From 1 - 10 / 24
 • Categories  

  The Bio-geographical regions are internally homogeneous biogeographical regions of Finland. The number of regions is 21. The regions were spatially defined by an expert committee in 1930 as collections of municipalities. Consequently, the province boundaries follow the delineation of of municipalities in the 1930's including some enclaves, exclaves, and narrow stripes as the province boundaries have not been changed or updated since then excluding the cession of territory after the Second World War. In the "Extended" data set regions have names and abbreviations in Finnish, Swedish, and Latin. No other attribute data is available.

 • KUVAUS Paikkatiedot tehdyistä luontokartoituksista, tekijöinä Metsäkeskus, konsultit tai kaupungin asiantuntijat. Sisältää metsälain mukaisia avainbiotooppeja, sekä lisäksi muita luonnon monimuotoisuuden kannalta tärkeitä alueita. Jos kohteessa on tapahtunut muutoksia (esim. alue rakennettu tms.) kohdetta/tietoja ei poisteta vaan merkitään kohteen tietoihin että se on muuttunut, tuhoutunut, tms. Lisätiedot ymparistonsuojelu@tampere.fi KATTAVUUS; PÄIVITYS; LUOTETTAVUUS Kattaa vain selvitetyt alueet, ei koko kaupungin aluetta. Päivitetään kun uusia kartoituksia tehdään. Vuosiluvut löytyvät merkinnöistä. Aluerajaukset ovat ohjeellisia. YLLÄPITOSOVELLUS; KOORDINAATISTOJÄRJESTELMÄ; GEOMETRIA; SAATAVUUS; JULKISUUS Laadittu MapInfossa. Aineisto tallennetaan ETRS-GK24 (EPSG:3878) tasokoordinaattijärjestelmässä. Aluemuotoista tietoa. Aineisto on saatavilla WFS- ja WMS2-rajapinnoilta, aineisto on tallennettu Oracle-tietokantaan. Taulukkotieto sisältää salassa pidettäviä lajeja, kuviot voi julkaista ilman taulukkoa. YHTEYSHLÖ Kari Korte ja Ympäristönsuojeluyksikkö (ymparistonsuojelu@tampere.fi) POIKKILEIKKAUS Tallennettu 2012 alkaen. KENTÄT PERUSTE Metsälaki tai muu peruste, miksi alue on määritelty arvokkaaksi biotoopiksi. ELINYMPARISTO Metsäluonnon erityisen arvokas elinympäristö -luokituksen tai muun luokituksen mukaan. LAJISTO Alueelta havaittuja huomionarvoisia lajeja. Lajihavainnot kirjataan myös Lajihavainto-aineistoon. ARVIOIJA Selvityksen tekijän nimi. VUOSILUKU Kartoituksen tekovuosi. UHKATEKIJAT Mm. kaavoitus, metsänhakkuu tms. HOITOTMP Hoitotoimenpiteet, esim. kuusien poisto (uhkaa lehtolajistoa) jos voidaan määritellä. SELVITYSTARVE Tämän kentän täyttäminen lopetetaan, koska merkintätapa on epäyhtenäinen ja voi johtaa harhaan. Selvitystarve on aina tarkistettava YSU:sta. LISATIETOJA MUUT_HUOM_TEK Esimerkiksi alueen ulkopuoliset toimenpiteet.

 • Kaakkois-Suomen sekä Turun ja Naantalin merialueella dominoivina esiintyvät pohjaeläinlajit sekä likaantumista indikoivien lajien yksilöntiheydet. Aineisto on laadittu Ympäristöhallinnon Hertta-tietokannasta yhdistämällä vuosien 2006-2009 pohjaeläintiedot.

