From 1 - 10 / 38
 • Categories  

  Air traffic network-product is a link-knot routing dataset compliant with INSPIRE requirements. It includes f.ex. flight routes and aerodromes. Data shall not be used for operational flight activities or flight planning. INSPIRE Air Traffic Network-product includes spatial information of air traffic network in accordance with the INSPIRE Directive. The data has been retrieved from the EAD database maintained by Eurocontrol. Information is updated regularly but is not constantly up to date. Data can be used for purposes that are in accordance with the INSPIRE Directive, but shall not be used for operational flight activities or flight planning. ANS Finland www.ais.fi –site provides information for operational flight activities or flight planning

 • The Arctic SDI Gazetteer Service is a service that contains authoritative place names data from the arctic area. The service can be used for searching place names and performing reverse geocoding. The service contains about 2.87 million place name locations with about 3.15 million place names. It contains data from following sources: * Canada (Natural Resources Canada, updated: 02/2018) * Denmark (including Greenland) (SDFE, updated: 05/2017) * Finland (National Land Survey of Finland, updated: 04/2017) * GEBCO Undersea feature names gazetteer (updated: 04/2019) * Iceland (National Land Survey of Iceland, updated: 08/2017) * Norway (Norwegian Mapping Authority, updated: 08/2017) * Russia (Russian Mapping Agency, updated: 04/2019) * Sweden (Swedish National Mapping Agency, updated: 05/2017) * USA (US Geological Survey, updated: 05/2017)

 • Aineisto sisältää suunnittelutarvealueen, joka on Tuusulassa asemakaavoitetun alueen ulkopuolinen alue. Suunnittelutarvealue on maankäyttö- ja rakennuslain mukanaan tuoma käsite, jonka avulla määritellään yksityiskohtaista maankäytön suunnittelua vaativat alueet. Suunnittelutarvealueiden käyttöön liittyvien tarpeiden täyttömiseksi on syytä ryhtyä erityisiin toimenpiteisiin, kuten esimerkiksi teiden, vesijohdon tai viemärin rakentamiseen. Maankäyttö- ja rakennuslain 16 § 1 momentissa on määrätty suunnittelutarvealueista, jota koskevia säännöksiä sovelletaan myös 16 §:n 2 momentissa mainittuun rakentamiseen. MRL:n 72 §:ssä säädetään suunnittelutarpeesta ranta-alueella. Aineistoa päivitetään tarvittaessa. Aineisto on luotu leikkaamalla Tuusulan kuntarajan muodostamasta alueesta pois asemakaavoitettujen alueiden ulkorajojen mukaiset alueet.

 • Kangasalan rakennukset WMS-palveluna on WMS-rajapintapalvelu, jonka kautta on saatavilla seuraavat karttatasot (suluissa tekninen nimi): Kangasala_RAHU(Kangasala_RAHU). Palvelu perustuu Kangasalan Rakennus ja huoneistoreisteri -aineistosta karsittuihin tietoihin. Aineistoja hallinnoi Kangasalan kaupunki. Palvelun käyttö on maksutonta, mutta vaatii tunnistautumisen käyttäjätunnuksen ja salasanan avulla. Lisätietoa kaupungin verkkosivuilta.

 • Kangasalan kantakartta WFS-palveluna on WFS-rajapintapalvelu, jonka kautta on saatavilla seuraavat karttatasot (suluissa tekninen nimi): Kangasalan kunnan kantakartta(Opaskartta). Palvelu perustuu Kangasalan kantakartta -aineistoon. Aineistoja hallinnoi Kangasalan kaupunki. Palvelun käyttö on maksutonta eikä vaadi autentikointia eli tunnistautumista käyttäjätunnuksen ja salasanan avulla.

