From 1 - 10 / 49
  • The data compiles seabed remote sensing situation since the 1960s. The data includes spatial data and metadata related to each survey line, mainly based on the data produced by the Geological Survey of Finland

  • Vuosina 2020 ja 2021 voimaan tulleet asemakaavat on aluegeometrioita sisältävä paikkatietoaineisto, joka sisältää sellaisten asemakaavojen rajaukset, joissa on osoitettu asuinkerrosalaa. HSY on kerännyt aineiston Helsingin seudun (Espoo, Helsinki, Kauniainen, Vantaa, Hyvinkää, Järvenpää, Kerava, Kirkkonummi, Mäntsälä, Nurmijärvi, Pornainen, Sipoo, Tuusula ja Vihti) kunnista vuosien 2021 ja 2022 keväisin osana Helsingin seudun MAL-sopimuksen seurantatyötä. Tämä aineisto on osa MAL-sopimuskauden 2020-2023 kokonaisuutta, joka valmistuu vuonna 2024. id = Kohteen yksilöivä tunnus kuntanimi = Sijaintikunnan nimi kaavatun = Kaavatunnus kaavanimi = Kaavan nimi vtulvuosi = Voimaantulovuosi kuulutuspäivän mukaan netkrostal = Kerrostaloille osoitettu uusi kerrosneliömetrimäärä netrivketj = Rivi- ja ketjutaloille osoitettu uusi kerrosneliömetrimäärä neterillis = Erillispientaloille osoitettu uusi kerrosneliömetrimäärä netyhteens = Uusi asuinkerrosala yhteensä brutyhteen = Asuinkerrosala yhteensä Koordinaatisto=ETRS-GK25 Aineisto on avointa dataa ja sitä koskee CC 4.0 BY –lisenssi. © Helsingin seudun kunnat, HSY ja Uudenmaan liitto

  • Sipoon kunnan ulkoinen WMS-palvelu on WMS-rajapintapalvelu, jonka kautta on saatavilla samat tasot kuin Sipoon karttapalvelussa. Palvelu perustuu vastaaviin paikkatietoaineistoihin. Aineistoja hallinnoi Sipoon kunnan kehitys- ja kaavoituskeskus.

