From 1 - 10 / 13
 • Categories  

  Field biomass sidestreams GIS data describes the maximum harvestable sidestream potential based on current tillage. Sidestreams has been calculated by crop statistics, cultivation area, solid content and harvest index. Harvest index describes the part of the plant that is utilized as a crop. Rest of the plant is considered sidestream. In many cases the maximum sidestream cannot be necessarily utilized as whole, because of technical and economical constraints for harvest. Part of the sidestream is also wise to plough in to field to maintain its fertility. Field crop data is conducted from Luke's crop production statistics. The crop statistics in ELY centre level is divided into the Biomass Atlas grid weighting by the crop area of that certain plant. Crop area is from IACS-register, used to manage subsidies in agriculture. Farmers report their cultivation plans there every spring. Crop area and amount are from same year, usually previous year.

 • Harvester Seasons is a service designed to help with estimating evolving trafficability conditions in forested terrain based on weather and model forecast information. The full service is currently provided for the geographical area of Finland.

 • Tuotantoeläinten lannalla tarkoitetaan eläinten nestemäisen ja kiinteän ulosteen eli virtsan ja sonnan sekä kuivikkeiden ja/tai pesuvesien seosta. Lannan koostumukseen vaikuttaa eläimen saama ravinto, sillä lantaan erittyy suurin osa niistä aineista, joita eläin ei pysty käyttämään kasvuunsa ja elintoimintoihinsa. Lanta sisältää paljon ravinteita, kuten typpeä ja fosforia, sekä orgaanista ainesta. Lannan ominaisuudet riippuvat käytetystä kuivikkeesta sekä lannan käsittelyn ja mahdollisen prosessoinnin ratkaisuista. Lantaa levitetään lannoitteena suoraan peltoon, mutta siitä on mahdollista tuottaa prosessoimalla myös esimerkiksi biokaasua ja uudenlaisia lannoitevalmisteita. Lannan levitystä peltoon säätelee EU:n nitraattidirektiivi (91/676/ ETY) ja sen pohjalta laadittu kansallinen lainsäädäntö (VnA 1250/2014, muut. 220/2015, 435/2015, 1261/2015). Lantapaikkatietoaineisto on muodostettu yhdistämällä Luken ja SYKEn Normilanta -järjestelmän [1, 2, 3] tuottamat eläinkohtaiset tiedot lannan määrästä ja ominaisuuksista eläinten määrätietoihin. Näin saadut kuntatason lannan määrä- ja ominaisuustiedot on viety 1 km ruutuaineistoksi levittämällä ne tasaisesti ruutuun kunnan alueella. Esitetyt eläinluokat ovat maitokarja, lihakarja, lihasiat, emakot ja porsaat, munituskanat, muu siipikarja, lampaat ja vuohet sekä hevoset ja ponit. Naudoille ja sioille esitetään lietelannat, kuivat lannat summattuna (sis. kuivalanta, kuivikelanta, kuivikepohjalanta) ja erilliskerätty virtsa. Muille eläinluokille esitetään kuivat lannat. Lantatieto esitetään sekä juuri eläinsuojasta kerätylle että varastoidulle lannalle, sillä niiden ominaisuudet eroavat mm. lannankäsittelyn aikana tapahtuvien hiilen ja typen hävikkien vuoksi. Lantatiedoista on valmiiksi vähennetty laiduntavien eläinten keskimääräinen laitumelle jäävä lanta. Lampaiden ja vuohien lanta on laskettu vuohien erityskertoimilla lampaiden ja vuohien lukumääriin perustuen. Lampaiden lantatietoja tarkennetaan, kun Normilanta -järjestelmän kehittäminen etenee. Hevosten lantamäärä perustuu Hippoksen hevosenomistajarekisterin perusteella muodostettuun arvioon hevosten kunnittaisista määristä (rekisteri kertoo hevosten omistajien osoitteet, mutta ei hevosten sijaintia). Muiden lantatietojen lähtötietona käytetyt eläinmäärät on saatu Eviran ylläpitämästä eläinrekisteristä ja summattu kuntatasolle. Lisätietoja: https://www.evira.fi/elaimet/elainsuojelu-ja-elainten-pito/merkitseminen-ja-rekisterointi/ [1] Luostarinen, Sari; Grönroos, Juha; Hellstedt, Maarit; Nousiainen, Jouni; ja Munther, Joonas: SUOMEN NORMILANTA – laskentajärjestelmän kuvaus ja ensimmäiset tulokset. Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus 47/2017. http://jukuri.luke.fi/handle/10024/540239 [2] Luostarinen, Sari; Perttilä, Sini; Nousiainen, Jouni; Hellstedt, Maarit; Joki-Tokola, Erkki ja Grönroos, Juha 2017: Turkiseläinten lannan määrä ja ominaisuudet - Tilaseurannan ja lantalaskennan tulokset. Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus 46/2017. http://jukuri.luke.fi/handle/10024/540236 [3] Luostarinen, Sari; Grönroos, Juha; Hellstedt, Maarit; Nousiainen, Jouni; Munther, Joonas. 2017. Finnish Normative Manure System: System documentation and first results. Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus 48/2017: 74 s. http://jukuri.luke.fi/handle/10024/540238

