From 1 - 10 / 48
  • The data compiles seabed remote sensing situation since the 1960s. The data includes spatial data and metadata related to each survey line, mainly based on the data produced by the Geological Survey of Finland

  • This dataset contains borders of the HELCOM MPAs (former Baltic Sea Protected Areas (BSPAs). The dataset has been compiled from data submitted by HELCOM Contracting Parties. It includes the borders of designated HELCOM MPAs stored in the http://mpas.helcom.fi. The designation is based on the HELCOM Recommendation 15/5 (1994). The dataset displays all designated or managed MPAs as officially reported to HELCOM by the respective Contracting Party. The latest related HELCOM publication based on MPA related data is http://www.helcom.fi/Lists/Publications/BSEP148.pdf The dataset contains the following information: MPA_ID: Unique ID of the MPA as used in HELCOM Marine Protected Areas database Name: Name of the MPA Country: Country where MPA is located Site_link: Direct link to site's fact sheet in the http://mpas.helcom.fi where additional information is available MPA_status: Management status of the MPA Date_est: Establishment date of the MPA Year_est: Establishment year of the MPA

  • KUVAUS Sisältää tietoa aluemaisten pienvesien eli lampien sijainnista ja tilasta. Aineiston pohjana on Tampereen kaupungin alueella tehdyt pienvesiselvitykset vuosina 2011-2014 sekä 2023. Pohjois-Tampereen osalta tiedot perustuvat Aitolahti-Teisko -alueen pienvesiselvityksiin vuosilta 2011-2014. Kantakaupungin osalta kohteiden tietoja on päivitetty 01/2024 Kantakaupungin pienvesi- ja vesistöselvityksen (AFRY 2023) mukaiseksi. Tietokentät päivitetty niiden kohteiden ja sarakkeiden osalta, joista oli uutta tietoa saatavilla (kohteen_kuvaus, luonnontila-aste ja lajisto). Pienvesistä on olemassa erikseen pistemäinen (lähteet) ja viivamainen (uomat) aineisto. KATTAVUUS Koko kaupunki, tiedossa olevat kohteet. Perustuu selvityksiin vuosilta 2011, 2013, 2014 ja 2023. PÄIVITYS Päivitetään uutta selvitystietoa saataessa. YLLÄPITOSOVELLUS Aineisto on tallennettu PostgreSQL-tietokantaan ja ylläpidetään QGIS-ympäristössä. KOORDINAATISTOJÄRJESTELMÄ Aineisto tallennetaan ETRS-GK24 (EPSG:3878) tasokoordinaattijärjestelmässä. GEOMETRIA Aluemainen SAATAVUUS Aineisto on saatavilla WFS- ja WMS2-rajapinnoilta. JULKISUUS, TIETOSUOJA. Avoin aineisto. VASTUUTAHO Ympäristönsuojeluyksikkö (ymparistonsuojelu@tampere.fi)) Kentät nimi Lammen nimi ymparistotyyppi Onko kyseessä lampi vai tekolampi kohteen_kuvaus Pienvesikohteen kuvaus va_nimi Pienvesikohteen valuma-alueen nimi va_nro Pienvesikohteen valuma-alueen numero va_kuvaus Pienvesikohteen lähivaluma-alueen kuvaus rakenteet Pienvesikohteen rakenteet luonnontila_aste Pintavesikohteen luonnontilaisuuden kuvaus. Vuoden 2023 selvityksessä käytetty neliportaista asteikkoa (luonnontilainen/vähän heikentynyt/heikentynyt/täysin muuttunut). tulvaherkkyys Pienvesikohteen ja lähiympäristön tulvaherkkyyden kuvaus arvio_veden_laatu Arvio pintavesikohteen veden laadusta kalasto Pienvesikohteessa esiintyvät kalalajit ekolog_tila Pienvesikohteen ekologista tilaa kuvaava eliöstö muuta_huomioitavaa Pienvesikohteeseen vaikuttavat tekijät sen vaikutusalueella. lajisto Kohteen oleellinen indikaattorilajisto ja yleistä lajistoa (muun muassa raporteista koostettu) tietolahde Joko ”Kantakaupungin pienvesi- ja vesistöselvitys 2023 AFRY” tai ”Pienvesiselvitykset 2011-2014” riippuen onko vuoden 2023 selvityksessä tullut kohteesta uutta tietoa. pinta_ala Lammen pinta-ala

  • ---- Tampereen liikennemerkit --- Pistemäistä tietoa Tampereen kaupungin liikennemerkeistä. Tietosisältö on luotu Digiroadin tarpeita ajatellen. Sopii monenlaisiin käyttötarkoituksiin, kuten suunnitelmien pohjatiedoksi, selvityksiin sekä analyyseihin.

