From 1 - 10 / 61
 • The EMODnet (European Marine Observation and Data network) Geology project (http://www.emodnet-geology.eu/) collects and harmonizes marine geological data from the European sea areas to support decisionmaking and sustainable marine spatial planning. The partnership includes 39 marine organizations from 30 countries. The partners, mainly from the marine departments of the geological surveys of Europe (through the Association of European Geological Surveys- EuroGeoSurveys), have assembled marine geological information at a scale of 1:100 000 from all European sea areas (e.g. the White Sea, Baltic Sea, Barents Sea, the Iberian Coast, and the Mediterranean Sea within EU waters). This data includes the EMODnet seabed substrate map at a scale of 1:100 000 from the European marine areas. Traditionally, European countries have conducted their marine geological surveys according to their own national standards and classified substrates on the grounds of their national classification schemes. These national classifications are harmonized into a shared EMODnet schema using Folk's sediment triangle with a hierarchy of 16, 7 and 5 substrate classes. The data describes the seabed substrate from the uppermost 30 cm of the sediment column. The data has been generalized into a target scale (1:100 000). The smallest cartographic unit within the data is 0.05 km2 (5 hectares). Further information about the EMODnet-Geology project is available on the portal (http://www.emodnet-geology.eu/).

 • National Land Survey's Topographic map series in vector format is a dataset depicting the terrain of all of Finland. The most important elements are the road network, administrative borders, preservation areas, population centres, geographic names, waterways, land use and elevation. The largest scale level (1:100,000) of the Topographic map series in vector format is produced by generalising from the Topographic database. Topographic map series 1:250,000 is produced by generalising the dataset 1:100,000. Topographic map series 1:1,000,000 is produced by generalising the dataset 1:250,000. Topographic map series 1:4,500,000 is produced by generalising the dataset 1:1,000,000. The geographic names have been generalised from the geographic names in the Geographic Names Register to map names suited to the scale in question. The administrative borders in the Municipal Division of each scale are used as administrative borders. The product belongs to the open data of the National Land Survey of Finland. More information: Topographic data and how to acquire it http://www.maanmittauslaitos.fi/en/maps-and-spatial-data/expert-users/topographic-data-and-how-acquire-it.

 • Seabed substrate 1:100 000 is one of the products produced in the EMODnet (European Marine Observation and Data network) Geology III EU project. Project provided seabed geological material from the European maritime areas. The EMODnet Geology III project (http://www.emodnet-geology.eu/) collects and harmonizes geological data from the European sea areas to support decision-making and sustainable marine spatial planning. The EMODnet Geology partnership has included 39 marine organizations from 30 countries. This data includes the EMODnet seabed substrate map at a scale of 1:100 000 from the Finnish marine areas. It is based on the data produced on a scale of 1:20 000 by the Geological Survey of Finland (GTK). The data has been harmonized and reclassified into five Folk substrate classes (clay + silt (mud), sandy clays, clayey sands, coarse sediments, mixed sediments) and bedrock. The data describes the seabed substrate from the uppermost 30 cm of the sediment column. The data have been generalized into a target scale (1:100 000). The smallest smallest cartographic unit within the data is 0.05 km2 (5 hectares). Further information about the EMODnet-Geology project III is available on the portal (http://www.emodnet-geology.eu/). Permission (AN17367) to publish the material was obtained from the Finnish Defence Office 29.9.2017.

