Keyword

Ei-Inspire

529 record(s)
 
Type of resources
Available actions
Topics
Keywords
Contact for the resource
Provided by
Years
Formats
Representation types
Update frequencies
status
Service types
Scale
Resolution
From 1 - 10 / 529
  • KUVAUS Herkät vesistöt, joiden rajaus on luotu Viherkertoimen käyttöä varten. Aineisto perustuu hulevesiohjelmassa määritettyihin osavaluma-alueisiin, joiden avulla aineisto on rajattu. Näillä alueilla huleveden laadulliseen hallintaan on kiinnitettävä erityistä huomiota. Hulevesiohjelmaan liittyvän aineiston lisäksi rajausta on arvioitu asiantuntijoiden toimesta. Viherkerroinmenetelmä on ekologinen suunnittelutyökalu tonttien viherpinta-alan arviointiin. Viherkerroinmenetelmän avulla etsitään vaihtoehtoisia ratkaisutapoja kaupunkivihreän lisäämiseen sekä hulevesien hallintaan. KATTAVUUS; PÄIVITYS; LUOTETTAVUUS Aineisto on laadittu viherkertoimen käyttöön ja päivittyy tiedon tarkentuessa. YLLÄPITOSOVELLUS; KOORDINAATISTOJÄRJESTELMÄ; GEOMETRIA; SAATAVUUS; JULKISUUS Laadittu MapInfossa. Aineisto tallennetaan ETRS-GK24 (EPSG:3878) tasokoordinaattijärjestelmässä. Aluemuotoista tietoa. Aineisto on saatavilla WFS rajapinnalta, aineisto on tallennettu Oracle-tietokantaan. YHTEYSHLÖ Sanna Markkanen JULKISUUS Sisäisesti julkinen

  • Helsingin seudun maanpeiteaineisto (aikaisemmin: Seudullinen maanpeiteaineisto) on pääkaupunkiseudun ja Kirkkonummen sekä Keravan maa-alueet kattava maanpeitteen luokitteluaineisto, joka pohjautuu väri-infraortoilmakuvatulkintaan ja kuntien omiin paikkatietoaineistoihin. Maanpeitteen luokitus jakaa alueen vettä läpäisemättömään pintaan, viherpintaan, avokallioon, paljaaseen maahan ja vesialueiksi. Maanpeiteaineisto on saatavissa sekä vektori- että rasteriformaatissa. Aineisto on ETRS-GK25 –koordinaattijärjestelmässä. Aineistot ja niiden tuotantomenetelmät on kuvattu tarkemmin toimituksen mukana olevissa loppuraporteissa. Seudullinen maanpeiteaineisto on tuotettu HSY:n johdolla yhdessä PKS-kuntien kanssa vuodesta 2014 alkaen kahden vuoden välein. Vuonna 2016 mukaan liittyi PKS:n lisäksi Kirkkonummen kunta ja vuonna 2018 edellä mainittujen lisäksi Keravan kaupunki, joka ei ollut enää vuonna 2020 mukana aineistossa. Aineistoissa paljas maa ja muu vettä läpäisemätön pinta ovat ongelmallisia luokkia suhteessa toisiinsa (ks. menetelmäkuvaukset) ja niitä kannattaa käsitellä yhtenä luokkana. Vuodesta 2016 alkaen aineistot ovat rakenteeltaan yhteneväisiä keskenään. Vuoden 2014 aineistossa maanpeitteen luokittelu poikkeaa tuoreemmista aineistoista tiestön ja kasvillisuuden osalta. Luokittelumuutos on kuitenkin toteutettu siten, että uudemmat aineistot voidaan luokitella myös samalla tavalla kuin vuoden 2014 maanpeiteaineisto. Vuosien 2016, 2018 ja 2020 aineistoista on saatavilla perustoimituksen lisäksi myös alueen viherpinta versiona, jossa tiestö ja rakennukset eivät sitä leikkaa, eli viherpinta on sellaisena kuin se on tulkittu ilmakuvalta NDVI:n sekä Lidar-aineistojen avulla. Vuosien 2020 ja 2018 aineistot on tuotettu keskenään täysin samalla menetelmällä. Lopputuotteissa on kuitenkin merkittäviä eroavaisuuksia, sillä vuoden 2020 maanpeiteaineiston taustalla oleva ortoilmakuva on kuvattu myöhemmin kesällä kuin edellinen kuva, minkä vuoksi kuvissa esiintyy huomattavasti enemmän varjoja, jotka osittain hankaloittavat kuvatulkintaa ja maanpeitteen luokittelua. Vuoden 2020 aineistossa ei ole tausta-aineistona Ruokaviraston peltolohkorekisteriä, mikä osaltaan selittää eroavaisuuden vuoden 2018 aineistoon myös. Helsingin seudun maanpeiteaineisto 2020:n esittämisen yhteydessä käytetään seuraavaa viittausta: Helsingin seudun maanpeiteaineisto © HSY ja alueen kunnat 2020; tausta-aineistot: © Maanmittauslaitos 2020, © Väylävirasto, Digiroad 2020 Vektoriaineistot on jaettu maanpeiteryhmittäin omiksi tasoikseen ja rasteriaineistot 2,5 km ruutuihin. Aineistot ovat tiedostokooltaan erittäin suuria, minkä vuoksi ne on jaettu kunnittain sekä formaateittain zippipaketeiksi. Lisätietoja aineistosta (mm. menetelmäkuvaukset) saa HSY:n verkkosivuilta osoitteesta: https://www.hsy.fi/ymparistotieto/avoindata/avoin-data---sivut/helsingin-seudun-maanpeiteaineisto/ Aineistot on mahdollista tilata myös osoitteesta sepe@hsy.fi. Aineistot toimitetaan käyttäjän määrittämältä alueelta ja rajaus voidaan tehdä myös paikkatietomuodossa (mapinfo tab tai shp), mikäli HSY:lle toimitetaan ko. rajaus. Karttapalvelun latauskorin kautta on mahdollista ladata maanpeiteaineisto pieneltä alueelta, mutta aineiston suuren koon vuoksi isommat alueet on kannattavaa tilata sähköpostitse pyytämällä.

