From 1 - 10 / 198
  • KUVAUS: Kemikaalionnettomuusvaaran aiheuttavat laitokset. Kartassa on esitetty vyöhyke, jossa maankäytön muutoksiin tarvitaan TUKES:n konsultaatio. Direktiivin 2012/18/EU mukaiset laitokset Suomessa. TUKESin julkaisemassa liitteessä luetellaan ne vaarallisia kemikaaleja käsittelevät laitokset (tehdas tai varasto), joihin sovelletaan ympäristöministeriön kirjeessä dnro YM4/501/2015 kuvattuja lausuntomenettelyitä kaavoitukseen ja rakentamisen lupiin liittyen. Konsultointivyöhykkeellä tapahtuvista kaavamuutoksista tai merkittävämmästä rakentamisesta on pyydettävä lausunto. Kaavoittajan täytyy pyytää lausunto Tukesilta ja pelastusviranomaiselta. Kaavan valmisteluvaiheessa järjestetään myös viranomaisneuvotteluja. Konsultoinnin tarkoitus on, ettei suuronnettomuusvaarallisen kohteen läheisyyteen kaavoiteta sinne soveltumatonta toimintaa, esimerkiksi sairaaloita, kouluja, hoitolaitoksia tai muita vaikeasti evakuoitavia kohteita. Tukes päättää konsultointivyöhykkeen laajuuden kunkin laitoksen suuronnettomuusvaarojen perusteella. Laajuus voi olla 500 m – 2 km. Taulukossa mainittu etäisyys (laitosta ympäröivän konsultointivyöhykkeen laajuus) mitataan tehdasalueen tai tontin rajalta. KATTAVUUS; PÄIVITYS; LUOTETTAVUUS: Koko kaupunki. Lähtöaineisto (=laitoslista) on TUKESin julkaisema, kohteet on laitettu kartalle suunnittelutyön helpottamiseksi. Aineisto päivitetään TUKESin netistä löytyvän laitoslistan mukaan. Aineisto päivitetään, kun laitoslistassa havaitaan muutos, noin kerran vuodessa. Kentät ID: Kemikaalilaitoksen yksilöllinen tunnus LAITOS: Kemikaalilaitoksen yrityksen nimi ja mahdollinen tarkenne OSOITE: Kemikaalilaitoksen postiosoite POSTINRO: Kemikaalilaitoksen sijainnin postinumero KUNTA: Kemikaalilaitoksen sijaintikunta TOIMINTA: Toiminnan laajuus. Seveso III -direktiivin mukaiset laitokset ovat laitoksia, joiden toiminnan laajuus on turvallisuusselvityslaitos tai toimintaperiaateasiakirjalaitos. Muita mahdollisia kentän arvoja ovat lupalaitos ja nestekaasulaitos. VYOHYKE_KM: Konsultointivyöhykkeen leveys, kilometriä SEVESO: Mikäli laitos on Seveso-laitos, tiedoissa lukee Seveso-laitos. Muiden kemikaalilaitosten kohdalla lukee Ei VIIMEKSI_MUOKATTU_PVM: Kohteen viimeisin päivitysajankohta Tampereen kaupungin tietokannassa Tarkista ajankohtaisin tilanne TUKES:lta: Kartan käyttäjän vastuulla on tarkistaa TUKES:lta kemikaalilaitosten konsultointivyöhykkeiden ajankohtainen tilanne, joten tässä kentässä on linkki TUKES:in sivuille. TUKES_KEMIKAALILAITOS_KONSULTOINTIVYOHYKKEET_DOKUMENTTI_PVM: Tampereen tietokantaan päivitykset on tehty TUKES:n laitostilistausdokumentin mukaan, joka on päivätty tämän kentän päivämäärällä.

  • Taso sisältää tietoja Tampereen alueella sijaitsevista, eri luokkaan kuuluvista välivarastointialueista, liuossäiliöistä, sepelisiiloista ja luvallisista sepelikasoista. Aineisto on ote Tampereen kaupungin maamassojen koordinointiin liittyvästä kokonaisuudesta. Aineisto on päivittyvä ja sitä ylläpidetään Postgis-tietokannassa.