 • Municipal Division is a dataset depicting the municipal division in the whole of Finland. The Municipal Division dataset is produced in scales 1:10,000, 1:100,000, 1:250,000, 1:1,000,000 and 1:4,500,000. The data included in the dataset in scale 1:10,000 are taken from the cadastral registry. Regarding other scales, municipal boundaries have been generalised to suit the scale in question. The Municipal Division dataset is available as products both in vector and raster format. The products in vector format contain the number codes of the municipalities, the names of the municipalities in both Finnish and in Swedish as well as municipal boundaries and municipal geographical areas. In addition, the vector product includes the corresponding information about the regions, the State Administrative Agencies and the nation as well as a specification of the municipality's area into land and water area in MapInfo and Shape format. Products in raster format include municipal boundaries only. The product belongs to the open data of the National Land Survey of Finland. More information: Topographic data and how to acquire it http://www.maanmittauslaitos.fi/en/maps-and-spatial-data/expert-users/topographic-data-and-how-acquire-it .

 • The Topographic map series is a dataset depicting the terrain of all of Finland. The key elements in it are the road network, buildings and constructions, geographic names, waterways, land use and elevation. The more precise levels of the Topographic map series consist of the same map objects and map symbols depicted in the same way as in the familiar Basic map. Basic map raster is applicable to be used, for instance, as a base map for planning land use or for excursion and outdoor recreational purposes in mobile devices and in various Internet services associated with nature. When going over to the more general datasets in the Topographic map series, the number and visualisation of objects and map symbols changes. The generalised small-scale Topographic maps raster are applicable to be used as approach maps in e.g. mobile devices and Internet services. The product belongs to the open data of the National Land Survey of Finland. More information: Topographic data and how to acquire it http://www.maanmittauslaitos.fi/en/maps-and-spatial-data/expert-users/topographic-data-and-how-acquire-it

 • Categories  

  The 1:100 000 scale bedrock map data of the Geological Survey of Finland (GTK) include material produced during 1948-2007 for the needs of the mapping of mineral resources, for the sustainable exploitation of aggregate resources and for scientific research. These data include lithological information as polygons, bedrock observation points and drilling sites as well as essential tectonic observations, and information on lithological primary structures, ore minerals and metamorphic index minerals. Some 1:100 000 map sheets give both stratigraphical information as well as lithological data. An explanatory text accompanies most map sheets.

 • Paavo - Open data by postal code area contain the following geographic data: 1) Paavo postal code areas 2) Paavo postal code areas (extended to sea areas) 3) Paavo statistical data (103 variables) combined with the postal code areas There are two different versions of the map data: extending to sea areas mainly produced for statistics production, and the version produced from this for map visualisation cut with the coastline. The map data contain the surface areas of the postal code areas and the municipality codes defined for the postal code areas. The statistical data contain data on the population structure, the degree of education, the income of the inhabitants and households, the size of house-holds and life stage, buildings and dwellings, workplaces, and the main ac-tivities of the inhabitants. The statistical data are also available in the PxWeb database (http://pxnet2.stat.fi/PXWeb/pxweb/en/Postinumeroalueittainen_avoin_tieto/). The data are protected. Protected data are indicated with -1. New data are updated annually in January. The data descriptions can be found in this link: http://tilastokeskus.fi/tup/paavo/paavon_aineistokuvaukset_en.html. The general Terms of Use must be observed when using the data: http://tilastokeskus.fi/org/lainsaadanto/copyright_en.html.

 • Aineisto sisältää Meristrategiadirektiivin mukaiset havaintopaikat raportointikaudelta 2020-2026. Aineisto kuuluu SYKEn avoimiin aineistoihin (CC BY 4.0). Aineistosta on julkaistu INSPIRE-tietotuote.

