From 1 - 10 / 55
 • Categories  

  Vihdin kunnan MRL 38 §:n sekä MRL 53 §:n mukaiset rakennuskieltoalueet. Aineisto sisältää aluerajaukset vektorimuodossa.

 • Vantaan rakennusten ja rakennuspaikkojen osoitteet ja koordinaatit. Ei sisällä porras-, huoneisto- eikä postinumerotietoa.

 • Väestön terveys ja turvallisuus -tietotuottessa määritellään ympäristön laatuun välittömästi (esimerkiksi ilman pilaantuminen, kemikaalit, otsonikerroksen oheneminen, melu) tai välillisesti (esimerkiksi elintarvikkeet, muuntogeeniset organismit) yhteydessä olevien sairauksien (esimerkiksi allergiat, syövät, hengityselinsairaudet) maantieteellinen esiintyminen, tiedot, jotka osoittavat vaikutuksen terveyteen (esimerkiksi biologiset merkkiaineet, hedelmällisyyden väheneminen, epidemiat) tai ihmisten hyvinvointiin (esimerkiksi väsymys, stressi). Väestön terveys ja turvallisuus -tietotuotteiden aineistojen julkaisukanavana käytetään Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tilasto- ja indikaattoripankki SOTKAnetiä. Palvelun kautta on saatavissa tietotuotteessa määritellyistä tiedoista - Sairaaloiden hoitojaksot ja -päivät sekä niiden keskimääräinen kesto - Polikliinisen hoidon potilaat - Terveysmenot - Koettu terveys - Painoindeksi - Tupakointi - Toimintakyky - Pitkäaikaissairaat erityiskorvattavien lääkkeiden oikeuksien perusteella - Kuolemansyyt ICD-10 -luokituksen pääryhmittäin Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ylläpitämät kansalliset tilastot ja rekisterit väestön terveydestä ja hyvinvoinnista ovat pääasiallinen tietolähde. Syöpätietoja ylläpitää Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen puolesta Suomen Syöpäyhdistys. Tiedot osana tuottajien normaalia tilastotuotantoa ja sen tukitoimintaa.

 • Aineisto sisältää Suonenjoen kaupungin rakennusjärjestyksessä hyväksytyt suunnittelutarvealueet vuodelta 2008. Aineisto kattaa taajama-alueiden yleiskaava- ja taajaman asemakaava- alueet. Lempyyn (vahvistettu osittain) ja Lintharjun (vahvistamaton) osayleiskaavoista löytyy tarvittaessa sähköistä aineistoa Suonenjoen kaupungin tekniseltä osastolta. Aineisto on saatavilla pdf-muodossa rakennusjärjestyksen liitekarttana. Aineisto on tuotettu AutoCAD dwg-formaatissa. Aineiston koordinaattijärjestelmä on ETRS-GK27 ja korkeusjärjestelmä N2000. Aineistoa päivitetään, mikäli uusi rakennusjärjestys astuu voimaan.

