From 1 - 8 / 8
  • Aineisto sisältää laserkeilausaineistosta johdetun jaon metsäisiin, pensaikkoon ja avoimiin vyöhykkeisiin Suomessa. Metsät on lisäksi jaettu alaluokkiin latvuston korkeusvyöhykkeiden latvuspeittävyyden avulla. Aineisto perustuu MML:n laserkeilausaineistosta Sykessä laskettuihin kasvillisuuden rakenteellisuuden aineistoihin 8 metrin hilassa. Lopputuloksen metsäluokka määriteltiin ylhäältä alaspäin latvuskerroksittain sen mukaan, missä latvuskerroksessa peittävyys on vähintään 10 % (3 luokkaa). Pensaikkoon (tai taimikoiksi) luettiin em. metsänluokkien ulkopuoliset alueet, joissa kasvillisuuden latvuspeitto on yli 10 % välillä 0,5-2 m. Muut alueet ovat avoimia alueita. Luokitus kentässä Value, luokkien arvot omassa dokumentissaan https://geoportal.ymparisto.fi/meta/julkinen/dokumentit/MetsaPensasAvoin.pdf. Rajoitteet aineiston käytössä: Tietotuote perustuu pistepilviin, jotka on keilattu pitkän ajan kuluessa; vanhimmat keilaukset ovat vuodelta 2008 eli nyt jo 14 vuotta vanhoja. Näin ollen aineisto on paikoitellen vanhentunutta eikä vastaa tilannetta maastossa. Lisätietoja kunkin alueen keilausvuodesta löytyy Maanmittauslaitoksen WWW-sivuilta https://hkp.maanmittauslaitos.fi/hkp/published/fi/4343c1b4-7d8f-4473-896a-70f930f36be1 Vasemman reunan karttatasovalikon kautta pääsee aiempiin keilausalueisiin. Lähtöaineiston laser-lähtöaineiston tiheys on ollut vähintään 0.5 pistettä/neliömetri (maksimissaan havaintoja on n. 4/m2), ja lopputuotteiden pikselikooksi valittiin 8 metriä. Aineistoa voi käyttää erilaissa selvityksissä, luontotyyppitarkasteluiden tausta-aineistona ja ympäristöhallinnon tehtävien tukena.

  • Aineisto kuvaa PUROHELMI-hankkeessa tuotettuja paikkatietopohjaisia mallinnusarvioita pienten virtavesien habitaatin ja pohjaeläinlajiston luonnontilan muuttuneisuudesta. Purohabitaatin luonnontilan muuttuneisuusarvioinnin perustana on Metsähallituksen puroinventointimenetelmä (Hyvönen ym. 2005). Menetelmässä puro kuljetaan alavirrasta ylävirtaan ja siitä kirjataan kymmeniä tietoja puron ominaisuuksista ja luonnontilaisuudesta. Luonnontilan muuttuneisuus arvioidaan luokka-asteikolla 1–5, jossa 1 tarkoittaa eniten ja 5 vähiten muuttunutta. Pohjaeläinlajiston luonnontilan muuttuneisuusarvioinnin perustana on potkuhaavinnalla toteutettu maastonäytteenotto ja FresHabit-hankkeessa kehitetty vertailulajiston paikkakohtainen mallinnus (Rajakallio ym. 2021, Aroviita ym. 2021). Maastomenetelmä on sama kuin suurempien virtavesien ekologisen tilan seurannoissa (Järvinen ym. 2019). Lajiston muuttuneisuus arvioidaan osuutena, kuinka monta prosenttia luonnontilaisesta lajistosta on hävinnyt. Valtakunnalliset