From 1 - 10 / 46
  • EU stadgade i sitt direktiv 97/62/EG (habitatdirektivet) 1997, att varje medlemsland måste skydda vissa hotade arter och biotoper. Natura 2000, bildar ett nätverk av skyddsområden för dessa arter och biotoper. Åland gjorde ett eget förslag till områden som skulle ingå i det åländska Natura 2000 programmet, och kommissionen godkände förslaget med sitt beslut 2005. Åland är nu skyldigt att skydda dessa områden så att särskilt de arter och biotoper, som nämns i habitatdirektivet, bevaras inom områdena. De flesta områden har skyddats som naturreservat, några enbart med ett avtal med markägaren. För alla områden gäller dock bestämmelserna i bland annat naturvårdslagens 24 a § och 24 b §. I dessa paragrafer konstateras, att för alla sådana planer och projekt som kan negativt påverka Natura 2000 områden ska göras en bedömning av konsekvenserna. Man avser även sådana åtgärder som sker utanför själva Natura 2000 området, men kan påverka det. Om bedömningen visar att projektet kan påverka naturvärden negativt får myndigheter inte bevilja tillstånd för verksamheten. Detta gäller alla myndigheter. Områdenas gränser har levererats till EU och det är papperskartorna som har lagkraft och är bindande, det digitala materialet har det inte. Gränserna i lagret har inte uppdaterats för att motsvara nyare grundkartor och de har inte heller uppdaterats för att överensstämma mot fastighetsgränser. Skala 1:20 000

  • Kulturbyrån upprätthåller ett register med samtliga kända fornlämningar på Åland. De uppgifter som framgår är kommun, by, typ av fornlämning och datering. Fornlämningens läge motsvarar skalan 1:20 000. Det pågår hela tiden en uppdatering av registret, då tidigare okända fornlämningar upptäcks. Enligt lagen ska markägaren kontaktas när en fornlämning registreras. Om du själv upptäcker en fornlämning och är osäker på om den finns i fornlämningsregistret kontakta Kulturbyrån på Ålands Landskapsregering.

  • Sisältää ruutukohtaista tietoa rakennusten lukumäärästä, kerrosalasta, käyttötarkoituksesta ja aluetehokkuudesta. Ruutukoko 250x250 metriä. Aineisto saatavana vuosilta 1997-2003, 2008 >. Ruudut, joissa on alle viisi rakennusta on tietosuojasyistä jätetty pois vuosien 1997-2017 aineistoista. Vuoden 2018 rakennustietoruudukosta alkaen aineistossa on mukana myös ruudut, joissa on 1-4 rakennusta. Tarkemmat tietokuvaukset löytyvät osoitteesta: https://www.hsy.fi/ymparistotieto/avoindata/avoin-data---sivut/paakaupunkiseudun-rakennustietoruudukko/

  • FTIA INSPIRE Download Service (WFS) for Air Transport Networks is an INSPIRE compliant direct access Web Feature Service. It contains the following INSPIRE feature type: Air transport network. The service is based on the FTIA INSPIRE Transport Networks Theme Dataset. The dataset is administrated by the Finnish Transport Agency. The service is still under development and as such accessibility and full operationality or conformity with Inspire spesifications is not guaranteed.

  • Tampereen vireillä olevat kaavat. Vireillä olevien kaavojen ominaisuustietoja ovat DOKUMENTTI ja DIAARINRO. DOKUMENTTI -sarake sisältää kaavanumeron. Kaavanumero toimii html-linkinä, josta pääsy kaavan dokumentteihin. Aineiston ylläpito Oracle-ympäristössä. Päivitys ja ylläpito jatkuvaa. Aineiston koordinaatistojärjestelmä on ETRS-GK24. Saatavissa WMS-/WFS-palveluna.

  • Karttatasolla (eli näkymässä) näytetään ”Tampereen vireille tulleiden ja hyväksyttyjen yleiskaavojen kaavavaranto”-tietokannasta ne kohteet, joissa yleiskaava on vireillä ja joille arvioidaan yleiskaavassa syntyvän kaavavarantoa. Kohde poistuu karttatasolta jos sen yleiskaavoitus keskeytetään tai perutaan, tai kun yleiskaava hyväksytään. Vireillä olevien kohteiden arvioitu varanto ei merkitse luovutettavissa olevaa tai välittömästi rakennettavissa olevaa varantoa. Aineistoa ylläpidetään Oracle-ympäristössä. Aineiston päivitys ja ylläpito on jatkuvaa. Karttataso (näkymä) päivittyy tasatunnein. Tietokannan geometria on alue. Aineiston koordinaatistojärjestelmä on ETRS-GK24 (EPSG:3878). Saatavissa WMS-/WFS-palveluna. Kuvaus aineiston attribuuteista on luettavissa ylämetatietodokumentista "Tampereen vireille tulleiden ja hyväksyttyjen yleiskaavojen kaavavaranto".