  • Seudullinen maanpeiteaineisto on pääkaupunkiseudun ja Kirkkonummen sekä Keravan maa-alueet kattava maanpeitteen luokitteluaineisto, joka pohjautuu väri-infraortoilmakuvatulkintaan. Maanpeitteen luokitus jakaa alueen vettä läpäisemättömään pintaan, viherpintaan, avokallioon, paljaaseen maahan ja vesialueiksi. Seudullinen maanpeiteaineisto on tuotettu HSY:n johdolla yhdessä PKS-kuntien kanssa kolmesti vuosina 2014, 2016 ja 2018. Vuonna 2016 mukaan liittyi PKS:n lisäksi Kirkkonummen kunta ja vuonna 2018 edellä mainittujen lisäksi Keravan kaupunki. Aineistoissa paljas maa ja muu vettä läpäisemätön pinta ovat ongelmallisia luokkia suhteessa toisiinsa ja niitä kannattaa käsitellä yhtenä luokkana. Vuosien 2016 ja 2018 aineistot ovat rakenteeltaan yhteneväisiä keskenään. Vuoden 2014 aineistossa maanpeitteen luokittelu poikkeaa tuoreemmista aineistoista tiestön ja kasvillisuuden osalta. Luokittelumuutos on kuitenkin toteutettu siten, että vuosien 2016 ja 2018 aineistot voidaan luokitella myös samalla tavalla kuin vuoden 2014 maanpeiteaineisto. Kirkkonummen osalta vuoden 2018 maanpeiteaineisto koostuu osittain vuoden 2016 aineistosta. Indeksikartasta voi tarkistaa aineistolähdejaon. Liitosraja on vektoriaineistoissa toteutettu siten, että vuoden 2018 luokittelutulos on yhdistetty vuoden 2016 aineistoon sulauttamalla saman ryhmän kohteet yli liitosrajan 10 cm toleranssilla siten, että vain vuoden 2018 kohteiden geometriat saivat liikkua. Seudullinen maanpeiteaineiston 2018:n esittämisen yhteydessä käytetään seuraavaa viittausta: Seudullinen maanpeiteaineisto: © HSY ja alueen kunnat 2018; tausta-aineistot: © Maanmittauslaitos 2018, © Liikennevirasto, Digiroad 2018, © Maaseutuvirasto 2018 Vektoriaineistot on jaettu maanpeiteryhmittäin omiksi tasoikseen ja rasteriaineistot 2,5 km ruutuihin. Vuosien 2016 ja 2018 aineistot ovat tiedostokooltaan erittäin suuria. Lisätietoja aineistosta saa HSY:n verkkosivuilta osoitteesta: https://www.hsy.fi/ymparistotieto/avoindata/avoin-data---sivut/paakaupunkiseudun-maanpeiteaineisto/ Aineistot on mahdollista tilata myös osoitteesta sepe@hsy.fi. Aineistot toimitetaan käyttäjän määrittämältä alueelta ja rajaus voidaan tehdä myös paikkatietomuodossa (mapinfo tab tai shp), mikäli HSY:lle toimitetaan ko. rajaus. Karttapalvelun latauskorin kautta on mahdollista ladata maanpeiteaineisto pieneltä alueelta, mutta aineiston suuren koon vuoksi isommat alueet on kannattavaa tilata sähköpostitse pyytämällä.

