From 1 - 10 / 82
  • Tampere-Pori-tasoristeyshanke -karttataso on Väyläviraston Tasoristeyspalvelua varten luotu aineisto, jossa esitetään Tampere-Pori-tasoristeyshankkeessa mukana olevat tasoristeykset. Aineisto päivittyy noin kerran viikossa ja se kattaa koko Suomen rataverkon.

  • Kohdeluokassa kerrotaan, millä menetelmällä liikenteeltään homogeenisen välin liikennemäärät on laskettu. Vaikka liikennemäärä ilmoitetaan koko tien poikkileikkausta koskevana, niin laskentalaitteiden sijainti kerrotaan tässä ajoradoittain. Tieto siirretään liikennemäärien estimointisovelluksesta Tievelhoon samalla kun liikennetiedotkin (kerran vuodessa). Fintraffic vastaa tiedon tuottamisesta. Tieto päivitetään Tievelhoon kerran vuodessa joulu-tammikuussa.Velhon aineistojen ominaisuustietokuvaukset löytyvät täältä: https://ohje.velho.vaylapilvi.fi/tietokuvaus/#Ominaisuustietokuvaukset.

  • Kohdeluokassa hallitaan tietoja Väyläviraston ja ELY-keskusten tekemistä palvelusopimuksista. Palvelusopimuksissa määritellään tienpitoon liittyvien tehtävien toteuttamista. ELY-keskukset vastaavat tiedon ylläpidosta. Tieto syntyy päätöksissä ja sopimuksissa ja päivitetään niiden aiheuttaman tietotarpeen perusteella. Kohdeluokka on versioituva. Velhon aineistojen ominaisuustietokuvaukset löytyvät täältä: https://ohje.velho.vaylapilvi.fi/tietokuvaus/#Ominaisuustietokuvaukset.

  • Tieinfraan kohdistuvien urakoiden ja inventointien sijainteja ja metatietoja voidaan hallita tässä kohdeluokassa. ELY-keskukset vastaavat tiedon ylläpidosta. Tieto syntyy päätöksissä ja sopimuksissa ja päivitetään niiden aiheuttaman tietotarpeen perusteella. Kohdeluokka on versioituva. Velhon aineistojen ominaisuustietokuvaukset löytyvät täältä: https://ohje.velho.vaylapilvi.fi/tietokuvaus/#Ominaisuustietokuvaukset. Aineisto kattaa Väyläviraston ylläpitämän maantieverkon.

  • Näkemäpituudella tarkoitetaan matkaa, jolla henkilöauton kuljettaja esteettä näkee tiellä 110 cm korkeudella olevan pisteen. Näkemäpituus mitataan näkemien ääriarvojen kohdalla ja oletetaan, että näkemäpituus muuttuu lineaarisesti niiden välillä. Tieto syntyy tiehankkeiden valmistumisen yhteydessä tai nopeusrajoitusten muuttuessa. Osa määrittelyistä tehdään erillisinventoinneilla. ELY-keskukset ovat vastuussa tiedon ylläpidosta. Pitkän ja lyhyen näkemän hakemisesta on annettu erilliset mittausohjeet. Mittaukset ja tulosten esikäsittelyn Tievelhoa varten hoidetaan keskitetysti. Näkemät rekisteröidään vain inventointisuuntaan. Vastakkaisen suunnan näkemistä on mahdollista saada arvio matemaattisin menetelmin tai tilata erillinen mittaus. Päätiet ja seututiet ylläpidetään kattavasti, muut tiet vain ELY:n erikoistarpeiden mukaan. 2- ajorataisia teitä ei ylläpidetä. Kohdeluokka ei ole versioituva. Kattaa tiet. Päätiet ja seututiet pyritään inventoimaan kattavasti, muut tiet vain ELYn erikoistarpeiden mukaan. 2- ajorataisia teitä ei inventoida. Velhon aineistojen ominaisuustietokuvaukset löytyvät täältä: https://ohje.velho.vaylapilvi.fi/tietokuvaus/#Ominaisuustietokuvaukset.

  • Matkailutie on Väyläviraston määritelmän mukaan tie, jolla on sen yleiseen liikenteelliseen merkitykseen nähden poikkeuksellisen runsaasti matkailijoiden kannalta merkittäviä kohteita. Muissa maissa matkailuteitä on määritelty eri tavoin, ja suomenkielistä nimitystä matkailutie voidaan tapauksesta riippuen käyttää joskus myös muiden maiden eri tavoin luokitelluista matkailuteistä. Suomessa viralliset matkailutiet on merkitty yhtenäisillä, ruskeapohjaisilla kilvillä, joissa on teiden nimet ja matkailutien omat tunnukset. Matkailuteiden varsilta löytyy majoitusta, kulttuuria, ruokapaikkoja ja hienoja maisemia. Matkailutiet ovat museoteiden tapaan päätöksen perusteella olemassa ja viitoitettuja. Päätökset on tehty Väylävirastossa ja Tievelhon operaattori vastaa tiedon ylläpidosta. Kohdeluokka ei ole versioituva. Tieto kattaa tiet ja kadut. Ominaisuustietokuvaukset ja kohdeluokan vastaavuus suhteessa Tierekisterin tietolajiin löytyy täältä https://ohje.velho.vaylapilvi.fi/tietokuvaus/#Ominaisuustietokuvaukset. Aineisto kattaa Väyläviraston ylläpitämän maantieverkon. Matkailutiet Ominaisuustieto: Nimi 1 = Kuninkaantie 2 = Hämeen härkätie 3 = Saariston rengastie 4 = Sininen tie 5 = Via Karelia 6 = Taikayön tie 7 = Vihreän kullan kulttuuritie 8 = Revontulten tie 9 = Tervan tie 10 = Pohjanlahden rantatie

