Keyword

Alueellinen

398 record(s)
 
Type of resources
Available actions
Topics
Keywords
Contact for the resource
Provided by
Years
Formats
Representation types
Update frequencies
Service types
Scale
Resolution
From 1 - 10 / 398
  • Kauniaisten WMS-palvelu (Trimble Locus WMS Server) on WMS-rajapintapalvelu, jonka kautta on saatavilla seuraavat karttatasot (suluissa tekninen nimi): Kauniaisten opaskartta (Kauniaisten opaskartta), Kauniaisten ortokuva (Kauniaisten ortokuva), Kauniaisten osoitekartta (Kauniaisten kiinteistökartta),Kauniaisten ajantasa-asemakaava (Kauniaisten ajantasa-asemakaava), Kauniaisten karsittu kantakartta (Kauniaisten karsittu kantakartta). Palvelu perustuu Kauniaisten opaskartta-, ortokuva-, osoitekartta- ja ajantasa-asemakaavakartta-aineistoihin. Opaskartta- ja ortokuva-aineistoja hallinnoi Espoon kaupungin kaupunkimittausyksikkö , muita Kauniaisten kaupungin maankäyttöyksikkö. Palvelun käyttö on maksutonta eikä vaadi autentikointia eli tunnistautumista käyttäjätunnuksen ja salasanan avulla.

  • KUVAUS: Infran kalliopintamallin kalliopinnan korkeuspisteitä kerättynä porakonekairauksista, purisinheijarikairauksista, Tampereen kantakartan avokallioiden ja jyrkänteiden korkeuksista, MML:n avokallioiden korkeuksista sekä maalämpökaivoista. Vastuu yleiskaava, infra ja paikkatietoyksikkö. KATTAVUUS: Tampereen kantakaupunki PÄIVITYS: Päivittyy tilauksesta YLLÄPITOSOVELLUS: Postgres/FME KOORDINAATTIJÄRJESTELMÄ: Aineisto tallennetaan GK24 (EPSG:3878) tasokoordinaattijärjestelmässä GEOMETRIA: Piste SAATAVUUS: Oskari, wms ja wfs rajapinnat, postgres JULKISUUS: Avoin TIETOSUOJA: Ei KENTÄT: etäisyys_vastinpisteeseen: xy-etäisyys metreinä mml:n maanpintamallin korkeuspisteeseen, josta "kalliopinnan_syvyys_maanpinnasta" on laskettu vähentämällä "z_kallio_n2000" korkeus. kulma_vastinpisteeseen: Kulma asteina vastinpisteeseen laskettuna vastapäivään itä-länsi vaakatasosta AINEISTOSTA VASTAAVA TAHO: Yleiskaava, paikkatietoyksikkö, Infra Oy

  • TIIVISTELMÄ: Tampereen maanpeiteaineisto on kantakaupungin n. 135 km2 alueen kattava maanpeitteen luokitteluaineisto, joka pohjautuu kevään 2020 väriortoilmakuvauksen ja vuosien 2016-2017 laserkeilausten tulkintaan. Maanpeitteen luokitus jakaa alueen vettä läpäisemättömään pintaan, viherpintaan, avokallioon, paljaaseen maahan ja vesialueiksi. Maanpeiteaineisto on saatavissa sekä vektori- että rasteriformaatissa. Vektoriformaatin nimellismittakaava on 1:4000 ja rasteriaineiston maastoresoluutio on 50 cm. Aineisto on ETRS-GK24 –koordinaatistossa. Maanpeiteaineisto täydentää Tampereen aikaisempia paikkatietoa-aineistoja, joissa pihojen ja muiden yksityisten alueiden maanpeitetietoja ei ole ollut saatavilla. Maanpeiteaineistoa voidaan hyödyntää esimerkiksi yleiskaavatason hulevesien hallinnan ja maankäytön suunnittelussa. Maanpeiteaineisto voi toimia myös työkaluna maankäytön tehostamisen ja täydennysrakentamisen potentiaalin paikallistamisessa. Aineiston on tuottanut Tampereen Infra Oy yhteistyössä TerraTec Oy kanssa. KATTAVUUS: Tampereen kantakaupunki PÄIVITYS: Poikkileikkaus. Päivitetään tilauksesta YLLÄPITOSOVELLUS: Tampereen kaupungin tiedostopalvelin ja postgres KOORDINAATTIJÄRJESTELMÄ: Aineisto tallennetaan ETRS-GK24 (EPSG:3878) GEOMETRIA: rasteri, vektori SAATAVUUS: Saatavilla rajapinnalta, latauspalvelusta ja Oskarista. JULKISUUS: Julkinen TIETOSUOJA: - KENTÄT: - AINEISTOSTA VASTAAVA TAHO: Tampereen kaupunki, yleiskaavoitus ja Tampereen Infra Oy