  • KUVAUS Tampereen lahokaviosammalselvitys on laadittu Tampereen kaupungin tilauksesta vuonna 2021. Selvityksen tavoitteena oli lahokaviosammalen yleisyyden ja suotuisan suojelutason arviointi Tampereella. Selvitys perustuu kantakaupungin yleiskaavan viherverkon alueella ja tietyillä Pohjois-Tampereen kohteilla tehtyihin, laajoihin maastokartoituksiin. Mahdollisesti kartoitettavat, lahokaviosammalelle soveltuvat alueet määriteltiin paikkatietomenetelmillä työn esiselvitysvaiheessa. Lajin asema erittäin uhanalaisena (EN), rauhoitettuna ja luontodirektiivin liitteen II(b) lajina velvoittaa huomioimaan lajin kasvupaikat muun muassa maankäytön suunnittelussa siten, että lajin suojelutaso ei vaarannu. KARTOITUSALUEET: Ne soveltuvat alueet, jotka sijoittuvat kantakaupungin yleiskaavan viherverkon alueelle. OSA-ALUERAJAT: Maastotöiden kohdentamista varten tehty osa-aluejako. SOVELTUVAT ALUEET: Esiselvityksessä tunnistettu lahokaviosammalelle mahdollisesti soveltuva alue. ERITYISEN SOVELTUVAT ALUEET: Esiselvityksessä tunnistettu lahokaviosammalelle mahdollisesti erittäin soveltuva alue. LOPULLISET HAVAINNOT: Maastotöiden aikana tehdyt havainnot. Aineistosta on erillinen kuvaus. YDINALUEET: Lajille tärkeät ydinalueet on tunnistettu ja rajattu kartoille jo maastotöiden yhteydessä lahokaviosammalen itujyväsryhmien ja itiöpesäkkeiden esiintyvyyden ja kasvupaikkojen ominaisuuksien perusteella. Lopulliset rajaukset on tehty myöhemmin paikkatieto-ohjelmalla havaintojen, itujyväsryhmien elinvoimaisuuden (runsausluokat 1-3) ja esiintymisalueen ominaispiirteiden (muun muassa kosteusolosuhteet, puuston rakenne ja lahopuujatkumo sekä maastonmuodot) perusteella. KATTAVUUS; PÄIVITYS; LUOTETTAVUUS Kattaa Tampereen lahokaviosammalselvityksen 2021 kartoitusalueiden havainnot. YLLÄPITOSOVELLUS; KOORDINAATISTOJÄRJESTELMÄ; GEOMETRIA; SAATAVUUS; JULKISUUS Aineisto tallennetaan ETRS-GK24 (EPSG:3878) tasokoordinaattijärjestelmässä. Aineisto on saatavilla WFS- ja WMS2-rajapinnoilta, aineisto on tallennettu PostgreSQL-tietokantaan. Aineisto tarkoitettu kaupungin sisäiseen käyttöön. YHTEYSHLÖ Ympäristönsuojeluyksikkö (ymparistonsuojelu@tampere.fi) ja yleiskaavoitus. POIKKILEIKKAUS Tallennettu vuoden 2021 aikana. KENTÄT NIMI (nimi) Ydinalueen nimi NUMERO (nro) Ydinalueen tunnunumero OSA_ALUE_NUMERO (osa_a_nro) Ydinalueen osa-aluenumero. Erotetaan pilkulla esim. 1,1. Sarake jätetään tyhjäksi, jos ei osa-aluetta. PINTA_ALA_HEHTAAREINA (p_ala_ha) Ydinalueen pinta-ala KASVUPAIKKATYYPPI (kp_tyyppi) Ydinalueen kasvupaikan tyyppi. Käytetään seuraavia vaihtoehtoja: karukko kuiva kuivahko tuore lehtomainen lehto Jos useita kasvupaikkatyyppejä, kirjataan kaikki esim: tuore, lehtomainen, lehto LAHOPUUMAARA (lahop_m3) Ydinalueen lahopuumäärä. Vaihtoehdot: 1 = <5m3 /ha 2 = 5-20m3 /ha 3 = >20m3 /ha PINTA_ALA_PISTEET (p_ala_p) Pinta-ala hehtaareissa (ha) mukaiset pisteet 1 piste: < 6ha 2 pistettä: 6-12 ha 3 pistettä: > 12 ha KASVUPAIKKOJEN_MAARA (ip_kp_p) Itiöpesäkkeiden kasvupaikkojen (esim. lahopuurunko / kanto) lukumäärän mukaiset pisteet 1 piste: 2 kasvupaikkaa 2 pistettä: 3-4 kasvupaikkaa 3 pistettä: > 4 kasvupaikkaa