From 1 - 10 / 142
  • Seabed substrate data products of the European marine areas including e.g. Baltic Sea, Black Sea, Greater North Sea, Celtic Sea, Iberian Coast, and tMediterranean Sea within EU waters. These data products comprise of multiple datasets at different scales compiled in subsequent EMODnet Geology projects running since 2009. In the projects, diverse, national datasets are harmonised into a shared schema which includes not only information on seabed substrate, but also background and confidence level of the data. This EMODnet reclassification scheme includes at least five seabed substrate classes and is supported by EUNIS. Four substrate classes are defined on the basis of the modified Folk triangle (mud to sandy mud; sand; coarse sediment; and mixed sediment) and one additional substrate class (rock and boulders) was included by the project team. If the original seabed substrate dataset has enabled more detailed substrate classification, classifications with 7 and 16 substrate classes might be available. Further information about the EMODnet-Geology project is available on the portal (http://www.emodnet-geology.eu/).

  • NLS-FI INSPIRE View Service for Hydrography Theme is an INSPIRE compliant Web Map Service. It contains the following harmonized INSPIRE map layers: Land-water Boundary, Waterbodies, Man-made Objects, Hydro Point of Interest. The service is based on the NLS-FI INSPIRE Hydrography Physical Waters dataset. The dataset is administrated by the National Land Survey of Finland.

  • NLS-FI INSPIRE View Service for Cadastral Parcels Theme is an INSPIRE compliant Web Map Service. It contains the following harmonized INSPIRE map layers: CadastralParcel, CadastralBoundary. The service is based on the NLS-FI INSPIRE Cadastral Parcels dataset. The dataset is administrated by the National Land Survey of Finland.

  • DVV INSPIRE View Service (WMS) for Addresses Theme is an INSPIRE compliant Web Map Service. It contains the following harmonized INSPIRE map layers: Address. The service is based on the DVV INSPIRE Addresses Theme Dataset. The dataset is administrated by the Digital and Population Data Services Agency (Digi- ja väestötietovirasto).

  • NLS-FI INSPIRE View Service for Buildings Theme is an INSPIRE compliant Web Map Service. It contains the following harmonized INSPIRE map layers: Building. The service is based on the NLS-FI INSPIRE Buildings Dataset. The dataset is administrated by the National Land Survey of Finland.

  • NLS-FI INSPIRE View Service for Administrative Units Theme is an INSPIRE compliant Web Map Service. It contains the following harmonized INSPIRE map layers: AdministrativeUnit, AdministrativeBoundary, Baseline, TerritorialSea, ExclusiveEconomicZone, MaritimeBoundary.InternalWaters, MaritimeBoundary.TerritorialSea ,MaritimeBoundary.ExclusiveEconomicZone. The service is based on the NLS-FI INSPIRE Administrative Units dataset. The dataset is administrated by the National Land Survey of Finland.

  • NLS-FI INSPIRE View Service for Geographical Names Theme is an INSPIRE compliant Web Map Service. It contains the following harmonized INSPIRE map layers: NamedPlace. The service is based on the Geographic Names Register of the National Land Survey of Finland. The dataset is administrated by the National Land Survey of Finland.

  • DVV INSPIRE View Service for Buildings Theme is an INSPIRE compliant Web Map Service. The service is based on the DVV INSPIRE View Service for Buildings Theme dataset. The dataset is administrated by the Digital and Population Data Services Agency (Digi- ja väestötietovirasto). The service is free to use and there are no access constraints.

  • EU stadgade i sitt direktiv 97/62/EG (habitatdirektivet) 1997, att varje medlemsland måste skydda vissa hotade arter och biotoper. Natura 2000, bildar ett nätverk av skyddsområden för dessa arter och biotoper. Åland gjorde ett eget förslag till områden som skulle ingå i det åländska Natura 2000 programmet, och kommissionen godkände förslaget med sitt beslut 2005. Åland är nu skyldigt att skydda dessa områden så att särskilt de arter och biotoper, som nämns i habitatdirektivet, bevaras inom områdena. De flesta områden har skyddats som naturreservat, några enbart med ett avtal med markägaren. För alla områden gäller dock bestämmelserna i bland annat naturvårdslagens 24 a § och 24 b §. I dessa paragrafer konstateras, att för alla sådana planer och projekt som kan negativt påverka Natura 2000 områden ska göras en bedömning av konsekvenserna. Man avser även sådana åtgärder som sker utanför själva Natura 2000 området, men kan påverka det. Om bedömningen visar att projektet kan påverka naturvärden negativt får myndigheter inte bevilja tillstånd för verksamheten. Detta gäller alla myndigheter. Områdenas gränser har levererats till EU och det är papperskartorna som har lagkraft och är bindande, det digitala materialet har det inte. Gränserna i lagret har inte uppdaterats för att motsvara nyare grundkartor och de har inte heller uppdaterats för att överensstämma mot fastighetsgränser. Skala 1:20 000

  • Kulturbyrån upprätthåller ett register med samtliga kända fornlämningar på Åland. De uppgifter som framgår är kommun, by, typ av fornlämning och datering. Fornlämningens läge motsvarar skalan 1:20 000. Det pågår hela tiden en uppdatering av registret, då tidigare okända fornlämningar upptäcks. Enligt lagen ska markägaren kontaktas när en fornlämning registreras. Om du själv upptäcker en fornlämning och är osäker på om den finns i fornlämningsregistret kontakta Kulturbyrån på Ålands Landskapsregering.