 • Maatalouden viljelylohkojen tunnistusjärjestelmä.

 • Categories  

  Peltokasvien sivuvirrat paikkatietoaineisto kuvaa nykyiseen viljelyyn perustuvaa viljelykasvien korjattavissa olevaa maksimaalista sivuvirtapotentiaalia. Sivuvirrat on laskettu satotason, viljelypinta-alan ja satoindeksin avulla. Satoindeksi kuvaa sitä osaa kasvista, joka hyödynnetään pääsatona. Muu osa kasvista on sivuvirtaa. Käytännössä maksimisivuvirta ei välttämättä ole kaikki hyödynnettävissä, koska korjuulle on teknisiä ja taloudellisia rajoitteita ja osa sivuvirrasta pitää jättää pellolle kasvukuntoa ylläpitämään. Peltojen satotiedot on johdettu Luken satotilastosta jakamalla Ely-keskustason satotilasto polygoneihin kyseisen kasvin pinta-alatiedolla painottaen. Pinta-alatiedot perustuvat maataloustukien hallinnoinnissa käytettävään IACS-rekisteriin ja viljelijöiden sinne ilmoittamiin viljelysuunnitelmiin vuodelta 2015. Yksittäiset peltolohkot on yleistetty 1 km ruudulle ja tietoja ryhmitelty yleisempiin, yleensä satotilastoa vastaaviin luokkiin.