ITIOPESAKKEIDEN_MAARA (ip_lkm_p) Itiöpesäkkeiden kokonaislukumäärä ydinalueella -pisteet 1 piste: 1-10 itiöpesäkettä 2 pistettä: 11-30 itiöpesäkettä 3 pistettä: > 30 itiöpesäkettä ITUJYVASRYHMIEN_KASVUPAIKKOJEN_MAARA (ijr_kp_p) Itujyväsryhmien kasvupaikkojen kokonaislukumäärä ydinalueella -pisteet 0 pistettä: 0-5 kasvupaikkaa 1 piste: 6-49 kasvupaikkaa 2 pistettä: > 49 kasvupaikkaa YDINALUEET_LAHELLA (lah_ydin_p) Alle 1km:n päässä olevat lahokaviosammalen ydinalueet -pisteet 1 piste: 1 ydinalue 2 pistettä: 2 ydinaluetta 3 pistettä: > 2 ydinaluetta LUONNONSUOJELUALUEET_LAHELLA (lah_sl_p) Alle 500 metrin päässä olevat luonnonsuojelualueet -pisteet 1 piste: 1 luonnonsuojelualue 2 pistettä: 2 luonnonsuojelualuetta 3 pistettä: > 2 luonnonsuojelualuetta ELINYMPARISTON_RAKENNEPIIRTEET (elinymp_p) Elinympäristön rakennepiirteet -pisteet: lahopuusto ja metsärakenne 0 pistettä: Kohteen lahopuuston laatu tulee heikkenemään jatkossa merkittävästi. Käytännössä kohde, jossa kasvupaikat ovat vanhoilla kannoilla eikä uutta lahopuuta ole muodostumassa lähivuosikymmeninä. 1 pistettä: Metsänrakenne ja lahopuujatkumo kohtalaisen hyviä lajille. On odotettavissa, että lahopuustoa syntyy merkittävästi lisää, jos kohteen annetaan kehittyä rauhassa. 2 pistettä: Lahopuun määrä ja jatkumo on erinomainen ja tilanne pysyy samana tai paranee jatkossa. Usein kyseessä on suojelualue tai muu erityisen laadukas ja vakaa kohde. KARTOITUKSET_TARKKUUS (tark_p) 0 pistettä: Kohde on hyvin tutkittu. Suurin osa kaikista potentiaalisista kasvupaikoista (kasvupaikka=erillinen lahopuuyksikkö kuten maapuurunko, runko tai muu lahopuukappale) on tutkittu sekä itiöpesäkkeiden että itujyväsryhmien osalta. 1 piste: Tarkasti tutkittu kohde sekä itujyväsryhmien että itiöpesäkkeiden osalta, mutta silti arviolta alle puolet kaikista potentiaalisista kasvupaikoista tutkittu. 2 pistettä: Hyvin tarkka itiöpesäkkeiden etsintä tai osittainen itujyväsryhmät huomioiva kartoitus. Alle 10% potentiaalisista kasvupaikoista tutkittu. 3 pistettä: Melko tarkka itiöpesäkkeiden etsintä tai yleispiirteinen nopea kartoitus, jossa sekä itiöpesäkkeitä että itujyväsryhmiä etsittiin. 4 pistettä: Suurpiirteinen itiöpesäkkeiden / itujyväsryhmä -runkojen etsintä laajalla alueella tai vain yksittäishavainto pienehköllä kohteella. MAASTON_KULUMINEN (kulum_p) Maaston kuluminen virkistyskäytön takia 0 pistettä: Maaston kuluminen ja lahopuiden vaurioituminen ei ole kohteella ongelma tai se koskee vain yksittäisiä runkoja laajalla alueella. 1 piste: Lievää kulumista koko alueella tai raskasta kulumista pienellä osalla aluetta. 2 pistettä: Virkistyskäyttö vaikuttaa oleellisesti kohteen laatuun ja lahopuustoon. Mekaaniset vauriot potentiaalisille tai tunnistetuille kasvupaikoille ovat merkittävä uhka esiintymälle tällä hetkellä tai tulevaisuudessa. KOKONAISPISTEMAARA (kok_p) Ydinalueen pisteytyksen kriteerikohtaisten pisteiden summa. Kokonaispistemäärään ei lasketa lahopuumäärä (lahop_m3) - sarakkeen pisteitä. LISAYS_PVM (lisays_pvm) Ydinalueen lisäyspäivämäärä. TIETOLAHDE (tietolahde) Selvityksen Donna-ID-numero tai muu viite raporttiin tai muuhun tietolähteeseen.