  • Karttatasolla (eli näkymässä) näytetään ”Tampereen vireille tulleiden ja hyväksyttyjen yleiskaavojen kaavavaranto”-tietokannasta ne kohteet, joissa yleiskaava on hyväksytty (riippumatta siitä onko hyväksytty kaava lainvoimainen vai ei). Kohde poistuu karttatasolta jos se poistetaan tietokannasta. Kohde voidaan poistaa tietokannasta kun kaikki yleiskaavan mukainen varanto on käytetty. Hyväksyttyjen yleiskaavojen varanto ei merkitse luovutettavissa olevaa tai välittömästi rakennettavissa olevaa varantoa. Aineistoa ylläpidetään Oracle-ympäristössä. Aineiston päivitys ja ylläpito on jatkuvaa. Karttataso (näkymä) päivittyy tasatunnein. Tietokannan geometria on alue. Aineiston koordinaatistojärjestelmä on ETRS-GK24 (EPSG:3878). Saatavissa WMS-/WFS-palveluna. Kuvaus aineiston attribuuteista on luettavissa ylämetatietodokumentista "Tampereen vireille tulleiden ja hyväksyttyjen yleiskaavojen kaavavaranto". Viranomais- opetus- ja tutkimuskäytön lisenssi. Aineisto voidaan omistajan (yleiskaavapäällikkö) suostumuksella luovuttaa kaupallisen toimijan käytettäväksi Tampereen kaupungin tilaamiin töihin, jolloin käyttö on viranomaiskäyttöä.

  • Asemakaavanimistöä, haja-asutusalueen tiennimet. Ominaisuustiedot: nimi, tyyppi, koordinaatit. Jatkuva päivitys Facta-kuntarekisterissä.

  • TIIVISTELMÄ: Aineisto sisältää ne Tampereen kaupungin yleiskaavojen alueet, joiden arvioidaan sisältävän kaavavarantoa eli käyttämätöntä rakentamisen potentiaalia. Aineiston attribuutit kuvaavat suunnittelutyön vaiheesta riippuen yleiskaavan käyttötarkoitusalueiden arvioitua rakentamisen varantoa tai hyväksytyn kaavan mukaista varantoa sekä varannon poistumista. Lisäksi tietokanta sisältää arvioita yleiskaavan kerrosalan muutoksen myötä syntyvästä asuntorakentamisen kapasiteetista sekä tietoja yleiskaavatyön etenemisajankohdista. Osayleiskaava-kohteet viedään tietokantaan kun kohde sisällytetään yleiskaavoitusohjelmaan. Kantakaupungin kokonaisyleiskaava viedään tietokantaan kaavan tultua vireille. Aineistoa käytettäessä on huomioitava, että eri attribuuteilla esiintyvä arvo ”0” voi merkitä joko sitä että kyseinen arvo ei ole tiedossa, tai sitä että kyseinen arvo on nolla (ei yhtään). Lisäksi on huomioitava, että ennen kaavan hyväksymistä kerrosalaa koskevat tiedot ovat arvioita. Hyväksytyn yleiskaavan mukainen varanto ei merkitse luovutettavissa olevaa tai välittömästi rakennettavissa olevaa varantoa. Tietokannan geometria on alue. Yleiskaavan hyväksymiseen saakka geometria on suuntaa-antava arvio. Aineistoa ylläpidetään Oracle-ympäristössä. Aineiston päivitys ja ylläpito on jatkuvaa, tarkemmat tiedot kunkin attribuutin osalta ks alla. Aineiston koordinaattijärjestelmä on ETRS-GK24 (EPSG:3878). AINEISTON ATTRIBUUTIT: YK_NIMI Kaavan nimi, joka viittaa samalla myös alueeseen jolle kaava laaditaan. Päivitetään tietokantaan kun kohde sisällytetään yleiskaavoitusohjelmaan, tai mikäli kyseessä on kantakaupungin ns kokonaisyleiskaava, päivitetään tietokantaan kaavan tullessa vireille. YK_NRO Kaavan numero on kaavan yksilöivä tunnus. Kaikki yleiskaavan kaavanumerot alkavat "yk_" jonka jälkeen merkintään kolminumeroinen järjestysluku. Kaavan numero on siis esimerkiksi muotoa "yk_047". Kaavan numero päivitetään tietokantaan viimeistään kaavan tullessa vireille. DIAARINRO Diaarinumero on yleiskaavan virallinen diaariointinumero. Yleiskaavalla voi olla yksi tai useampia diaarinumeroita. Ensimmäinen diaarinumero päivitetään tietokantaan viimeistään kaavan tullessa vireille, mahdolliset muut diaarinumerot sitä mukaa kun niitä kaavalle lisätään. Diaarinumero