: nimistö, kadut, tiet ja rautatieyhteydet, julkiset rakennukset, asuinalueet, teollisuusalueet, metsä-, pelto-, ja vesistöalueet sekä kunnan rajat. Aineistoa päivitetään ja ylläpidetään jatkuvasti.

  • Sisältää Muuramen kunnan alueen viranomaisten tiedossa olevat pilaantuneet maa-alueet Keski-Suomen ELY-keskuksen aineistosta. Aineistoa päivitetään jatkuvasti. Aineiston koordinaattijärjestelmä on ETRS-GK26 ja korkeusjärjestelmä N2000. Aineisto on vektorimuodossa. Aineisto on kunnan sisäisessä karttapalvelussa suunnittelukäytössä. Aineistosta on saatavilla shapefile-tiedosto pyydettäessä.

  • Suonenjoen osayleiskaava on likimääräinen esitys taajaman yleiskaava-alueesta ja se on digitoiden kerätty mm. Suonenjoen kaupungin kaava-aineistosta. Yleiskaavassa esitetään tavoitellun kehityksen periaatteet ja osoitetaan tarpeelliset alueet yksityiskohtaisen kaavoituksen ja muun suunnittelun sekä rakentamisen ja muun maankäytön perustaksi Aineisto on tuotettu AutoCAD dwg-formaatissa. Aineiston koordinaattijärjestelmä on ETRS-GK27 ja korkeusjärjestelmä N2000. Aineistoa päivitetään mahdollisten kaavamuutosten mukaan.

  • Pääasiassa Metsähallituksen ja Jyväskylän yliopiston lähtöaineistoista Suomen ympäristökeskuksessa tuotettu, koko Suomen kattava, vektorimuotoinen paikkatietoaineisto. Virkistysmahdollisuuksilla tarkoitetaan virkistysalueita, ulkoilureittejä ja virkistyspalveluita. Aineisto sisältää viivamaisena erilaisia kesä- ja talviretkeilyreittejä, luontopolkuja ja esteettömiä reittejä, pistemäisenä mm. leiriytymisalueita, opastuskeskuksia ja aktiviteettikohteita, kuten uimapaikkoja, lintutorneja ja virkistyskalastuskohteita sekä polygoneina mm. luonnonsuojelu-, virkistys- ja retkeilyalueita. Aineisto soveltuu matkailukäyttöön. Aineiston alueellisessa kattavuuksissa on toimittajakohtaisia vaihteluja.

  • Kangasalan ajantasa-asemakaava on koostekartta hyväksytyistä ja lainvoiman saaneista asemakaavoista. Aineisto on tuotettu lainvoimaisten asemakaavojen pohjalta ja sitä ylläpidetään vektorimuodossa. Tiedot ovat vahvistamattomasta kaavayhdistelmästä, tarkista tiedot kunnanvirastosta. Päivitys ja ylläpito on jatkuvaa.