  • Kohdeluokalle viedään tieto niiden tieosuuksien pituus, joilla näkemäpituus ylittää 150 metriä summataan yhteen ja lasketaan montako prosenttia summa on tieosan koko pituudesta. Vastaavasti lasketaan 300 ja 460 metriä ylittävien näkemien prosenttiosuudet. Varsinaiset mittaustulokset löytyvät kohdeluokasta Näkemäpituus. Tieto syntyy tiehankkeiden valmistumisen yhteydessä tai nopeusrajoitusten muuttuessa. Osa määrittelyistä tehdään erillisinventoinneilla. Tietojen päivitys hoidetaan keskitetysti. Päätiet ja seututiet ylläpidetään kattavasti, muut tiet vain ELY:n erikoistarpeiden mukaan. 2- ajorataisilla teillä tietoja ei ylläpidetä. Kohdeluokka ei ole versioituva. Kattaa tiet. Velhon aineistojen ominaisuustietokuvaukset löytyvät täältä: https://ohje.velho.vaylapilvi.fi/tietokuvaus/#Ominaisuustietokuvaukset.

  • Kohdeluokka sisältää ne tieosuudet, joiden rinnalla kulkee kävely- ja pyöräteitä. Tämä kohdeluokka ei kerro kävelyn ja pyöräilyn väylien todellista pituutta, vaan kyseessä on päätieosuus, jonka varrella on yksi tai useampi kävelyn ja pyöräilyn väylä joiden varsinainen pituus voi olla päätietä pidempi. Tieto syntyy suunnittelun ja rakentamisen yhteydessä. ELY-keskukset ovat vastuussa tiedon ylläpidosta. Kohdeluokka ei ole versioituva. Kohdeluokka kattaa tiet ja rampit.

  • Museotiet edustavat tieliikennehistorian kannalta tieverkkomme arvokkainta osaa. Museotiekohteet säilytetään sellaisina kuin ne museokohteeksi nimeämisen hetkellä ovat. Kohteisiin ei tehdä muutoksia, ellei liikenneturvallisuus tai kohteen säilyminen sitä erityisesti vaadi. Museokohteiden kokoelmaa kehitetään tienpitäjän määrittelemien periaatteiden ja kriteerien mukaan. Museotiet ja -sillat ovat tienpitäjän nimeämiä, kukin kohde nimetään/on nimetty erikseen. Aloite nimeämisestä voi tulla ulkopuoliselta taholta tai tienpitäjän oman selvitystyön tuloksena. Nimeämisiä tehtiin runsaasti v. 1982, jolloin kohdevalinnalla oli tietyt kriteerit (kulttuurihistoriallinen, maisemallinen, matkailullinen arvo). Tievelhon operaattori vastaa tiedon ylläpidosta. Kohdeluokka ei ole versioituva. Tieto kattaa tiet ja kadut. Ominaisuustietokuvaukset ja kohdeluokan vastaavuus suhteessa Tierekisterin tietolajiin löytyy täältä https://ohje.velho.vaylapilvi.fi/tietokuvaus/#Ominaisuustietokuvaukset. Aineisto kattaa Väyläviraston ylläpitämän maantieverkon. Museotiet Ominaisuustieto: Tyyppi 1 = Museotiet 2 = Museoalue

  • Eurooppatiet on numeroitu numerosta E01 eteenpäin. Numero merkitään tieopasteisiin valkoisella tekstillä vihreälle pohjalle. Perus- ja välitiet ovat kaksinumeroisia, joskin Itä-Euroopassa ja Aasiassa on myös kolminumeroisia perus- ja väliteitä. Yleisesti LVM vastaa TEN-T ja E-teiden valmistelusta Suomessa. Päätökset tehdään EU-tasolla Euroopan Unionin asetus TEN-T teistä tai AGR sopimus, joka määrittelee E-tiet ja niiden numerot. Kansainvälisiä verkkoja koskevat päätökset ja mahdolliset muutokset tulevat LVM:n kautta Väylävirastoon tiedoksi. Ja sen pohjalta muutokset, numerointi viedään Tievelhoon, Velhoon päätöksen mukaisesti. Tievelhon operaattori vastaa tiedon ylläpidosta. Kohdeluokka ei ole versioituva. Tieto kattaa tiet ja rampit. Ominaisuustietokuvaukset ja kohdeluokan vastaavuus suhteessa Tierekisterin tietolajiin löytyy täältä https://ohje.velho.vaylapilvi.fi/tietokuvaus/#Ominaisuustietokuvaukset.