Keyword

Alueellinen

712 record(s)
 
Type of resources
Available actions
Topics
Provided by
Years
Formats
Representation types
Update frequencies
status
Service types
Scale
Resolution
From 1 - 10 / 712
  • OpenStreetMap® on avointa dataa, jonka OpenStreetMap Foundation (OSMF) on lisensoinut Open Data Commons Open Database -lisenssillä (ODbL). Lisätietoja: https://www.openstreetmap.org/copyright

  • Tekoälyn avulla tuotettu pääkaupunkiseudun kattava vettä läpäisemätöntä maanpintaa kuvaava paikkatietoaineisto. Aineisto pohjautuu ortoilmakuvien ja pistepilvien tulkintaan konvoluutioneuroverkkoihin perustuvalla menetelmällä. Tulkinnan lähtöaineistona on ollut Maanmittauslaitoksen ortokuvat (50 cm) ja pistepilvet (5p/m2) vuodelta 2020. Aineisto on saatavilla Geotiff-muotoisina 1 km * 1 km kokoisina rastereina ETRS-TM35 -koordinaatistossa. Rastereiden pikselikoko on 20 cm ja niiden pikseliarvot kuvaavat todennäköisyyttä vettä läpäisemättömälle maanpinnalle (asfaltti/betoni/kiveykset/rakennukset). Rastereissa pikseliarvot vaihtelevat välillä 0-254. Todennäköisyyden prosentteina voi muodostaa jakamalla pikseliarvon 254:llä ja kertomalla luvulla 100. Käytännössä pikselit, joissa arvo on 127 tai yli, ovat mallinnuksen mukaan vettä läpäisemätöntä maanpintaa. Vettä läpäisemättömän pinnan kartoituksen on tuottanut Scalgo ApS osana LaserVesi-hanketta, jossa pääkaupunkiseutu toimi pilottialueena valtakunnalliselle vastaavalle aineistolle. HSY:lle on tuotettu vastaavalla menetelmällä kartoitus paljaan maan (hiekka/sora) esiintymisestä pääkaupunkiseudulla. Molemmat aineistot on tuotettu toisistaan erillisinä tuotteina ja omilla malleilla painotuksineen. Tämän vuoksi tuloksissa on nähtävissä alueita, joissa sekä vettä läpäisemättömän pinnan että paljaan maan todennäköisyys on yli 50 %. Lyhyt menetelmäkuvaus vettä läpäisemättömän pinnan kartoituksesta (englanniksi): https://avoidatastr.blob.core.windows.net/avoindata/AvoinData/9_Kartat/Maanpeiterasterit/LaserVesi%20Documentation.pdf Karttapalvelussa ja rajapinnassa esillä oleva vektorimuotoinen aineisto on muokattu visualisointia varten siten, että: • vain mallinnuksen mukaiset vettä läpäisemättömän pinnan kohteet ovat aineistossa mukana • kohteiden ulkorajausta on yleistetty • aineisto on jaettu karttatiilien mukaisesti, mikä aiheuttaa keinotekoisia epäjatkuvuuksia kohteiden välillä. Analyyseja varten suosittelemme käyttämään alkuperäistä rasteriaineistoa, joka on saatavilla pyytämällä HSY:ltä. Mikäli haluat vain osan alueesta, voit määritellä pyynnössä haluamasi karttalehdet (karttalehti-indeksiruudukko löytyy HSY:n avoimen datan karttapalvelusta ko. tason yhteydestä). Rasterien karttalehtijako vastaa Maanmittauslaitoksen pistepilvien (2020) karttalehtijakoa. Aineistopyynnöt: avoindata@hsy.fi.

  • Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY) kerää vaarallista jätettä Espoossa, Helsingissä, Kirkkonummella ja Vantaalla. Aineisto sisältää vaarallisen jätteen keräyspisteet. Kotitalouksilta vaarallista jätettä otetaan vastaan kaikissa keräyspisteissä ja yrityksiltä Kivikon vaarallisen jätteen asemalla. Tarkemmat tiedot vastaanotettavista jätteistä, hinnoista yms. löytyvät HSY:n nettisivuilta www.hsy.fi.