 • KUVAUS Kaupungin alueella tiedossa olevat, huomionarvoisien eliölajien pesimiseen sopivat luonnonkolot, pöntöt ja risupesät. Kohteet jaettu kolmeen luokkaan: 1)Luonnonkolo, 2)Pönttö, 3)Risupesä. Pistekohteita. Pesintähavainnot: Jos lajihavainto on tehty pesältä, merkitään havainto sekä Lajihavainnot-aineistoon, että Luonnonkolot, pöntöt ja risupesät-aineistoon. Jos pesä on tyhjä, se merkitään vain Luonnonkolot, pöntöt ja risupesät-aineistoon. Lisätiedot ymparistonsuojelu@tampere.fi KATTAVUUS; PÄIVITYS; LUOTETTAVUUS Kattaa vain selvitetyt alueet, ei koko kaupungin aluetta. Päivitetään kun uusia havaintoja tulee tietoon. YLLÄPITOSOVELLUS; KOORDINAATISTOJÄRJESTELMÄ; GEOMETRIA; SAATAVUUS; JULKISUUS Laadittu MapInfossa. Aineisto tallennetaan ETRS-GK24 (EPSG:3878) tasokoordinaattijärjestelmässä. Pistemuotoista tietoa. Aineisto on saatavilla WFS- ja WMS2-rajapinnoilta, aineisto on tallennettu Oracle-tietokantaan. Salainen aineisto, sisältää salassa pidettäviä pesähavaintoja. YHTEYSHLÖ Ympäristönsuojeluyksikkö (ymparistonsuojelu@tampere.fi) POIKKILEIKKAUS Tallennettu 2012 alkaen. KENTÄT TYYPPI Kohteen tyyppi voi saada kolme eri arvoa: luonnonkolo, pönttö tai risupesä. LAJI Lajinimi, jonka on havaittu pesivän kohteessa. NIMELLISLAJI Lajinimi, jolle pesä/pönttö on tarkoitettu, mikäli tiedossa. HAVAINNON_TEKIJA Havainnon tekijä. HAVAINTOPVM pp.kk.vvvv. Mikäli samasta kohteesta tulee päivitystietoja, siirretään vanhan havainnon pvm Lisätietoja-kenttään. SELVITYSTARVE Tämän kentän täyttäminen lopetetaan, koska merkintätapa on epäyhtenäinen ja voi johtaa harhaan. Selvitystarve on aina tarkistettava YSU:sta. LISATIETOJA Muita lisätietoja, esim. aiemmat havainnot kohteelta.

 • NANNUT-hankkeessa tehty kuhan pienpoikasten esiintymistä kuvaava malli Itäisen Suomenlahden tutkimusalueelle. Pienpoikasten esiintymisdata kerättiin kesä-heinäkuussa 2010 käyttäen Olympia-gulf haavipyydyksiä. Mallinnusta varten poikaskartoitusten aikana mitattiin sameutta ja muita ympäristöparametreja. Aineistoon sovitettiin R- ohjelmassa (versio 2.12.1) logistinen regressiomalli, jossa sameus (alkukesän maksimiarvo) selittää kuhan pienpoikasten esiintymistä. Mallin ennuste on tehty mitatuista sameuden arvoista interpoloidulle sameuspinnalle ArcGIS:ssä. Lisätiedot mallista RKTL:n työraportissa www.nannut.fi. Tämä aineisto sopii kuhan lisääntymisalueiden sijainnin ja laajuuden (pienpoikasten esiintymisen todennäköisyyden) tarkasteluun Itäisellä Suomenlahdella. Aineistoa voidaan käyttää rannikkovyöhykkeen suunnittelun, kaavoituksen yms. lisätietona, sillä lisääntymisalueiden tunteminen helpottaa osaltaan rannikkoalueen käytön suunnittelua ja suojelua. Aineisto on katsottavissa Lounaistiedon karttapalvelusta https://karttapalvelu.lounaistieto.fi/