  • Tonttijaossa osoitetaan, miten asemakaavan mukainen korttelialue jaetaan tonteiksi. Tonttijako voi olla sisällytettynä asemakaavassa tehtäväksi tai se voidaan tehdä erillisenä toimenpiteenä. Asemakaavassa vahvistuva tonttijako tehdään kaupunkimittauksessa. Erillinen tonttijako tai tonttijaon muutos tehdään hakemuksesta kaupunkimittauksessa. Vektoriaineistossa näkyvät tonttijakorajat, tonttijakorajamerkit, tonttijakotonttien tunnukset. Vektoriaineisto on ETRS-GK24(EPSG:3878) koordinaatistojärjestelmissä. Tonttijakoaineistoa päivittää Kiinteistönmuodostus (Kaupunkiympäristön palvelualue) kun uusia tonttijakoja vahvistuu tai kun tonttijakoihin tulee muutoksia - DWG-aineisto päivittyy tämän pohjalta Stellamapista kerran viikossa.

  • KUVAUS Aineisto sisältää maastossa tehtyjä havaintoja lahokaviosammalen esiintymisestä. Kohteet on merkitty pisteinä. Tietoja saadaan lahokaviosammalkartoituksista sekä muista kaupungin luontoselvityksistä. Aineisto sisältää tietoja sekä yleis- että asemakaavatason kartoituksista, joten havaintojen tarkkuustaso voi vaihdella. Lajin asema erittäin uhanalaisena (EN), rauhoitettuna ja luontodirektiivin liitteen II(b) lajina velvoittaa huomioimaan lajin kasvupaikat muun muassa maankäytön suunnittelussa siten, että lajin suojelutaso ei vaarannu. KATTAVUUS Aineisto on Tampereen kaupungin laajuinen. PÄIVITYS Aineistoa päivitetään, kun uusia havaintotietoja tulee esim. selvityksistä. YLLÄPITOSOVELLUS Aineisto on tallennettu PostgreSQL-tietokantaan ja ylläpidetään QGIS-ympäristössä. KOORDINAATTIJÄRJESTELMÄ Aineisto tallennetaan ETRS-GK24 (EPSG:3878) tasokoordinaattijärjestelmässä. GEOMETRIA Pistemäinen SAATAVUUS;. Aineisto on saatavilla WFS- ja WMS2-rajapinnoilta. JULKISUUS, TIETOSUOJA Sijaintitiedot ovat julkisia, osa taulukkotiedoista on rajattu vain viranomaiskäyttöön. Aineistosta on olemassa myös julkinen versio, jossa osa kentistä piilotettu. VASTUUTAHO Ympäristönsuojeluyksikkö (ymparistonsuojelu@tampere.fi) Kentät LAJI (laji) Lajin nimi (lahokaviosammal) HAVAINTOPAIVAMAARA (havaintopv) Päivämäärä, jolloin havainto on tehty. Merkitään muodossa vvvv-kk-pp. HAVAINNON_TEKIJA (hav_tekija) (ei julkinen) Havainnon tekijän nimi ja yritys. TIETOLAHDE (tietolahde) (ei julkinen) Selvityksen DONNA:n ID-nro tai muu viite selvitykseen tai vastaavaan tiedon lähteeseen. KASVUTAPA (kasvutapa) − itiöpesäke − itujyväsryhmä − itiöpesäke, itujyväsryhmä. Jos molemmat samalla havaintopaikalla. ITIOPESAKKEIDEN_MAARA (ip_maara) Itiöpesäkkeiden kappalemäärä. ITIOPESAKKEEN_LAATU (ip_laatu) − uusi. Uusi itiöpesäke/itiöpesäkkeet. − vanha. Vanha itiöpesäke/-pesäkkeet tai pesäkkeen kanta. − uusi, vanha. Kun uusia ja vanhoja itiöpesäkkeitä yhtä monta. − pääosin uusia. Pisteessä sekä uusia että vanhoja itiöpesäkkeitä, mutta pääosin uusia. − pääosin vanhoja. Pisteessä sekä uusia että vanhoja itiöpesäkkeitä, mutta pääosin vanhoja. ITUJYVASRYHMIEN_RUNSAUS (ijr_runs) − 1 = Vähän kasvustoa (n.1cm² - 0,5dm²) (arviolta ”sormenpää - puoli kämmentä”) − 2 = Reilusti kasvustoa (n.0,5 - 5dm²) (arviolta ”yli puolikämmentä-noin A4”) − 3 = Hyvin runsaasti kasvustoa (> 5dm²) (arviolta ”yli A4”) KASVUALUSTAN_TYYPPI (ka_tyyppi) − maalahopuu − pystylahopuu − kanto − oksa − karike − muu - Mahdollinen lisäkuvailu huomautus -sarakkeeseen. KASVUALUSTAN_LAHOASTE (ka_laho) − 1 = Kova, kuorellinen, äskettäin kaatunut puu, puukko tunkeutuu puuhun muutaman mm:n − 2 = Melko kova, usein kuorellinen puu, puukko tunkeutuu puuhun 1-2cm − 3 = Melko pehmeä, kuori usein repeillyt, puukko tunkeutuu puuhun helposti 3-5cm − 4 = Pehmeäksi lahonnut, usein kuoreton, puukko voi tunkeutua puuhun kahvaa myöten − 5 = Hyvin pehmeä, sormin hajotettava, puukko uppoaa puuhun hyvin helposti kahvaa myöten KASVUALUSTAN_PUULAJI (ka_puulaji) Kasvualustan puulaji, esim. kuusi. Jätetään tyhjäksi, jos kasvualustan puulaji ei ole määritettävissä tai on muu esim. karike. KASVUALUSTAN_LAPIMITTA (ka_lm) Kasvualustan läpimitta (noin cm). Jätetään tyhjäksi, jos karike tai muu kasvualusta. HUOMAUTUS (huomautus) Muut mahdolliset huomiot.