  • Tekoälyn avulla tuotettu pääkaupunkiseudun kattava paikkatietoaineisto, jossa on tunnistettu paljas maa eli sellaiset vettä läpäisevät hiekka- ja sorakohteet, joissa ei ole kasvillisuutta. Aineisto pohjautuu ortoilmakuvien ja pistepilvien tulkintaan konvoluutioneuroverkkoihin perustuvalla menetelmällä. Tulkinnan lähtöaineistona on ollut Maanmittauslaitoksen ortokuvat (50 cm) ja pistepilvet (5p/m2) vuodelta 2020. Aineisto on saatavilla Geotiff-muotoisina 1 km * 1 km kokoisina rastereina ETRS-TM35 -koordinaatistossa. Rastereiden pikselikoko on 20 cm, ja niiden pikseliarvot kuvaavat todennäköisyyttä paljaalle maanpinnalle (hiekka/sora). Rastereissa pikseliarvot vaihtelevat välillä 0-254. Todennäköisyyden prosentteina voi muodostaa jakamalla pikseliarvon 254:llä ja kertomalla luvulla 100. Käytännössä pikselit, joissa arvo on 127 tai yli, ovat mallinnuksen mukaan paljasta maanpintaa. Paljaan maan kartoituksen on tuottanut Scalgo ApS. Vastaavalla menetelmällä on tuotettu vettä läpäisemättömän pinnan kartoitus osana LaserVesi-hanketta, jossa pääkaupunkiseutu on pilottialueena valtakunnalliselle vastaavalle aineistolle. Molemmat aineistot on tuotettu toisistaan erillisinä tuotteina ja omilla malleilla painotuksineen. Tämän vuoksi tuloksissa on nähtävissä alueita, joissa sekä vettä läpäisemättömän pinnan että paljaan maan todennäköisyys on yli 50 %. Lyhyt menetelmäkuvaus paljaan maan kartoituksesta (englanniksi): https://avoidatastr.blob.core.windows.net/avoindata/AvoinData/9_Kartat/Maanpeiterasterit/Bare%20land%20documentation%20HSY.pdf Karttapalvelussa ja rajapinnassa esillä oleva vektorimuotoinen aineisto on muokattu visualisointia varten siten, että: • vain mallinnuksen mukaiset paljaan maan kohteet ovat aineistossa mukana • kohteiden ulkorajausta on yleistetty • aineisto on jaettu karttatiilien mukaisesti, mikä aiheuttaa keinotekoisia epäjatkuvuuksia kohteiden välillä. Analyyseja varten suosittelemme käyttämään alkuperäistä rasteriaineistoa, joka on saatavilla pyytämällä HSY:ltä. Mikäli haluat vain osan alueesta, voit määritellä pyynnössä haluamasi karttalehdet (karttalehti-indeksiruudukko löytyy HSY:n karttapalvelusta ko. tason yhteydestä). Rasterien karttalehtijako vastaa Maanmittauslaitoksen pistepilvien (2020) karttalehtijakoa. Aineistopyynnöt: avoindata@hsy.fi.

  • HSY:n karttapalvelun aluejaoista suuralueet, tilastoalueet, pienalueet ja kuntarajat on koostettu Seutukartta-aineistosta. Seutukartta on Helsingin seudun neljäntoista kunnan tiedoista koottu yleispiirteinen vektori kartta-aineisto. Seutukartta päivitetään vuosittain ja sitä ylläpitää HSY:n ja kuntien yhteisen sopimuksen mukaisesti Helsingin kiinteistöviraston kaupunkimittausosasto. Seutukartta jaetaan osana HSY:n vuosittain julkaisemaa SeutuData-tuotetta sekä avoimena datana Helsingin kaupunkimittausosaston "avoin data" sivustoilla. Seutukartan käyttö- ja julkaisuehdot määräytyvät "Nimeä 4.0 Kansainvälinen (CC BY 4.0)" lisenssin mukaisesti .Aineistoja käytettäessä tulee mainita lähdetiedot: © Helsingin kaupunkimittausosasto, Helsingin seudun kunnat ja HSY, 2021.