 • Categories  

  Peltokasvien pinta-alat kertoo viljelykäytössä olevien peltojen pinta-alat 1 km ruutuaineistona. Aineisto perustuu maataloustukien hallinnoinnissa käytettävään IACS-rekisteriin ja viljelijöiden sinne ilmoittamiin viljelysuunnitelmiin vuodelta 2015. Yksittäiset peltolohkot on yleistetty 1 km ruudulle ja tietoja ryhmitelty yleisempiin luokkiin. Luokan perässä on IACS-rekisterin luokat, jotka luokittelu sisältää: Kevätviljat - 1120 Kevätvehnä; 1142 Kevätspelttivehnä; 1220 Kevätruis; 1310 Rehuohra; 1320 Mallasohra; 1330 Muu ohra; 1400 Kaura; 1540 Seosvilja (korsiviljat); 1545 Seosvilja (korsiviljat); 1550 Seosvilja (korsiviljat+öljykasvit); 1600 Vihantavilja; 1601; Vihantavilja; 1602 Vihantavilja; 1603 Vihantavilja; 1604 Vihantavilja; 1605 Vihantavilja Syysviljat - 1110 Syysvehnä; 1141 Syysspelttivehnä; 1210 Ruisvehnä; 1230 Syysruis Öljykasvit - 4030 Ruistankio (Camelina, Kitupellava); 4110 Kevätrypsi; 4120 Syysrypsi; 4210 Kevätrapsi; 4220 Syysrapsi; 4530 Öljyhamppu; 4610 Öljypellava Valkuaiskasvit - 2110 Ruokaherne; 2120 Rehuherne; 2200 Härkäpapu; 2400 Virna; 2500 Makealupiini; 2600 Muut valkuaiskasvit Seoskasvustot - 2170 Seoskasvusto (valkuaiskasvit+öljykasvit); 2180 Seoskasvusto (valkuaiskasvit yli 50 % + viljaa); 2185 Seoskasvusto (valkuaiskasvit yli 50 % + viljaa); 2190 Seoskasvusto (valkuaiskasvit + väh. 50 % viljaa) Peruna - 3110 Ruokaperuna; 3120 Ruokateollisuusperuna; 3130 Tärkkelysperuna; 3140 Muu peruna; 3150 Varhaisperuna (katteenalainen); 3160 Siemenperuna (sertifioidun siemenen tuotantoon); 3180 Siemenperuna, oma siemenlisäys; 3190 Tärkkelysperunan oma siemenlisäys Erikoiskasvit - 1700 Tattari; 1750 Kvinoa (kinua); 1800 Maissi; 1810 Sokerimaissi; 1900 Muut viljat; 4020 Kuitunokkonen; 4300 Auringonkukka; 4400 Humala; 4510 Kuituhamppu (muu käyttö); 4620 Kuitupellava; 4810 Siemenmausteet ja lääkekasvit (pl kumina, sinappi); 5806 Kumina; 5824 Sinappi; 6060 Siirtonurmi; 6400 Muut rehukasvit (esim. rehurapsi); 9060 Hunajantuotantoon tarkoitettu kasvusto; 9630 Kasvimaa Sokerijuurikas - 3210 Sokerijuurikas, sokerintuotantoon; 3230 Sokerijuurikas, energiantuotantoon Säilörehunurmi ja Heinänurmi on jaettu seuraavista maankäyttöluokista satotilaston korjuualalla painottaen - 6111 1-vuotiset kuivaheinä-,säilörehu-,tuorerehunurmet; 6121 Monivuot. kuivaheinä-,säilörehu-ja tuorerehunurmet; 6210 Pysyvä kuivah.,säilör., tuorer. (väh 5, alle10 v) Viljelty laidun - 6112 1-vuotiset laidunnurmet; 6122 Monivuotiset laidunnurmet Siemennurmi - 6113 1-vuotiset siemennurmet; 6123 Monivuotiset siemennurmet; 6541 Alsikeapilan siemen, valvottu tuotanto; 6542 Puna-apilan siemen, valvottu tuotanto; 6544 Valkoapilan siemen, valvottu tuotanto; 6545 Englannin raiheinän siemen, valvottu tuotanto; 6546 Italianraiheinän (westerw.) siemen, valv. tuotanto; 6550 Ruokonadan siemen, valvottu tuotanto; 6562 Timotein siemen, valvottu tuotanto; 6565 Nurminadan siemen, valvottu tuotanto Viherlannoitusnurmi - 6050 Viherlannoitusnurmi Viherkesanto ja luonnonhoitopelto - 9402 Viherkesanto; 9405 Luonnonhoitopelto (nurmikasvit, väh. 2 v.); 9406 Luonnonhoitopelto (maisema); 9407 Luonnonhoitopelto (riista); 9408 Luonnonhoitopelto (niittykasvit, väh. 2 v.); 9810 Suojavyöhykenurmi; 9820 Suojakaista Kuitu- ja energiakasvit - 4520 Kuituhamppu (kuidutukseen); 4900 Ruokohelpi; 4901 Ruokohelpi; 4902 Ruokohelpi; 4903 Ruokohelpi (kylv./saatu hall. 30.4.04-10.3.05); 4912 Energiapuu, lyhytkiertoinen (sis. energiapaju); 4930 Ahdekaunokki, energiantuotantoon Kesanto, viljelemätön, ym. erityisalat - 9050 Monimuotoisuuskohde (ymp. lisätoimenpide); 9101 20 v. erityistukisopimus, pelto; 9102 20 v. erityistukisopimus, muu ala; 9403 Sänkikesanto; 9404 Avokesanto; 9600 Viljelyyn liittyvä kesanto (luomutilat); 9620 Tilapäisesti viljelemätön ala; 9710 Viljelemätön; 9802 Erityistukisopimusala, muu ala; 9803 Erityistukisopimusala, pelto Luonnonlaidun - 6220 Pysyvä laidunnurmi (väh 5, alle 10 v); 6221 Pysyvä laidun, ei sadonkorjuuvelvoitetta; 6300 Luonnonlaidun ja -niitty; 6301 Luonnonlaidun ja -niitty, puustoinen; 6600 Metsälaidun; 6710 Hakamaa, avoin; 6720 Hakamaa, puustoinen; 9801 Erityistukisopimusala, pysyvä laidun Avomaan vihannekset ja juurekset - 3300 Rehujuurikasvit ja rehukaali; 5101 Tarhaherne; 5102 Pensaspapu; 5103 Valko- eli keräkaali; 5104 Kiinankaali; 5105 Kukkakaali; 5106 Porkkana; 5108 Lanttu; 5109 Nauris; 5110 Mukulaselleri; 5111 Palsternakka; 5113 Sipulin pikkuistukkaat; 5114 Purjo; 5115 Avomaankurkku; 5116 Kurpitsa; 5117 Pinaatti; 5118 Pehmeä keräsalaatti; 5119 Raparperi; 5120 Punajuurikas ja keltajuurikas; 5121 Ruokasipuli (sis. punasipuli ja jättisipuli); 5124 Punakaali; 5125 Savoijinkaali (kurttukaali); 5127 Ruusukaali; 5128 Parsakaali; 5129 Kyssäkaali; 5131 Lehtiselleri; 5134 Retiisi; 5143 Kesäkurpitsa; 5146 Rapeakeräsalaatti; 5148 Lehtikaali; 5149 Tilli; 5150 Persilja; 5157 Valkosipuli; 5165 Maa-artisokka; 5174 Salkopapu; 5197 Muut salaatit; 5198 Muut vihannekset; 5816 Parsa; 5843 Lehtiyrttimausteet (ei tilli tai persilja); 5845 Ratamot Marjapensaat, hedelmäpuut ja mansikka - 5210 Omena; 5212 Pihlaja (marjantuotanto); 5213 Päärynä; 5220 Muut hedelmät; 5221 Luumu; 5222 Viinirypäle; 5301 Mustaherukka; 5302 Punaherukka; 5303 Valkoherukka; 5305 Karviainen; 5307 Viherherukka; 5310 Vadelma ja mesivadelma; 5311 Mansikka; 5312 Mesimarja; 5313 Pensasmustikka; 5314 Marja-aronia; 5315 Puolukka; 5316 Karpalo; 5317 Lakka; 5319 Muut marjakasvit; 5410 Koristekasvit, alle 5 v.; 5420 Koristekasvit, 5 v. ja yli, jatkuva sato avomaalta; 5440 Leikkovihreä ja leikkohavu, alle 5 v. kasveista; 5441 Leikkovihreä ja leikkohavu, väh. 5 v. kasveista; 5442 Koristepaju punontatarkoitukseen, alle 5 v.; 5443 Koristepaju punontatarkoitukseen, 5 - 20 v.; 5451 Tyrni; 5452 Kirsikka; 5512 Taimitarhat, alle 5 v. marja-, hedelmä-, koristek.; 5537 Taimitarhat, väh. 5 v. marja-, hedelmä-, koristek.