TRE:4926/10.02.01/2014 päivitetään tietokantaan muodossa TRE+1404926 eli siten, että tietokantaan vietävän diaarinumeron numerosarja on aina seitsemän merkkiä pitkä ja alkaa vuosiluvun kahdella viimeisellä numerolla (esimerkissä 14), jonka jälkeen lisätään tarvittava määrä nollia, mikäli asian numero (esimerkissä nelinumeroinen 4926) on lyhyempi kuin viisi merkkiä. ID Yhden maantieteellisesti yhtenäisen yleiskaavan käyttötarkoitusalueen yksilöivä ID-tunnus. Jokaiselle maantieteellisesti yhtenäiselle käyttötarkoitusalueelle muodostetaan yksilöllinen ID-numero. ID-numero muodostuu kaavan numerosta ja kolmenumeroisesta järjestysluvusta. Esimerkiksi yleiskaavan yk_047 käyttötarkoitusalueet numeroidaan suunnittelijan valitsemassa järjestyksessä 47001, 47002, 47003, jne. TYYPPI Käyttötarkoitusalueen tyyppi kertoo onko alueen varanto U= uudisrakentamista, P=potentiaalista kaupunkirakenteen täydentymistä vai M=molempia edellä mainittuja. AK_KEM Luku jonka yksikkö on kerrosneliö. Luku kuvaa kaava-alueen arvioitua asuinkerrostalojen kokonaiskerrosalan muutosta. Luhtitalot luetaan asuinkerrostaloiksi. Mikäli kaavaan arvioidaan toteutuvan tai toteutuu merkintä C, sen arvioitu asumisen kerrosala sisällytetään joko AK_KEM, AR_KEM ja AO-KEM-sarakkeiden kerrosalaan sen mukaan minkä talotyypin rakennuksia arvioidaan toteutuvan. Arvio kerrosalasta päivitetään AK_KEM-sarakkeeseen kun yleiskaava tulee vireille. Kaavan hyväksymiseen saakka mainittu luku on arvio. Kaavan hyväksymisen jälkeen luku päivitetään vastaamaan kaavan mukaisen kerrosalan muutoksen määrää. Hyväksymisvaiheessa tarkennetaan tarvittaessa myös alueen geometriaa. AR_KEM Luku jonka yksikkö on kerrosneliö. Luku kuvaa kaava-alueen arvioitua rivitalojen kokonaiskerrosalan muutosta. Ketjutalot luetaan rivitaloiksi. Mikäli kaavaan arvioidaan toteutuvan tai toteutuu merkintä C, sen arvioitu asumisen kerrosala sisällytetään joko AK_KEM, AR_KEM ja AO-KEM-sarakkeiden kerrosalaan sen mukaan minkä talotyypin rakennuksia arvioidaan toteutuvan. Arvio kerrosalasta päivitetään AR_KEM-sarakkeeseen kun yleiskaava tulee vireille. Kaavan hyväksymiseen saakka mainittu luku on arvio. Kaavan hyväksymisen jälkeen luku päivitetään vastaamaan kaavan mukaisen kerrosalan muutoksen määrää. Hyväksymisvaiheessa tarkennetaan tarvittaessa myös alueen geometriaa. AO_KEM Luku jonka yksikkö on kerrosneliö. Luku kuvaa kaava-alueen arvioitua omakotitalojen kokonaiskerrosalan muutosta. Paritalot luetaan omakotitaloiksi. Mikäli kaavaan arvioidaan toteutuvan tai toteutuu merkintä C, sen arvioitu asumisen kerrosala sisällytetään joko AK_KEM, AR_KEM ja AO-KEM-sarakkeiden kerrosalaan sen mukaan minkä talotyypin rakennuksia arvioidaan toteutuvan. Arvio kerrosalasta päivitetään AO_KEM-sarakkeeseen kun yleiskaava tulee vireille. Kaavan hyväksymiseen saakka mainittu luku on arvio. Kaavan hyväksymisen jälkeen luku päivitetään vastaamaan kaavan mukaisen kerrosalan muutoksen määrää. Hyväksymisvaiheessa tarkennetaan tarvittaessa myös alueen geometriaa. MUU_KEM Luku jonka yksikkö on kerrosneliö. Luku kuvaa muuhun kuin asumiseen suunniteltua uutta kokonaiskerrosalaa. Uudella kerrosalalla tarkoitetaan kaavassa osoitettavaa uutta rakentamista. Arvio kerrosalasta päivitetään MUU_KEM-sarakkeeseen kun yleiskaava tulee vireille. Kaavan hyväksymiseen saakka mainittu luku on arvio. Kaavan hyväksymisen jälkeen luku päivitetään vastaamaan kaavan mukaisen kerrosalan muutoksen määrää. Hyväksymisvaiheessa tarkennetaan tarvittaessa myös alueen geometriaa. AS_KEM_YHT Järjestelmän laskema luku, jonka yksikkö on kerrosneliö. Luku muodostuu kun