  • Helsingin seudun maanpeiteaineisto (aikaisemmin: Seudullinen maanpeiteaineisto) on pääkaupunkiseudun ja Kirkkonummen sekä Keravan maa-alueet kattava maanpeitteen luokitteluaineisto, joka pohjautuu väri-infraortoilmakuvatulkintaan ja kuntien omiin paikkatietoaineistoihin. Maanpeitteen luokitus jakaa alueen vettä läpäisemättömään pintaan, viherpintaan, avokallioon, paljaaseen maahan ja vesialueiksi. Maanpeiteaineisto on saatavissa sekä vektori- että rasteriformaatissa. Aineisto on ETRS-GK25 –koordinaattijärjestelmässä (EPSG:3879). Aineistot ja niiden tuotantomenetelmät on kuvattu tarkemmin toimituksen mukana olevissa loppuraporteissa. Helsingin seudun maanpeiteaineisto on tuotettu HSY:n johdolla yhdessä pääkaupunkiseudun kuntien kanssa kahden vuoden välein vuodesta 2014 alkaen. Vuonna 2016 mukaan liittyi Kirkkonummen kunta ja vuonna 2018 Keravan kaupunki, joka ei ollut enää vuonna 2020 mukana aineistossa. Aineistoissa paljas maa ja muu vettä läpäisemätön pinta ovat ongelmallisia luokkia suhteessa toisiinsa (ks. menetelmäkuvaukset) ja niitä kannattaa käsitellä yhtenä luokkana. Vuodesta 2016 alkaen aineistot ovat rakenteeltaan yhteneväisiä keskenään. Vuoden 2014 aineistossa maanpeitteen luokittelu poikkeaa tuoreemmista aineistoista tiestön ja kasvillisuuden osalta. Luokittelumuutos on kuitenkin toteutettu siten, että uudemmat aineistot voidaan luokitella myös samalla tavalla kuin vuoden 2014 maanpeiteaineisto. Vuosien 2016, 2018 ja 2020 aineistoista on saatavilla perustoimituksen lisäksi myös alueen viherpinta versiona, jossa tiestö ja rakennukset eivät sitä leikkaa, eli viherpinta on sellaisena kuin se on tulkittu ilmakuvalta NDVI:n sekä Lidar-aineistojen avulla. Vuosien 2020 ja 2018 aineistot on tuotettu keskenään täysin samalla menetelmällä. Lopputuotteissa on kuitenkin merkittäviä eroavaisuuksia, sillä vuoden 2020 maanpeiteaineiston taustalla oleva ortoilmakuva on kuvattu myöhemmin kesällä kuin edellinen kuva, minkä vuoksi kuvissa esiintyy huomattavasti enemmän varjoja, jotka osittain hankaloittavat kuvatulkintaa ja maanpeitteen luokittelua. Vuoden 2020 aineistossa ei ole tausta-aineistona Ruokaviraston peltolohkorekisteriä, mikä osaltaan selittää eroavaisuuden vuoden 2018 aineistoon myös. Helsingin seudun maanpeiteaineisto 2020:n esittämisen yhteydessä käytetään seuraavaa viittausta: Helsingin seudun maanpeiteaineisto © HSY ja alueen kunnat 2020; tausta-aineistot: © Maanmittauslaitos 2020, © Väylävirasto, Digiroad 2020 Vektoriaineistot on jaettu maanpeiteryhmittäin omiksi tasoikseen ja rasteriaineistot 2,5 km ruutuihin. Aineistot ovat tiedostokooltaan erittäin suuria, minkä vuoksi ne on jaettu kunnittain sekä formaateittain zippipaketeiksi. Lisätietoja aineistosta (mm. menetelmäkuvaukset) saa HSY:n verkkosivuilta osoitteesta: https://www.hsy.fi/ymparistotieto/avoindata/avoin-data---sivut/helsingin-seudun-maanpeiteaineisto/ Aineistot on mahdollista tilata myös osoitteesta sepe@hsy.fi. Aineistot toimitetaan käyttäjän määrittämältä alueelta ja rajaus voidaan tehdä myös paikkatietomuodossa (mapinfo tab tai shp), mikäli HSY:lle toimitetaan ko. rajaus. Karttapalvelun latauskorin kautta on mahdollista ladata maanpeiteaineisto pieneltä alueelta, mutta aineiston suuren koon vuoksi isommat alueet on kannattavaa tilata sähköpostitse pyytämällä.

