From 1 - 6 / 6
  • Varsinais-Suomen ja Satakunnan potentiaaliset viemäröintialueet on Lounais-Suomen ympäristökeskuksen selvitykseen perustuva aineistokokonaisuus, jota voi käyttää haja-asutusta koskevan jätvesiasetuksen täytäntöönpanon edistämisessä.Selvityksen tavoitteena oli tarkastella nykyisten vesihuoltolaitosten toiminta-alueiden ulkopuolisia alueita, joille viemäriverkko olisi mahdollista ulottaa tietyin kustannuksin. Kustannukset sisältävät tarkasteltavien alueiden viemäriverkkoon liittämisen tai jätevesien puhdistamisen.

  • Kuntakohtaiset vuoden 2006 presidentinvaalien tulokset on tuotettu Lounaispaikassa Tilastokeskuksen tietojen pohjalta. Aineisto on katsottavissa Lounaistiedon karttapalvelusta https://karttapalvelu.lounaistieto.fi/

  • Satakunnan luonnonsuojeluselvityksen 1995–1998 luontokartoitusaineistoa. Selvityksen on laatinut Satakuntaliiton toimeksiannosta Raimo Hakila. Luontokartoituksen tiedot perustuvat vuosina 1995–1998 tehtyihin maastoinventointeihin. Aineistoon liittyy kaksi osaraporttia; Hakila, R. (1997). Satakunnan luonnonsuojeluselvitys 1995–1998. Osaraportti I: Luonnontilan hallinnan opas. Satakuntaliitto 1997, sarja A:235 sekä Hakila, R. (2000), Satakunnan luonnonsuojeluselvitys 1995–1998. Osaraportti II: Luontokartoitusaineisto. Satakuntaliitto 2000, sarja A:249. Luonnonsuojeluselvityksen kohteet on digitoitu käsin piirretystä aineistosta ja se soveltuu maankäytön suunnitteluun ja luontotutkimukseen.

  • Categories  

    Kaavojen pohjakartta. Saatavissa WMS-palveluna ja viranomaiskäyttöön tiedostolatauspalvelussa Atom-syötteen kautta.

  • Etelä-Pohjanmaan voimassa oleva kokonaismaakuntakaava on hyväksytty maakuntavaltuustossa vuonna 2003 ja vahvistettu Ympäristöministeriössä 23.5.2005. Kaavaan on tehty muutos Lapuan kaupungin Honkimäen alueen osalta ja Ympäristöministeriö on vahvistanut maakuntakaavan muutoksen 5.12.2006. Kokonaismaakuntakaava sisältää seuraavat viisi teema-aluetta: 1. kilpailukykyinen maakuntakeskus, elinvoimaiset seutukunnat ja kunnat verkottuvat yhteistyöhön, 2. alue- ja yhdyskuntarakenteen eheyttäminen, 3. eteläpohjalainen kulttuuriympäristö ja -maisema, 4. luonnonympäristö ja virkistys, ja 5. yhteysverkkojen toimivuus. Kaavan mittakaava on 1 : 250 000. Etelä-Pohjanmaalla ovat kokonaismaakuntakaavan lisäksi voimassa vaihemaakuntakaavat I ja II. Vaihemaakuntakaava I täydentää kokonaismaakuntakaavaa tuulivoiman osalta. Vaihemaakuntakaava II käsittelee kauppaa, liikennettä ja keskustatoimintoja. Kokonaismaakuntakaavasta on kumottu ja uudistettu näihin teemoihin liittyviä merkintöjä II vaihemaakuntakaavassa.

  • Loviisan ylläpitämä sijaintitarkka kaavan pohjakartta-aineisto, maastoa, rakennettua ympäristöä ja kiinteistöjaotusta kuvaavia tietoja. Aineisto on tuotettu ilmakuvaamalla, maastomittaamalla sekä digitoimalla. Päivitys ja ylläpito jatkuvaa. Aineisto sisältää kiinteistöt, rakennukset, liikenneväylät, nimistöt ja aluejaotukset, vesistöt, korkeustiedot, maa- ja kasvipeitteen sekä muut kohteet. Aineiston koordinaattijärjestelmä on ETERS GK26 ja korkeusjärjestelmä N2000. Karttapalvelun aineisto on luotu Loviisan keskustaajamassa vuodelta 2006-2007, Koskenkylän aineisto on vuodelta 2001, Isnäsin vuodelta 2010, Pernajan kirkonkylä 2012, Liljendalin kirkonkylältä 2007, Tesjoelta vuodelta 2007, Ahvenkoskelta ja Gäddebergsö-Kampuslandet vuodelta 2009. Ruotsinpyhtään ruukin kuvausta on budjetoitu täksi vuodeksi. Osa aineistosta on tehty mittakaavaan 1:500, osa 1:1000.