From 1 - 10 / 29
  • Ajolanka on ajojohtimen alempi osajohdin, josta virroitin ottaa tehoa. Ajolangasta ilmoitetaan sijainti, tyyppi, tunnus, nimi, omistaja, arvioitu käyttöönottopäivä ja arvioitu käytöstäpoistopäivä. Aineisto kattaa Väyläviraston omistamat rautatiet.

  • Syöttöasema on kytkinlaitos, josta syötetään teho sähköradalle. Syöttöasemasta ilmoitetaan sijainti, nimi, tyyppi, aidattu (kyllä, ei, ei tiedossa), omistaja, arvioitu käyttöönottopäivä ja arvioitu käytöstäpoistopäivä. Aineisto kattaa Väyläviraston omistamat rautatiet.

  • Imumuuntaja on muuntaja, jonka ensiö on sarjassa ajojohtimen kanssa ja toisio paluujohtimen kanssa ja jonka tarkoitus on pakottaa paluuvirta kulkemaan paluujohtimessa. Imumuuntajasta ilmoitetaan sijainti, tyyppi, tunnus, nimi, valmistaja, arvioitu käyttöönottopäivä, arvioitu käytöstäpoistopäivä ja omistaja. Aineisto kattaa Väyläviraston omistamat rautatiet.

  • Maadoittamisella torjutaan suurjännitteisen ratajohdon normaalista käytöstä ja sen vikatilanteista ihmisille ja omaisuudelle aiheutuvaa vaaraa. Maadoituksesta ilmoitetaan sijainti, arvioitu käyttöönottopäivä, arvioitu käytöstäpoistopäivä, nimi ja omistaja. Aineisto kattaa Väyläviraston omistamat rautatiet.

  • UPS on varavirransyöttöjärjestelmä, joka takaa laitteistolle katkeamattoman virran syötön sähkökatkoksen tai muun virransyöttöhäiriön sattuessa. UPS ominaisuuksista ilmoitetaan sijainti, valmistaja, käyttöönottovuosi ja palveluluokka. Aineisto kattaa Väyläviraston omistamat rautatiet.

  • Suojastusjärjestelmä on asetinlaitteista erillinen järjestelmä, joka ohjaa yksiköiden peräkkäin kulkua ja estää liikennesuunnan vastaisen kulkutien varmistamisen linjalle. Järjestelmässä ei ole asetinlaitejärjestelmissä käy-tettyjä kulkutie-ehtoja vaan järjestelmä perustuu suojastusehtoihin, joilla estetään yksiköiden joutuminen samalle suojavälille. Suojastusjärjestelmästä ilmoitetaan sijainti, valmistaja, valmistusvuosi, nimi, omistaja, arvioitu käyttöönottopäivä ja arvioitu käytöstäpoistopäivä. Aineisto kattaa Väyläviraston omistamat rautatiet.

  • Kääntöorsi on pylvääseen tai vastaavaan kannatusrakenteeseen kiinnitetty, eristimillä varustettu ajojohdinta kannattava rakenne, joka pääsee kääntymään vaakatasossa. Kääntöorresta ilmoitetaan sijainti, tunnus, tyyp-pi, orsityypin tarkenne, siksak-arvo (mm), ajolangan korkeus (mm), arvioitu käyttöönottopäivä, arvioitu käy-töstäpoistopäivä, nimi ja omistaja. Aineisto kattaa Väyläviraston omistamat rautatiet.

  • Radio-ohjauksella tarkoitetaan rataosuuksia, joissa junien lähtöluvat liikennepaikoilta annetaan veturinkuljettajalle radiopuhelimella. Kauko-ohjauksen tavoin liikennepaikoilla olevia turvalaitteita käytetään kauko-ohjauksen tavoin etäkäytöllä, mutta rataosuudella on vähemmän opastimia kuin kauko-ohjatulla rataosuudella. Aineisto kattaa Väyläviraston omistamat rautatiet.

  • Kauko-ohjaus tarkoittaa rataosan liikennepaikkojen turvalaitteiden ohjaamista keskitetysti yhdestä liikenteenohjauspisteestä. Radan ollessa kauko-ohjattu, junia kuljetetaan rautatien opastinten näkyvien opasteiden mukaan ja myös lähtöluvat annetaan opastimien avulla. Aineisto kattaa Väyläviraston omistamat rautatiet.