luonnontilan muuttuneisuusarviot perustuvat paikkatietopohjaisiin tilastomallinnuksiin, jotka on kehitetty maastoaineistojen ja paikkatietoaineistojen avulla. Habitaattien muuttuneisuuden mallinnus on toteutettu koneoppimismenetelmällä (Extreme gradient boosting) ja pohjaeläinlajiston muuttuneisuuden mallinnus monimuuttujamallinnuksella. Maastotietoa oli käytössä 629 virtavesikohteen inventoinnista ja 650 kohteen pohjaeläimistöstä. Paikkatietona on käytetty erityisesti Syken uomatietokantaa (Ranta10-aineisto) ja turvemaiden ojitustilannekarttaa, Corine-maanpeiteaineistoa ja Luonnonvarakeskuksen valtakunnan metsien inventointiaineistoa. Arvioita ei ole tuotettu virtavesille, joiden valuma-alueilla ei ole lainkaan turvemaita. Arviot on tuotettu Syke:n Ranta10-aineiston uomajaksoille, joiden sisällä luonnontilan muuttuneisuus voi vaihdella paljon. Aineiston käytössä tulee muistaa että ne eivät anna täyttä kuvaa yksittäisen puron luonnontilan muuttuneisuudesta. Myös malleihin ja kartta-aineistoihin sisältyy epätarkkuutta. Esimerkiksi yksittäisen puron lopullinen kunnostustarve tulee aina selvittää paikan päällä maastossa. Arviot on tuotettu Syken PUROHELMI-hankkeessa ympäristöministeriön Helmi-elinympäristöohjelmassa. Helmi-ohjelmassa tartutaan Suomen luontokadon suurimpaan suoraan syyhyn eli elinympäristöjen vähenemiseen ja laadun heikkenemiseen. PUROHELMI-hanke on jatkanut PienvesiGIS- ja Freshabit LIFE IP -hankkeissa tehtyä tutkimusta, jota on tehty yhteistyössä Metsähallituksen, Suomen Metsäkeskuksen, Oulun yliopiston ja Luken kanssa. Aineisto kuuluu SYKEn avoimiin aineistoihin (CC BY 4.0). This Syke’s dataset can be used according to open data license (CC BY 4.0) Lisätietoja: https://geoportal.ymparisto.fi/meta/julkinen/dokumentit/Purohelmi.pdf Viitteet Helmi-elinympäristöohjelma vahvistaa luonnon monimuotoisuutta: https://ym.fi/helmi Pienten virtavesien valtakunnallinen tilan arviointi ja mallinnus (PUROHELMI) -hankesivu: https://www.syke.fi/hankkeet/PUROHELMI Aroviita J, Ilmonen J, Rajakallio M, Sutela T, Mykrä H, Martinmäki-Aulaskari K, Karttunen K, Kuoppala M, Leinonen A, Jyväsjärvi J, Ulvi T, Vehanen T, Virtanen R 2021. Pienten virtavesien tilan arvioinnin kehittäminen. Suomen ympäristökeskuksen raportteja 25/2021: 1–70. Hyvönen S, Suanto M, Luhta P-L, Yrjänä T & Moilanen E 2005. Puroinventoinnit Iijoen valuma-alueella vuosina 1998–2003. Alueelliset ympäristöjulkaisut 403. Rajakallio M, Jyväsjärvi J, Muotka T, Aroviita J 2021. Blue consequences of the green bioeconomy: clear-cutting intensifies the harmful impacts of land drainage on stream invertebrate biodiversity. Journal of Applied Ecology 58: 1523–1532.