  • Seudullinen maanpeiteaineisto on pääkaupunkiseudun ja Kirkkonummen sekä Keravan maa-alueet kattava maanpeitteen luokitteluaineisto, joka pohjautuu väri-infraortoilmakuvatulkintaan. Maanpeitteen luokitus jakaa alueen vettä läpäisemättömään pintaan, viherpintaan, avokallioon, paljaaseen maahan ja vesialueiksi. Seudullinen maanpeiteaineisto on tuotettu HSY:n johdolla yhdessä pääkaupunkiseudun kuntien kanssa kahden vuoden välein vuodesta 2014 alkaen. Vuonna 2016 mukaan liittyi Kirkkonummen kunta ja vuonna 2018 Keravan kaupunki. Kirkkonummen osalta vuoden 2018 maanpeiteaineisto koostuu osittain vuoden 2016 aineistosta. Indeksikartasta voi tarkistaa aineistolähdejaon. Liitosraja on vektoriaineistoissa toteutettu siten, että vuoden 2018 luokittelutulos on yhdistetty vuoden 2016 aineistoon sulauttamalla saman ryhmän kohteet yli liitosrajan 10 cm toleranssilla siten, että vain vuoden 2018 kohteiden geometriat saivat liikkua. Aineistoissa paljas maa ja muu vettä läpäisemätön pinta ovat ongelmallisia luokkia suhteessa toisiinsa ja niitä kannattaa käsitellä yhtenä luokkana. Vuosien 2016 ja 2018 aineistot ovat rakenteeltaan yhteneväisiä keskenään. Vuoden 2014 aineistossa maanpeitteen luokittelu poikkeaa tuoreemmista aineistoista tiestön ja kasvillisuuden osalta. Luokittelumuutos on kuitenkin toteutettu siten, että vuosien 2016 ja 2018 aineistot voidaan luokitella myös samalla tavalla kuin vuoden 2014 maanpeiteaineisto. Seudullinen maanpeiteaineiston 2018:n esittämisen yhteydessä käytetään seuraavaa viittausta: Seudullinen maanpeiteaineisto: © HSY ja alueen kunnat 2018; tausta-aineistot: © Maanmittauslaitos 2018, © Liikennevirasto, Digiroad 2018, © Maaseutuvirasto 2018 Vektoriaineistot on jaettu maanpeiteryhmittäin omiksi tasoikseen ja rasteriaineistot 2,5 km ruutuihin. Lisätietoja aineistosta saa HSY:n verkkosivuilta osoitteesta: https://www.hsy.fi/ymparistotieto/avoindata/avoin-data---sivut/helsingin-seudun-maanpeiteaineisto/ Aineistot on mahdollista tilata myös osoitteesta sepe@hsy.fi. Aineistot toimitetaan käyttäjän määrittämältä alueelta ja rajaus voidaan tehdä myös paikkatietomuodossa (mapinfo tab tai shp), mikäli HSY:lle toimitetaan ko. rajaus. Karttapalvelun latauskorin kautta on mahdollista ladata maanpeiteaineisto pieneltä alueelta, mutta aineiston suuren koon vuoksi isommat alueet on kannattavaa tilata sähköpostitse pyytämällä.