  • KUVAUS Aineisto sisältää harvinaisen ja uhanalaisen lahokaviosammaleen sensitiivistä esiintymistietoa, jonka käsittelyssä ja esittämisessä tulee huolehtia, ettei tämän lajin suojelu vaarannu. Sensitiiviset lajit on määritelty Suomen Lajitietokeskuksen tekemien linjausten mukaisesti: https://laji.fi/about/709 Aineisto sisältää maastossa tehtyjä uhanalaisen eliölajin havaintoja. Karttakohteet on merkitty pistehavaintoina. Tietoja saadaan kaupungin omista selvityksistä. KATTAVUUS; PÄIVITYS; LUOTETTAVUUS Kattaa Tampereen lahokaviosammalselvityksen 2021 kartoitusalueiden havainnot. Havainnot ovat alustavia ja voivat tarkentua vuoden 2021 kuluessa. YLLÄPITOSOVELLUS; KOORDINAATISTOJÄRJESTELMÄ; GEOMETRIA; SAATAVUUS; JULKISUUS Aineisto tallennetaan ETRS-GK24 (EPSG:3878) tasokoordinaattijärjestelmässä. Aineisto on saatavilla WFS- ja WMS2-rajapinnoilta, aineisto on tallennettu PostgreSQL-tietokantaan. Salainen aineisto, sisältää salassa pidettäviä lajihavaintoja YHTEYSHLÖ Ympäristönsuojeluyksikkö (ymparistonsuojelu@tampere.fi) ja yleiskaavoitus. POIKKILEIKKAUS Tallennettu vuoden 2021 aikana. Kentät (Sarakkeen nimi suluissa) - Laji (SUOMI): Lajin nimi - Havaintopäivämäärä (HAVAINTOPVM): Päivämäärä, jolloin havainto on tehty. Merkitään muodossa pp.kk.vvvv. - Havainnon tekijä (HAVAINNON_TEKIJA): Havainnon tekijän nimi ja yritys. - Tietolähde (TIETOLAHDE): Tilaajalta saatu raportin ID-numero, jos tiedossa. - Kasvutapa (KASVUTAPA) o itiöpesäke o itujyväsryhmä - Itiöpesäkkeiden määrä (IP_MAARA): Itiöpesäkkeiden kappalemäärä - Itiöpesäkkeen laatu (IP_LAATU) o uusi. Uusi itiöpesäke/itiöpesäkkeet. o vanha. Vanha itiöpesäke/-pesäkkeet tai pesäkkeen kanta. o uusi, vanha. Kun uusia ja vanhoja itiöpesäkkeitä yhtä monta. o pääosin uusia. Pisteessä sekä uusia että vanhoja itiöpesäkkeitä, mutta pääosin uusia. o pääosin vanhoja. Pisteessä sekä uusia että vanhoja itiöpesäkkeitä, mutta pääosin vanhoja. - Itujyväsryhmien runsauden arvio (IJR_RUNS) o 1 = Vähän kasvustoa (n.1cm² - 0,5dm²) (arviolta ”sormenpää - puoli kämmentä”) o 2 = Reilusti kasvustoa (n.0,5 - 5dm²) (arviolta ”yli puolikämmentä-noin A4”) o 3 = Hyvin runsaasti kasvustoa (> 5dm²) (arviolta ”yli A4”) - Kasvualustan tyyppi (KA_TYYPPI) o maalahopuu o pystylahopuu o kanto o oksa o karike o muu - Mahdollinen lisäkuvailu huomautus -sarakkeeseen. - Kasvualustan lahoaste (KA_LAHO) o 1 = Kova, kuorellinen, äskettäin kaatunut puu, puukko tunkeutuu puuhun muutaman mm:n o 2 = Melko kova, usein kuorellinen puu, puukko tunkeutuu puuhun 1-2cm o 3 = Melko pehmeä, kuori usein repeillyt, puukko tunkeutuu puuhun helposti 3-5cm o 4 = Pehmeäksi lahonnut, usein kuoreton, puukko voi tunkeutua puuhun kahvaa myöten o 5 = Hyvin pehmeä, sormin hajotettava, puukko uppoaa puuhun hyvin helposti kahvaa myöten - Kasvualustan puulaji (KA_PUULAJI) o Kasvualustan puulaji esim. kuusi o Jätetään tyhjäksi, jos kasvualustan puulaji ei ole määritettävissä tai on muu esim. karike. - Kasvualustan läpimitta (KA_LM): Kasvualustan läpimitta (noin cm). Jätetään tyhjäksi, jos karike tai muu kasvualusta. - Huomautus (HUOMAUTUS) - Muut mahdolliset huomiot.