  • KUVAUS: Aineisto sisältää vireillä olevan Tampereen kantakaupungin vaiheyleiskaavan - valtuustokausi 2021-2025 kaavamerkinnät ja kohdetietoja. Valtuustokauden 2021-2025 vaiheyleiskaavatyön sisältö on johdettu kaupunkistrategian Hiilineutraaleja tekoja -otsikon alta. Strategiassa toimenpiteiksi on määritelty määrätietoinen luonnon monimuotoisuuden tilan parantaminen ja ilmastoriskeihin varautuminen. Yleiskaavatyön tavoitteena on, että Tampere kasvaa kestävästi ja laadukkaasti ja että kaupunkiympäristö muodostuu viihtyisäksi, houkuttelevaksi ja että lähiluonto tulee huomioiduksi. Vaiheyleiskaavaa laaditaan koko kantakaupunkiin erityisesti näiden kahden teeman osalta. Lisäksi vaiheyleiskaavassa suunnitellaan ja esitetään tavoitteet Lielahti-Hiedanrannan alueelle, Tesoman lähijuna-asemanseudulle, ydinkeskustaan ja Alasjärven itäpuolelle. Osa-alueilla tapahtuva ja ennakoitu maan-käytön muutos edellyttää strategista yleiskaavaa tarkempaa määrittelyä alueille sijoittuvien toimintojen ja liikkumisen kysymyksiin mutta myös kaupunkiympäristön laatuun liittyen. Aineistosarja sisältää seuraavat kartat: Kaavan aluerajaus ja osa-alueet Kartta 1 – Yhdyskuntarakenne - Ehdotus Kartta 2 – Viherympäristö ja vapaa-ajan palvelut - Ehdotus Kartta 3 – Kulttuuriperintö - Ehdotus Kartta 4 – Kestävä vesitalous, ympäristöterveys ja yhdyskuntatekninen huolto - Ehdotus Kartta 5 – Osa-alueiden kehittämisperiaatteet - Ehdotus Kumottavien merkintöjen kartta Kantakaupungin vaiheyleiskaavan - valtuustokausi 2017-2021 merkinnöille - Ehdotus Kumottavien merkintöjen kartta Kantakaupungin yleiskaavan 2040 merkinnöille - Ehdotus Kumottavien merkintöjen kartta Keskustan strategisen osayleiskaavan merkinnöille - Ehdotus Pohjakartat osa-alueille Pohjakartta Kartta 1 – Yhdyskuntarakenne - Kaavayhdistelmä – Ehdotus Kartta 2 – Viherympäristö ja vapaa-ajan palvelut - Kaavayhdistelmä – Ehdotus Kartta 3 – Kulttuuriperintö - Kaavayhdistelmä – Ehdotus Kartta 4 – Kestävä vesitalous, ympäristöterveys ja yhdyskuntatekninen huolto - Kaavayhdistelmä – Ehdotus Keskusta - Kartta 1 - Maankäyttö yhdistelmä - Ehdotus Keskusta - Kartta 2 - Liikenne yhdistelmä - Ehdotus KATTAVUUS: Tampereen kantakaupunki. PÄIVITYS: Kaavaprosessin etenemisen mukaan. YLLÄPITOSOVELLUS: Aineistoa ylläpidetään QGIS-sovelluksella PostgreSQL-tietokannassa ja julkaistaan Geoserver-ohjelmiston kautta Tampereen Oskari -karttapalveluun. KOORDINAATTIJÄRJESTELMÄ: Aineisto tallennetaan ETRS-GK24 (EPSG:3878) tasokoordinaattijärjestelmässä, mutta esitetään Tampereen Oskari -karttapalvelussa ETRS89-TM35FIN (EPSG:3067) tasokoordinaattijärjestelmässä. GEOMETRIA: Alue, viiva ja piste. SAATAVUUS: Aineisto on katseltavissa Tampereen Oskari -karttapalvelussa ja aineistosta on myös PDF-kartat saatavilla JULKISUUS: Aineisto on julkinen. TIETOSUOJA: Julkisessa aineistossa on huomioitu tietosuoja. KENTÄT riippuen hieman kartasta: Yleiskaavan nimi: Yleiskaava, jonka merkintä on kyseessä. Linkki kaavan nettisivulle: Yleiskaavan aineistoista pääosa löytyy kaavan WWW-sivuilta. Meneillään oleva kaavavaihe: Kyseisen kaavan kaavavaihe. Yleiskaava-alueen raja: Kaava rajoittuu ko. rajauksen mukaisesti. Kartta: Yleiskaavan kartta 1 - Yhdyskuntarakenne, kartta 2 – Viherympäristö ja vapaa-ajan palvelut, kartta 3 – Kulttuuriperintö tai kartta 4 – Kestävä vesitalous, ympäristöterveys ja yhdyskuntatekninen huolto. Kaavamääräysotsikko: Kaavamerkinnän kaavamääräyksen otsikko, jos merkinnällä on sellainen. Kaavamääräys: Kaavamerkinnän kaavamääräysteksti, jos merkinnällä on sellainen. Merkinnän kuvaus: Kaavamerkinnän kuvaus, jos merkinnällä on sellainen. Karttamerkintä: Merkinnän graafinen visualisointitapa. Paikan nimi: Karttamerkintään mahdollisesti liittyvä paikan nimi. Indeksointi, tyyppi, ... AINEISTOSTA VASTAAVA TAHO: Tampereen kaupunki, yleiskaavoitus.