 • Biomassa-atlaksen yritystoiminnan jätetiedot kuvaavat ympäristölupa- ja raportointivelvollisten yritysten vuosittain tuottamien biohajoavien jätteiden määriä. Aineisto perustuu ympäristöhallinnon valvonta- ja kuormitustietojärjestelmään (VAHTI) kirjattuihin jätetietoihin, joita on jatkokäsitelty Suomen ympäristökeskuksessa. Biohajoavia jätteitä syntyy kuitenkin myös muilta kuin VAHTIin raportoivilta yrityksiltä. Koska kaikki biohajoavia jätteitä tuottavat yritykset tai toiminnot eivät ole ympäristölupavelvollisia tai raportointivelvollisia VAHTIin nähden, on kyseistä jätevirtaa Biomassa-atlaksessa tarkasteltu tiettyjä, erityisesti biohajoavia jätteitä käsitteleviä laitoksia koskevien tietojen avulla. VAHTIn kompostointi-, biokaasu- ja jätepolttoaineen valmistuslaitoksilta lähtevät biohajoavat jätemäärät on otettu Biomassa-atlaksen jätteenkäsittelylaitosten aineistoon mukaan. Kyseiset laitokset ovat ympäristölupavelvollisia, ja ne vastaanottavat biohajoavaa jätettä myös niiltä toimijoilta, joiden jätemääriä ei ole mukana Biomassa-atlaksen yritysten jätemäärätiedoissa. On kuitenkin huomioitava, että tiedot saattavat olla osittain päällekkäisiä yritysten biohajoavien jätemäärien kanssa, ja tästä syystä niitä ei pidä tarkastella kartalla yhtä aikaa. Jätteenkäsittelyn biohajoava jätemäärätieto antaa kuitenkin lisäinformaatiota, kun tavoitteena on biohajoavien jätevirtojen ohjaaminen entistä enemmän hyödyntämiseen. Biomassa-atlaksen jätteenkäsittelylaitosten biohajoava jätemäärätieto (t/v) on ilmoitettu jäteasetuksen (Vna jätteistä 179/2012, liite 4) mukaisten jäteluokkien mukaan. Lisäksi lietteille on käytössä kirjaintarkenne A-G, joka ilmaisee lietteen käsittelytavan. Biomassa-atlaksessa jätetiedot on edelleen luokiteltu viiteen pääluokkaan edellä mainittujen EWC-jäteluokkakoodien perusteella: 1) eläin- ja kasvijäte, 2) liete, 3) paperi- ja pahvijäte, 4) puujäte ja 5) sekajäte. Pääluokkien lisäksi jätemäärätiedot jakautuvat vielä tarkemmin 62 alaluokkaan. Jäteluokitus on esitetty Biomassa-atlaksen verkkosivulla. Tiedot päivitetään Biomassa-atlakseen kerran vuodessa. Viimeisin päivitys koskee vuotta 2015. Jätemäärätiedoista ei käy ilmi yksittäisen jätteentuottajan nimi.

 • Tiedot 140 yhdistysten ylläpitämästä kiinteistöstä Varsinais-Suomen kylissä, maaseudulla ja saaristossa. Kentät: - Kohteen nimi - Omistaja - Kuvaus - Osoite - Kunta - Lisätiedot

 • Virtain kaupungin (Virrat) WMS-palvelu on WMS-rajapintapalvelu, jonka kautta on saatavilla seuraavat karttatasot: Ajantasa-asemakaava, yleiskaava, suunnittelutarvealue. Aineistoja hallinnoi Virtain kaupunki. Palvelun käyttö on maksutonta eikä vaadi tunnistautumista käyttäjätunnuksen ja salasanan avulla.

 • The Plain map series is a simple, plain and readable dataset product series in raster format that depicts the whole of Finland. The product is meant to be used as a background map whose character changes to a guide map in large scales. Impaired vision has been taken into account when designing the product. The key objects presented on the map are roads and railways, road names, buildings and constructions, administrative borders, waterways and other geographical names. The road network, public buildings and texts have been especially emphasised. The most usual limitations of colour vision have been taken into account in the use of colours. The product belongs to the open data of the National Land Survey of Finland.

 • Iisalmen ajantasa-asemakaava on koostekartta hyväksytyistä ja lainvoiman saaneista asemakaavoista. Aineisto on tuotettu lainvoimaisten asemakaavojen pohjalta ja sitä ylläpidetään Oracle- tietokannassa Trimble Locus- järjestelmässä. Kuvaustekniikan mittakaava 1:1000. Päivitys ja ylläpito jatkuvaa.