  • Jämsän kaupungin ylläpitämä kaavan pohjakartan kiinteistörajat. Kiinteistörajat kuvaa voimassa olevan kiinteistöjaotuksen. Aineistoa ylläpidetään jatkuvasti. Saatavissa WMS-palveluna sekä tiedostopalvelun kautta.

  • KUVAUS: "Palstoittamalla syntyneet alueet, herkät alueet" -aineisto kuvaa Maakuntamuseon aloitteesta tehdyn Palstoittamalla syntyneet pientaloalueet -selvityksessä tunnistettuja kaupunkikuvallisesti herkkiä alueita. Aineiston polygonien ominaisuustietona on kaupunginosan nimi, herkän alueen tyyppi sekä alueella sijaitsevien rakennusten valmistumisvuoden vaihteluväli ja mediaani. Aineiston julkisuus on rajoitettu. YLLÄPITO; KOORDINAATTIJÄRJESTELMÄ; PÄIVITYS: Aineistoa ylläpidetään PostGIS-ympäristössä. Aineiston ylläpitäjä on Tampereen kaupunki. Aineiston koordinaattijärjestelmä on ETRS-GK24 (EPSG: 3878). Aineistoa päivitetään tarvittaessa. KENTTIEN KUVAUKSET: kaup_osa = kaupunginosan nimi rajaukset-aineistossa tyyppi = tarkempi kuvaus herkän alueen tyypistä vuosi_min = alueen vanhimman rakennuksen valmistumisvuosi vuosi_max = alueen viimeksi valmistuneen rakennuksen valmistumisvuosi vuosi_med = alueen rakennuksien valmistumisvuosien mediaani

  • KUVAUS: "Palstoittamalla syntyneet alueet, rakennukset" -aineisto kuvaa Maakuntamuseon aloitteesta tehdyn Palstoittamalla syntyneet pientaloalueet -selvityksessä mukana olleet rakennukset. Aineiston polygonien ominaisuustietona on rakennuksen tyyppi, rakennuksen tunnistettu rakennusvuosikymmen, rakennuksen rakennustunnus sekä onko rakennus suojeltu asemakaavalla, muokattu merkittävästi tai poistunut selvityksen jälkeen. Aineiston julkisuus on rajoitettu. YLLÄPITO; KOORDINAATTIJÄRJESTELMÄ; PÄIVITYS: Aineistoa ylläpidetään PostGIS-ympäristössä. Aineiston ylläpitäjä on Tampereen kaupunki. Aineiston koordinaattijärjestelmä on ETRS-GK24 (EPSG: 3878). Aineistoa päivitetään tarvittaessa. KENTTIEN KUVAUKSET: tyyppi = rakennuksen tyyppi, esim. asuinrakennus, talousrakennus jne. aikakausi = aikakausi, jolloin rakennus on rakennettu ak_sr = 1, jos rakennus on asemakaavalla suojeltu, muutoin tyhjä (null) rakennustu = rakennuksen yksilöivä rakennustunnus muokattu = 1, jos rakennusta on muokattu niin paljon, että rakennusaikakautta ei ole enää tunnistettavissa, muutoin tyhjä (null) poistunut = 1, jos rakennus on poistunut selvityksen valmistumisen jälkeen, muutoin tyhjä (null)

  • KUVAUS: "Palstoittamalla syntyneet alueet, rajaukset" -aineisto kuvaa Maakuntamuseon aloitteesta tehdyn Palstoittamalla syntyneet pientaloalueet -selvityksen kohteena olevia pientaloalueita. Aineiston polygonien ominaisuustietona on alueen nimi. Aineiston julkisuus on rajoitettu. YLLÄPITO; KOORDINAATTIJÄRJESTELMÄ; PÄIVITYS: Aineistoa ylläpidetään PostGIS-ympäristössä. Aineiston ylläpitäjä on Tampereen kaupunki. Aineiston koordinaattijärjestelmä on ETRS-GK24 (EPSG: 3878). Aineistoa päivitetään tarvittaessa. KENTTIEN KUVAUKSET: nimi = alueen nimi Maakuntamuseon nimeämässä muodossa