  • KUVAUS Sisältää tietoa virtaavien pienvesien (purot, ojat, norot) sijainnista ja tilasta. Aineiston pohjana on Tampereen kaupungin alueella tehdyt pienvesiselvitykset vuosina 2011-2014 sekä 2022. Pohjois-Tampereen osalta tiedot perustuvat Aitolahti-Teisko -alueen pienvesiselvityksiin vuosilta 2011-2014. Kantakaupungin osalta kohteiden sijainnit on päivitetty 11/2023 vastaamaan Kantakaupungin pienvesiselvitystä (AFRY 2022). Vuoden 2022 selvityksessä uomat on jaoteltu uomajaksoihin, jotka on luokiteltu luonnontilaisuuden mukaan. Tietokentät on 11/2023 päivitetty niiden osalta, joista oli uutta tietoa saatavilla. Sarakkeiden kohteen_kuvaus, rakenteet, eroosiovauriot, keskivirtaama sekä muuta_huomioitavaa tietoihin ei ole tullut päivitystä, joten ne sisältävät tietoja vuosina 2011-2014 tehdyistä selvityksistä. Pienvesistä on olemassa erikseen aluemainen (lammet) ja pistemäinen (lähteet) aineisto. KATTAVUUS Koko kaupunki, tiedossa olevat kohteet. Perustuu selvityksiin vuosilta 2011, 2013, 2014 ja 2022. Kohteita lisätään, kun niitä löytyy. PÄIVITYS Päivitetään, kun uusia yksittäisiä kohteita löytyy tai valmistuu uusi laajempi selvitys. YLLÄPITOSOVELLUS Aineisto on tallennettu PostgreSQL-tietokantaan ja ylläpidetään QGIS-ympäristössä. KOORDINAATISTOJÄRJESTELMÄ Aineisto tallennetaan ETRS-GK24 (EPSG:3878) tasokoordinaattijärjestelmässä. GEOMETRIA Viivamainen SAATAVUUS Aineisto on saatavilla WFS- ja WMS2-rajapinnoilta. JULKISUUS, TIETOSUOJA. Avoin aineisto. VASTUUTAHO Ympäristönsuojeluyksikkö (ymparistonsuojelu@tampere.fi)) Kentät nimi Uoman nimi ymparistotyyppi Uoman ympäristötyyppi (puro/noro/oja) kohteen_kuvaus Pienvesikohteen kuvaus uoman_pituus Koko uoman pituus (yksikkönä metri) luonnontil_pituus Luokitellun uomajakson pituus (yksikkönä metri) purkupaikka Uoman purkuvesistö tai -paikka ekolog_jakso Kooste uomajakson ekologisista arvoista (arvokkaat lajit, avainbiotoopit, suojeltavat kohteet jne.) rakenteet Pienvesikohteen rakenteet (rummut, putket, sillat, muut rakenteet) eroosiovauriot Virtavesiuoman eroosiovaurioiden voimakkuus luonnontila_aste Uomajakson luonnontilaisuuden aste keskivirtaama Virtaveden keskivirtaama(m3/s) arvio_veden_laatu Tampereen karttapalvelu Oskarista ja kaupungilta sekä Hertasta koostettu vedenlaatuaineisto vuo-silta 2000–2022. ekolog_uoma Kooste koko uomaa koskevista ekologisista arvoista. Tämä pitää sisällään mm. kalastolliset arvot sekä erillisistä raporteista kootun luontotiedon, joiden tarkemmasta sijainnista ei ollut tietoa muuta_huomioitavaa Pienvesikohteeseen vaikuttavat tekijät sen vaikutusalueella. kommentti Vapaa kommenttikenttä, johon on kerätty mm. maastotutkimuksen aikaisia havaintoja sekä mahdollisia uomaa koskevia suunniteltuja toimenpiteitä. tietolahde Joko ”Kantakaupungin pienvesiselvitys 2022 AFRY” tai ”Pienvesiselvitykset 2011-2014” riippuen onko vuoden 2022 selvityksessä tullut kohteesta uutta tietoa. ajankohta Kesän 2022 aikana tarkistetut ja kartoitetut kohteet yksilöity merkinnällä ”2022 AFRY”.

