From 1 - 10 / 70
 • Control points and their coordinates and elevations define in practice the reference system for coordinates and elevations used in Finland. The NLS benchmark register contains information about nationwide control points and benchmarks. The marks are mainly horizontal and elevation control points in classes 1–3 measured by the National Land Survey of Finland. The product belongs to the open data of the National Land Survey of Finland. More information: Topographic data and how to acquire it http://www.maanmittauslaitos.fi/en/maps-and-spatial-data/expert-users/topographic-data-and-how-acquire-it.

 • Sisävesien (järvet, joet) syvyysaineisto perustuu pääosin ympäristöhallinnon tekemiin syvyysluotauksiin. Luotauspisteaineistosta on SYKEssä johdettu syvyyskäyrät ja -alueet sekä järven maksimisyvyyspiste- aineistot. Järvien luotaus- ja maksimisyvyyspisteisiin sekä syvyysalueisiin on yhdistetty fysiografiatietoja SYKEn ylläpitämästä järvirekisteristä. Nämä syvyyskäyrät toimitetaan Maanmittauslaitokseen, jossa ne tallennetaan osaksi maastotietokantaa ja edelleen julkaistaan maastokartoista. Aineisto kuuluu SYKEn avoimiin aineistoihin (CC BY 4.0). Aineistosta on julkaistu INSPIRE-tietotuote. Lisätietoja: http://geoportal.ymparisto.fi/meta/julkinen/dokumentit/Syvyys.pdf The Lake and River Depth Profiles dataset includes information on depth profiles of lakes and rivers and is mainly based on the depth measurements done by the national environmental administration. The bathymetric lines and the depth areas are produced from separate measurement point information. Bathymetric information and the maximum depth points have also information on physiography from the lake database “Järvirekisteri” maintained by SYKE. These bathymetric lines are delivered for The National Land Survey of Finland where they are combined with the base map dataset (Maastotietokanta) and published as maps.

 • Aineisto sisältää syvyysalueet, syvyyskäyrät ja yksittäiset syvyyspisteet (syvyysluvut).

 • Categories  

  Elevation model 2 m is a model depicting the elevation of the ground surface in relation to sea level. Its grid size is 2 m x 2 m. The dataset is based on laser scanning data, the point density of which is at least 0.5 points per square metre. The product is available as versions with different coverage areas through-out the whole country but not as comprehensive. New data is added to the dataset continuously. Eleva-tion model 10 m is available as a version that covers the whole of Finland. Elevation model 2 m is produced in two quality classes: the elevation accuracy in class I is on average 0.3 metres and the elevation accuracy in class II varies between 0.3 metres and one metre. The product belongs to the open data of the National Land Survey of Finland. More information: Topographic data and how to acquire it http://www.maanmittauslaitos.fi/en/maps-and-spatial-data/expert-users/topographic-data-and-how-acquire-it

 • Categories  

  Elevation model 10 m depicts the elevation of the ground surface of the whole of Finland in relation to sea level. Its grid size is 10 m x 10 m and the accuracy of elevation data 1.4 metres. The product belongs to the open data of the National Land Survey of Finland. More information: Topographic data and how to acquire it http://www.maanmittauslaitos.fi/en/maps-and-spatial-data/expert-users/topographic-data-and-how-acquire-it.

 • Elevation zones is a raster dataset that visualises elevation of the terrain. The product covers the whole of Finland. There are four product versions available in which the pixel sizes are 32, 64, 128 and 512 metres. The dataset does not contain elevation values; it is a colour image that visualises the height of the terrain above sea level as zones. The product Elevation zones is available as a version that covers the whole country and as versions that cover a certain area. The product belongs to the open data of the National Land Survey of Finland. More information: Topographic data and how to acquire it http://www.maanmittauslaitos.fi/en/maps-and-spatial-data/expert-users/topographic-data-and-how-acquire-it.