  • KUVAUS: Kartta-aineisto perustuu Tampereen kelluvien hankkeiden ohjaus -raporttiin ja paikkatietoaineistoon. Aineistoa voi käyttää apuna rantojen käytön ohjaamisessa ja kelluvien rakenteiden vaikutusarvioinnissa. Aineistossa ranta-alueille on annettu suositus soveltuvista kelluvista rakenteista, perusteet ja rajoitteet niiden sijoittamiselle sekä esimerkki soveltuvasta kohteesta. Yksityiset rannat on jätetty selvityksen ulkopuolelle. KATTAVUUS: Tampereen kantakaupunki AINEISTON AJANKOHTA: 11/2020 PÄIVITYS: Tarvittaessa KOORDINAATTIJÄRJESTELMÄ: Aineisto on tallennettu ETRS-GK24 (EPSG:3878) tasokoordinaattijärjestelmässä. SAATAVUUS JA JULKISUUS: Ei julkinen aineisto. Aineisto tarjotaan vain viranomaiskäyttöön. KENTÄT: Kohteen nimi Luokittelu (kohdetyyppi) Perustelut Rajoitteet Ulkonäkövaatimukset Käyttö Pysyvyys Esimerkki AINEISTOSTA VASTAAVA TAHO: Tampereen kaupunki/yleiskaavoitus

  • KUVAUS: Aineisto sisältää alue-, viiva ja pistemuotoisia tietoja ja ominaisuustietoja Tampereen kaupungin metsätyökohteista, joille haetaan maisematyölupa sekä muista merkittävistä puunkaatotöistä. KATTAVUUS: Aineisto sisältää metsätyökohteet, joille ollaan hakemassa tai joille on myönnetty maisematyölupa sekä muut merkittävät työkohteet. Aineisto ei sisällä vaikutuksiltaan vähäisiä metsätyökohteita. PÄIVITYS: Tietoja päivitetään uusien työkohteiden valmistelun edetessä. Toteutuneet työkohteet poistetaan aineistosta viimeistään kolmen kuukauden kuluttua työn päättymisestä. YLLÄPITOSOVELLUS: Aineisto on tallennettu PostgreSQL-tietokantaan ja ylläpidetään QGIS, PostGIS- ja Geoserver -ympäristöissä. KOORDINAATTIJÄRJESTELMÄ: Aineisto tallennetaan ETRS-TM35FIN (EPSG:3067) tasokoordinaattijärjestelmässä. GEOMETRIA: Alue, viiva ja piste SAATAVUUS: Aineisto on saatavilla Tampereen kaupungin WMS-rajapinnoilta. JULKISUUS: Aineisto on rajattu tietyille käyttäjille. TIETOSUOJA: Aineisto on rajattu vain tiettyjen käyttäjien työskentelyyn. KENTÄT: Info – Sisältää kuvauksen metsätyökohteesta, suunnitelluista toimenpiteistä ja toteutuksessa huomioitavista asioista. Toimenpide – Sisältää toimenpide-esityksen. AINEISTOSTA VASTAAVA TAHO: Tampereen kaupunki