 • Categories  

  Peltobiomassat mallintaa viljelyssä olevien kasvien potentiaalisen määrän tonneina neliökilometrin ruudulla. Peltobiomassat on johdettu Luken satotilastosta kertomalla Ely-keskustason satotaso (t/ha) vastaavan kasvin pinta-alatiedolla. Luku ei siten kuvaa todellista saatua satotasoa, vaan sitä, paljonko viljellyltä pinta-alalta voi odottaa saatavan satoa. Pinta-alatiedot perustuvat maataloustukien hallinnoinnissa käytettävään IACS-rekisteriin ja viljelijöiden sinne ilmoittamiin viljelysuunnitelmiin. Yksittäiset peltolohkot on yleistetty 1 km ruudulle ja tietoja ryhmitelty yleisempiin, yleensä satotilastoa vastaaviin luokkiin. Kaikilla kasveilla ja maankäyttömuodoilla ei ole suoraa yhteyttä pinta-alojen ja satotilaston välillä. Näin on usein erityisesti nurmien sekä erilaisten monimuotoisuutta lisäävien kohteiden osalta. Esimerkiksi säilörehu- kuivaheinä ja tuorerehunurmet on jaettu kyseiselle alalle satotilastosta painotetulla keskiarvolla. Viljojen ja palkokasvien kohdalla on ilmoitettu vain kuivana korjattu sato. Satotilasto ja lisätietoja: http://statdb.luke.fi/PXWeb/pxweb/fi/LUKE/LUKE__02%20Maatalous__04%20Tuotanto__14%20Satotilasto/01_Viljelykasvien_sato.px/?rxid=dc711a9e-de6d-454b-82c2-74ff79a3a5e0

