From 1 - 10 / 12
 • Aineisto kuvaa turvetuotantoalueita vv. 2005-2021 ja niiden jälkikäyttöä koko Suomesta. Aineisto on yhdistetty SYKEssä Maanmittauslaitoksen maastotietokannan, laserkeilatun aineiston ja Suomen metsäkeskuksen metsitystukiaineistoista. Se on syntynyt Mammutti-hankkeen Suot-ja kosteikot -teeman tuloksena. Aineistossa käytetty luokitus on kuvattu erillisessä liitedokumentissa https://geoportal.ymparisto.fi/meta/julkinen/dokumentit/TurvetuotantoalueetJalkikäytto.pdf Aineistoa voi käyttää apuna maankäytön arvioinnissa. Lähtöaineistossa on eri aikoina tuotettuja tietoja, joka vaikuttaa lopputulokseen. Aineisto kuuluu SYKEn avoimiin aineistoihin (CC BY 4.0) Peat production areas with after-use category dataset contains areas from years 2005-2021 according to topographic database combined with other land use classes. This SYKE’s dataset can be used according to open data license (CC BY 4.0)

 • Yhdyskuntajätevesidirektiivin mukaiset jätevedenpuhdistamot -aineisto sisältää Yhdyskuntajätevesidirektiivin (91/271/ETY) mukaiset taajamat, jätevedenpuhdistamot ja niiden purkupisteet. Euroopan unionin jäsenmaat raportoivat yhdyskuntajätevesien käsittelystä annetun direktiivin (91/271/ETY) toimeenpanosta komissiolle. Raportointivelvollisuus koskee kaikkia asukasvastineluvultaan (AVL) yli 2000 taajamia ja niiden jätevesiä käsitteleviä puhdistamoita. Puhdistamoiden toiminnalle on asetettu numeerisia vähimmäisvaatimuksia. Raportointiaineistot ovat myös avoimesti saatavilla. Aineisto kuuluu SYKEn avoimiin aineistoihin (CC BY 4.0). Aineistosta on julkaistu INSPIRE-tietotuote. Lisätietoja: https://geoportal.ymparisto.fi/meta/julkinen/dokumentit/Yhdyskuntajatevesi.pdf *** Urban Waste Water Treatment Plants (according to the Directive 91/271/EEC) Data contains the Urban Waste Water Treatment Plants, Discharge Points and Agglomerations according to the Directive 91/271/EEC. Member States report the implementation status of the Urban Waste Water Treatment Directive (91/271/EEC) to the European Commission. The reporting obligation concerns all agglomerations with population equivalent of 2000 p.e. or above. The directive sets minimum standards for sufficient performance of urban waste water treatment plants.

 • Alueellisessa hulevesisuunnitelmassa on selvitetty lähtökohdat yleiskaavatasoiselle hulevesien hallinnalle. Suunnitelma laadittiin Turun kaupunkiseudun suurimmille maankäytön muutosalueille ja se valmistui vuonna 2014. Hulevesisuunnitelma on laadittu maankäytön suunnittelun tarpeisiin. Alueellinen hulevesisuunnitelma -raportti löytyy Turun kaupungin sivuilta osoitteesta www.turku.fi/hulevesisuunnitelma Aineisto on nähtävissä Lounaistiedon karttapalvelusta https://karttapalvelu.lounaistieto.fi/

 • Maanalaisten johtojen kartta on 1:500 tai 1:2000 kartoitus- ja sijaintitarkkuusvaatimusten mukaan SFS 3161 standardin kuvausteknisiä ohjeita noudattaen laadittu, jatkuvasti ajantasalla pidettävä kuvaus eri johtolaitosten maanalaisista johdoista ja niihin liittyvistä maanpäällisistä ja maanalaisista rakenteista. Saatavissa WMS-palvelun kautta, vaatii sopimisen tiedon tuottajan kanssa.

 • Rautalammin kunnan ylläpitämä sijaintitarkka yhdistelmäkartta vesi- ja viemäriverkostosta sekä kaivoista. Verkostoaineistoa ylläpidetään MapInfo TAB-formaatissa, KKJ3-koordinaatistossa. Aineiston mittakaava on 1:200. Aineisto päivitetään vuosittain.

 • Categories  

  Ei toistaiseksi saatavilla. Merikartan johtotiedot sisältää vedenalaiset ja -päälliset johdot sekä putket.

 • Espoon kaupungin ylläpitämä sijaintitarkka yhdistelmäkartta maanalaisista johdoista. Sähkö-, puhelin-, valaistus-, vesi-, viemäri-, kaukolämpö- ja kaasuverkot tallennettu johtolajeittain. Tuotettu maastomittauksella ja digitoimalla. Aineisto jatkuvassa ylläpidossa.

 • Tuulen nopeuden, tuulivoimapotentiaalin ja tuulienergian tuotannon jakautuminen Suomen alueella keskimääräisenä tuulivuonna (1989-2007). Tuuliatlaksen pohjana on käytetty numeerista sääennustusmallia. Tulokset ovat saatavilla 50-400 m korkeudelta sääennustusmallin maanpinnan tasosta.

 • Tuulen nopeuden, tuulivoimapotentiaalin ja tuulienergian tuotannon jakautuminen Suomen alueella keskimääräisenä tuulivuonna (1989-2007). Tuuliatlaksen pohjana on käytetty numeerista sääennustusmallia. Tulokset ovat saatavilla 50-400 m korkeudelta sääennustusmallin maanpinnan tasosta.

 • Aineisto sisältää Kuopion kaupungin oppilaaksiottoalueiden aluerajaukset yläkoulujen osalta, alueiden nimet, alueilla sijaitsevat koulut sekä niiden yhteystiedot. Aineisto julkaistaan Kuopion internet-karttapalvelussa. Aluerajauksien ylläpito MapInfo-sovelluksella, koulujen tiedot yritysrekisterissä. Aineisto päivitetään tarvittaessa vuosittain.