 • Aineisto kattaa Pirkanmaan POSKI-hankkeen (2012-2015) yhteydessä tuotetun, kalliokiviainesvaroja koskevan paikkatietoaineiston. Paikkatietoaineisto ja siihen liittyvät luokitukset on tuotettu maakuntakaavan laadinnan näkökulmasta ja siihen liittyvällä tarkkuudella. Aineiston tuottamisesta ovat vastanneet Geologian tutkimuskeskus ja Pirkanmaan liitto. Pirkanmaan liitto sai POSKI-hankkeeseen rahoitusta Euroopan aluekehitysrahastosta (EAKR). Aineisto käsittää hankkeen yhteydessä kalliokiviainesten ottamiseen soveltuvaksi (M-luokka) ja soveltumattomaksi (E-luokka) luokitellut alueet sekä niihin liittyviä lisätietoja. Soveltuvuusluokittelun termistö perustuu POSKI-hankkeissa valtakunnallisesti noudatettuihin termeihin. Soveltumattomiksi on kirjattu sellaiset alueet/ osa-alueet, joilla on todettu olevan vähintään paikallisia luonto- ja/ tai maisema-arvoja ja joita ei siitä syystä voida pitää kohteina, joihin ottamistoimintaa halutaan erityisesti suunnata. Valikoidut, ottamiseen soveltuvaksi luokitellut aluekokonaisuudet on osoitettu Pirkanmaan maakuntakaavassa 2040 kiviainesten ottamisalueina (EOk). Kaavassa osoitettuihin alueisiin nähden tämä aineisto sisältää alkuperäiset, tarkemmat rajaukset. Maakuntakaavassa vastaavat alueet on esitetty mittakaavasta johtuen hieman yleistettyinä. Aineistoon on tehty tarkistuksia helmikuussa 2018. Tarkistukset koskevat maakuntakaavassa osoitettuja alueita. Kaavaprosessin aikana joitakin alueita poistettiin kaavasta. Pirkanmaan maakuntakaava 2040 on hyväksytty maakuntavaltuustossa 27.3.2017. Ominaisuustietotaulun sarakkeet Alkup_nro: Alueelle työn alussa annettu alkuperäinen numero. Useammalla alueella voi olla sama alkuperäinen numero, sillä alueita on myöhemmin jaettu osa-alueisiin luokittelun perusteella. NUMERO: Pirkanmaan maakuntakaavassa 2040 alueelle annettu numero (sama kuin alkuperäinen numero). Ottamiseen soveltumattomaksi luokiteltujen alueiden (joita ei merkitä maakuntakaavaan) tunnus on kaikilla 9999 aineiston teknisistä ominaisuuksista johtuen (numerosaraketta ei voi jättää tyhjäksi). Tunniste: Alueelle luokittelun perusteella annettu tunniste, jolla osa-alueet voidaan erottaa toisistaan. Tunnisteen alkuosa koostuu alkuperäisestä numerosta, ja mikäli alue on jaettu osa-alueisiin, loppuosa muodostuu näiden tunnuksista. E-kirjain tunnuksen perässä tarkoittaa sitä, että alue on kirjattu kalliokiviainesten ottamiseen soveltumattomaksi (esim. 157_E). Osa-alueiden perässä voi myös olla ilmansuuntaa osoittava tunnuksen osa, mikäli alue esimerkiksi koostuu kahdesta polygonista (esim. 44 itä ja länsi). Tunnisteen avulla alueiden kuvaukset on löydettävissä myös Luonto- ja maisemakartoitukset –raportista. LISÄTIETO: Maastossa tehtyjen luonto- ja maisemakartoitusten tuloksia, alueelta aiemmin olemassa olevia luontotietoja sekä mahdolliset ELY-keskuksen asiantuntijan kommentit alueen luontoarvoihin. Lisäksi on kirjattu mahdollisia muita syitä ottamiseen soveltumattomuudelle tai muita aluetta koskevia lisätietoja. Paikkatietoaineiston sarakkeiden merkkimäärään liittyvästä rajoitteesta (254 merkkiä) johtuen joitakin tekstejä on jouduttu hieman lyhentämään. Asiasisältö on kuitenkin pyritty pitämään samana kuin maisema- ja luontokartoituksia käsittelevässä raportissa. Syy sovelt. : Syy soveltumattomuuteen; LMK = luonto- ja maisema-arvot, MKK = alue poistettu maakuntakaavan yhteensovittamisprosessissa, Muu syy = alue poistettu muista syistä. Soveltuvuu. : Alueen soveltuvuus kalliokiviainesten ottamiseen; Soveltuu / ei sovellu kalliokiviainesten ottamiseen. Arseenimit: Sarakkeessa on esitetty, onko Geologian tutkimuskeskus tehnyt kyseisellä alueella POSKI-hankkeen yhteydessä arseenimittauksia (kyllä / ei). Mikäli alueella on tehty mittauksia, on ne suoritettu kolmesta pisteestä. Mittaukset eivät siten ole koko alueen kattavia. Tarkempia tietoja aluekohtaisista mittauksista voi lukea Kalliokiviainestutkimukset Pirkanmaalla -työraportista (GTK, 2014). LUOKKA: POSKI-luokitus E / M (E = ei sovellu ottamiseen, M = soveltuu ottamiseen) Selite: POSKI-luokitus (ks. LUOKKA) auki kirjoitettuna (kalliokiviainesten ottamiseen soveltumaton alue / kalliokiviainesten ottamiseen soveltuva alue) Kivilaji: alueen kivilajitiedot Nimi: Alueelta inventoitujen kallioalueiden nimet. Yhdellä alueella voi olla useita nimiä. TVH 1988: Alueen kivilajin lujuusluokitus. Luokka A = luja kiviaines, luokka I ja II = keskiluja kiviaines ja luokka III ja >III = massakivi. Kunta: Alueen sijaintikunta aineiston laadintahetkellä (POSKI-hankkeen 2012-2015 aikana) MuutosPvm: Aineiston viimeisin päivitys Arv1000kKA: Geologian tutkimuskeskuksen kalliokiviaineksen soveltuvuus –aineistosta saatu suuntaa antava arvio alueen kiintokuutiomääristä (1000k). Arvio on laskettu korkeus- ja pinta-alatiedon perusteella. On huomioitava, että GTK:n tuottaman aineiston aluerajaukset poikkeavat POSKI-aineiston rajauksista ja arvio on siten ainoastaan suuntaa antava. POSKI-alueelle sijoittuvien alueiden Arvio1000k-sarakkeen tiedot on laskettu keskiarvona alkuperäisistä GTK:n 1000k-tiedoista käyttäen lukemaa count. GtkKohdLkm: Geologian tutkimuskeskuksen kalliokiviaineksen soveltuvuus-aineiston kohteet, jotka sijoittuvat POSKI-aineiston alueelle ja joiden perusteella arvio1000k-sarakkeen keskiarvotieto on laskettu.

