From 1 - 5 / 5
  • Pisteaineisto kuvaa Saaristomeren vesialueiden avoimuutta hyödyntäen tuulen pyyhkäisymatkaa (engl. fetch). Alkuperäisessä aineistossa on myös viiva-aineistona pyyhkäisymatkat laskettuna kustakin havaintopisteestä useaan suuntaan merelle päin. Aineisto on tuotettu Turun yliopiston maantieteen laitoksen opinnäytetyötä varten. Lisätietoja Pro Gradusta: Helin, J. (2005). Vesialueen syvyyden ja avoimuuden vaikutus veden sameuteen Saaristomerellä. Aineistossa on laskettu noin 23 x 17 km laajuiselta alueelta Nauvon ja Korppoon pohjoispuolelta säännöllisen 250 x 250 metrin pisteverkon pisteille tuulen pyyhkäisymatka (fetch). Aineisto soveltuu Saaristomeren rantojen avoimuuden tarkasteluun.

  • Nurmeksen ranta-asemakaavat ohjaavat rakentamista ranta-alueilla. Aineisto sisältää Mataraniemen, Haaviston, Kuohattijärven, Kopraksen, Huuhtiniemen, Matilanniemen, Uitonniemen, Kynsisaaren, Koivusaarten, Möhkörin, Porosaaren sekä Kuusisaaren ranta-asemakaavat. Kaava-alueiden sijainnit on esitelty erillisessä indeksikartassa. Aineisto on rasterimuodossa, uusimpien kaavojen osalta myös vektorimuodossa (AutoCAD/dwg). Kaavat ovat ladattavissa pdf-muodossa Lieksan ja Nurmeksen teknisen viraston verkkosivuilta. Nurmeksen kaupungin käyttämä aineistojen koordinaattijärjestelmä on EUREF-FIN (ETRS-GK29) ja korkeusjärjestelmä N2000. Aineistoa päivitetään mahdollisten kaavamuutosten mukaan.

  • Ortoilmakuva on lentokoneesta kohtisuoraan alaspäin otettu ilmakuva, josta on poistettu kameran kuvaprojektion ja maaston korkeusvaihteluiden aiheuttamat vääristymät. Ilmakuva kattaa ennen kuntaliitosta olleen, Loviisan keskustaajaman alueen, noin 4400 ha. Kuvausvuosi: 2005 Alueella 1(keskusta ja kasvualueet) kuvausmittakaava oli 1:4000, alueella 2(Valkonniemi) 1:6000 ja alueella 3(muut alueet) 1:8000. Lisäksi erillinen ilmakuvaus koko kaupungin alueelta mittakaavassa 1:16000, digitaalinen ortoilmakuva tuotettiin tästä ilmakuvauksesta. Aineisto on saatavissa myös WMS-palveluna.

  • Palvelun kautta saa käyttöön ajantasaiset rasterimuotoiset perus-, maasto- ja yleiskartat sekä ilmakuvat. Palvelu on tarkoitettu WMS-standardia tukevien sovellusten käyttöön. Palvelun käyttö vaatii sopimuksen Maanmittauslaitoksen kanssa. Lisätietoja https://www.maanmittauslaitos.fi/karttakuvapalvelu https://www.maanmittauslaitos.fi/karttakuvapalvelu/tekninen-kuvaus-wms

  • Lossireitit on piirretty tieaineistojen mukaan. Digitoinnin pohjana on käytetty Maanmittauslaitoksen tieaineistoja ja Tiehallinnon Turun tiepiirin paikkatietoaineistoja sekä Varsinais-Suomen ELY-keskuksen Lautta.net-palvelua. Aineisto on päivitetty syksyllä 2014. Myös vuoden 2005 aineisto (josta on poistettu muutama käytöstä poistunut lauttayhteys) on vielä saatavilla.