From 1 - 10 / 70
  • Opaskartta on yleistetty karttatuote, jonka ylläpitomittakaava keskeiseltä kaupunkialueelta on 1:10000. Tätä aineistoa ylläpidetään vektorimuodossa. Haja-asutusalueen osalta opaskarttapainoksen mittakaava on 1:25000 / 1:75000. Aineistoa ylläpidetään pääasiassa rasterimuodossa. Opaskarttaa on saatavana painettuna sekä sähköisessä muodossa. Viimeinen opaskarttapainos on tuotettu 1.1.2011. Opaskartta kattaa koko kunnan alueen. Kartassa kuvataan keskeiseltä kaupunkialueelta Tornion kaupungin katuverkosto ja osoitteet sekä karkeasti maankäyttö ja julkiset rakennukset. Lisäksi haja-asutusalueelta on kuvattu tiestö ja tiennimet ja karkeasti alueiden maankäyttöä. Aineistoa ylläpidetään jatkuvasti.

  • [Lyhyt kuvaus siitä mitä aineisto sisältää] [Kuvaus miten aineisto on tuotettu] [Kuvaus miten usein aineistoa päivitetään ja onko erilaisten kohteiden päivitystiheys erilainen]

  • Oikeusvaikutteiset Liperin osayleiskaavat osoittavat taajamien eri alueiden käyttötarkoituksen ja rantaosayleiskaavat rantojen käyttötarkoituksen. Yleiskaavassa kuvataan asumiseen, palveluille, työpaikoille, liikenteelle, virkistykseen ja suojeluun tarkoitetut alueet. Aineisto sisältää kuusi voimassa olevaa osayleiskaavaa mittakaavassa 1:10000 - Ylämyllyn, Saariston, Telmo-Pyhäselän, Käsämän, Marjala-Onttola-Pilkko-Puntarikosken sekä Vaivion osayleiskaavat. Tämän lisäksi Liperissä on voimassa Joensuun seudun yleiskaava 2020. Osayleiskaava-aineistot ovat erillisiä ja niitä ylläpidetään vektorimuodossa AutoCAD dwg-formaatissa. Osayleiskaavat on saatavissa myös erillisinä pdf-tiedostoina. Osayleiskaavojen sijainnit on esitetty koostekartassa. Aineistoa päivitetään mahdollisten kaavamuutosten mukaan. Seuraava aineistopäivitys julkaistaan 2014. Aineiston koordinaattijärjestelmä on ETRS-GK29. Korkeusjärjestelmä N60.

  • Kemin kaupungin ajantasa-asemakaava on koostekartta hyväksytyistä ja lainvoiman saaneista asemakaavoista. Aineisto on tuotettu lainvoimaisten asemakaavojen pohjalta ja sitä ylläpidetään rasteri- / vektorimuodossa. Päivitys ja ylläpito jatkuvaa.

  • Tornion kaupungin ylläpitämä sijaintitarkka kaavan pohjakartta-aineisto, maastoa, rakennettua ympäristöä ja kiinteistöjaotusta kuvaavia tietoja. Aineisto on tuotettu ilmakuvauksien, maastomittauksien ja kiinteistötoimitusten sekä rakennuslupakäsittelyn toimenpiteiden kautta. Päivitys ja ylläpito jatkuvaa. Aineisto sisältää kiinteistöt, rakennukset, liikenneväylät, johtotiedot, nimistöt ja tunnisteet, aluejaotukset, vesistöt, korkeustiedot, maa- ja kasvipeitteen, runkopisteet sekä muut kohteet.

  • Muuramen kunnan ajantasa-asemakaava on koostekartta hyväksytyistä ja lainvoiman saaneista asemakaavoista. Aineisto on tuotettu lainvoimaisten asemakaavojen pohjalta ja uudet lainvoimaiset asemakaavat päivitetään siihen niiden valmistuttua. Aineisto on luotu vektorimuodossa Autocad dwg-formaatissa ja siitä on olemassa Swecon WMS-rajapinta. Lisäksi asemakaavoista on vektorimuotoinen asemakaavojen kaavaraukset -aineisto, joka sisältää linkit kaavamääräysliitteisiin. Aineistoja voi tarkastella Kunnan karttapalvelussa. Päivitys ja ylläpito on jatkuvaa. Aineiston koordinaattijärjestelmä on ETRS-GK26 ja korkeusjärjestelmä N2000.

  • Liperin kunnalla ei ole koostekarttaa hyväksytyistä ja lainvoiman saaneista asemakaavoista. Liperin kolmen taajaman, Kirkonkylän, Ylämyllyn ja Viinijärven alueilta on saatavissa erilliset asemakaavat. Aineisto on tuotettu lainvoimaisten asemakaavojen pohjalta ja sitä ylläpidetään vektorimuodossa AutoCAD dwg-formaatissa sekä rasterimuodossa. Aineisto on mittakaavassa 1:2000. Aineiston koordinaattijärjestelmä on ETRS-GK29 ja korkeusjärjestelmä N60. Päivitys ja ylläpito jatkuvaa.

  • Aineisto sisältää valtakunnallisen kiinteistörekisterin mukaiset kiinteistön rajat, kiinteistötunnukset sekä kaavoitukseen liittyviä tietoja. Kuopion kaupungin asemakaava-alueen osalta (Maaningan sekä Juanosken taajamia lukuun ottamatta) aineiston ylläpidosta vastaa Kuopion kaupunki. Kaupungin ylläpitojärjestelmänä ovat Trimble Locus ja Facta-kuntarekisteri. Haja-asutusalueen, Juankosken ja Maaningan taajaman osalta aineistoa ylläpitää Maanmittauslaitos. Kiinteistön jaotus päivitetään karttapalveluun kerran viikossa.Kiinteistön rekisteritiedoissa ei näytetä muuta kuin kiinteistötunnus, jonka Maanmittauslaitos on julkaissut avoimen aineiston lisenssillä julkiseksi tiedoksi.

  • Tampereen 3D-rakennukset DWG-formaatissa. Aineisto luotu vuoden 2022 laserkeilausaineistosta LOD2 tasoiseksi, kattomuotojen osalta aineisto on LOD3 tasoista.

  • Tornion kaupungin ajantasa-asemakaava on koostekartta hyväksytyistä ja lainvoiman saaneista asemakaavoista. Aineisto on tuotettu lainvoimaisten asemakaavojen pohjalta ja sitä ylläpidetään vektorimuodossa. Päivitys ja ylläpito jatkuvaa.