Type of resources

Available actions

Topics

Keywords

Contact for the resource

Provided by

Years

Formats

Representation types

Update frequencies

Status

Service types

Scale

Resolution

From 1 - 10 / 1222
 • Production and Industrial Facilities contain the data set on establishments based on Statistics Finland's Business Register as follows: * Data: location coordinate of the establishment (EUREF), industry according to the Standard Industrial Classification TOL 2008 at the 2-digit level * Industries according to D2.8.III.8 INSPIRE in TOL 2008 industries: - B Mining and quarrying, - C Manufacturing, - D Electricity, gas steam and air conditioning supply, - E Water supply, sewerage, waste management and remediation activities, - F Construction, and - H Transport and storage (excl. 53 Postal and courier activities) * coverage of the data set: establishments with over ten employees * statistical reference year: 2017 The data set is also suitable for viewing the location of industrial establishments. The coverage of the spatial data is about 90 % of the statistical data. The general Terms of Use must be observed when using the data: http://tilastokeskus.fi/org/lainsaadanto/copyright_en.html.

 • Categories  

  Lorry parking areas at E18 road in Finland. Data is in Esri shapefiles, in ETRS-TM35FIN coordinates. Data is maintained and provided by FTA (Finnish Transport Agency).

 • The Multi-Source National Forest Inventory of Finland (MS-NFI) view service is a WMS service that provides access to raster themes for viewing. The datasets have been computed for target years 2006 (three themes), 2009 (43 themes), 2011 (45 themes), 2013 (45 themes), 2015 (45 themes) and 2017 (45 themes). The quantitative themes consist of estimates of stem volumes, total and by tree species and timber assortments (13 themes), biomasses by tree species groups and tree compartments (21 themes), basal area, age, mean height, mean diameter, canopy cover and canopy cover for broad-leaved trees. The categorical classifications include land cover type (Finnish definition and from 2011 also FRA definition), main site class, site fertility class and data source index (from 2011). The 2006 themes include only mean height, canopy cover and canopy cover for broad-leaved trees. The themes have been computed by the Natural Resource Institute of Finland (Luke) using National Forest Inventory (NFI) field data, satellite images and digital map data (provided by NLS). Use of service is free and no authentication is required.

 • NLS-FI INSPIRE Buildings Theme Dataset is a dataset depicting the Buildings covering the whole of Finland. It contains the following INSPIRE feature types: Building The elements are updated weekly. The dataset is based on the NLS Topographic database: http://www.paikkatietohakemisto.fi/geonetwork/srv/en/main.home?uuid=cfe54093-aa87-46e2-bfa2-a20def7b036f The dataset is available via the NLS-FI INSPIRE Download Service (WFS) for Buildings Theme and it can be viewed via the NLS-FI INSPIRE View Service (WMS) for Buildings.

