Keyword

Ei-Inspire

1191 record(s)
 
Type of resources
Available actions
Topics
Keywords
Contact for the resource
Provided by
Years
Formats
Representation types
Update frequencies
status
Service types
Scale
Resolution
From 1 - 10 / 1191
  • KUVAUS Herkät vesistöt, joiden rajaus on luotu Viherkertoimen käyttöä varten. Viherkerroinmenetelmä on ekologinen suunnittelutyökalu tonttien viherpinta-alan arviointiin, minkä avulla etsitään vaihtoehtoisia ratkaisutapoja kaupunkivihreän lisäämiseen sekä hulevesien hallintaan. Määritellyillä alueilla huleveden laadulliseen hallintaan on kiinnitettävä erityistä huomiota. Aineisto perustuu hulevesiohjelmassa määritettyihin osavaluma-alueisiin, joiden avulla aineisto on rajattu. Aineisto on päivitetty 12/2023 vastaamaan uuden hulevesiohjelman valuma-alueita. Hulevesiohjelmaan liittyvän aineiston lisäksi rajausta on arvioitu asiantuntijoiden toimesta. KATTAVUUS Koko kaupunki PÄIVITYS Aineisto on laadittu viherkertoimen käyttöön ja päivittyy tiedon tarkentuessa. YLLÄPITOSOVELLUS Aineisto on tallennettu PostgreSQL-tietokantaan ja ylläpidetään QGIS-ympäristössä. KOORDINAATISTOJÄRJESTELMÄ Aineisto tallennetaan ETRS-GK24 (EPSG:3878) tasokoordinaattijärjestelmässä. GEOMETRIA Aluemainen SAATAVUUS Aineisto on saatavilla WFS- ja WMS2-rajapinnoilta. JULKISUUS, TIETOSUOJA. Avoin aineisto. VASTUUTAHO Ympäristönsuojeluyksikkö (ymparistonsuojelu@tampere.fi) KENTÄT vesisto: vesistöalueen nimi

  • Vaisalan videoista konenäöllä tuotettua kuntotietoa, joka on konenäön avulla luokiteltu kuntoluokkiin 1-5 riippuen väylän uraisuudesta, paikkauksista, raoista ym. 1 on heikoin luokitus, 5 on paras luokitus.

  • Tampereen kaupungin alueella viimeisen viiden vuoden aikana Pelastuslaitoksen tietoon tulleiden liikenneonnettomuuksien perustiedot. Tieliikenneonnettomuuksien lisäksi aineistoon on yhdistetty raitiotieonnettomuudet. Aineiston päivitys ja ylläpito vuosittaista. Aineiston koordinaatistojärjestelmä on ETRS-TM35FIN. Selite: id = juokseva numero objectid = juokseva numero Pronto-tietokannassa nro = pelastuslaitoksen tunniste tapahtumak = tapahtumakunta pelastusla = pelastuslaitos, jonka alueella onnettomuus tapahtui ilmoitusai = onnettomuuden ilmoitusaika osoite = onnettomuuspaikan osoite pk = pisteen koordinaatti ik = pisteen koordinaatti onntyyppi = onnettomjuudet tyyppi (esim. tieliikenne, raideliikenne) tieluokka = onnettomuuspaikan väyläluokitus tie = tien numero risteys = jos onnettomuus risteyksessä niin risteyksen perustiedot rtie = risteävän tien numero vesisto = ajokeli = tieto vallinneesta ajokelistä osall1-osall6 = onnettomuuden osallinen liikennevälineen mukaan maara1-maara6 = onnettomuudessa osallisena olleiden henkilöiden määrä liikennevälineessä kuol = onnettomuudessa kuolleiden määrä vloukk = onnettomuudessa vakavasti loukkaantuneiden määrä lloukk = onnettomuudessa lievästi loukkaantuneiden määrä kuntanro = kuntanumero kkpvm = tapahtumavuosi ja kuukausi tienro = tienumero aosa = aet = vakavuus = onnettomuuden vakavuus