 • KUVAUS Tampereen kaupungin alueella olevia arvokkaita lepakkoalueita. Muodostettu useiden kartoitusten tuloksista, mm. kaavaselvitykset. Käytännössä useimmat lepakkohavainnot merkitään arvokkaaksi alueeksi. Muista lajiryhmistä poiketen havaintoja ei ole yleensä viety Lajihavainto-tietokantaan. Kaikki lepakkolajit ovat Suomessa luonnonsuojelulailla rauhoitettuja ja ne kuuluvat EU:n luontodirektiivin liitteen IV (a) lajilistaan (lisääntymis- ja levähdyspaikkojen hävittäminen ja heikentäminen on kielletty). Lisätiedot ymparistonsuojelu@tampere.fi KATTAVUUS; PÄIVITYS; LUOTETTAVUUS Kattaa koko kaupungin, mutta vain niiltä osin missä selvityksiä on tehty. Päivitetään kun uusia havaintoja ja kartoituksia tehdään. Aluerajaukset ovat ohjeellisia. YLLÄPITOSOVELLUS; KOORDINAATISTOJÄRJESTELMÄ; GEOMETRIA; SAATAVUUS; JULKISUUS Laadittu MapInfossa. Aineisto tallennetaan ETRS-GK24 (EPSG:3878) tasokoordinaattijärjestelmässä. Aluemuotoista tietoa. Aineisto on saatavilla WFS- ja WMS2-rajapinnoilta, aineisto on tallennettu Oracle-tietokantaan. Salainen aineisto, sisältää salassa pidettäviä pesähavaintoja. YHTEYSHLÖ Ympäristönsuojeluyksikkö (ymparistonsuojelu@tampere.fi) POIKKILEIKKAUS Tallennettu 2012 alkaen. KENTÄT ALUE Alueen nimi. TUNNUS Ei täytetä. Siivosen raportissa käytettävät tunnukset ruutukartoituksen ruuduille. LUOKKA HUOM: UUDET Lepakkotieteellisen yhdistyksen LUOKITUKSET 2011 alkaen: Luokka I: Lisääntymis- tai levähdyspaikka. Ehdottomasti säilytettävä (LsL), hävittämiselle tai heikentämiselle haettava lupa ELY-keskukselta. Luokka II: Tärkeä ruokailualue tai siirtymäreitti. Huomioitava maankäytössä. Luokka III: Muu lepakoiden käyttämä alue. Mahdollisuuksien mukaan huomioitava maankäytössä. Vanha käytössä ollut luokitus noin vuoteen 2012 asti oli Yrjö Siivosen laatima (löytyy mm. Kantakaupungin lepakkoselvityksestä). LAJIT Havaitut lepakkolajit. ERITYISPIIRTEET Erityisiä havaintoja paikasta tai lajeista. HAVAINTOVUOSI Havaintovuosi. UHKATEKIJAT Esiintymää mahdollisesti uhkaavat toimenpiteet. TIETOLAHDE Raportti tai selvitys mistä tieto on peräisin. Selvityksen DONNAn ID-nro. SELVITYSTARVE Tämän kentän täyttäminen lopetetaan, koska merkintätapa on epäyhtenäinen ja voi johtaa harhaan. Selvitystarve on aina tarkistettava YSU:sta. YHTEYSHLO Havainnon tekijä. KUVAUS Lyhyt kuvaus kohteesta. LISATIETOJA Muita lisätietoja. ARVOPERUSTE Esiintymän laadusta tarkempia mainintoja tai muu arvoperuste (hot spot, lisääntymiskolonia, ruokailualue tms). ESIINTYMAN_ARVO_MUUTTUNUT Jos kohteessa on tapahtunut muutoksia (esim. alue rakennettu tms.) kohdetta/tietoja ei poisteta vaan merkitään kohteen tietoihin että se on muuttunut, tuhoutunut, tms.