 • Categories  

  Datapaketet Skogsområden med högt biodiversitetsvärde i Finland består av 12 landsomfattande rasterkartor. Dessa 12 kartor är olika versioner av biodiversitetsvärden i Finlands skogar. Rasterkartornas upplösning är 96 x 96 meter. Enkla anvisningar för att läsa rasterkartorna: Ju större numeriskt värde, desto högre biodiversitetsvärde. National = Nationella analyser över biodiversitetsvärden i finska skogar (sex analyser) Regional = Regionala analyser över biodiversitetsvärden i finska skogar (ser ut som en karta men är i själva verket en samling av 13 separata analyser, region = Närings-, trafik- och miljöcentralen i Finland) (sex analyser) Sex olika prioriteringar av naturskydd gjordes med Zonation-programvaran (a) så att varje ny version innefattade allt som fanns med i tidigare, enklare analysversioner. National / Regional 1 Potentiell mängd död ved: Version 1 (V1) innefattade potentiell mängd död ved* på lokal nivå. Områden med många stora träd, många trädslag och ovanliga skogsmiljöer får högt lokalt värde. National / Regional 2 Potentiell mängd död ved och straff: Version 2 = V1 + straff för åtgärder som har negativ inverkan på biodiversiteten. De lokala värdena stämde bättre överens med verkligheten när man tog hänsyn till verkliga förändringar i skogar. National / Regional 3 Potentiell mängd död ved – straff + skogskonnektivitet: Version 3 = V2 + konnektivitet utifrån ekologisk likhet, avstånd och kvalitet mellan skogsområden (genomsnittlig försvagning 400 m). Ofragmenterade skogsområden av hög kvalitet framkommer. National / Regional 4 Potentiell mängd död ved – straff + skogskonnektivitet + RL-arter: Version 4 = V3 + observationer av rödlistade skogsarter. Habitat med rödlistade skogsarter framkommer. National / Regional 5 Potentiell mängd död ved – straff + skogskonnektivitet + RL-arter + skogslagen 10 §: Version 5 = V4 + konnektivitet till särskilt viktiga livsmiljöer enligt skogslagens 10 § (genomsnittlig försvagning 200 m). Värdefulla skogsområden och landskap i närheten av skyddade skogsområden med högt biodiversitetvärde framkommer. National / Regional 6 Potentiell mängd död ved – straff + skogskonnektivitet + RL-arter + skogslagen 10 § + PN-konnektivitet: Version 6 = V5 + konnektivitet till permanenta naturskyddsområden (genomsnittlig försvagning 2 km). Värdefulla skogsområden och landskap i närheten av skyddade områden med högt biodiversitetvärde framkommer. *Uträkning av potentiell mängd död ved (PMDV) PMDV beräknades i två skeden för varje skikt träslag i varje trädskikt: 1) Index för potentiell mängd död ved (PMDVi) togs fram med MOTTI-programmet (b, c, d). • 168 trädslag, fertilitetsklass och latitudkombinationer 2) PMDVi användes för att omvandla diameter och volym till potentiell mängd död ved • Genererades för hela Finland enligt bestånd med en upplösning på 16 x 16 m • Kombinerades sedan i 20 trädslag och fertilitetsklasser och förenades till 96 x 96 m upplösning. Inmatade data Den potentiella mängden död ved beräknades från beståndsdata (trädslag, medeldiameter, volym, vegetationsklass) vilket omfattade hela landet. Bästa möjliga data användes för varje område. - 24 % av Finland täcks av statligt ägda skogs- och naturskyddsområden och privata naturskyddsområden. o Forststyrelsens Naturtjänster: data om fält- och bestånd (5/2015) o Forststyrelsens Skogsbruk: data om fält- och bestånd (5/2015) o Privatägda naturskyddsområden: data om fält- och bestånd (5/2015) - 37 % av Finland täcks av privatägd skog som inte är naturskyddsområden: Skogscentralen, skogsdata (6.5.2005–6.5.2015) - 39 % av Finland täcks av o Naturresursinstitutet: Nationella skogsinventariedata som är tillverkat med skogsinventeringsmetod som utnyttjar information om riksskogstaxeringens provytor och satellitbilder 2013 (volym, trädslag, vegetationsklass och medeldiameter) Spatiella data om skogsbruk med negativ effekt på biodiversitet (till exempel fällning, gallring och dikning) (uppdaterades 10/2017) - Lantmäterivärket och Finlands miljöcentral SYKE: dikning i finsk torvmark (SOJT_09b1) - Forststyrelsens Skogsbruk: utförda anmälningar om användning av skog och dikningsfigurer - Skogscentralen: anmälningar om användning av skog och dikningsfigurer - University of Maryland/Dept. of Geographica Sciences: Global Forest Change/Forest Cover Loss 2000-2014 Observationer av skogsarter som har rödlistats av IUCN (sedan 1990): Finländska miljödatabasen HERTTA Spatiella data om särskilt viktiga livsmiljöer enligt skogslagens 10 § (uppdaterades 10/2017) - Forststyrelsens Skogsbruk och Skogscentralen Spatiella data om permanenta naturskyddsområden (uppdaterades 2/2018) - Forststyrelsens Naturtjänster: databas över naturskyddsområden SATJ Bakgrund Områden som är viktiga för skogens biodiversitet identifierades runt om i Finland för att främja hållbar markanvändning genom planering och naturskydd på lokal, regional och nationell nivå genom att informera markägare, ministerier och skogtjästemän. Vikten av sådana analyser beror på ökad användning av naturresurser och skadliga effekter på biodiversiteten tillsammans med begränsade naturskyddsresurser. Dessa betonar vikten av att utveckla kostnadseffektiv, ekologiskt hållbar markanvändning som dessa spatiella prioriteringar av naturskydd för skogar som görs för första gången för hela Finland. Prioriteringsmetoden Zonation användes för att hitta nya skogsområden med potentiellt högt skyddsvärde. Det övergripande målet var att tillämpa rikstäckande prioriteringsanalyser utifrån skogsdata relaterade till biodiversitet och markanvändningsdata som hade samlats in på beståndsnivå. De data som primärt tillämpades på skogsstruktur och -kvalitet (vegetationsklass, trädslag, volym och diameter) gav ekologiskt användbara ersättningar för skyddsvärde i barrskog. Resultaten visar att en betydande andel skog med högt biodiversitetsvärde finns utanför det aktuella nätverket för finska naturskyddsområden. Eftersom största delen av det finska skogsområdet är kommersiellt kan nätverket för naturskyddsområden inte stoppa den pågående nedgången av biodiversitet i skogarna. Nyckelord: biodiversitet, död ved, GIS, Handlingsplanen för den biologiska mångfalden i skogarna i södra Finland METSO, markanvändning, värdering, prioritering, skogar, skogarnas biodiversitet, skogsbruk, skogsskydd, spatiell prioritering av naturskydd,Zonation-programvara Datapaketet innefattar 12 rasterkartor och en .lyr-fil. .lyr-filen innehåller färgade symboler och beskrivningar av olika analysversioner. .lyr-filen är troligen endast genomförbar med GIS-programmet som tillhandahålls av ESRI Inc. Datapaketet kan hämtas från: http://www.syke.fi/en-US/Open_information/Spatial_datasets High Biodiversity Value Forests 2018 (Zonation) nationwide High Biodiversity Value Forests 2018 (Zonation) regional Detailjerad poster på engelska: http://www.syke.fi/en-US/Research__Development/Ecosystem_services/Specialist_work/Zonation_in_Finland/Zonation_materials/Posters eller http://www.syke.fi/download/noname/%7B771FF5A4-DAB6-45EE-8246-F38FC0090CAD%7D/138289 Detailjerad rapport på finska: http://hdl.handle.net/10138/234359 Mikkonen et al. 2018. Suomen ympäristökeskuksen raportteja 9/2018. Monimuotoisuudelle tärkeät metsäalueet Suomessa - Puustoisten elinympäristöjen monimuotoisuusarvojen Zonation-analyysien loppuraportti. Andra källor: a) Moilanen et al. 2014. Zonation–Spatial Conservation Planning Methods and Software. Version 4. User Manual. See also www.syke.fi/Zonation/en b) Hynynen et al. 2015. Eur. J. For. Res. 134/3. Long-term impacts of forest management on biomass supply and forest resource development: a scenario analysis for Finland. c) Hynynen et al. 2014. Metlan työraportteja 302. Scenario analysis for the biomass supply potential and the future development of Finnish forest resources. d) Salminen et al. 2005. Comput. electron. agr. 49/1. Reusing legacy FORTRAN in the MOTTI growth and yield simulator. Användar lisens: Creative Commons 4.0. © SYKE Datasources: Finnish Forest Centre, Metsähallitus, Natural Resources Institute Finland, National Land Survey of Finland, Hansen/UMD/Google/USGS/NASA