lasketaan yhteen AK_KEM, AR_KEM ja AO-KEM-sarakkeiden arvot. Luku kuvaa kohteen yhteenlaskettua kokonaiskerrosalan muutoksen määrää. Päivittyy tietokantaan kun AK_KEM, AR_KEM ja AO-KEM-sarakkeiden arvot päivitetään. KEM_YHT Järjestelmän laskema luku jonka yksikkö on kerrosneliö. Luku kuvaa kaava-alueen arvioitua kerrosalan muutosta kaikki käyttötarkoitukset mukaan lukien. Muutos voi tarkoittaa kerrosalan lisäystä tai vähentymistä. Arvio päivitetään tietokantaan kaavan tullessa vireille. Kaavan hyväksymiseen saakka mainittu luku on arvio. Kaavan hyväksymisen jälkeen luku päivitetään vastaamaan kaavan mukaisen kerrosalan muutoksen määrää. Päivittyy tietokantaa kun AK_KEM, AR_KEM, AO_KEM ja MUU_KEM-sarakkeiden arvot päivitetään. EHDOL_AK_KEM Luku kuvaa sitä, kuinka monta kerrosneliötä yleiskaavassa asuinkerrostaloille osoitetusta kerrosalasta on riippuvaista siitä, että yleiskaavatyön aloitushetkellä olemassa olevassa rakennuskannassa tehdään huomattavia muutoksia. Luhtitalot lasketaan kuuluvaksi asuinkerrostaloihin. Huomattaviksi muutoksiksi luetaan esimerkiksi rakennusten purkaminen ja rakennusten korotus. Lisäksi ehdolliseen kerrosalaan voidaan lukea mukaan myös sellainen kerrosala, jonka toteutus on merkittävästi sidoksissa esimerkiksi jonkin suojelukysymyksen ratkaisemiseen, maanomistukseen tms. Luvun yksikkö on kerrosneliö. Kaavan tullessa vireille tietokantaan päivitetään arvio ehdollisen kerrosalan määrästä. Kun kaava on hyväksytty, tieto päivitetään vastaamaan hyväksytyn kaavan mukaista ehdollisen kerrosalan määrää. EHDOL_AR_KEM Luku kuvaa sitä, kuinka monta kerrosneliötä yleiskaavassa rivitaloille osoitetusta kerrosalasta on riippuvaista siitä, että yleiskaavatyön aloitushetkellä olemassa olevassa rakennuskannassa tehdään huomattavia muutoksia. Myös ketjutalot lasketaan kuuluvaksi rivitaloihin. Huomattaviksi muutoksiksi luetaan esimerkiksi rakennusten purkaminen ja rakennusten korotus. Lisäksi ehdolliseen kerrosalaan voidaan lukea mukaan myös sellainen kerrosala, jonka toteutus on merkittävästi sidoksissa esimerkiksi jonkin suojelukysymyksen ratkaisemiseen, maanomistukseen tms. Luvun yksikkö on kerrosneliö. Kaavan tullessa vireille tietokantaan päivitetään arvio ehdollisen kerrosalan määrästä. Kun kaava on hyväksytty, tieto päivitetään vastaamaan hyväksytyn kaavan mukaista ehdollisen kerrosalan määrää. EHDOL_AO_KEM Luku kuvaa sitä, kuinka monta kerrosneliötä yleiskaavassa omakotitaloille osoitetusta kerrosalasta on riippuvaista siitä, että yleiskaavatyön aloitushetkellä olemassa olevassa rakennuskannassa tehdään huomattavia muutoksia. Omakotitaloihin luetaan mukaan kaikki yhden ja kahden asunnon talot eli omakoti- ja paritalot. Huomattaviksi muutoksiksi luetaan esimerkiksi rakennusten purkaminen ja rakennusten korotus. Lisäksi ehdolliseen kerrosalaan voidaan lukea mukaan myös sellainen kerrosala, jonka toteutus on merkittävästi sidoksissa esimerkiksi jonkin suojelukysymyksen ratkaisemiseen, maanomistukseen tms. Luvun yksikkö on kerrosneliö. Kaavan tullessa vireille tietokantaan päivitetään arvio ehdollisen kerrosalan määrästä. Kun kaava on hyväksytty, tieto päivitetään vastaamaan hyväksytyn kaavan mukaista ehdollisen kerrosalan määrää. EHDOL_MUU_KEM Luku kuvaa sitä, kuinka monta kerrosneliötä yleiskaavassa muuhun kuin asuinrakentamiseen osoitetusta kerrosalasta on riippuvaista siitä, että yleiskaavatyön aloitushetkellä olemassa olevassa rakennuskannassa tehdään huomattavia muutoksia. Huomattaviksi muutoksiksi luetaan esimerkiksi rakennusten purkaminen ja rakennusten korotus. Lisäksi ehdolliseen kerrosalaan voidaan