From 1 - 6 / 6
  • I WMS-tjänsten finns följande kartlager: Naturreservat - innehåller både naturreservat och sälskyddsområden på Åland Natura 2000 ytor Natura 2000 punkter

  • I WMS-tjänsten Ålands maritima kulturarv WMS finns följande kartlager: Vrak (innehåller både fredade och ej ännu fredade objekt) Tjänsten och materialet i tjänsten är under utveckling och ändringar kan ske. Tjänsten har tagits fram för Miljöcentralens havsdataportalen-projekt (2017-2020). Uppgifter om vraken i materialet är inte heltäckande och kommer från digitalisering av äldre material och skall därför inte användas som ett heltäckande vrak register.

  • EU stadgade i sitt direktiv 97/62/EG (habitatdirektivet) 1997, att varje medlemsland måste skydda vissa hotade arter och biotoper. Natura 2000, bildar ett nätverk av skyddsområden för dessa arter och biotoper. Åland gjorde ett eget förslag till områden som skulle ingå i det åländska Natura 2000 programmet, och kommissionen godkände förslaget med sitt beslut 2005. Åland är nu skyldigt att skydda dessa områden så att särskilt de arter och biotoper, som nämns i habitatdirektivet, bevaras inom områdena. De flesta områden har skyddats som naturreservat, några enbart med ett avtal med markägaren. För alla områden gäller dock bestämmelserna i bland annat naturvårdslagens 24 a § och 24 b §. I dessa paragrafer konstateras, att för alla sådana planer och projekt som kan negativt påverka Natura 2000 områden ska göras en bedömning av konsekvenserna. Man avser även sådana åtgärder som sker utanför själva Natura 2000 området, men kan påverka det. Om bedömningen visar att projektet kan påverka naturvärden negativt får myndigheter inte bevilja tillstånd för verksamheten. Detta gäller alla myndigheter. Områdenas gränser har levererats till EU och det är papperskartorna som har lagkraft och är bindande, det digitala materialet har det inte. Gränserna i lagret har inte uppdaterats för att motsvara nyare grundkartor och de har inte heller uppdaterats för att överensstämma mot fastighetsgränser. Skala 1:20 000

  • Categories  

    MapAnt.fi on rajapintapalvelu, jonka kautta on saatavilla MapAnt karttaa WMS ja WMTS rajapinnasta. Tarjolla on TM35FIN WMTS, Web Mercator WMTS sekä TM35FIN WMS. WMS rajapinnan maksimi kuvakoko on 4000x4000 pikseliä. MapAnt kartta perustuu Maanmittauslaitoksen laserkeilausaineistoihin ja maastotietokantaan. Palvelun käyttö on maksutonta eikä vaaadi autentikointia (eli tunnistautumista käyttäjätunnuksen ja salasanan avulla). Kuten kartta-aineisto on rajapintakin tehty ja ja sitä ylläpidetään harrastuspohjalta. Palvelu on käytettävissä as-it-is, MapAnt työryhmä ei vastaa aineiston oikeellisuudesta tai rajapinnan toimivuudesta millään tavalla. Palvelu on sijoitettu erittäin halpaan webhostiin, jossa resursseja on varsin rajallisesti, joten on mahdollista - joskin hyvin epätodennäköistä - että sinne tulee kuormaa niin paljon että se hidastuu tai ei välillä vastaa.

  • Uudenmaan voimassa olevien maakuntakaavojen yhdistelmä 2017 WMS - rajapintapalvelun kautta on saatavilla Uudenmaan voimassa olevien maakuntakaavojen (Uudenmaan maakuntakaava, Uudenmaan 1., 2., 3. ja 4. vaihemaakuntakaavat, Itä-Uudenmaan maakuntakaava, Itä-Uudenmaan 1.-4. vaiheseutukaavat sekä Maakuntakaava 2000.) voimassa olevat merkinnät. Palvelu perustuu maankäytön suunnittelua sisältäviin maakuntakaava -aineistoihin Uudenmaan alueella. Aineistoja hallinnoi Uudenmaan liitto. Palvelun käyttö on maksutonta eikä vaadi autentikointia eli tunnistautumista käyttäjätunnuksen ja salasanan avulla.

  • Espoon WMS-palvelu (Espoo Xcity WMS Server) on WMS-rajapintapalvelu, jonka kautta on saatavilla mm. seuraavat karttatasot (suluissa tekninen nimi): Espoon opaskartta (Opaskartta), Espoon osoitekartta (Osoitekartta), Espoon maankäyttökartta (Maankayttokartta), Espoon ortokartta (Ortokartta) sekä Espoon karttayhdistelmä (Karttayhdistelmä), joka Espoon kantakartan, opaskartan ja osoitekartan yhdistelmäkartta. Palvelu perustuu Espoon kantakartta-, maankäyttökartta-, opaskartta-, ortokuva- ja osoitekartta-aineistoihin. Aineistoja hallinnoi Espoon kaupungin paikkatieto-yksikkö. Palvelun käyttö on pieneltä osin maksullista ja pääsy joihinkin aineistoihin vaatii autentikointia eli tunnistautumista käyttäjätunnuksen ja salasanan avulla.