  • KUVAUS: Yleisellä alueella oleva lumesta muotoiltu ja jäädytetty mäki. Talviliukumäet toteutetaan vuosittain lumitilanteen mukaan.  KATTAVUUS: Tampere PÄIVITYS: Aineiston ylläpito jatkuvaa YLLÄPITOSOVELLUS: Trimble Locus KOORDINAATTIJÄRJESTELMÄ: Aineisto tallennetaan ETRS-GK24 (EPSG:3878) tasokoordinaattijärjestelmässä. GEOMETRIA: Aineisto on pistemäistä. SAATAVUUS: Aineisto on saatavilla WFS- ja WMS-rajapinnoilta sekä kaupungin datapalvelusta, ja katsottavissa Oskari-karttapalvelussa sekä kansallisessa Paikkatietoikkunassa, aineisto on tallennettu SQL-tietokantaan. JULKISUUS JATIETOSUOJA: Aineisto on julkinen. KENTÄT: • Viheralueen nimi ja tunnus: Viheralueen virallinen nimi (kaavassa tai yhdyskuntalautakunnan päätös) tai virallisluontoinen nimi (liikunta-alueilla liikunta-alueen nimi) sekä karttalehtinumero ja järjestysnumero esim. 1989-013 • Viheralueen käyttöluokka: Esim. yleiset viheralueet, suojaviheralueet • Kunnossapitäjä: Alueen kunnossapitäjä • Alueurakka-alue: Kunnossapidon urakka-alue, jonka alueella talviliukumäki on AINEISTOSTA VASTAAVA TAHO: Tampereen kaupunki, viheralueet ja hulevedet -yksikkö

  • Vuosina 2020 ja 2021 voimaan tulleet asemakaavat on aluegeometrioita sisältävä paikkatietoaineisto, joka sisältää sellaisten asemakaavojen rajaukset, joissa on osoitettu asuinkerrosalaa. HSY on kerännyt aineiston Helsingin seudun (Espoo, Helsinki, Kauniainen, Vantaa, Hyvinkää, Järvenpää, Kerava, Kirkkonummi, Mäntsälä, Nurmijärvi, Pornainen, Sipoo, Tuusula ja Vihti) kunnista vuosien 2021 ja 2022 keväisin osana Helsingin seudun MAL-sopimuksen seurantatyötä. Tämä aineisto on osa MAL-sopimuskauden 2020-2023 kokonaisuutta, joka valmistuu vuonna 2024. id = Kohteen yksilöivä tunnus kuntanimi = Sijaintikunnan nimi kaavatun = Kaavatunnus kaavanimi = Kaavan nimi vtulvuosi = Voimaantulovuosi kuulutuspäivän mukaan netkrostal = Kerrostaloille osoitettu uusi kerrosneliömetrimäärä netrivketj = Rivi- ja ketjutaloille osoitettu uusi kerrosneliömetrimäärä neterillis = Erillispientaloille osoitettu uusi kerrosneliömetrimäärä netyhteens = Uusi asuinkerrosala yhteensä brutyhteen = Asuinkerrosala yhteensä Koordinaatisto=ETRS-GK25 Aineisto on avointa dataa ja sitä koskee CC 4.0 BY –lisenssi. © Helsingin seudun kunnat, HSY ja Uudenmaan liitto

  • Paimion julkiset ja yksityiset palvelut

  • Osayleiskaavat sisältävät Vistan osayleiskaavan, Huso-Pöylän tuulivoimaosayleiskaavan ja oikeusvaikutuksettomien osayleiskaavojen rajaukset

  • Paimion kaupungin omistamat ja hallinnoimat kadut sekä kevyen liikenteen väylät