  • KUVAUS: Asemakaavojen määräämien pysäköintipaikkojen (auto- ja polkupyöräpaikkojen) lukumäärän vaatimus asumiselle tyypeittäin sekä toimistoille, liiketiloille, päiväkodeille, esiopetukselle ja peruskoululle, Tampereen pysäköintipolitiikan pysäköintinormin mukaisesti. Muiden käyttötarkoitusten osalta auto- ja pyöräpaikkamitoitus määritetään hankekohtaisesti erillisien selvitysten perusteella. Aineiston päivitys ja ylläpito jatkuvaa. KATTAVUUS: Tampere PÄIVITYS: Päivittyvä (noin 1 krt/vuosi) YLLÄPITOSOVELLUS: Postgres ja QGIS KOORDINAATTIJÄRJESTELMÄ: ETRS-GK24 (EPSG:3878) tasokoordinaattijärjestelmässä GEOMETRIA: alue SAATAVUUS: Aineisto on saatavilla WFS-rajapinnalta, aineisto on tallennettu Postgis-tietokantaan. JULKISUUS: Julkinen KENTÄT: Huom! Kentät, joiden perässä on maininta ”(tekninen)” liittyvät ainoastaan karttatason näkymiseen palvelussa. id = aineistoon liittyvä kohteen tunniste (tekninen) sijaintiluokka = pysäköintinormin määrittelemä alue asuminen_ak = pysäköintipaikkojen mitoitus kerrostaloasumiselle asuminen_ar = pysäköintipaikkojen mitoitus rivitaloille ja kytketyille pientaloille asuminen_ao = pysäköintipaikkojen mitoitus erillispientaloille asuminen_opisk = pysäköintipaikkojen mitoitus opsikelija-asumiselle asuminen_tehpalv = pysäköintipaikkojen mitoitus ympärivuorokautiselle palveluasumiselle asuminen_palv = pysäköintipaikkojen mitoitus yhteisölliselle palveluasumiselle asuminen_vuokra = pysäköintipaikkojen mitoitus kaupungin omalle vuokratuotannolle, ARA-vuokratuotannnolle sekä senioriasumiselle asuminen_taydrak = pysäköintipaikkojen mitoitus pienille alle 1200 k-m² täydennys- ja ullakkorakentamishankkeille toimistot = pysäköintipaikkojen mitoitus toimistorakentamiselle liiketila_alle_2000_k_m2 = pysäköintipaikkojen mitoitus alle 2000 k-m² liiketiloille liiketila_yli_2000_k_m2 = pysäköintipaikkojen mitoitus yli 2000 k-m² liiketiloille paivakodit_esiop = pysäköintipaikkojen mitoitus päiväkodeille ja esiopetukselle peruskoulu = pysäköintipaikkojen mitoitus peruskouluille geometry = aineistoon liittyvä tieto kohteen geometriasta (tekninen) prioriteetti = aineiston tuotantoon ja visualisointiin liittyvä numeroarvo (tekninen) AINEISTOSTA VASTAAVA TAHO: Tampereen kaupunki, asemakaavoitus Lisätietoa Tampereen pysäköintipolitiikasta: https://www.tampere.fi/liikenne-kadut-ja-kunnossapito/pysakointi/pysakointipolitiikka