 • Kartta kuvaa hauen lisääntymistodennäköisyyttä Tammisaaren saariston rannan läheisillä alueilla. Lisääntymistodennäköisyys on jaettu viiteen luokkaan jotka näkyvät kartalla eri värisinä, rantaviivaa myötäilevinä alueina. Kartta soveltuu antamaan yleiskuvan hauen ja särjen lisääntymisalueista ja niiden jakautumisesta Tammisaaren saaristossa. Kartta ei sovellu paikallisen tason tarkkoihin lisääntymisaluekartoituksiin. Aineisto on katsottavissa Lounaistiedon karttapalvelusta https://karttapalvelu.lounaistieto.fi/

 • Euroopan unionin jäsenmaat raportoivat komissiolle kuuden vuoden välein luontodirektiivin toimeenpanosta. Raportti sisältää arvioinnin kaikkien direktiivin tarkoittamien luontotyyppien ja lajien suojelutasosta. Suojelutason arviointi vuosilta 2001–2006 tehtiin vuonna 2007, vuosilta 2007–2012 vuonna 2013 ja vuosilta 2013-2018 vuonna 2019. Suojelutason kehityksestä voidaan päätellä muun muassa, kuinka tehokkaita toteutetut suojelutoimet ovat olleet. Lajit, luontodirektiivin raportointi 2019 sisältää yhden paikkatietoaineiston: - Lajit esiintymät, luontodirektiivin raportointi 2019 Lajit, luontodirektiivin raportointi 2013 sisältää kaksi paikkatietoaineistoa: - Lajit esiintymät, luontodirektiivin raportointi 2013 - Lajit levinneisyys, luontodirektiivin raportointi 2013 Raportti sisältää kunkin lajin osalta tiedot arviointikriteereistä, joiden perusteella kokonaisarvio suojelun tasosta on laadittu. Arviointikriteerejä ovat levinneisyys, esiintymisalue, rakenne ja toiminta sekä suojelutason odotettavissa oleva kehitys. Vuoden 2019 raportoinnissa ei enää raportoitu lajien levinneisyyttä. Suojelutason arvioinnissa käytetään neljää luokkaa: - suotuisa; - epäsuotuisa riittämätön; - epäsuotuisa huono; - ei tiedossa. Lisäksi on ollut käytössä kehityssuuntaa kuvaava määrite heikkenevä, vakaa, paraneva tai kehitys tuntematon. Tiedot ovat osa EU:n komissiolle toimitettuja raportointiaineistoja. Aineistoissa ovat mukana tiedot lajeista, joiden raporttiin liittyy kartta ja joiden tiedot eivät ole suojattuja. Vuoden 2013 raportoinnin tiedot löytyvät kokonaisuudessaan https://www.eionet.europa.eu/etcs/etc-bd/activities/reporting/article-17/outcomes-2007-2012 Aineisto kuuluu SYKEn avoimiin aineistoihin (CC BY 4.0). V. 2019 aineistosta on julkaistu INSPIRE-tietotuote. Käyttötarkoitus: Ympäristöhallinnon käyttöön / tehtävien tueksi ja yleiseen käyttöön. Lisätietoja: http://geoportal.ymparisto.fi/meta/julkinen/dokumentit/Luontojalintudirektiivi_raportointi2019_Ominaisuustiedot.pdf http://geoportal.ymparisto.fi/meta/julkinen/dokumentit/Luontojalintudirektiivi_raportointi2013_Ominaisuustiedot.pdf http://www.ymparisto.fi/fi-FI/Luonto/Lajit/Luonto_ja_lintudirektiivien_lajit/Luontodirektiivin_lajiraportit *** Reporting of Habitats Directive, Species Member states report the implementation of Habitats Directive (Directive 92/43/EEC) to EU every six years. The report includes evaluation of conservation status of species and habitats. Efficiency of protection measures can be deduced from the report. The data from the 2013 reporting contains both range and distribution of the species. The data from the 2019 reporting contains only range of the species.