lukea mukaan myös sellainen kerrosala, jonka toteutus on merkittävästi sidoksissa esimerkiksi jonkin suojelukysymyksen ratkaisemiseen, maanomistukseen tms. Luvun yksikkö on kerrosneliö. Kaavan tullessa vireille tietokantaan päivitetään arvio ehdollisen kerrosalan määrästä. Kun kaava on hyväksytty, tieto päivitetään vastaamaan hyväksytyn kaavan mukaista ehdollisen kerrosalan määrää. EHDOL_SYYT Lyhyt sanallinen kuvaus siitä, miksi kem_ehdollinen sarakkeen kerrosala on ehdollista, eli onko ko kerrosalan toteutumisen ehtona esimerkiksi olemassa olevan rakennuskannan purkaminen, rakennusten korottaminen tms. Tekstin pituus voi olla korkeintaan 254 merkkiä. Päivitetään tietokantaan samassa yhteydessä kuin EHDOL_AK_KEM-, EHDOL_AR_KEM-, EHDOL_AO_KEM- sekä EHDOL_MUU_KEM-sarakkeet. Aina päivitettäessä merkitään viimeisimmän päivityksen päivämäärä tekstin alkuun. KT_1 Alueen ensisijainen käyttötarkoitus. Päivitetään tietokantaan kun kaava on hyväksytty. KT_2 Alueen toissijainen käyttötarkoitus (jos sellainen on). Päivitetään tietokantaan kun kaava on hyväksytty. AS_AK_LKM Järjestelmän laskema luku. Luku muodostuu kun AK_KEM-sarakkeen arvo jaetaan laskennallisella yhtä kerrostaloasuntoa kohden vaadittavalla kerrosneliömäärällä (77 kem). Luhtitalot luetaan kerrostaloiksi. Luku kuvaa kerrostalorakentamisen potentiaalia asuntojen laskennallisena lukumääränä. Päivittyy tietokantaan kun AK_KEM-sarake päivitetään. Luku on laskennallinen arvio. AS_AR_LKM Järjestelmän laskema luku. Luku muodostuu kun AR_KEM-sarakkeen arvo jaetaan laskennallisella yhtä rivitaloasuntoa kohden vaadittavalla kerrosneliömäärällä (106 kem). Ketjutalot luetaan rivitaloiksi. Luku kuvaa rivitalorakentamisen potentiaalia asuntojen laskennallisena lukumääränä. Päivittyy tietokantaan kun AR_KEM-sarake päivitetään.Luku on laskennallinen arvio. AS_AO_LKM Järjestelmän laskema luku. Luku muodostuu kun AO_KEM-sarakkeen arvo jaetaan laskennallisella yhtä omakotitaloasuntoa kohden vaadittavalla kerrosneliömäärällä (176 kem). Paritalot luetaan omakotitaloiksi. Luku kuvaa omakotirakentamisen potentiaalia asuntojen laskennallisena lukumääränä. Päivittyy tietokantaan kun AO_KEM-sarake päivitetään. Omakotitalojen asuntomäärien arvioinnissa ei ole huomioitu tonttien määrää, ts. käyttötarkoitukseltaan jos yhden asunnon omakotitalon tontin rakennusoikeus on suuri, sille voi laskennallisesti muodostua kahden AO-asunnon varanto.Luku on laskennallinen arvio. OAS_PVM Kaavan vireilletulon toteutunut päivämäärä (kuulutuspvm). Päivitetään tietokantaan kun kaava on tullut vireille. Päivämäärä on muotoa pp.kk.vvvv. TAVOITTEET_PVM Päivämäärä jolloin yleiskaavan tavoitteet on hyväksytty. Päivämäärä on muotoa pp.kk.vvvv. LUO_PVM Kaavaluonnoksen nähtäville asettamisen päivämäärä (kuulutuspvm). Päivitetään tietokantaan kun luonnos on tullut nähtäville. Päivämäärä on muotoa pp.kk.vvvv. EHD_PVM Kaavaehdotuksen nähtäville asettamisen päivämäärä (kuulutuspvm). Päivitetään tietokantaan kun ehdotus on tullut nähtäville. Päivämäärä on muotoa pp.kk.vvvv. HYV_PVM Kaavan hyväksymiskäsittelyn päivämäärä. Hyväksymisestä päättävä taho voi vaihdella kaavasta riippuen. Tieto päivitetään tietokantaan kun kaavan hyväksymiskäsittely on pidetty. Päivämäärä on muotoa pp.kk.vvvv. LAINVOIMA_PVM Päivämäärä jolloin kaava on saanut lainvoiman. Ellei kaavalle tulla hakemaan lainvoimaa, päivitetään tähän kaavan hyväksymispäivämäärä kun kaavan hyväksymiskäsittely on pidetty. OIKEUSVAIKUTUS Onko geometrian rajaama yleiskaavan alue oikeusvaikutteinen vai ei? Arvo "O"=on oikeusvaikutteinen, "E"=ei oikeusvaikutteinen PERUTTU