  • KUVAUS: Aineisto sisältää Tampereen kantakaupungin vaiheyleiskaavan - valtuustokausi 2017-2021 kaavamerkinnät ja kohdetietoja. Valtuustokauden 2017-2021 vaiheyleiskaavan työssä on keskitytty ennen kaikkea hiilineutraalisuustavoitteeseen hankkimalla tietoa hiilineutraalisuuden ja yhdyskuntarakenteen välisestä kytköksestä. Yleiskaavaratkaisussa on aikaisempaa vahvempi painotus joukkoliikenteen kehittämiseksi ja toisena tärkeänä painotuksena yleiskaavassa on täsmennetty tavoitteita viheralueverkoston turvaamiseksi ja kehittämiseksi. Aineistosarja sisältää seuraavat kartat: Tarkistettu ehdotus - Kartta 1 – Yhdyskuntarakenne - Kantakaupungin vaiheyleiskaava – valtuustokausi 2017-2021 Tarkistettu ehdotus - Kartta 2 – Viherympäristö ja vapaa-ajanpalvelut - Kantakaupungin vaiheyleiskaava – valtuustokausi 2017-2021 Tarkistettu ehdotus - Kartta 3 – Kulttuuriperintö - Kantakaupungin vaiheyleiskaava – valtuustokausi 2017-2021 Tarkistettu ehdotus - Kartta 4 – Kestävä vesitalous, ympäristöterveys ja yhdyskuntatekninen huolto - Kantakaupungin vaiheyleiskaava – valtuustokausi 2017-2021 Tarkistettu ehdotus - Kumottavien merkintöjen pohjakartta - Kantakaupungin vaiheyleiskaava – valtuustokausi 2017-2021 Tarkistettu ehdotus - Pohjakartta - Kantakaupungin vaiheyleiskaava – valtuustokausi 2017-2021 Tarkistettu ehdotus – Kumottavien merkintöjen kartta – Kartta 1 – Yhdyskuntarakenne - Kantakaupungin vaiheyleiskaava – valtuustokausi 2017-2021 Tarkistettu ehdotus – Kumottavien merkintöjen kartta – Kartta 2 – Viherympäristö ja vapaa-ajanpalvelut - Kantakaupungin vaiheyleiskaava – valtuustokausi 2017-2021 Tarkistettu ehdotus – Kumottavien merkintöjen kartta – Kartta 3 – Kulttuuriperintö - Kantakaupungin vaiheyleiskaava – valtuustokausi 2017-2021 Tarkistettu ehdotus – Kumottavien merkintöjen kartta – Kartta 4 – Kestävä vesitalous, ympäristöterveys ja yhdyskuntatekninen huolto - Kantakaupungin vaiheyleiskaava – valtuustokausi 2017-2021 KATTAVUUS: Tampereen kantakaupunki. PÄIVITYS: Kaava ei enää päivity, vaan seuraavat osayleiskaavat korvaavat sitä vähitellen. YLLÄPITOSOVELLUS: Aineistoa ylläpidetään QGIS-sovelluksella PostgreSQL-tietokannassa ja julkaistaan Geoserver-ohjelmiston kautta Tampereen Oskari -karttapalveluun. KOORDINAATTIJÄRJESTELMÄ: Aineisto tallennetaan ETRS-GK24 (EPSG:3878) tasokoordinaattijärjestelmässä, mutta esitetään Tampereen Oskari -karttapalvelussa ETRS89-TM35FIN (EPSG:3067) tasokoordinaattijärjestelmässä. GEOMETRIA: Alue, viiva ja piste. SAATAVUUS: Aineisto on katseltavissa Tampereen Oskari -karttapalvelussa. Virallinen kaava on pdf-muotoinen ja saatavissa kaupungin verkkosivulta. JULKISUUS: Aineisto on julkinen. TIETOSUOJA: Julkisessa aineistossa on huomioitu tietosuoja. KENTÄT riippuen hieman kartasta: Yleiskaavan nimi: Yleiskaava, jonka merkintä on kyseessä. Linkki kaavan nettisivulle: Yleiskaavan aineistoista pääosa löytyy kaavan WWW-sivuilta. Meneillään oleva kaavavaihe: Kyseisen kaavan kaavavaihe. Yleiskaava-alueen raja: Kaava rajoittuu ko. rajauksen mukaisesti. Kartta: Yleiskaavan kartta 1 - Yhdyskuntarakenne, kartta 2 – Viherympäristö ja vapaa-ajan palvelut, kartta 3 – Kulttuuriperintö tai kartta 4 – Kestävä vesitalous, ympäristöterveys ja yhdyskuntatekninen huolto. Kaavamääräysotsikko: Kaavamerkinnän kaavamääräyksen otsikko, jos merkinnällä on sellainen. Kaavamääräys: Kaavamerkinnän kaavamääräysteksti, jos merkinnällä on sellainen. Merkinnän kuvaus: Kaavamerkinnän kuvaus, jos merkinnällä on sellainen. Karttamerkintä: Merkinnän graafinen visualisointitapa. Paikan nimi: Karttamerkintään mahdollisesti liittyvä paikan nimi. Indeksointi, tyyppi, ... AINEISTOSTA VASTAAVA TAHO: Tampereen kaupunki, yleiskaavoitus.

  • KUVAUS: Aineisto sisältää Pohjois-Tampereen strategisen yleiskaavan kaavamerkinnät ja kohdetietoja. Alueella voimassa olevat rantayleiskaava, osayleiskaavat ja asemakaavat säilyvät voimassa edelleenkin. Näillä alueilla rakentamisen ohjaaminen tapahtuu kyseessä olevan kaavan mukaisesti, mutta mikäli kaavoja muutetaan tai niistä poiketaan, tulee strategisen yleiskaavan periaatteet huomioida. Aineistosarja sisältää seuraavat kartat: Pohjois-Tampereen strateginen yleiskaava - lainvoimainen - kartta 1 - Yhdyskuntarakenne Pohjois-Tampereen strateginen yleiskaava - lainvoimainen - kartta 2 - Matkailu, virkistys, luonto ja kulttuuriympäristö Pohjois-Tampereen strateginen yleiskaava - lainvoimainen - kartta 3 - Yhdyskuntatekniikka ja ympäristöterveys Pohjois-Tampereen strateginen yleiskaava - lainvoimainen - pohjakartta (A3 pysty, 1:90000) KATTAVUUS: Pohjois-Tampere PÄIVITYS: Kaava on valmis ja lainvoimainen. YLLÄPITOSOVELLUS: Kaavan viralliset aineistot löytyvät Tampereen yleiskaavoituksen WWW-sivuilta. Oskari-karttapalvelun kaava-aineistoa ylläpidetään QGIS-sovelluksella PostgreSQL-tietokannassa ja julkaistaan Geoserver-ohjelmiston