From 1 - 10 / 146
  • Pehmeikköalueet, joilla juna pysähtyy opastimelle

  • Alueet, joilla juna pysähtyy opastimelle.

  • Muu kuin routaan liittyvä, usein sillan päiden rakenteisiin ja rumpuihin liittyvä kehittyvä/palautuva geometriaongelma.

  • Tammireittien viivamaiset geometriat attribuuttitietoineen

  • Osayleiskaavat sisältävät Vistan osayleiskaavan, Huso-Pöylän tuulivoimaosayleiskaavan ja oikeusvaikutuksettomien osayleiskaavojen rajaukset

  • Tammireittien kohteiden pistegeometriat attribuuttitietoineen

  • Voimassa olevien yleiskaavojen yhdistelmä. Esitysmuoto: rasteri. Yleiskaava on yleispiirteinen suunnitelma, jolla ohjataan kaupungin/kunnan yhdyskuntarakennetta, maankäyttöä ja liikenneverkkoa. Siinä varataan alueita mm. asumisen, työpaikkojen, liikenteen, luonnonsuojelun ja virkistyksen tarpeisiin. Tyypillisiä yleiskaavassa ratkaistavia asioita ovat mm. uudet pääliikenneväylät, kaupungin/kunnan laajenemissuunnat ja erityistoimintojen kuten varikkojen, jätteenkäsittelylaitosten ja vastaavien ympäristöhäiriötä aiheuttavien toimintojen sijoittuminen. Aineisto soveltuu kaupunkien/kuntien kaavoituksen tarkasteluun. Aineistomerkinnät voivat poiketa virallisista versioista. Kunnilla on aina ajantasaisin tieto kaavoituksesta.

  • Kohteen alustavan stabiliteettilaskelman mukainen kokonaisvarmuus sortumista vastaan sallitulla akselipainolla alle 1,5.

  • Yleiskaavoituksen tehtävä on kunnan tai sen osan yhdyskuntarakenteen ja maankäytön yleispiirteinen ohjaaminen, toimintojen sijoittaminen ja yhteen sovittaminen. Yleiskaavassa osoitetaan kunnan pitkän aikavälin maankäyttöratkaisut. Siinä osoitetaan aluevaraukset mm. tuleville asuntoalueille, palveluille, yritystoiminnalle, liikenteelle ja maankäyttöä rajoittavat seikat, kuten virkistys- ja suojelualueet sekä kulttuurihistoriallisesti merkittävät kohteet. Yleiskaavalla ohjataan asemakaavoitusta ja lupamenettelyä haja-asutusalueella. Yleiskaavan hyväksyy kaupunginvaltuusto. Rakennusluvan perusteena käytettäviä oikeusvaikutteisia osayleiskaavoja on Kajaanissa voimassa Oulujärven rannoilla entisen Vuolijoen alueella, Koutaniemi-Vuoreslahti-Sarvivaara alueella, Hannusrannan ja Jormuanlahden sekä Kirkkoahon-Takkarannan alueilla, muutoinkin Nuasjärven rannoilla, Kuluntalahden kyläalueella ja Laakajärvi-Kivijärvi-Iso-Soppi alueella. Aineistoa päivitetään uusien kaavojen myötä.

  • Kaupunkikarttaesitys on useasta eri kartasta koottu vaihtuvamittakaavainen karttatuote. Sitä voi loitontaa ja lähentää koko Vantaan kartasta yhden tontin kartaksi. Tarkin taso vastaa tarkkuudeltaan asemakaavan pohjakarttaa. Tällä tasolla esitetään maastossa olevat rakennukset, rakenteet, liikenneväylät, korkeussuhteet, kiinteistörajat ja kiinteistötunnukset sekä maa- ja vesialueet nimistöineen. Uloimmalla tarkkuustasolla esitetään koko Vantaan yleiskartta. Väliin jäävillä tasoilla esitetään mittakaavaan sopivasti suhteutettuja osoitekartta ja opaskartta-aineistoja. Tietojen ajantasaisuus: Muuttuneet tiedot taustakarttaan päivitetään lähimmille tasoille päivittäin ja muille tasoille viikoittain tai tarvittaessa. Tasokoordinaatisto: ETRS-GK25 Korkeusjärjestelmä: N2000 Saatavissa WMS-palvelun kautta, vaatii sopimisen tiedon tuottajan kanssa.