 • Location (x,y) and name of educational institutions. Statistical reference year 2018. Data includes a location and a name of every comprehensive and upper secondary level schools in Finland. The source of data is the yearly updated register of educational institutions (http://tilastokeskus.fi/tup/oppilaitosrekisteri/index_en.html) which is maintained by Statistics Finland. An educational institution is defined as an administrative unit as such not the school building or the operating place. Coordinates are mostly accurate based on the centroid of the building althought there exists some educational institutions with estimated coordinates. Estimations are based to the street address of the educational institutions. Type of educational institute (OLTYP): 11 = Comprehensive schools 12 = Comprehensive school level special education schools 15 = Upper secondary general schools 19 = Comprehensive and upper secondary level schools Validity (OLO): 0 = Valid 1 = Closed down during the statistical year 2 = Merged with another educational institution during the statistical year 3 = Educational institution removed from the educational institutions of the education system 6 = Educational institution had no activity during the statistical year 7 = Technical removal The general Terms of Use must be observed when using the data: http://tilastokeskus.fi/org/lainsaadanto/copyright_en.html.

 • WFS download service for ELF Hydrography Physical Waters dataset of Finland

 • NLS-FI INSPIRE View Service for Buildings Theme is an INSPIRE compliant Web Map Service. It contains the following harmonized INSPIRE map layers: Building. The service is based on the NLS-FI INSPIRE Buildings Dataset. The dataset is administrated by the National Land Survey of Finland.

 • Elevation model 2 m is a model depicting the elevation of the ground surface in relation to sea level. Its grid size is 2 m x 2 m. The dataset is based on laser scanning data, the point density of which is at least 0.5 points per square metre. The product is available as versions with different coverage areas through-out the whole country but not as comprehensive. New data is added to the dataset continuously. Eleva-tion model 10 m is available as a version that covers the whole of Finland. Elevation model 2 m is produced in two quality classes: the elevation accuracy in class I is on average 0.3 metres and the elevation accuracy in class II varies between 0.3 metres and one metre. The product belongs to the open data of the National Land Survey of Finland. More information: Topographic data and how to acquire it http://www.maanmittauslaitos.fi/en/maps-and-spatial-data/expert-users/topographic-data-and-how-acquire-it

 • NLS-FI INSPIRE Download Service (WFS) for Geographical Names Theme is an INSPIRE compliant direct access Web Feature Service. It contains the following INSPIRE feature types: NamedPlace. The service is based on the Geographic Names Register of the National Land Survey of Finland. The dataset is administrated by the National Land Survey of Finland.