  • Tampereen kaupungin alueella viimeisen viiden vuoden aikana Poliisin tietoon tulleiden tieliikenneonnettomuuksien perustiedot. Tilastokeskuksen julkaisemaa valtakunnallista aineistoa on täydennetty kaupungin omilla taustatiedoilla. Aineisto sisältää tiedot tapauksista, joissa oli mukana vähintään yksi ajoneuvolla liikkunut henkilö. (Aineistossa ei ole mukana jalankulkijoiden kaatumisia.) Aineiston päivitys ja ylläpito vuosittaista Aineiston koordinaatistojärjestelmä on ETRS-TM35FIN. Selite: id = juokseva numero vuosi = tapahtumavuosi kk = tapahtumakuukausi pvm = päivämäärä kuol = onnettomuudessa kuolleiden lukumäärä louk =onnettomuudessa loukkaantuneiden lukumäärä kuoljoht = kuolemaan johtanut onnettomuus (1 = kyllä) loukjoht = loukkaantumiseen johtanut onnettomuus (1 = kyllä) ilmnro = poliisin ilmoitusnumero tunti = tunti, jolloin onnettomuus tapahtui vpvm = viikonpäivän numero ontyyppi = onnettomuuden tyyppi onnluokka = onnettomuuden luokka (esim. jalankulkija, peräänajo, ohitus yms.) osallkm = onnettomuudessa osallisten määrä nopraj = onnettomuuden aikana voimassa ollut nopeusrajoitus tietyo = tieto mahdollisesta työmaasta lampotila = onnettomuuden tapahtumahetkellä vallinnut lämpötila valoisuus = tapahtumapaikan valoisuus onnettomuuden tapahtumahetkellä saa = onnettomuuden tapahtumahetkellä vallinnut sää onnpaikka = onnettomuuden tapahtumapaikka (esim. ajorata, suojatie) liikvalo = tieto oliko kohteessa liikennevalo-ohjaus ristvar = tieto liittymän risteysvarustuksesta osoite = onnettomuuspaikan osoite vakavuus = onnettomuuden vakavuus symboli = koodisarake, joka ohjaa onnettomuussympolien esittämistä kartalla toiminnallinen_luokka = kaupungin väyläluokitus potkulauta = tieto onko kyseessä potkulautaonnettomuus (1 = kyllä)

