From 1 - 10 / 147
  • National Land Survey's Topographic map series in vector format is a dataset depicting the terrain of all of Finland. The most important elements are the road network, administrative borders, preservation areas, population centres, geographic names, waterways, land use and elevation. The largest scale level (1:100,000) of the Topographic map series in vector format is produced by generalising from the Topographic database. Topographic map series 1:250,000 is produced by generalising the dataset 1:100,000. Topographic map series 1:1,000,000 is produced by generalising the dataset 1:250,000. Topographic map series 1:4,500,000 is produced by generalising the dataset 1:1,000,000. The geographic names have been generalised from the geographic names in the Geographic Names Register to map names suited to the scale in question. The administrative borders in the Municipal Division of each scale are used as administrative borders. The Topographic map series in vector format can be used for the production of other map products, e.g. approach maps or maps on a regional or national level The product belongs to the open data of the National Land Survey of Finland. More information: Topographic data and how to acquire it http://www.maanmittauslaitos.fi/en/maps-and-spatial-data/expert-users/topographic-data-and-how-acquire-it.

  • Municipal Division is a dataset depicting the municipal division in the whole of Finland. The Municipal Division dataset is produced in scales 1:10,000, 1:100,000, 1:250,000, 1:1,000,000 and 1:4,500,000. The data included in the dataset in scale 1:10,000 are taken from the cadastral registry. Regarding other scales, municipal boundaries have been generalised to suit the scale in question. The Municipal Division dataset is available as products both in vector and raster format. The products in vector format contain the number codes of the municipalities, the names of the municipalities both in Finnish and in Swedish as well as municipal boundaries and municipal regions. In addition, the vector product includes the corresponding information about the county regions and the State Administrative Agencies. Products in raster format include municipal boundaries only. The product belongs to the open data of the National Land Survey of Finland. More information: Topographic data and how to acquire it http://www.maanmittauslaitos.fi/en/maps-and-spatial-data/expert-users/topographic-data-and-how-acquire-it .

  • The location of the real property unit is shown on the cadastral index map. On the map, there are property and other register unit boundaries, boundary markers and property identifiers. The Land Information System of Finland contains attribute data related to property. Further information (in Finnish): http://www.maanmittauslaitos.fi/kiinteistot/asiantuntevalle-kayttajalle/kiinteistotiedot-ja-niiden-hankinta The product belongs to the open data of the National Land Survey of Finland. More information: Topographic data and how to acquire it: http://www.maanmittauslaitos.fi/en/maps-and-spatial-data/expert-users/topographic-data-and-how-acquire-it

  • FTA INSPIRE Download Service (WFS) for Transport Networks is an INSPIRE compliant direct access Web Feature Service. It contains the following INSPIRE feature types: Road network, Rail network, Waterway network and Air transport network. The service is based on the FTA INSPIRE Transport Networks Theme Dataset. The dataset is administrated by the Finnish Transport Agency. The service is still under development and as such accessibility and full operationality or conformity with Inspire spesifications is not guaranteed.

  • EU stadgade i sitt direktiv 97/62/EG (habitatdirektivet) 1997, att varje medlemsland måste skydda vissa hotade arter och biotoper. Natura 2000, bildar ett nätverk av skyddsområden för dessa arter och biotoper. Åland gjorde ett eget förslag till områden som skulle ingå i det åländska Natura 2000 programmet, och kommissionen godkände förslaget med sitt beslut 2005. Åland är nu skyldigt att skydda dessa områden så att särskilt de arter och biotoper, som nämns i habitatdirektivet, bevaras inom områdena. De flesta områden har skyddats som naturreservat, några enbart med ett avtal med markägaren. För alla områden gäller dock bestämmelserna i bland annat naturvårdslagens 24 a § och 24 b §. I dessa paragrafer konstateras, att för alla sådana planer och projekt som kan negativt påverka Natura 2000 områden ska göras en bedömning av konsekvenserna. Man avser även sådana åtgärder som sker utanför själva Natura 2000 området, men kan påverka det. Om bedömningen visar att projektet kan påverka naturvärden negativt får myndigheter inte bevilja tillstånd för verksamheten. Detta gäller alla myndigheter. Områdenas gränser har levererats till EU och det är papperskartorna som har lagkraft och är bindande, det digitala materialet har det inte. Gränserna i lagret har inte uppdaterats för att motsvara nyare grundkartor och de har inte heller uppdaterats för att överensstämma mot fastighetsgränser. Skala 1:20 000

  • Kulturbyrån upprätthåller ett register med samtliga kända fornlämningar på Åland. De uppgifter som framgår är kommun, by, typ av fornlämning och datering. Fornlämningens läge motsvarar skalan 1:20 000. Det pågår hela tiden en uppdatering av registret, då tidigare okända fornlämningar upptäcks. Enligt lagen ska markägaren kontaktas när en fornlämning registreras. Om du själv upptäcker en fornlämning och är osäker på om den finns i fornlämningsregistret kontakta Kulturbyrån på Ålands Landskapsregering.

  • Paimion ylläpitämä sijaintitarkka kaavan pohjakartta-aineisto, maastoa ja rakennettua ympäristöä kuvaavia tietoja. Aineiston pohjana on ilmakuvaus 1980-luvulta, jota päivitetään maastomittauksin. Korkeuskäyrät on luotu laserkeilausaineistosta 2015. Rakennukset mitataan rakennuslupaprosessin yhteydessä, uudet tiet niiden rakentuessa. Muut kohteet asemakaavaprosessin aluksi.

  • Aineisto sisältää EU:n ympäristömeludirektiivin mukaista raportointia varten luodut meluselvitysten mukaiset melualueet. Aineisto kuuluu SYKEn avoimiin aineistoihin (CC BY 4.0). Aineisto koostuu vuosien 2007, 2012 ja 2017 raportoiduista alueista.

  • Sisältää Sastamalan rakennuspisteet.. Materiaali on tuotettu kaupungin ylläpitämistä rakennustiedoista ja materiaalia päivitetään jatkuvasti. Rajapintapalveluiden päivitys vuosittain.

  • Pohjanmaan maakuntakaavayhdistelmä kattaa Pohjanmaan maakunnan alueella voimassa olevat maakuntakaavat: Pohjanmaan maakuntakaavan 2030 (vahvistettu Ympäristöministeriössä 21.12.2010), vaihemaakuntakaavan 1 (kaupalliset palvelut, vahvistettu 4.10.2013) ja vaihemaakuntakaavan 2 (uusiutuvat energiamuodot, vahvistettu 14.12.2015). Pohjanmaan liiton tuottama aineisto sisältää maankäytön aluevaraukset, johdot, kehittämisperiaatemerkinnät, kohteet, liikenteen, maisema-alueet, muinaismuistot, Natura-alueet, pintavedet, pohjavedet, suojelualueet, tuulivoiman ja virkistysreitit. HUOM! Karttataso "HAME Pohjanmaan maakuntakaavayhdistelmä" on HAME-hankkeessa (Harmonisoidut maakuntakaavat e-palveluiksi) julkaistu testipalvelu, jolle ei ole vielä omia metatietoja. Kyseessä on epävirallinen kaavayhdelmä. Metatiedot tulossa lähiaikoina.