 • Categories  

  Peltokasvien pinta-alat kertoo viljelykäytössä olevien peltojen pinta-alat 1 km ruutuaineistona. Aineisto perustuu maataloustukien hallinnoinnissa käytettävään IACS-rekisteriin ja viljelijöiden sinne ilmoittamiin viljelysuunnitelmiin. Yksittäiset peltolohkot on yleistetty 1 km ruudulle ja tietoja ryhmitelty yleisempiin luokkiin. Luokan perässä on IACS-rekisterin luokat, jotka luokittelu sisältää: Syysvehnä – 1110 Syysvehnä; Syysspelttivehnä Kevätvehnä – 1120 Kevätvehnä; 1142 Kevätspelttivehnä Kevätruis – 1120 Kevätruis Ruis - 1230 Syysruis Ruisvehnä – 1210 Syysruisvehnä; 1211 Kevätruisvehnä Mallasohra – 1320 Mallasohra Muu ohra – 1310 Rehuohra; 1330 Syysohra Kaura – 1400 Kaura Seosvilja – 1545 Seoskasvusto (viljat); 1555 Seoskasvusto (vilja+öljykasvit) Vihantavilja - 1601 Vihantavilja (ohra); 1602 Vihantavilja (kaura); 1603 Vihantavilja (vehnä); 1604 Vihantavilja (ruis); 1605 Vihantavilja (viljaseos) Herne – 2110 Ruokaherne; 2120 Rehuherne Seoskasvustot - 2170 Seoskasvusto (valkuaiskasvit+öljykasvit); 2175 Seos (herne/härkäpapu/makea lupiini/öljykasvit); 2180 Seos herne/härkäpapu/makea lupiini yli 50 %+viljaa; 2185 Seoskasvusto (valkuaiskasvit+vilja); 2195 Seoskasvusto (valkuaiskasvit) Härkäpapu - 2200 Härkäpapu Peruna - 3110 Ruokaperuna; 3120 Ruokateollisuusperuna; 3130 Tärkkelysperuna; 3150 Varhaisperuna (katteenalainen); 3160 Siemenperuna (sertifioidun siemenen tuotantoon); 3190 Tärkkelysperunan oma siemenlisäys Sokerijuurikas - 3210 Sokerijuurikas, sokerintuotantoon; 3230 Sokerijuurikas, energiantuotantoon Rypsi - 4110 Kevätrypsi; 4120 Syysrypsi Rapsi - 4210 Kevätrapsi; 4220 Syysrapsi Erikoiskasvit – 1700 Tattari; 1750 Kvinoa (kinua); 1800 Maissi; 1810 Sokerimaissi; 2300 Soijapapu; 2400 Virna; 2410 Mesikkä; 2420 Mailanen; 2430 Apila; 2440 Vuohenherne; 2450 Linssi; 2500 Makealupiini; 2510 Muut lupiinit; 4010 Tupakka; 4300 Auringonkukka; 4400 Humala; 4620 Kuitupellava; 4810 Siemenmausteet ja lääkekasvit (pl kumina, sinappi); 5824 Sinappi; 6060 Siirtonurmi; 9060 Hunajantuotantoon tarkoitettu kasvusto; 9061 Aitohunajakukka Öljykasvit - 4030 Ruistankio (Camelina, Kitupellava); 4390 Seoskasvusto (öljykasvit); 4530 Öljyhamppu; 4610 Öljypellava Kuitu- ja energiakasvit - 4020 Kuitunokkonen; 4525 Kuituhamppu; 4904 Ruokohelpi (kuivike/rehu); 4905 Ruokohelpi (energia); 4913 Energiapuu, lyhytkiertoinen (haapa ja paju); 4914 Energiapuu, lyhytkiert. (hybriidihaapa ja poppeli); 4930 Ahdekaunokki, energiantuotantoon Avomaan vihannekset ja juurekset – 5101 Tarhaherne; 5102 Pensaspapu; 5103 Valko- eli keräkaali; 5104 Kiinankaali; 5105 Kukkakaali; 5106 Porkkana; 5108 Lanttu; 5109 Nauris; 5110 Mukulaselleri;5111 Palsternakka;5113 Sipulin pikkuistukkaat;5114 Purjo; 5115 Avomaankurkku; 5116 Kurpitsa; 5117 Pinaatti; 5119 Raparperi; 5120 Punajuurikas ja keltajuurikas; 5121 Ruokasipuli (sis. punasipuli ja jättisipuli); 5124 Punakaali; 5125 Savoijinkaali (kurttukaali); 5127 Ruusukaali; 5128 Parsakaali; 5129 Kyssäkaali; 5131 Lehtiselleri; 5133 Lamopinaatti; 5134 Retiisi; 5140 Salaatti (Lactuca-suku); 5141 Salaattisikurit (Cichorium-suku); 5142 Salaattifenkoli; 5143 Kesäkurpitsa; 5148 Lehtikaali; 5149 Tilli; 5150 Persilja; 5157 Valkosipuli; 5158 Piparjuuri; 5165 Maa-artisokka; 5173 Meloni; 5176 Latva-artisokka; 5198 Muut vihannekset; 5816 Parsa; 5831 Korianteri; 5845 Ratamot; 5846 Yrttikasvit alle 5 v. (ei tilli eikä persilja); 