  • KUVAUS Aineisto sisältää tietoa tunnistetuista ja rajatuista lahokaviosammalelle tärkeistä ydinalueista. Tietoja on saatu sekä yleis- että asemakaavatason kartoituksista. Alueet rajataan alustavasti maastotöiden yhteydessä lahokaviosammalen itujyväsryhmien ja itiöpesäkkeiden esiintyvyyden ja kasvupaikkojen ominaisuuksien perusteella. Lopulliset rajaukset tehdään paikkatieto-ohjelmalla havaintojen, itujyväsryhmien elinvoimaisuuden ja esiintymisalueen ominaispiirteiden perusteella. Lajin asema erittäin uhanalaisena (EN), rauhoitettuna ja luontodirektiivin liitteen II(b) lajina velvoittaa huomioimaan lajin kasvupaikat muun muassa maankäytön suunnittelussa siten, että lajin suojelutaso ei vaarannu. KATTAVUUS; PÄIVITYS; LUOTETTAVUUS Aineisto on Tampereen kaupungin laajuinen. PÄIVITYS Aineistoa päivitetään, kun uusia tietoja ydinalueista tulee esim. selvityksistä. YLLÄPITOSOVELLUS Aineisto on tallennettu PostgreSQL-tietokantaan. KOORDINAATTIJÄRJESTELMÄ Aineisto tallennetaan ETRS-GK24 (EPSG:3878) tasokoordinaattijärjestelmässä. GEOMETRIA Aluemainen SAATAVUUS Aineisto on saatavilla WFS- ja WMS2-rajapinnoilta. JULKISUUS, TIETOSUOJA Julkinen aineisto VASTUUTAHO Ympäristönsuojeluyksikkö (ymparistonsuojelu@tampere.fi) ja yleiskaavoitus KENTÄT NIMI (nimi) Ydinalueen nimi NUMERO (nro) Ydinalueen tunnusnumero OSA_ALUE_NUMERO (osa_a_nro) Ydinalueen osa-aluenumero. Erotetaan pilkulla esim. 1,1. Sarake jätetään tyhjäksi, jos ei osa-aluetta. PINTA_ALA_HEHTAAREINA (p_ala_ha) Ydinalueen pinta-ala KASVUPAIKKATYYPPI (kp_tyyppi) Ydinalueen kasvupaikan tyyppi. Käytetään seuraavia vaihtoehtoja: karukko kuiva kuivahko tuore lehtomainen lehto Jos useita kasvupaikkatyyppejä, kirjataan kaikki esim: tuore, lehtomainen, lehto LAHOPUUMAARA (lahop_m3) Ydinalueen lahopuumäärä. Vaihtoehdot: 1 = <5m3 /ha 2 = 5-20m3 /ha 3 = >20m3 /ha PINTA_ALA_PISTEET (p_ala_p) Pinta-ala hehtaareissa (ha) mukaiset pisteet 1 piste: < 6ha 2 pistettä: 6-12 ha 3 pistettä: > 12 ha KASVUPAIKKOJEN_MAARA (ip_kp_p) Itiöpesäkkeiden kasvupaikkojen (esim. lahopuurunko / kanto) lukumäärän mukaiset pisteet 1 piste: 2 kasvupaikkaa 2 pistettä: 3-4 kasvupaikkaa 3 pistettä: > 4 kasvupaikkaa ITIOPESAKKEIDEN_MAARA (ip_lkm_p) Itiöpesäkkeiden kokonaislukumäärä ydinalueella -pisteet 1 piste: 1-10 itiöpesäkettä 2 pistettä: 11-30 itiöpesäkettä 3 pistettä: > 30 itiöpesäkettä ITUJYVASRYHMIEN_KASVUPAIKKOJEN_MAARA (ijr_kp_p) Itujyväsryhmien kasvupaikkojen kokonaislukumäärä ydinalueella -pisteet 0 pistettä: 0-5 kasvupaikkaa 1 piste: 6-49 kasvupaikkaa 2 pistettä: > 49 kasvupaikkaa YDINALUEET_LAHELLA (lah_ydin_p) Alle 1km:n päässä olevat lahokaviosammalen ydinalueet -pisteet 1 piste: 1 ydinalue 2 pistettä: 2 ydinaluetta 3 pistettä: > 2 ydinaluetta LUONNONSUOJELUALUEET_LAHELLA (lah_sl_p) Alle 500 metrin päässä olevat luonnonsuojelualueet -pisteet 1 piste: 1 luonnonsuojelualue 2 pistettä: 2 luonnonsuojelualuetta 3 pistettä: > 2 luonnonsuojelualuetta ELINYMPARISTON_RAKENNEPIIRTEET (elinymp_p) Elinympäristön rakennepiirteet -pisteet: lahopuusto ja metsärakenne 0 pistettä: Kohteen lahopuuston laatu tulee heikkenemään jatkossa merkittävästi. Käytännössä kohde, jossa kasvupaikat ovat vanhoilla kannoilla eikä uutta lahopuuta ole muodostumassa lähivuosikymmeninä. 1 pistettä: Metsänrakenne ja lahopuujatkumo kohtalaisen hyviä lajille. On odotettavissa, että lahopuustoa syntyy merkittävästi lisää, jos kohteen annetaan kehittyä rauhassa. 2 pistettä: Lahopuun määrä ja jatkumo on erinomainen ja tilanne pysyy samana tai paranee jatkossa. Usein kyseessä on suojelualue tai muu erityisen laadukas ja vakaa kohde. KARTOITUKSET_TARKKUUS (tark_p) 0 pistettä: Kohde on hyvin tutkittu. Suurin osa kaikista potentiaalisista kasvupaikoista (kasvupaikka=erillinen lahopuuyksikkö kuten maapuurunko, runko tai muu lahopuukappale) on tutkittu sekä itiöpesäkkeiden että itujyväsryhmien osalta. 1 piste: Tarkasti tutkittu kohde sekä itujyväsryhmien että itiöpesäkkeiden osalta, mutta silti arviolta alle puolet kaikista potentiaalisista kasvupaikoista tutkittu. 2 pistettä: Hyvin tarkka itiöpesäkkeiden etsintä tai osittainen itujyväsryhmät huomioiva kartoitus. Alle 10% potentiaalisista kasvupaikoista tutkittu. 3 pistettä: Melko tarkka itiöpesäkkeiden etsintä tai yleispiirteinen nopea kartoitus, jossa sekä itiöpesäkkeitä että itujyväsryhmiä etsittiin. 4 pistettä: Suurpiirteinen itiöpesäkkeiden / itujyväsryhmä -runkojen etsintä laajalla alueella tai vain yksittäishavainto pienehköllä kohteella. MAASTON_KULUMINEN (kulum_p) Maaston kuluminen virkistyskäytön takia 0 pistettä: Maaston kuluminen ja lahopuiden vaurioituminen ei ole kohteella ongelma tai se koskee vain yksittäisiä runkoja laajalla alueella. 1 piste: Lievää kulumista koko alueella tai raskasta kulumista pienellä osalla aluetta. 2 pistettä: Virkistyskäyttö vaikuttaa oleellisesti kohteen laatuun ja lahopuustoon. Mekaaniset vauriot potentiaalisille tai tunnistetuille kasvupaikoille ovat merkittävä uhka esiintymälle tällä hetkellä tai tulevaisuudessa. KOKONAISPISTEMAARA (kok_p) Ydinalueen pisteytyksen kriteerikohtaisten pisteiden summa. Kokonaispistemäärään ei lasketa lahopuumäärä (lahop_m3) - sarakkeen pisteitä. LISAYS_PVM (lisays_pvm) Kohteen lisäyspäivämäärä. TIETOLAHDE (tietolahde) Selvityksen Donna-ID-numero tai muu viite raporttiin tai muuhun tietolähteeseen.