 • Categories  

  Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin merikartta-aineisto on sen eri tietolähteistä koostama aineistokokonaisuus, josta Traficom tuottaa sekä elektronisia että painettuja merikarttoja. Aineisto ei korvaa navigoinnissa käytettävää painettua merikarttaa. Traficom ei vastaa aineiston käytöstä aiheutuvista vahingoista.

 • Aineisto sisältää Kuopion kaupungin taso- ja korkeusrunkopisteiden sijainnit ominaisuustietoineen. Sijaintitieto, v. 2000 jälkeen mitattujen tasorunkopisteiden osalta, perustuu staattisiin GPS -mittauksiin ja koko kaupungin alueen kattavaan hierarkkiseen verkkotasoitukseen. Korkeuskiintopisteet on mitattu digitaalisella vaaituskojeella ja tasoitettu käyttäen lähtöpisteinä sekä kaupungin omia että geodeettisen- että maanmittauslaitoksen pisteitä. Kaupungin korkeusrunkopisteaineistoa täydennetään kaavoituksen edetessä.

 • Categories  

  Kuopion laserkeilausaineisto on maanpintaa ja maanpinnalla olevia kohteita kuvaava kolmiulotteinen pistemäinen aineisto. Jokaisella pisteellä on x, y ja z koordinaattitieto. Laserkeilausaineisto on keilattu ilmalaserkeilauksena vuosina 2007-2017. Kuopion kaupungin toiminnoissa aineistoa hyödynnetään kantakartan ylläpidossa, kaavoituksessa, eri vastuu alueiden suunnittelutehtävissä sekä erilaisten kolmiulotteisten havainnemallien sekä kaupunkimallin laadinnassa. Tuote on maksullista aineistoa. Laserkeilausaineistoa myydään esimerkiksi rakennusluvan asemapiirrusten laadintaan(pintamalli) tai muuhun suunnitteluun yksityisille henkilöille tai yrityksille. Laserkeilausaineiston hinta määräytyy Kuopion kaupungin paikkatietoaineistojen hinnaston mukaisesti.

 • Categories  

  Metsäkeskuksen metsävaratiedon keruu perustuu kaukokartoitukseen, jossa hyödynnetään laserkeilausta, ilmakuvausta sekä maasto- eli kaukokartoituskoealoja. Latvusmalli 1 m, engl. Canopy height model (CHM) on puuston pituutta kuvaava malli, jonka ruutukoko on 1 m x 1 m. Aineisto on tuotettu laserkeilausaineistosta, jonka pistetiheys on vähintään 0,5 pistettä neliömetrille. Tuotetta on vuodesta 2008 eteenpäin ja kattavuus vaihtelee vuosittain riippuen kulloisenkin vuoden laserkeilauksesta. Aineisto täydentyy vuosittain. Eri vuosien latvusmalleja jaetaan karttalehdittäin TM35FIN-karttalehtijaon (6 x 6 km) mukaisesti. Vuosittaisista latvusmalleista on lisäksi koottu uusinta latvusmallia kuvaava tuote, joka sisältää sen hetken uusimman saatavilla olevan pituustiedon karttalehden alueella. Aineisto on ladattavissa GeoTiff-rasteriformaatissa, jonka koordinaattijärjestelmänä on ETRS-TM35FIN (EPSG:3067). Puuston pituuden mittayksikkönä on metri (m). Aineistosta on tehty myös indeksi (GeoPackage), josta selviää yksittäisten tiedostojen kattamat alueet sekä niiden tarkempia ominaisuustietoja. Tuote on avointa aineistoa. Lisää tietoa metsävaratiedon keruusta ja aineistojen ominaisuuksista Metsäkeskuksen sivuilta. Lisätietoa metsä- ja luontotiedon keruusta sekä laadusta. Metsävaratiedon keruu: https://www.metsakeskus.fi/fi/avoin-metsa-ja-luontotieto/tietojen-yllapito/tiedonkeruu Metsävaratiedon laatu: https://www.metsakeskus.fi/fi/avoin-metsa-ja-luontotieto/tietojen-yllapito/tiedon-laatu