 • Hauen todennäköisiä lisääntymisalueita eli pienpoikasten esiintymistä kuvaava malli Suomen etelä- ja lounaisrannikolle. Hauen pienpoikasten esiintymisdata kerättiin useana vuonna VELMU- (v. 2004-2009) ja NANNUT-hankkeissa (2010) yhteensä 300 tutkimusalalta Suomen etelä- ja lounaisrannikolta. Hauenpoikasten esiintymistä kartoitettiin touko-kesäkuussa ruovikoissa sijaitsevilla tutkimusaloilla käyttäen valkolevy- ja kauha - menetelmää. Mallinnusta varten mitattiin veden näkösyvyyttä (Secchi-syvyys) ja muita ympäristöparametreja. Aineistoon sovitettiin logistinen regressiomalli, jossa näkösyvyys selittää hauen pienpoikasten esiintymistä. Malli prediktoitiin näkösyvyyden mitatuista arvoista interpoloidulle rannikon kattavalle pinnalle ja leikattiin ruovikkojen sijaintidatalla (tulkittu satelliittikuvista). Tämä aineisto sopii hauen lisääntymisalueiden sijainnin ja laajuuden (pienpoikasten esiintymisen) tarkasteluun Suomen etelä- ja lounaisrannikolla. Aineistoa voidaan käyttää rannikkovyöhykkeen suunnittelun, kaavoituksen yms. lisätietona, sillä lisääntymisalueiden tunteminen helpottaa osaltaan rannikkoalueen käytön suunnittelua ja suojelua. Lisätiedot mallista: Kallasvuo, M. 2010. Coastal environmental gradients – Key to reproduction habitat mapping of freshwater fish in the Baltic Sea, Helsingin yliopisto. http://www.doria.fi/handle/10024/63103 Aineisto on katsottavissa Lounaistiedon karttapalvelusta https://karttapalvelu.lounaistieto.fi/

 • KUVAUS Kaikki lajit joista on merkintöjä Lajihavainto-tietokannassa, eli Tampereella esiintyvien tiedossa olevien uhanalaisten ja paikallisesti merkittävien lajien lajikoodi ja muut lajia koskevat tiedot Lajihavainto-tietokantaa varten. Koodistossa on merkintä lajeihin liittyvistä suojelu- yms. lajikohtaisista luokittelutiedoista. Lajihavainnot-aineisto hakee lajitietoja lajikoodin avulla. Aineiston avulla lajiin tai sen esim. sen suojeluarvoon tulevat muutokset saadaan tehtyä samalla kaikille lajin havainnoille. Jos lajille ei ole vielä olemassa koodia, pyydä uusi koodi ympäristönsuojeluyksiköstä. Suojeluarvo on muodostettu uhanalaisuusluokituksesta. Uhanalaisuusluokitukset päivitetään uhanalaisuusarvioinnin päivittyessä. Uhanalaisuusluokitukset päivitetty v. 2017 lintujen ja nisäkkäiden osalta punaisen listan 2015 mukaan. Vanhoja lajikoodeja ei poisteta. Lisätiedot ymparistonsuojelu@tampere.fi KATTAVUUS; PÄIVITYS; LUOTETTAVUUS Kattaa ne lajit joista on merkintöjä Lajihavainto-tietokannassa. Uusia lajikoodeja lisätään kun lajihavaintoja tulee tietoon. Viimeisin juokseva nro-lajikoodi on merkitty Muutospäiväkirjaan (T:\Kakedat\Gis\yhteistyo). YLLÄPITOSOVELLUS; KOORDINAATISTOJÄRJESTELMÄ; GEOMETRIA; SAATAVUUS; JULKISUUS Laadittu MapInfossa. Aineisto tallennetaan ETRS-GK24 (EPSG:3878) tasokoordinaattijärjestelmässä. Aluemuotoista tietoa. Aineisto on saatavilla WFS- ja WMS2-rajapinnoilta, aineisto on tallennettu Oracle-tietokantaan. Taulukkomuotoista tietoa, liittyy Lajihavainnot-tietoon. Ei julkaistava aineisto, sisältää vain Tampereen kaupungin käyttämät lajikoodit. YHTEYSHLÖ Ympäristönsuojeluyksikkö (ymparistonsuojelu@tampere.fi) POIKKILEIKKAUS Tallennettu 2012 alkaen. KENTÄT LAJIKOODI Yksilöllinen