  • Tampereen kaupungin sähköpotkulautojen pysäköintipaikka-tietokanta. Aineiston päivitys ja ylläpito jatkuvaa. Aineiston koordinaatistojärjestelmä on ETRS-GK24FIN. uuid = telineen id-tunniste Kaupunginosa = kaupunginosa/tilastoalue, johon teline on sijoitettu Paikkamäärä = pysäköintipaikkojen määrä Telinemäärä = asennettujen pysäköintitelineiden kappalemäärä Tila = Käytössä/suunniteltu/Poistettu väliaikaisesti/Poistettu pysyvästi Tyyppi = pysäköintipaikan tyyppi joko "teline" tai "tiemerkintä" (merkinnällä rajattu alue)

  • Aineisto sisältää Tampereen urakka-alueiden aluejaon, organisaation yhteystiedot ja tyhjennysurakan ilmansuuntatiedon.

  • Suunniteltujen maalämpökaivojen ja maalämpöalueiden sijainti määritetään lupahakemuksen asemapiirroksesta. Kun kaivot tai alueet ovat valmistuneet saadaan lopullinen sijainti ja ominaisuustiedot rakentajien porausraporteista. Sijainti tallennetaan ETRS-GK24(EPSG:3878) ja ETRS-TM35FIN (EPSG:3067) koordinaattijärjestelmissä. Päivitys ja ylläpito jatkuvaa. Tuote on avointa aineistoa.

  • Karttatasolla (eli näkymässä) näytetään kaikki Tampereen kaupungin alueella vireillä olevat asemakaavat. Kohde poistuu karttatasolta kun se saa lainvoiman tai mikäli se perutaan. Karttatasolla näkyvien kohteiden varanto sisältyy ”vireillä olevien asemakaavojen varanto”-näkymän tilastoalueittain esitettäviin varantotietoihin. Vireillä olevien kohteiden arvioitu varanto ei merkitse luovutettavissa olevaa tai välittömästi rakennettavissa olevaa varantoa. Aineistoa ylläpidetään Oracle-ympäristössä. Aineiston päivitys ja ylläpito on jatkuvaa. Karttataso (näkymä) päivittyy tasatunnein. Tietokannan geometria on alue. Aineiston koordinaatistojärjestelmä on ETRS-GK24 (EPSG:3878). Saatavissa WMS-/WFS-palveluna .

  • Karttatasolla (eli näkymässä) näytetään kaikkien Tampereen kaupungin alueella vireillä olevien asemakaavojen sisältämän varannon määrä tilastoalueittain. Tilastoalueittainen tieto on yhteenlaskettu summa yksittäisten vireillä olevista asemakaavakohteiden varannosta. Lainvoiman saaneita tai peruutettuja kaavoja ei lueta mukaan vireillä olevien asemakaavojen varantoon. Vireillä olevien kohteiden arvioitu varanto ei merkitse luovutettavissa olevaa tai välittömästi rakennettavissa olevaa varantoa. Aineistoa ylläpidetään Oracle-ympäristössä. Aineiston päivitys ja ylläpito on jatkuvaa. Karttataso (näkymä) päivittyy tasatunnein Tietokannan geometria on alue. Aineiston koordinaatistojärjestelmä on ETRS-GK24 (EPSG:3878). Saatavissa WMS-/WFS-palveluna .