 • Digi- ja väestötietoviraston ylläpitämässä väestötietojärjestelmässä (VTJ) on tiedot Suomen valtakunnan alueella olevista rakennuksista ja niissä olevista huoneistoista. Aineisto tunnetaan myös nimellä Rakennus- ja huoneistorekisteri (RHR). Tiedot perustuvat kuntien toimittamiin tietoihin myönnetyistä rakennusluvista. Ennen vuotta 1980 valmistuneista rakennuksista tiedot on pääsääntöisesti saatu vuoden 1980 väestö- ja asuntolaskennasta. Väestö- ja asuntolaskennassa kerättiin tiedot vain asuin- tai loma-asuinkäytössä olevista rakennuksista, sekä elinkeinotoiminnan harjoittamiseen käytettävistä rakennuksista. Osa kunnista on täydentänyt ja täydentää edelleen ns. vanhaan rakennuskantaan kuuluvien rakennusten tietoja väestötietojärjestelmään. Väestötietojärjestelmässä on tällä hetkellä (2020) tiedot n. 3,7 miljoonasta rakennuksesta. Uusi rakennettava rakennus lisätään kohteena väestötietojärjestelmään ja se saa yksilöivän tunnuksen (PRT), kun kunta ilmoittaa sitä koskevan rakennusluvan myöntämisestä. Tietoja puretuista tai tuhoutuneista rakennuksista ei poisteta väestötietojärjestelmästä, vaan tiedot niistä säilytetään pysyvästi. Tieto ja syy rakennuksen poistumisesta rakennuskannasta merkitään järjestelmään. Rakennuksen yksilöivänä tietona käytetään pysyvää rakennustunnusta (PRT), joka sisältää yksilöivän järjestysnumeron ja siitä lasketun tarkistusmerkin. Uusi tunnusjärjestelmä otettiin käyttöön marraskuussa 2014. Rakennuksista on saatavana seuraavia tietoja (luettelo ei kattava): pysyvä rakennustunnus, rakennuksen sijaintikiinteistön tunnus, rakennuksen sijainti koordinaattipisteenä ilmoitettuna, rakennuksen sijaintiosoite, valmistumisaika, rakennusluokka/käyttötarkoitus, käytössäolotilanne, kerrosluku, tilavuus ja pinta-alat, rakennustapa ja materiaali, varusteet ja verkostoliittymät sekä tiedot omistajista. Huoneistoista on saatavana pinta-ala, huoneluku, keittiötyyppi ja varusteet. Tietojen keskeisiä käyttötarkoituksia ovat rakentamista ja asumista koskevat tilastot, kiinteistöverotuksen toimittaminen sekä erilaiset suunnittelutehtävät.

 • Sisältää Raision kaupungin osoitteet ja niiden sijainnit.

 • Oulun kaupungin ilmanlaadun mittauspisteiden sijainnit Ylläpidetään pistemäisinä karttakohteina paikkatietojärjestelmässä. Päivitys kerran vuodessa.

 • Tampereen vireillä olevat kaavat. Vireillä olevien kaavojen ominaisuustietoja ovat DOKUMENTTI ja DIAARINRO. DOKUMENTTI -sarake sisältää kaavanumeron. Kaavanumero toimii html-linkinä, josta pääsy kaavan dokumentteihin. Aineiston ylläpito Oracle-ympäristössä. Päivitys ja ylläpito jatkuvaa. Aineiston koordinaatistojärjestelmä on ETRS-GK24. Saatavissa WMS-/WFS-palveluna.

 • Asemakaavanimistöä, haja-asutusalueen tiennimet. Ominaisuustiedot: nimi, tyyppi, koordinaatit. Jatkuva päivitys Facta-kuntarekisterissä.

 • Karttatasolla (eli näkymässä) näytetään ”Tampereen vireille tulleiden ja hyväksyttyjen yleiskaavojen kaavavaranto”-tietokannasta ne kohteet, joissa yleiskaava on vireillä ja joille arvioidaan yleiskaavassa syntyvän kaavavarantoa. Kohde poistuu karttatasolta jos sen yleiskaavoitus keskeytetään tai perutaan, tai kun yleiskaava hyväksytään. Vireillä olevien kohteiden arvioitu varanto ei merkitse luovutettavissa olevaa tai välittömästi rakennettavissa olevaa varantoa. Aineistoa ylläpidetään Oracle-ympäristössä. Aineiston päivitys ja ylläpito on jatkuvaa. Karttataso (näkymä) päivittyy tasatunnein. Tietokannan geometria on alue. Aineiston koordinaatistojärjestelmä on ETRS-GK24 (EPSG:3878). Saatavissa WMS-/WFS-palveluna. Kuvaus aineiston attribuuteista on luettavissa ylämetatietodokumentista "Tampereen vireille tulleiden ja hyväksyttyjen yleiskaavojen kaavavaranto".