kautta Tampereen Oskari -karttapalveluun. KOORDINAATTIJÄRJESTELMÄ: Aineisto tallennetaan ETRS-GK24 (EPSG:3878) tasokoordinaattijärjestelmässä, mutta esitetään Tampereen Oskari -karttapalvelussa ETRS89-TM35FIN (EPSG:3067) tasokoordinaattijärjestelmässä. GEOMETRIA: Alue, viiva ja piste. SAATAVUUS: Aineisto on katseltavissa Tampereen Oskari -karttapalvelussa. Virallinen kaava on pdf-muotoinen ja saatavissa kaupungin verkkosivulta. JULKISUUS: Aineisto on julkinen. TIETOSUOJA: Julkisessa aineistossa on huomioitu tietosuoja. KENTÄT riippuen hieman kartasta: Yleiskaavan nimi: Yleiskaava, jonka merkintä on kyseessä. Linkki kaavan nettisivulle: Yleiskaavan aineistoista pääosa löytyy kaavan WWW-sivuilta. Meneillään oleva kaavavaihe: Kyseisen kaavan kaavavaihe. Yleiskaava-alueen raja: Kaava rajoittuu ko. rajauksen mukaisesti. Kartta: Yleiskaavan kartta 1 - Yhdyskuntarakenne, kartta 2 – Matkailu, virkistys, luonto ja kulttuuriympäristö, kartta 3 – Yhdyskuntatekniikka ja ympäristöterveys. Kaavamääräysotsikko: Kaavamerkinnän kaavamääräyksen otsikko, jos merkinnällä on sellainen. Kaavamääräys: Kaavamerkinnän kaavamääräysteksti, jos merkinnällä on sellainen. Merkinnän kuvaus: Kaavamerkinnän kuvaus, jos merkinnällä on sellainen. Karttamerkintä: Merkinnän graafinen visualisointitapa. Paikan nimi: Karttamerkintään mahdollisesti liittyvä paikan nimi. Indeksointi, tyyppi, ... AINEISTOSTA VASTAAVA TAHO: Tampereen kaupunki, yleiskaavoitus.

  • KUVAUS: Aineisto sisältää Nurmi-Sorilan osayleiskaavan tarkistamisen ehdotusvaiheen kaavamerkinnät. Aineistosarja sisältää seuraavat kartat: Nurmi-Sorilan osayleiskaavan tarkistuksen ehdotuksen kaavamerkinnät Nurmi-Sorilan osayleiskaavan tarkistuksen ehdotuksen kaavamääräykset ja merkintätyylit KATTAVUUS: Nurmi YLLÄPITOSOVELLUS: Kaavan viralliset aineistot löytyvät Tampereen yleiskaavoituksen WWW-sivuilta. Oskari-karttapalvelun kaava-aineisto on lisätty rasterimuodossa Tampereen geoserveriltä. KOORDINAATTIJÄRJESTELMÄ: Aineisto esitetään Tampereen Oskari -karttapalvelussa ETRS89-TM35FIN (EPSG:3067) tasokoordinaattijärjestelmässä. GEOMETRIA: Alue, viiva ja piste. SAATAVUUS: Aineisto on katseltavissa Tampereen Oskari -karttapalvelussa. Virallinen kaava on pdf-muotoinen ja saatavissa kaupungin verkkosivulta. JULKISUUS: Aineisto on julkinen. TIETOSUOJA: Julkisessa aineistossa on huomioitu tietosuoja. AINEISTOSTA VASTAAVA TAHO: Tampereen kaupunki, yleiskaavoitus.