  • KUVAUS Sisältää tietoa virtaavien pienvesien (purot, ojat, norot) sijainnista ja tilasta. Aineiston pohjana on Tampereen kaupungin alueella tehdyt pienvesiselvitykset vuosina 2011-2014 sekä 2022. Pohjois-Tampereen osalta tiedot perustuvat Aitolahti-Teisko -alueen pienvesiselvityksiin vuosilta 2011-2014. Kantakaupungin osalta kohteiden sijainnit on päivitetty 11/2023 vastaamaan Kantakaupungin pienvesiselvitystä (AFRY 2022). Vuoden 2022 selvityksessä uomat on jaoteltu uomajaksoihin, jotka on luokiteltu luonnontilaisuuden mukaan. Tietokentät on 11/2023 päivitetty niiden osalta, joista oli uutta tietoa saatavilla. Sarakkeiden kohteen_kuvaus, rakenteet, eroosiovauriot, keskivirtaama sekä muuta_huomioitavaa tietoihin ei ole tullut päivitystä, joten ne sisältävät tietoja vuosina 2011-2014 tehdyistä selvityksistä. Pienvesistä on olemassa erikseen aluemainen (lammet) ja pistemäinen (lähteet) aineisto. KATTAVUUS Koko kaupunki, tiedossa olevat kohteet. Perustuu selvityksiin vuosilta 2011, 2013, 2014 ja 2022. Kohteita lisätään, kun niitä löytyy. PÄIVITYS Päivitetään, kun uusia yksittäisiä kohteita löytyy tai valmistuu uusi laajempi selvitys. YLLÄPITOSOVELLUS Aineisto on tallennettu PostgreSQL-tietokantaan ja ylläpidetään QGIS-ympäristössä. KOORDINAATISTOJÄRJESTELMÄ Aineisto tallennetaan ETRS-GK24 (EPSG:3878) tasokoordinaattijärjestelmässä. GEOMETRIA Viivamainen SAATAVUUS Aineisto on saatavilla WFS- ja WMS2-rajapinnoilta. JULKISUUS, TIETOSUOJA. Avoin aineisto. VASTUUTAHO Ympäristönsuojeluyksikkö (ymparistonsuojelu@tampere.fi)) Kentät nimi Uoman nimi ymparistotyyppi Uoman ympäristötyyppi (puro/noro/oja) kohteen_kuvaus Pienvesikohteen kuvaus uoman_pituus Koko uoman pituus (yksikkönä metri) luonnontil_pituus Luokitellun uomajakson pituus (yksikkönä metri) purkupaikka Uoman purkuvesistö tai -paikka ekolog_jakso Kooste uomajakson ekologisista arvoista (arvokkaat lajit, avainbiotoopit, suojeltavat kohteet jne.) rakenteet Pienvesikohteen rakenteet (rummut, putket, sillat, muut rakenteet) eroosiovauriot Virtavesiuoman eroosiovaurioiden voimakkuus luonnontila_aste Uomajakson luonnontilaisuuden aste keskivirtaama Virtaveden keskivirtaama(m3/s) arvio_veden_laatu Tampereen karttapalvelu Oskarista ja kaupungilta sekä Hertasta koostettu vedenlaatuaineisto vuo-silta 2000–2022. ekolog_uoma Kooste koko uomaa koskevista ekologisista arvoista. Tämä pitää sisällään mm. kalastolliset arvot sekä erillisistä raporteista kootun luontotiedon, joiden tarkemmasta sijainnista ei ollut tietoa muuta_huomioitavaa Pienvesikohteeseen vaikuttavat tekijät sen vaikutusalueella. kommentti Vapaa kommenttikenttä, johon on kerätty mm. maastotutkimuksen aikaisia havaintoja sekä mahdollisia uomaa koskevia suunniteltuja toimenpiteitä. tietolahde Joko ”Kantakaupungin pienvesiselvitys 2022 AFRY” tai ”Pienvesiselvitykset 2011-2014” riippuen onko vuoden 2022 selvityksessä tullut kohteesta uutta tietoa. ajankohta Kesän 2022 aikana tarkistetut ja kartoitetut kohteet yksilöity merkinnällä ”2022 AFRY”.