5847 Yrttikasvit väh. 5 v.; 9630 Kasvimaa Marjapensaat, hedelmäpuut ja mansikka - 5210 Omena; 5212 Pihlaja (marjantuotanto); 5213 Päärynä; 5220 Muut hedelmät; 5221 Luumu; 5222 Viinirypäle; 5301 Mustaherukka; 5302 Punaherukka; 5303 Valkoherukka; 5305 Karviainen; 5310 Vadelma ja mesivadelma; 5311 Mansikka; 5312 Mesimarja; 5313 Pensasmustikka; 5314 Marja-aronia; 5318 Saskatoon (Marjatuomipihlaja); 5319 Muut marjakasvit; 5410 Koristekasvit, alle 5 v.; 5420 Koristekasvit, 5 v. ja yli, jatkuva sato avomaalta; 5440 Leikkovihreä ja leikkohavu, alle 5 v. kasveista; 5441 Leikkovihreä ja leikkohavu, väh. 5 v. kasveista; 5442 Koristepaju punontatarkoitukseen, alle 5 v.; 5443 Koristepaju punontatarkoitukseen, 5 - 20 v.; 5451 Tyrni; 5452 Kirsikka; 5512 Taimitarhat, alle 5 v. marja-, hedelmä-, koristek.; 5537 Taimitarhat, väh. 5 v. marja-, hedelmä-, koristek. Kumina - 5806 Kumina Viherlannoitusnurmi - 6050 Viherlannoitusnurmi; 6051 Viherlannoitusnurmi (ei ympäristösitoumusta) Viljelty laidun - 6112 1-vuotiset laidunnurmet; 6122 Monivuotiset laidunnurmet Säilörehunurmi – 6111 1-vuot. kuivaheinä-, säilörehu-, tuorerehunurmet; 6121 Moniv. kuivaheinä-, säilörehu- ja tuorerehunurmet; 6210 Pysyvä kuivah.,säilör., tuorer. (väh 5, alle10 v) Luonnonlaidun – 6220 Pysyvä laidunnurmi (väh 5, alle 10 v); 6300 Luonnonlaidun ja –niitty; 6303 Luonnonlaidun jolla korkea luontoarvo (Ahvenanmaa); 6304 Luonnonlaidun jolla kohd. toim.pit. (Ahvenanmaa); 6305 Luonnonlaidun kulttuurialueella (Ahvenanmaa); 6307 Muu luonnonlaidun (Ahvenanmaa); 6600 Metsälaidun; 6710 Hakamaa, avoin; 6720 Hakamaa, puustoinen; 9801 Erityistukisopimusala, pysyvä laidun Siemennurmi 6113 1-vuotiset siemennurmet; 6115 1-vuotinen siemennurmi, yksilajinen; 6123 Monivuotiset siemennurmet; 6125 Monivuotinen siemennurmi, yksilajinen; 6545 Englannin raiheinän siemen, valvottu tuotanto; 6546 Italianraiheinän (westerw.) siemen, valv. tuotanto; 6550 Ruokonadan siemen, valvottu tuotanto; 6561 Apilan siemen, valvottu tuotanto; 6562 Timotein siemen, valvottu tuotanto; 6565 Nurminadan siemen, valvottu tuotanto Kesanto, viljelemätön, ym. erityisalat – 9101 20 v. erityistukisopimus, pelto; 9102 20 v. erityistukisopimus, muu ala; 9403 Sänkikesanto; 9404 Avokesanto; 9620 Tilapäisesti viljelemätön ala; 9700 Pysyvästi viljelemätön Viherkesanto ja luonnonhoitopelto - 9405 Luonnonhoitopelto (nurmikasvit, väh. 2 v.); 9412 Viherkesanto (nurmi ja niitty); 9413 Viherkesanto (riista ja maisema); 9422 Monimuotoisuuspelto, riista; 9423 Monimuotoisuuspelto, maisema; 9424 Monimuotoisuuspelto, niitty 1. ja 2. vuosi; 9806 Kurki-, hanhi- ja joutsenpelto (sopimus) Suojavyöhykkeet ja –kaistat - 9810 Suojavyöhykenurmi (sopimukset ennen 2015); 9811 Suojavyöhyke (sitoumus alkaen 2015); 9820 Suojakaista Peltojen kokonaispinta-ala sisältää yllä lueteltujen luokkien lisäksi seuraavat IACS-luokat: 1410 Syyskaura; 3330 Rehujuurikasvit; 3340 Rehukaali; 5534 Metsäpuiden taimitarhat pellolla; 5850 Saneerauskasvi (valkosinappi); 5851 Saneerauskasvi (öljyretikka); 5852 Saneerauskasvi (samettikukka); 5853 Saneerauskasviseos; 6401 Muut rehukasvit; 6402 Rehurapsi; 9802 Erityistukisopimusala, muu ala; 9803 Erityistukisopimusala, pelto; 9804 Erityistukisopimusala, metsämaa; 9805 Ympäristösopimusala, pysyvä nurmi; 9807 Ympäristösopimusala, muu ala; 9808 Ympäristösopimusala, metsämaa; 9812 Monivuotinen ympäristönurmi; 9830 Maisemapiirre