lajikoodi annetaan jokaiselle Lajihavainnot-aineistoon merkitylle lajille. Kolminumeroiset koodit ovat kaupungin omia juoksevalla numeroinnilla muodostettuja lajikoodeja, joita voidaan tehdä lisää. Nelinumeroiset koodit on saatu Metsäkeskukselta (1996) ja niitä ei lisätä. Lajikoodi toimii hakutoimintojen linkkinä eri aineistojen välillä. LATINA Lajin tieteellinen nimi/nimet. Tallennetaan vain KD_ELIOLAJI-aineistoon. SUOMI Lajin suomalainen nimi/nimet. Tallennetaan vain KD_ELIOLAJI-aineistoon. LAJITYYPPI 1 = kasvit 2 = sienet ja jäkälät 3 = linnut 4 = muut selkärankaiset paitsi linnut 5 = selkärangattomat SUOJELUARVO Suojeluarvo on kaupungin oma määritelmä, saa arvon 1, 2 tai 3. 1 = maankäyttö rajoitettu (suojeltava, säilytettävä) 2 = otettava huomioon maankäytössä (vaikka suojeluun ei päädyttäisi) 3 = maankäyttö selvitettävä (laji- ja aluekohtainen suojelun tarve) Perusteet suojeluarvolle: Suojeluarvon 1 saavat LsL:ssa erityisesti suojellut lajit, DIRIV-lajit sekä CR-, EN- ja KISU- lajit. Eli jos laji kuuluu yhteenkin näistä ryhmistä, se saa suojeluarvoksi=1. Suojeluarvon 2 saavat LsL:ssa rauhoitetut lajit poislukien yleiset linnut ja nisäkkäät, DIRII-, LDIR-lajit sekä VU-luokitellut lajit. Suojeluarvon 3 saavat Suomen kansainväliset vastuulajit (VAS), AU-, TA-, sekä NT-lajit. Tiettyä lajia voi koskea useampi suojeluperuste, suojeluarvo määräytyy korkeimman luokan perusteella. Suojeluarvon 1 lajien paikkatiedot ovat salaisia. ONSALAINEN T = true tai F = false. Suojeluarvon 1 lajit ovat salaisia ja saavat arvon T. EE (T/F) Erityisesti suojeltava, ilmeisen häviämisuhkan alainen eliölaji (LsL). LsL:ssa merkinnällä eR. Erityisesti suojeltavan lajin säilymiselle tärkeää esiintymispaikkaa ei saa hävittää eikä heikentää. DIRIV (T/F) EU:n luontodirektiivin IV liitteen laji: tiukan suojelun lajit: sekä lajit että niiden elinympäristöt, lisääntymis- ja levähdyspaikat on suojeltava. R (T/F) Luonnonsuojeluasetuksen mukaan rauhoitettu laji. Rauhoitetun lajin tahallinen vahingoittaminen on kiellettyä. Rauhoitus ei estä alueen käyttämistä maa- ja metsätalouteen mutta on pyrittävä välttämään rauhoitettujen lajien vahingoittamista tai häiritsemistä, mikäli se taloudellisesti on mahdollista. Suojeluarvo 2. DIRII (T/F) EU:n luontodirektiivin II liitteen laji: tärkeinä pidetyt lajit, joiden suojelemiseksi on osoitettava erityisten suojelutoimien alueita. Suojeluarvo 2. LDIR (T/F) EU:n lintudirektiivin laji, elinympäristöjä suojeltava erityistoimin. Suojeluarvo 2. U (T/F) Valtakunnallisesti uhanalainen laji, uhanalaisuusluokituksen merkintä VU (vaarantuneet), CR (critically endangered), EN (endangered). Lajiin kohdistuu suuri uhka keskipitkällä aikavälillä hävitä luonnosta. Suojeluarvo 1 (CR, EN) tai 2 (VU). NT (T/F) Valtakunnallisesti silmälläpidettävä laji. Suojeluarvo 3. AU (T/F) Alueellisesti uhanalainen laji. Suojeluarvo 3 lukuunottamatta yleisiä lintu- ja nisäkäslajeja. VAS (T/F) Suomen kansainvälinen vastuulaji, LsL:ssa merkintä SKV. Suojeluarvo 3. TA (T/F) Muut Tampereelle tärkeät lajit, mm. kulttuuri-, historia- tms syistä. Suojeluarvo 3. KISU (T/F) Kiireellisesti suojeltava laji. Suojeluarvo 1. LISATIETOJA Lajille ominaisia lisätietoja.