From 1 - 10 / 12
 • Ortoilmakuva on lentokoneesta kohtisuoraan alaspäin otettu ilmakuva, josta on poistettu kameran kuvaprojektion ja maaston korkeusvaihteluiden aiheuttamat vääristymät. GSD 15cm Kuvausvuosi: 2021 Aineisto on saatavissa WMS-palveluna.

 • Ortoilmakuva on lentokoneesta kohtisuoraan alaspäin otettu ilmakuva, josta on poistettu kameran kuvaprojektion ja maaston korkeusvaihteluiden aiheuttamat vääristymät. GSD 15cm Kuvausvuosi: 2021 Aineisto on saatavissa WMS-palveluna.

 • Nurmeksen kantakartta on kaupungin ylläpitämä sijaintitarkka kaavan pohjakartta-aineisto, joka sisältää maastoa, rakennettua ympäristöä ja kiinteistöjaotusta kuvaavia tietoja. Aineisto kattaa Nurmeksen kaupungin keskustaajaman ja sen välittömän lähiympäristön. Aineistoa ylläpidetään AutoCad/dwg - formaatissa. Nurmeksen kaupungin käyttämä aineistojen koordinaattijärjestelmä on EUREF-FIN (ETRS-GK29) ja korkeusjärjestelmä N2000. Aineiston ylläpito ja päivitys on jatkuvaa.

 • Categories  

  NLS Orthophotos are an aerial photo dataset covering the whole of Finland. An orthophoto is a combination of several individual aerial photos. The geometry of the orthophotos corresponds to a map. The aerial photo data set in orthophoto format is available as - the most recent data set consisting of the most recent aerial photos available. The most recent data is usually 1–3 years old. - old aerial photos, consisting of data sets that are older than the most recent data set. The oldest aerial photos were taken in the 1930s. New data is added to the data set continuously. NLS Orthophotos are updated every 3 years (in Northern Lapland 12 years). The product belongs to the open data of the National Land Survey of Finland.

 • Ortoilmakuva on kuvattu 16.7.2017 ja se kattaa Oulun kaupungin keskeiset alueet.

 • Helsingin seudun maanpeiteaineisto 2022 on pääkaupunkiseudun ja Kirkkonummen sekä Järvenpään maa-alueet kattava maanpeitteen luokitteluaineisto, joka pohjautuu väri-infraortoilmakuvatulkintaan ja kuntien omiin paikkatietoaineistoihin. Maanpeitteen luokitus jakaa alueen vettä läpäisemättömään pintaan, viherpintaan, avokallioon, paljaaseen maahan ja vesialueiksi. Helsingin seudun maanpeiteaineisto on tuotettu HSY:n johdolla yhdessä pääkaupunkiseudun kuntien kanssa kahden vuoden välein vuodesta 2014 alkaen. Aineistojen alueellinen kattavuus ja aineistojen tuotantomenetelmät on kuvattu tarkemmin toimituksen mukana olevissa vuosittaisissa loppuraporteissa. Aineisto on ETRS-GK25 –koordinaattijärjestelmässä (EPSG:3879) ja saatavissa sekä vektori- että rasteriformaatissa. Aineistoissa paljas maa ja muu vettä läpäisemätön pinta ovat ongelmallisia luokkia suhteessa toisiinsa (ks. menetelmäkuvaukset) ja niitä kannattaa käsitellä yhtenä luokkana. Helsingin seudun maanpeiteaineisto 2022:n esittämisen yhteydessä käytetään seuraavaa viittausta: Helsingin seudun maanpeiteaineisto © HSY ja alueen kunnat 2022; tausta-aineistot: © Maanmittauslaitos 2022, © Väylävirasto, Digiroad 2022 Vektoriaineistot on jaettu maanpeiteryhmittäin omiksi tasoikseen ja rasteriaineistot 2,5 km ruutuihin. Aineistot ovat tiedostokooltaan erittäin suuria, minkä vuoksi ne on jaettu kunnittain sekä formaateittain zippipaketeiksi. Lisätietoja aineistosta saa HSY:n verkkosivuilta osoitteesta: https://www.hsy.fi/ymparistotieto/avoindata/avoin-data---sivut/helsingin-seudun-maanpeiteaineisto/ Aineistot on mahdollista tilata myös osoitteesta sepe@hsy.fi. Aineistot toimitetaan käyttäjän määrittämältä alueelta. Aluerajauksen voi toimittaa HSY:lle paikkatietomuodossa (MapInfo tab tai shp). HSY:n avoimen datan karttapalvelun latauskorin kautta on mahdollista ladata maanpeiteaineisto pieneltä alueelta, mutta aineiston suuren koon vuoksi isommat alueet on kannattavaa tilata sähköpostitse pyytämällä.

 • Sisältää hyväksyttyjen tonttijakojen mukaisten kaavayksiköiden ja tonttirekisteritonttien osoitteet sekä haja-asutusalueen rakennusten osoitteet. Ominaisuustietoja ovat kadunnimi, numero, postinumero, postitoimipaikka, olotila, ensisijaisuus, voimaantulopäivä, ilmoituspäivä ja poistopäivä. Jatkuva päivitys Facta-kuntarekisterissä. Aineiston natiivi koordinaatistojärjestelmä on ETRS-GK24 (EPSG:3878). Saatavissa WMS- ja WFS-palveluna. Aineistolla ei ole kohteita yksilöivää tunnistetta. Tuote on avointa aineistoa. http://www.tampere.fi/tampereen-kaupunki/tietoa-tampereesta/avoin-data/avoin-data-lisenssi.html

 • Osoitekartta sisältää voimassa olevat kiinteistöjen osoitteet.

 • Oulun kaupungin ylläpitämä sijaintitarkka kaavan pohjakartta-aineisto. Maastoa, rakennuksia ja muuta rakennettua ympäristöä ja kiinteistöjaotusta kuvaavia tietoja. Aineisto on tuotettu ilmakuvaamalla, maasto- ja rakennusvalvontamittausten perusteella. Aineistoa pidetään yllä jatkuvasti. Eri aineistojen osalta päivitysaika vaihtelee. Kiinteistötiedot päivitetään välittömästi, rakennustiedot sijaintikatselmustietojen perusteella. Rakennetut uudet kadut mitataan välittömästi rakentamisen valmistuttua.

 • Oulun kaupungin ajantasa-asemakaava koostuu hyväksytyistä ja lainvoimaisista asemakaavoista. Ajantasa-asemakaavassa kuvataan voimassa oleva asemakaava, jossa on osoitettu alueiden käyttötarkoitus kaavamerkintöineen. Aineistoja ylläpidetään vektori- ja rasterimuodossa