 • The Plain map series is a simple, plain and readable dataset product series in raster format that depicts the whole of Finland. The product is meant to be used as a background map whose character changes to a guide map in large scales. Impaired vision has been taken into account when designing the product. The key objects presented on the map are roads and railways, road names, buildings and constructions, administrative borders, waterways and other geographical names. The road network, public buildings and texts have been especially emphasised. The most usual limitations of colour vision have been taken into account in the use of colours. The product belongs to the open data of the National Land Survey of Finland. More information: Topographic data and how to acquire it http://www.maanmittauslaitos.fi/en/maps-and-spatial-data/expert-users/topographic-data-and-how-acquire-it.

 • The Background map series is a dataset product series in raster format that depicts the whole of Finland and that is meant for web use as a background material for thematic data. Its key objects are road names, roads and railways, buildings and constructions, administrative borders, geographical names, waterways, land use and addresses of buildings (from the Digital and Population Data Services Agency). The product belongs to the open data of the National Land Survey of Finland. The product is available for downloading on the National Land Survey's File service of open data https://www.maanmittauslaitos.fi/en/e-services/open-data-file-download-service or kan be used as interfaces Karttakuvapalvelu (WMS or WMTS) https://www.maanmittauslaitos.fi/karttakuvapalvelu (in Finnish).