  • KUVAUS: Kartta-aineisto perustuu Tampereen kelluvien hankkeiden ohjaus -raporttiin ja paikkatietoaineistoon. Aineistoa voi käyttää apuna rantojen käytön ohjaamisessa ja kelluvien rakenteiden vaikutusarvioinnissa. Aineistossa ranta-alueille on annettu suositus soveltuvista kelluvista rakenteista, perusteet ja rajoitteet niiden sijoittamiselle sekä esimerkki soveltuvasta kohteesta. Yksityiset rannat on jätetty selvityksen ulkopuolelle. KATTAVUUS: Tampereen kantakaupunki AINEISTON AJANKOHTA: 11/2020 PÄIVITYS: Tarvittaessa KOORDINAATTIJÄRJESTELMÄ: Aineisto on tallennettu ETRS-GK24 (EPSG:3878) tasokoordinaattijärjestelmässä. SAATAVUUS JA JULKISUUS: Ei julkinen aineisto. Aineisto tarjotaan vain viranomaiskäyttöön. KENTÄT: Kohteen nimi Luokittelu (kohdetyyppi) Perustelut Rajoitteet Ulkonäkövaatimukset Käyttö Pysyvyys Esimerkki AINEISTOSTA VASTAAVA TAHO: Tampereen kaupunki/yleiskaavoitus

  • KUVAUS: Vuosina 1987-90 Tampereen kaupunkimittausyksikön toimesta talletettu historiallinen nimistö, jonka lähteenä on ollut pääosin Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen nimitoimiston (nyk. nimiarkisto) paikan- ja henkilönnimikorttien kopiot. Aineistoa on kerätty mm. ylioppilaiden toimesta Teiskossa 1928-39, Viitapohjan kansakoulun oppilaiden toimesta 1952 ja useiden eri yliopisto-opiskelijoiden toimesta 1960-80 -luvuilla. Lisäksi mukana on myös yksittäisten asian harrastajien keräämiä nimiä, esimerkiksi Aku Huurteen 1900-luvun alkupuolella keräämää Messukylän nimistöä. Aineistossa on 10594 paikan- tai henkilönnimeä, joista lähes kaikilla on sijainti. Henkilöiden nimillä ei ole sijaintia, eikä Pirkkalan nimistön sijainteja ole tarkistettu. KATTAVUUS: Tampere ja Pirkkala Päivitys: Aineisto on poikkileikkaus YLLÄPITOSOVELLUS: Oracle KOORDINAATTIJÄRJESTELMÄ: Aineisto tallennetaan ETRS-GK24 (EPSG:3878) tasokoordinaattijärjestelmässä GEOMETRIA: Piste SAATAVUUS: Aineisto on saatavilla WFS- ja WMS-rajapinnoilta, aineisto on tallennettu oracle-tietokantaan. JULKISUUS: aineisto on julkinen. TIETOSUOJA: aineistoon ei liity tietosuojakysymyksiä AINEISTOSTA VASTAAVA TAHO: Paikkatietoyksikkö

  • KUVAUS: "Palstoittamalla syntyneet alueet, herkät alueet" -aineisto kuvaa Maakuntamuseon aloitteesta tehdyn Palstoittamalla syntyneet pientaloalueet -selvityksessä tunnistettuja kaupunkikuvallisesti herkkiä alueita. Aineiston polygonien ominaisuustietona on kaupunginosan nimi, herkän alueen tyyppi sekä alueella sijaitsevien rakennusten valmistumisvuoden vaihteluväli ja mediaani. Aineiston julkisuus on rajoitettu. YLLÄPITO; KOORDINAATTIJÄRJESTELMÄ; PÄIVITYS: Aineistoa ylläpidetään PostGIS-ympäristössä. Aineiston ylläpitäjä on Tampereen kaupunki. Aineiston koordinaattijärjestelmä on ETRS-GK24 (EPSG: 3878). Aineistoa päivitetään tarvittaessa. KENTTIEN KUVAUKSET: kaup_osa = kaupunginosan nimi rajaukset-aineistossa tyyppi = tarkempi kuvaus herkän alueen tyypistä vuosi_min = alueen vanhimman rakennuksen valmistumisvuosi vuosi_max = alueen viimeksi valmistuneen rakennuksen valmistumisvuosi vuosi_med = alueen rakennuksien valmistumisvuosien mediaani