Kertoo onko kaava peruttu tai keskeytetty. Arvo ”E”=ei peruttu/keskeytetty ja arvo ”K”=peruttu/keskeytetty. POIST_AK_KEM Yleiskaavan mukaisen asuinkerrostalojen varannon poistuma kerrosneliöinä. Poistuneeksi luetaan se osa yleiskaavan kerrosala joka on siirtynyt yksityskohtaisempaan suunnitteluun (työohjelmassa olevaan yleissuunnitelmaan/vireillä olevaan yleissuunnitelmaan/hyväksyttyyn yleissuunnitelmaan/asemakaavoitusohjelmaan / vireillä olevaan asemakaavaan/lainvoimaiseen asemakaavaan tai sen mukaisiksi tonteiksi), joka on jo rakentunut tai tai jonka muusta syystä tiedetään jäävän toteuttamatta ja jota ei tästä syystä enää haluta laskea varantoon. Poistuminen perustuu aina tulkintaan. Luvun yksikkö on kerrosneliö. Poistuneen varannon määrää arvioidaan ja tiedot päivitetään tietokantaan kahdesti vuodessa siten, että yleiskaavan varannon poistumista kuvaavat tiedot ovat ajantasaisia vuosittain 31.3. ja 30.9. Lisäksi yleiskaavan käyttötarkoitusalueilta poistuneen varannon määrä päivitetään kaavan hyväksymisen yhteydessä jolloin alueen geometriaa muutetaan. Päivitys lopetetaan kunkin yleiskaavan käyttötarkoitusalueen osalta kun varanto on kokonaisuudessaan poistunut. POIST_AR_KEM Yleiskaavan mukaisen rivitalojen varannon poistuma kerrosneliöinä. Poistuneeksi luetaan se osa yleiskaavan kerrosala joka on siirtynyt yksityskohtaisempaan suunnitteluun (työohjelmassa olevaan yleissuunnitelmaan/vireillä olevaan yleissuunnitelmaan/hyväksyttyyn yleissuunnitelmaan/asemakaavoitusohjelmaan / vireillä olevaan asemakaavaan/lainvoimaiseen asemakaavaan tai sen mukaisiksi tonteiksi), joka on jo rakentunut tai tai jonka muusta syystä tiedetään jäävän toteuttamatta ja jota ei tästä syystä enää haluta laskea varantoon. Poistuminen perustuu aina tulkintaan. Luvun yksikkö on kerrosneliö. Poistuneen varannon määrää arvioidaan ja tiedot päivitetään tietokantaan kahdesti vuodessa siten, että yleiskaavan varannon poistumista kuvaavat tiedot ovat ajantasaisia vuosittain 31.3. ja 30.9. Lisäksi yleiskaavan käyttötarkoitusalueilta poistuneen varannon määrä päivitetään kaavan hyväksymisen yhteydessä jolloin alueen geometriaa muutetaan. Päivitys lopetetaan kunkin yleiskaavan käyttötarkoitusalueen osalta kun varanto on kokonaisuudessaan poistunut. POIST_AO_KEM Yleiskaavan mukaisen omakotitalojen varannon poistuma kerrosneliöinä. Poistuneeksi luetaan se osa yleiskaavan kerrosala joka on siirtynyt yksityskohtaisempaan suunnitteluun (työohjelmassa olevaan yleissuunnitelmaan/vireillä olevaan yleissuunnitelmaan/hyväksyttyyn yleissuunnitelmaan/asemakaavoitusohjelmaan / vireillä olevaan asemakaavaan/lainvoimaiseen asemakaavaan tai sen mukaisiksi tonteiksi), joka on jo rakentunut tai tai jonka muusta syystä tiedetään jäävän toteuttamatta ja jota ei tästä syystä enää haluta laskea varantoon. Poistuminen perustuu aina tulkintaan. Luvun yksikkö on kerrosneliö. Poistuneen varannon määrää arvioidaan ja tiedot päivitetään tietokantaan kahdesti vuodessa siten, että yleiskaavan varannon poistumista kuvaavat tiedot ovat ajantasaisia vuosittain 31.3. ja 30.9. Lisäksi yleiskaavan käyttötarkoitusalueilta poistuneen varannon määrä päivitetään kaavan hyväksymisen yhteydessä jolloin alueen geometriaa muutetaan. Päivitys lopetetaan kunkin yleiskaavan käyttötarkoitusalueen osalta kun varanto on kokonaisuudessaan poistunut. POIST_MUU_KEM Yleiskaavan mukaisen muun kuin asumiseen tarkoitetun varannon poistuma kerrosneliöinä. Poistuneeksi luetaan se osa yleiskaavan kerrosala joka on siirtynyt yksityskohtaisempaan suunnitteluun (työohjelmassa olevaan yleissuunnitelmaan/vireillä olevaan