 • Itä-Uudenmaan maakuntakaava kattaa entisen Itä-Uudenmaan maakunnan eli kymmenen kunnan alueen. Kaava on kokonaismaakuntakaava, joka sisältää kaikkien maankäyttömuotojen osalta alueidenkäytön ja yhdyskuntarakenteen periaatteet vuoteen 2035. Ympäristöministeriö vahvisti kaavan helmikuussa 2010 lukuun ottamatta Porvoon Kuninkaanportin vähittäiskaupan suuryksikön aluevarausta, Loviisan Määrlahden vähittäiskaupan suuryksikkömerkintää sekä Vanhakylän ja Pukaron erikoiskaupan suuryksikkö merkintää. Päätöksellä kumottiin Itä-Uudenmaan aiemmat useassa eri vaiheessa tehdyt seutukaavat, lukuun ottamatta Helsinkiin liitettyä Östersundomin aluetta. Tällä liitosalueella ovat voimassa Itä-Uudenmaan maakuntakaava 2000 sekä aiemmat seutukaavat, jotka vuoden 2010 alusta muuttuivat Maankäyttö- ja rakennuslain mukaisiksi maakuntakaavoiksi. Korkein hallinto-oikeus (KHO) antoi päätöksensä 6.4.2011 Itä-Uudenmaan maakuntakaavan vahvistamisesta tehdyistä valituksista.