From 1 - 10 / 11
 • Yhdyskuntajätevesidirektiivin mukaiset jätevedenpuhdistamot -aineisto sisältää Yhdyskuntajätevesidirektiivin (91/271/ETY) mukaiset taajamat, jätevedenpuhdistamot ja niiden purkupisteet. Euroopan unionin jäsenmaat raportoivat yhdyskuntajätevesien käsittelystä annetun direktiivin (91/271/ETY) toimeenpanosta komissiolle. Raportointivelvollisuus koskee kaikkia asukasvastineluvultaan (AVL) yli 2000 taajamia ja niiden jätevesiä käsitteleviä puhdistamoita. Puhdistamoiden toiminnalle on asetettu numeerisia vähimmäisvaatimuksia. Raportointiaineistot ovat myös avoimesti saatavilla. Aineisto kuuluu SYKEn avoimiin aineistoihin (CC BY 4.0). Aineistosta on julkaistu INSPIRE-tietotuote. Lisätietoja: https://geoportal.ymparisto.fi/meta/julkinen/dokumentit/Yhdyskuntajatevesi.pdf *** Urban Waste Water Treatment Plants (according to the Directive 91/271/EEC) Data contains the Urban Waste Water Treatment Plants, Discharge Points and Agglomerations according to the Directive 91/271/EEC. Member States report the implementation status of the Urban Waste Water Treatment Directive (91/271/EEC) to the European Commission. The reporting obligation concerns all agglomerations with population equivalent of 2000 p.e. or above. The directive sets minimum standards for sufficient performance of urban waste water treatment plants.

 • Espoon kaupungin ylläpitämä sijaintitarkka yhdistelmäkartta maanalaisista johdoista. Sähkö-, puhelin-, valaistus-, vesi-, viemäri-, kaukolämpö- ja kaasuverkot tallennettu johtolajeittain. Tuotettu maastomittauksella ja digitoimalla. Aineisto jatkuvassa ylläpidossa.

 • Maanalaisten johtojen kartta on 1:500 tai 1:2000 kartoitus- ja sijaintitarkkuusvaatimusten mukaan SFS 3161 standardin kuvausteknisiä ohjeita noudattaen laadittu, jatkuvasti ajantasalla pidettävä kuvaus eri johtolaitosten maanalaisista johdoista ja niihin liittyvistä maanpäällisistä ja maanalaisista rakenteista. Saatavissa WMS-palvelun kautta, vaatii sopimisen tiedon tuottajan kanssa.

 • Alueellisessa hulevesisuunnitelmassa on selvitetty lähtökohdat yleiskaavatasoiselle hulevesien hallinnalle. Suunnitelma laadittiin Turun kaupunkiseudun suurimmille maankäytön muutosalueille ja se valmistui vuonna 2014. Hulevesisuunnitelma on laadittu maankäytön suunnittelun tarpeisiin. Alueellinen hulevesisuunnitelma -raportti löytyy Turun kaupungin sivuilta osoitteesta www.turku.fi/hulevesisuunnitelma Aineisto on nähtävissä Lounaistiedon karttapalvelusta https://karttapalvelu.lounaistieto.fi/

 • Categories  

  Merikartan johtotiedot sisältää vedenalaiset ja -päälliset johdot sekä putket.

 • Rautalammin kunnan ylläpitämä sijaintitarkka yhdistelmäkartta vesi- ja viemäriverkostosta sekä kaivoista. Verkostoaineistoa ylläpidetään MapInfo TAB-formaatissa, KKJ3-koordinaatistossa. Aineiston mittakaava on 1:200. Aineisto päivitetään vuosittain.

 • Tuulen nopeuden, tuulivoimapotentiaalin ja tuulienergian tuotannon jakautuminen Suomen alueella keskimääräisenä tuulivuonna (1989-2007). Tuuliatlaksen pohjana on käytetty numeerista sääennustusmallia. Tulokset ovat saatavilla 50-400 m korkeudelta sääennustusmallin maanpinnan tasosta.

 • Tuulen nopeuden, tuulivoimapotentiaalin ja tuulienergian tuotannon jakautuminen Suomen alueella keskimääräisenä tuulivuonna (1989-2007). Tuuliatlaksen pohjana on käytetty numeerista sääennustusmallia. Tulokset ovat saatavilla 50-400 m korkeudelta sääennustusmallin maanpinnan tasosta.

 • Aineisto sisältää Kuopion kaupungin oppilaaksiottoalueiden aluerajaukset yläkoulujen osalta, alueiden nimet, alueilla sijaitsevat koulut sekä niiden yhteystiedot. Aineisto julkaistaan Kuopion internet-karttapalvelussa. Aluerajauksien ylläpito MapInfo-sovelluksella, koulujen tiedot yritysrekisterissä. Aineisto päivitetään tarvittaessa vuosittain.

 • Jämsän kaupungin ylläpitämä sijaintitarkka kaavan pohjakartta-aineisto, maastoa ja rakennettua ympäristöä kuvaavia tietoja. Kantakartta on sijaintitarkka pohjakartta-aineisto mm. kaavoitukselle, rakentamiselle, kiinteistönmuodostustoiminnoille, kunnallisteknisille suunnitelmille sekä erityyppisille muille kartoille. Aineisto on tuotettu stereotyöskentelyllä ja maastomittauksilla. Kantakartassa kuvattavia kohteita ovat mm. rakennukset ja rakenteet, liikenneväylät, maa- ja vesialueet, korkeustiedot, maanpäälliset johtotiedot ja nimistö. Aineistoa ylläpidetään jatkuvasti. Saatavissa WMS-palveluna sekä tiedostopalvelun kautta.