yleissuunnitelmaan/hyväksyttyyn yleissuunnitelmaan/asemakaavoitusohjelmaan / vireillä olevaan asemakaavaan/lainvoimaiseen asemakaavaan tai sen mukaisiksi tonteiksi), joka on jo rakentunut tai tai jonka muusta syystä tiedetään jäävän toteuttamatta ja jota ei tästä syystä enää haluta laskea varantoon. Poistuminen perustuu aina tulkintaan. Luvun yksikkö on kerrosneliö. Poistuneen varannon määrää arvioidaan ja tiedot päivitetään tietokantaan kahdesti vuodessa siten, että yleiskaavan varannon poistumista kuvaavat tiedot ovat ajantasaisia vuosittain 31.3. ja 30.9. Lisäksi yleiskaavan käyttötarkoitusalueilta poistuneen varannon määrä päivitetään kaavan hyväksymisen yhteydessä jolloin alueen geometriaa muutetaan. Päivitys lopetetaan kunkin yleiskaavan käyttötarkoitusalueen osalta kun varanto on kokonaisuudessaan poistunut. POIST_LISATIEDOT Lyhyt poistumiseen liittyvä selite tai linkki lisätietoihin siitä millä perusteella yleiskaavan kerrosala on merkitty poistuneeksi. Aina poistumista arvioitaessamerkitään viimeisimmän päivityksen päivämäärä tekstin alkuun. Muuta tekstiä päivitetään tarvittaessa. MUUT_LISATIEDOT Lyhyt alueen tietojen päivittäimiseen tai alueen ominaisuuksiin liittyvä lisätieto. Päivitetään tarvittaessa. VAR_AK Järjestelmän automaattisesti laskema luku, joka kuvaa käyttötarkoitusalueella jäljellä olevaa AK-varantoa. Luvun yksikkö on kerrosneliö. Luku saadaan vähentämällä AK_KEM-sarakkeen arvosta POIST_AK_KEM-sarakkeen arvot. Päivittyy tietokantaan kun AK_KEM- ja POIST_AK_KEM-sarakkeet on päivitetty tai niiden arvoja muutetaan. VAR_AR Järjestelmän automaattisesti laskema luku, joka kuvaa käyttötarkoitusalueella jäljellä olevaa AR-varantoa. Luvun yksikkö on kerrosneliö. Luku saadaan vähentämällä AR_KEM-sarakkeen arvosta POIST_AR_KEM-sarakkeen arvot. Päivittyy tietokantaan kun AR_KEM- ja POIST_AR_KEM-sarakkeet on päivitetty tai niiden arvoja muutetaan. VAR_AO Järjestelmän automaattisesti laskema luku, joka kuvaa käyttötarkoitusalueella jäljellä olevaa AO-varantoa. Luvun yksikkö on kerrosneliö. Luku saadaan vähentämällä AO_KEM-sarakkeen arvosta POIST_AO_KEM-sarakkeiden arvot. Päivittyy tietokantaan kun AO_KEM- ja POIST_AO_KEM-sarakkeet on päivitetty tai niiden arvoja muutetaan. VAR_MUU Järjestelmän automaattisesti laskema luku, joka kuvaa käyttötarkoitusalueella jäljellä olevaa muuta kuin asumiseen tarkoitettua varantoa. Luvun yksikkö on kerrosneliö. Luku saadaan vähentämällä MUU_KEM-sarakkeen arvosta POIST_MUU_KEM-sarakkeen arvo. Päivittyy tietokantaan kun MUU_KEM- ja POIST_MUU_KEM-sarakkeet on päivitetty tai niiden arvoja muutetaan. GEOMETRIA Yleiskaavan aluerajaus viedään tietokantaan a) osayleiskaavojen osalta silloin kun kohde sisällytetään kaavoitusohjelmaan ja b) kantakaupungin kokonaisyleiskaavan osalta kaavan tullessa vireille. Osayleiskaavojen osalta geometria päivitetään OAS:ssa esitetyn mukaiseksi kun kaava tulee vireille ja kun kaava hyväksytään, geometria päivitetään vastaamaan kaavan mukaisten käyttötarkoitusalueiden aluerajauksia ja ominaisuustiedot päivitetään niiden mukaisiksi. Kantakaupungin kokonaisyleiskaavan osalta geometria päivitetään kaavan vireille tulessa vain niille alueille, joille varantoa arvioidaan muodostuvan. Nämä rajaukset voivat poiketa huomattavasti kaavan lopullisista käyttötarkoitusalueista. Ominaisuustiedot merkitään kaikille tietokantaan viedyille kantakaupungin yleiskaavaan kuuluville. Kun kantakaupungin yleiskaava hyväksytään, geometria päivitetään vastaamaan kaavan mukaisten käyttötarkoitusalueiden aluerajauksia ja alueiden ominaisuustiedot päivitetään kaavan mukaisiksi.