  • KUVAUS Aineistossa esitetään Tampereen kantakaupungin yleiskaava-alueen kaupunkihiljaiset virkistys- tai luonnonsuojelualuekokonaisuudet. Määritetyt alueet on merkitty kantakaupungin vaiheyleiskaavaehdotukseen (valtuustokausi 2017-2021) kohdemerkinnällä Kaupunkihiljainen virkistys- tai luonnonsuojelualue (Khi), jonka mukaan alueidenkäytön suunnittelussa tulee pyrkiä siihen, että melutilanne alueilla paranee tai säilyy nykyisellä tasolla. Alueiden rajausperusteet on kuvattu Tampereen kantakaupungin hiljaisista virkistysalueista tehdyssä selvityksessä (Selvitys Tampereen kantakaupungin hiljaisista virkistysalueista - rajausperusteet sekä alueiden kartoitus ja määritys, Tampereen kaupunki, ympäristönsuojelu, 25.11.2020). Kartoituksen tavoitteena oli löytää kantakaupungin yleiskaavan alueelta laajoja, yleiseen virkistyskäyttöön soveltuvia alueita, joissa kaupunkihiljaisuuden määritelmän mukainen päivämelun (LAeq klo 7-22) tavoitetaso 50 dB alittuu lähes koko alueella. Kartoitus tehtiin vuoden 2017 Tampereen kaupungin meluselvityksen pohjalta. Alueita pyrittiin valitsemaan eri puolilta kaupunkia, jotta hiljaiset alueet olisivat mahdollisimman monen asukkaan saavutettavissa. Kartoituksen rajausperusteista johtuen esitetyt alueet eivät anna kuvaa kaikista kaupungin hiljaisista alueista. Selvitysraportti on saatavilla: https://www.tampere.fi/tiedostot/s/lJyTeuJGZ/Selvitys_Tampereen_kantakaupungin_hiljaisista_virkistysalueista.pdf KATTAVUUS; PÄIVITYS; LUOTETTAVUUS Kantakaupungin yleiskaavan alue. Aineisto perustuu kertaluonteiseen selvitykseen vuodelta 2020. YLLÄPITOSOVELLUS; KOORDINAATISTOJÄRJESTELMÄ; GEOMETRIA; SAATAVUUS; JULKISUUS Aineisto tallennetaan ETRS-GK24 (EPSG:3878) tasokoordinaattijärjestelmässä. Aluemuotoista tietoa. Aineisto on saatavilla WFS- ja WMS2-rajapinnoilta, aineistoa ylläpidetään PostgreSQL-ympäristössä. Julkinen aineisto. YHTEYSHLÖ Ympäristönsuojeluyksikkö (ymparistonsuojelu@tampere.fi) POIKKILEIKKAUS Ei tallennettu. Kentät ID Alueen yksilöivä tunnus. NIMI Selvityksessä käytetty alueen nimi. MELUTASO Sanallinen kuvaus alueen melutasosta LISATIETO Muuta tarkentavaa tietoa esim. alueen virkistysarvosta tai maankäytön tulevista muutoksista.

  • Tampereen keskusta-alueen kiinteistöillä sijaitsevat pysäköintipaikat. Aineiston koordinaatistojärjestelmä on ETRS-GK24FIN. Selite: id = juokseva järjestysnumero kiinteistotunnus = kiinteistötunnus kerrosala = kiinteistön kerrosala autopaikat = kiinteistöllä sijaitsevien autopaikkojen kokonaismäärä autopaikat_maanpaalliset = maanpäällisten pysäköintipaikkojen määrä autopaikat_muualla = muut kuin maanpinnalla oleva pysäköintipaikat tietolähde = lähde, josta tieto on kerätty (rakennuslupa, ilmakuva, haastattelu tai maastokäynti) autopaikat_rakennusluvassa = rakennusluvassa määriteltyjen autopaikkojen määrä

  • Kemi-Tornio alueen ydinvoimamaakuntakaava on maankäyttö- ja rakennuslain mukainen juridinen kaava jonka on laatinut Lapin liitto ja ympäristöministeriö vahvistanut 30.3.2010. KHO on hylännyt valitukset 21.9.2011.