  • Geoenergiapotentiaali kartta on rasteriaineisto,joka kuvaa Kuopion Savilahden alueen geoenergiapotentiaalia. Aineisto on toteutettu 1 metrin maastoerottelykyvyllä. Korkeusjärjestelmänä käytetään N2000 -korkeusjärjestelmää. Aineisto kattaa Kuopion kaupungin Savilahden alueen. Geotiff-aineiston arvot vaihtelevat luvusta 1 (erittäin hyvin soveltuvat) lukuun 0,08 (erittäin huonosti soveltuvat alueet). Arviointimenetelmän lähtötietoina käytettiin avoimia paikkatietoaineistoja: Geologian tutkimuskeskus, Maapeitepaksuus 1:1 000 000; Geologian tutkimuskeskus, Kallioperä 1:100 000; Geologian tutkimuskeskus, kallioperäkairaukset; Geologian tutkimuskeskus, valtakunnallinen kairasydänaineisto; Maanmittauslaitos, maastotietokanta; Suomen ympäristökeskus, pohjavesialueet. Lisäksi arvioinnissa on hyödynnetty rakentamiseen liittyviä pohjatutkimuksia, joissa ei pääsääntöisesti ole tehty kalliovarmistusta sekä kiinteistö- ja rakennusrekisteriaineistoja. Mahdollisuus hyödyntää geoenergiaa riippuu voimakkaasti maakerroksen paksuudesta, kallioperän ominaisuuksista ja pohjaveden pinnan korkeudesta. Mitä paksumpi maapeite on, sitä kalliimpaa on energiakaivon tai -kaivokentän poraus. Myös kallioperän ominaisuuksilla, kuten lämmönjohtavuudella on suora yhteys energiakaivon energian tuottoon ja -tehoon / metri. Alueellisen kallioperän ominaisuudet vaikuttavat siis geoenergiaporauksen kustannuksiin ja samalla koko menetelmän kannattavuuteen. Huonoille alueille on mahdollista sijoittaa geoenergiajärjestelmiä, mutta investointikustannukset ovat suuremmat kuin paremmilla alueilla. Edellä esitellyt analyysit yhdistettiin spatiaaliseen data-analyysiin perustuvalla monimuuttujaisella mallinnuksella jolla saatiin yhdistettyä lopullinen geoenergiapotentiaaliaineisto. Geoenergiapotentiaalikartta tehtiin osana Savilahden vähähiilinen energiamalli – SaVE –hanketta. FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy:n laatima selvitys Savilahden alueen geoenergiapotentiaalista on kokonaisuudessaan luettavissa osoitteessa www.savilahti.com/save-hanke.

  • Karttatasolla on esitetty yksinkertaistetusti voimassa olevien asemakaavojen käyttötarkoitusalueet luokiteltuna 29 eri käyttötarkoitukseen ja muilta osin yleiskaavan käyttötarkoitusalueet. Luokittelussa on eroteltu toisistaan eriluonteiset maankäyttöalueet, kuten vaihtelevan tyyppiset asumisen ja työpaikkojen alueet. Asemakaavan käyttötarkoitusalueiden sisältä on jätetty korttelinrajat pois, jos käyttötarkoitus on sama. Aineistoa voidaan hyödyntää esimerkiksi yleispiirteisessä maankäytön suunnittelussa ja yhdyskuntarakenteen kehityksen seurannassa. Aineisto päivtetään muutaman kerran vuodessa.

  • KUVAUS: Kartta-aineisto perustuu Tampereen kelluvien hankkeiden ohjaus -raporttiin ja paikkatietoaineistoon. Aineistoa voi käyttää apuna rantojen käytön ohjaamisessa ja kelluvien rakenteiden vaikutusarvioinnissa. Aineistossa ranta-alueille on annettu suositus soveltuvista kelluvista rakenteista, perusteet ja rajoitteet niiden sijoittamiselle sekä esimerkki soveltuvasta kohteesta. Yksityiset rannat on jätetty selvityksen ulkopuolelle. KATTAVUUS: Tampereen kantakaupunki AINEISTON AJANKOHTA: 11/2020 PÄIVITYS: Tarvittaessa KOORDINAATTIJÄRJESTELMÄ: Aineisto on tallennettu ETRS-GK24 (EPSG:3878) tasokoordinaattijärjestelmässä. SAATAVUUS JA JULKISUUS: Ei julkinen aineisto. Aineisto tarjotaan vain viranomaiskäyttöön. KENTÄT: Kohteen nimi Luokittelu (kohdetyyppi) Perustelut Rajoitteet Ulkonäkövaatimukset Käyttö Pysyvyys Esimerkki AINEISTOSTA VASTAAVA TAHO: Tampereen kaupunki/yleiskaavoitus

  • Indeksikartta Tampereen Kaupungin ilmakuvauksista tuotetuista kuorimalleista. Kuorimalleja tuotetaan koko kaupungin laajuisesti, sekä kohdekohtaisesti drooni-kuvauksilla. Indeksistä löytyvät kuorimallit ovat katseltavissa suoraan verkkoselaimella ja ladattavina aineistoina. Ladattavina formaatteina: 3D Tiles, 3MX, FBX ja pistepilvi LAS formaatissa. Aineisto on georeferoitua.

  • Värillisistä digitaalisista ilmakuvista orto-oikaistu kuva-aineisto. Aineiston maastoresoluutio on 10 senttimetriä. Aineisto on tallennettu sekä ETRS-GK24 (EPSG:3878) että TM35FIN (EPSG:3067) tasokoordinaattijärjestelmissä. Aineisto on saatavissa WMS-rajapinnalta, verkkolevyltä sekä tiedostojen latauspalvelusta.

  • Enontekiön kunnan asemakaavojen ja yleiskaavojen indeksikartta

  • Enontekiön kunnan omistamat maa-alueet