  • KUVAUS: Maanmittauslaitoksen kiinteistörekisteriaineiston kiinteistörajat ja kiinteistötunnukset Tampereelta ja Orivedeltä ei ole UL 4 § 22.12.2009/1572 mukaisesti nähtävillä vaan tukemassa nähtävillä olevan aineiston tarkastelua Tampereen Oskari-karttapalvelussa. Metatietojen kartta-aineistolinkki johtaa kartta-aineistoon, joka sisältää myös nähtävillä olevan ulkoilureittisuunnitelman. Maanmittauslaitoksen kiinteistörajat -aineisto (06/2021) on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssillä. Tampereen ja Oriveden kaupunkien yhteistyötahona ulkoilureittisuunnitelman laatimisessa on Ekokumppanit Oy. YLLÄPITO; Aineistoa ylläpidetään Ekokumppanien toimittaman aineiston (ulkoilureittilinjaus ja ulkoilureittilinjauksen taukopaikat) ja Maanmittauslaitoksen aineistojen (kiinteistörekisterin kiinteistörajat ja kiinteistötunnukset) latauspalvelusta haetun aineiston perusteella Tampereen kaupungin Oskari-karttapalvelussa Tampereen kaupungin toimesta. KOORDINAATTIJÄRJESTELMÄ; Maanmittauslaitoksen kiinteistörekisteriaineiston kiinteistörajat ja kiinteistötunnukset aineiston koordinaattijärjestelmä on TM35-FIN (EPSG: 3067). PÄIVITYS: Aineistoja päivitetään tarvittaessa. KENTTIEN KUVAUKSET: Kintulammi-Pukala-Vähä Teerijärvi -ulkoilureittilinjaus - kesäkuu 2021 -karttataso: ei kenttiä Kintulammi-Pukala-Vähä Teerijärvi -ulkoilureittilinjauksen taukopaikat: ei kenttiä Kiinteistörajat ja tunnukset - Tampere ja Orivesi (Maanmittauslaitos, kesäkuu 2021): - Kuntakoodi: 562 = Orivesi tai 837 = Tampere - Kunnan nimi: Orivesi tai Tampere - Ruotsinkielinen kunnan nimi: Orivesi tai Tammerfors - Kiinteistötunnus: Esim. 562-874-1-0 (lisätietoja mm. Maanmittauslaitoksen sivuilla) - Lähdeaineiston tunniste: Maanmittauslaitoksen lautauspalvelusta haetun alkuperäisen aineiston yksilöivä tunniste - Lähde: Kentän arvo on aina: "Sisältää Maanmittauslaitoksen Kiinteistörekisterikartta 06/2021 aineistoa), Maanmittauslaitoksen avoimen tietoaineiston Nimeä CC 4.0 -lisenssi" Vastuutaho: Tampereen kaupunki, maankäytön suunnittelu, yleiskaavoitus

  • KUVAUS: Tampereen kaupungin aluerajaus palvelee verkossa esitettävien tietosisältöjen näyttämistä alueittain kaupungin asukkaiden helposti tunnistamilla ja mielekkäiksi kokemilla pääilmansuuntiin sekä keskusta-alueeseen perustuvilla maantieteellisillä aluerajauksilla. KATTAVUUS: Aineisto on Tampereen laajuinen PÄIVITYS: Aineisto ei ole päivittyvä YLLÄPITOSOVELLUS: Aineisto on tallennettu Oracle tietokantaan KOORDINAATTIJÄRJESTELMÄ: Aineisto tallennetaan ETRS-GK24 (EPSG:3878) tasokoordinaattijärjestelmässä. GEOMETRIA: Aineiston geometria on aluemainen (polygon) SAATAVUUS: Aineisto on saatavilla WFS- ja WMS-rajapinnoilta JULKISUUS: Aineisto on julkinen TIETOSUOJA: Ei liity tietosuoja asioita KENTÄT: NIMI (arvo esimerkiksi: Pohjoinen) AINEISTOSTA VASTAAVA TAHO: Tampereen kaupunki

  • KUVAUS Aineisto sisältää Tampereen hyväksyttyjen ranta-asemakaavojen aluerajat sekä ominaisuustiedoissa linkit kaavakarttaan ja kaavan selostukseen. KATTAVUUS; PÄIVITYS; LUOTETTAVUUS Aineisto kattaa Tampereen hyväksyttyjen ranta-asemakaavojen aluerajat. Aineistoon päivitetään uudet hyväksytyt ranta-asemakaavat, kun sellaisia tulee. YLLÄPITOSOVELLUS; KOORDINAATISTOJÄRJESTELMÄ; GEOMETRIA; SAATAVUUS; JULKISUUS Aineisto tallennetaan ETRS-GK24 (EPSG:3878) tasokoordinaattijärjestelmässä. Aineisto on julkisesti nähtävissä Oskari-karttapalvelussa. Aineisto on tallennettu Oracle-tietokantaan. YHTEYSHLÖ Yleiskaavoitusyksikkö yleiskaavoitus(a)tampere.fi. POIKKILEIKKAUS Ei poikkileikkausaineisto. Aineisto on jatkuvassa päivityksessä. KENTÄT (Sarakkeen nimi suluissa) Numero: Kaavan numero Hyväksytty: Kaavan hyväksymispäivämäärä Diaarinumero: Kaavan diaarinumero Kartat: Linkki hyväksyttyyn kaavakarttaan Selostus: Linkki hyväksytyn kaavan selostukseen.