  • Aineisto sisältää korttelitasolle summattua tietoa pääkaupunkiseudun (Espoo, Helsinki, Kauniainen, Vantaa) voimassa olevista asemakaavoista kerrosneliömetreinä. Aineisto sisältää aluegeometrioita, jotka on muodostettu korttelitunnuksen perusteella pääkaupunkiseudulla voimassa olevista kaavayksiköistä. Muodostettujen korttelirajausten ominaisuustietoina esitetään: • kunta=kuntakoodi • korttunnus=muodostettu yhdistämällä kunta+kosa+ktun • kosa=kaupunginosatunnus • ktun=kantatunnus • kala=rakennusoikeus, kuntarekisteriin merkitty kerrosala. Ei sisällä kaavamääräyksiin mahdollisesti sisältyvää lisärakennusoikeutta. • karayht=käyttöönotettu kerrosala yhteensä (sisältää rakenteilla olevan kerrosalan) • karaas=käyttöönotettu asuinkerrosala (sisältää rakenteilla olevan kerrosalan) • karamu=käyttöönotettu muu kuin asuinkerrosala (sisältää rakenteilla olevan kerrosalan) • laskvar_ak=laskennallinen kerrostalovaranto • laskvar_ap=laskennallinen pientalovaranto • laskvar_k=laskennallinen liike- ja toimistotilavaranto • laskvar_t=laskennallinen teollisuus- ja varastotilavaranto • laskvar_y=laskennallinen julkisen rakentamisen varanto • laskvar_nn=laskennallinen muu kuin yllämainittujen käyttötarkoitusten varanto • laskvar_yh=laskennallinen varanto yhteensä • rakeraas=rakenteilla oleva asuinkerrosala • rakeramu=rakenteilla oleva muu kuin asuinkerrosala • rakerayht=rakenteilla oleva kerrosala yhteensä • rekpvm=rekisteritilanteen päivämäärä, poikkileikkauksen ajankohta Aineisto esittää vain sellaiset korttelit, joilla on SeutuRAMAVA-aineiston perusteella kerrosalaa (kala). Tunnusluvut ovat yhdenmukaiset SeutuRAMAVA-aineiston kanssa. Aineisto tuotetaan kaavayksikkötasoisen SeutuRAMAVA-aineiston lukujen perusteella kahdesti vuodessa. SeutuRAMAVA kortteleittain I/20xx on tuotettu vuodenvaihteen rekisteritilanteesta ja SeutuRAMAVA kortteleittain II/20xx elokuun rekisteritilanteesta. Aineiston koordinaatisto on ETRS-GK25. Varantoluku tuotetaan vähentämällä käyttöönotettu kerrosala rakennusoikeudesta. Laskennallinen varanto sisältää tulkintaa. Mikäli kerrostalo-, pientalo- tai NN-varantoa (laskvar_nn) on yksiköllä vähemmän kuin 100 kerrosneliömetriä, ei yksiköllä katsota olevan käyttämätöntä rakennusoikeutta eli varantoa jäljellä lainkaan. Mikäli K-, T- tai Y-varantoa on yksiköllä vähemmän kuin 400 kerrosneliömetriä, ei yksiköllä katsota olevan käyttämätöntä rakennusoikeutta eli varantoa jäljellä lainkaan. Lisäksi rakentamisasteen ollessa kaavayksiköllä alle 20 %, lasketaan yksiköllä jäljellä oleva rakennusoikeus yhtä suureksi kuin yksikölle kaavassa osoitettu kerrosala (käyttöön otettu kerrosala tulkitaan purettavaksi). Laskennallisen varannon tulkintasäännöistä on sovittu HSY:n ja pääkaupunkiseudun kuntien kesken. Lisää SeutuRAMAVA-aineistosta: https://www.hsy.fi/ilmanlaatu-ja-ilmasto/tonttivaranto/ SeutuRAMAVA kortteleittain -aineisto on avointa dataa Creative Commons -lisenssin CC 4.0 BY mukaisesti. Aineiston lähde on mainittava asianmukaisesti. Copyright-tiedon voi esittää muodossa © HSY ja pääkaupunkiseudun kunnat 20xx. Lisää lisenssistä: https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Lisää käyttöoikeuskäytännöistä (koskee vain alkuperäistä SeutuRAMAVA-aineistoa): https://www.hsy.fi/ilmanlaatu-ja-ilmasto/paikkatiedot/paikkatietojen-kayttoehdot/