  • KUVAUS Sisältää tietoa aluemaisten pienvesien eli lampien sijainnista ja tilasta. Aineiston pohjana on Tampereen kaupungin alueella tehdyt pienvesiselvitykset vuosina 2011-2014 sekä 2023. Pohjois-Tampereen osalta tiedot perustuvat Aitolahti-Teisko -alueen pienvesiselvityksiin vuosilta 2011-2014. Kantakaupungin osalta kohteiden tietoja on päivitetty 01/2024 Kantakaupungin pienvesi- ja vesistöselvityksen (AFRY 2023) mukaiseksi. Tietokentät päivitetty niiden kohteiden ja sarakkeiden osalta, joista oli uutta tietoa saatavilla (kohteen_kuvaus, luonnontila-aste ja lajisto). Pienvesistä on olemassa erikseen pistemäinen (lähteet) ja viivamainen (uomat) aineisto. KATTAVUUS Koko kaupunki, tiedossa olevat kohteet. Perustuu selvityksiin vuosilta 2011, 2013, 2014 ja 2023. PÄIVITYS Päivitetään uutta selvitystietoa saataessa. YLLÄPITOSOVELLUS Aineisto on tallennettu PostgreSQL-tietokantaan ja ylläpidetään QGIS-ympäristössä. KOORDINAATISTOJÄRJESTELMÄ Aineisto tallennetaan ETRS-GK24 (EPSG:3878) tasokoordinaattijärjestelmässä. GEOMETRIA Aluemainen SAATAVUUS Aineisto on saatavilla WFS- ja WMS2-rajapinnoilta. JULKISUUS, TIETOSUOJA. Avoin aineisto. VASTUUTAHO Ympäristönsuojeluyksikkö (ymparistonsuojelu@tampere.fi)) Kentät nimi Lammen nimi ymparistotyyppi Onko kyseessä lampi vai tekolampi kohteen_kuvaus Pienvesikohteen kuvaus va_nimi Pienvesikohteen valuma-alueen nimi va_nro Pienvesikohteen valuma-alueen numero va_kuvaus Pienvesikohteen lähivaluma-alueen kuvaus rakenteet Pienvesikohteen rakenteet luonnontila_aste Pintavesikohteen luonnontilaisuuden kuvaus. Vuoden 2023 selvityksessä käytetty neliportaista asteikkoa (luonnontilainen/vähän heikentynyt/heikentynyt/täysin muuttunut). tulvaherkkyys Pienvesikohteen ja lähiympäristön tulvaherkkyyden kuvaus arvio_veden_laatu Arvio pintavesikohteen veden laadusta kalasto Pienvesikohteessa esiintyvät kalalajit ekolog_tila Pienvesikohteen ekologista tilaa kuvaava eliöstö muuta_huomioitavaa Pienvesikohteeseen vaikuttavat tekijät sen vaikutusalueella. lajisto Kohteen oleellinen indikaattorilajisto ja yleistä lajistoa (muun muassa raporteista koostettu) tietolahde Joko ”Kantakaupungin pienvesi- ja vesistöselvitys 2023 AFRY” tai ”Pienvesiselvitykset 2011-2014” riippuen onko vuoden 2023 selvityksessä tullut kohteesta uutta tietoa. pinta_ala Lammen pinta-ala

  • Osayleiskaavat sisältävät Vistan osayleiskaavan, Huso-Pöylän tuulivoimaosayleiskaavan ja oikeusvaikutuksettomien osayleiskaavojen rajaukset

  • Vireillä olevien asemakaavojen ulkorajaus, viimeisen versio liitteenä

  • Paimion julkiset ja yksityiset palvelut

  • Paimion kaupungin omistamat ja hallinnoimat kadut sekä kevyen liikenteen väylät