  • KUVAUS: Aineisto sisältää lainvoimaisten Tampereen kantakaupungin yleiskaavojen (kantakaupungin yleiskaava 2040 ja kantakaupungin yleiskaava - valtuustokausi 2017-2021) kaavamerkinnät ja kohdetietoja. KATTAVUUS: Tampereen kantakaupunki, poislukien keskustan strategisen osayleiskaavan alue. PÄIVITYS: Lainvoimainen kantakaupungin yleiskaavayhdistelmä päivittyy (09/2023 hetkellä) valtuustokausittain. Vireillä olevat kantakaupungin yleiskaavat päivittyvät useammin, kaavaprosessivaiheiden mukaan. YLLÄPITOSOVELLUS: Aineistoa ylläpidetään QGIS-sovelluksella PostgreSQL-tietokannassa ja julkaistaan Geoserver-ohjelmiston kautta Tampereen Oskari -karttapalveluun. KOORDINAATTIJÄRJESTELMÄ: Aineisto tallennetaan ETRS-GK24 (EPSG:3878) tasokoordinaattijärjestelmässä, mutta esitetään Tampereen Oskari -karttapalvelussa ETRS89-TM35FIN (EPSG:3067) tasokoordinaattijärjestelmässä. GEOMETRIA: Alue, viiva ja piste. SAATAVUUS: Aineisto on katseltavissa Tampereen Oskari -karttapalvelussa. JULKISUUS: Aineisto on julkinen. TIETOSUOJA: Julkisessa aineistossa on huomioitu tietosuoja. KENTÄT riippuen hieman kartasta: Yleiskaavan nimi: Yleiskaava, jonka merkintä on kyseessä. Linkki kaavan nettisivulle: Yleiskaavan aineistoista pääosa löytyy kaavan WWW-sivuilta. Meneillään oleva kaavavaihe: Kyseisen kaavan kaavavaihe. Yleiskaava-alueen raja: Kaava rajoittuu ko. rajauksen mukaisesti. Kartta: Yleiskaavan kartta 1 - Yhdyskuntarakenne, kartta 2 – Viherympäristö ja vapaa-ajan palvelut, kartta 3 – Kulttuuriperintö tai kartta 4 – Kestävä vesitalous, ympäristöterveys ja yhdyskuntatekninen huolto. Kaavamääräysotsikko: Kaavamerkinnän kaavamääräyksen otsikko, jos merkinnällä on sellainen. Kaavamääräys: Kaavamerkinnän kaavamääräysteksti, jos merkinnällä on sellainen. Merkinnän kuvaus: Kaavamerkinnän kuvaus, jos merkinnällä on sellainen. Karttamerkintä: Merkinnän graafinen visualisointitapa. Paikan nimi: Karttamerkintään mahdollisesti liittyvä paikan nimi. Indeksointi, tyyppi, ... AINEISTOSTA VASTAAVA TAHO: Tampereen kaupunki, yleiskaavoitus.

  • KUVAUS: Aineistosarja on yhdistelmä Pohjois-Tampereen rantayleiskaavan ja osayleiskaavojen aineistoista. Aineistosarja sisältää seuraavat kartat: Yleiskaavan johtomerkintä Pohjois-Tampereella: Yleiskaavaan johtomerkinnällä ilmaistaan yleiskaavassa osoitettu johto tai linja (sähkölinja, sähkökaapeli, maakaasujohto jne.) Yleiskaavan kehittämistavoiteviiva Pohjois-Tampereella: Yleiskaavan kehittämistavoitteet liittyvät yleiskaavan tarkoitukseen ja tavoitteisiin, suunnitteluperiaatteisiin ja alueidenkäytön periaateratkaisuihin. Kehittämistavoitteiksi voidaan nähdä esim. vaatimukset yhdyskuntarakenteen toimivuudesta, elinympäristön turvallisuudesta ja terveellisyydestä sekä virkistykseen soveltuvien alueiden riittävyydestä. Tässä tietokannassa kuvataan yleiskaavaan viivamerkinnällä kuvattuja kehittämistavoitteita, kuten meluntorjuntatarve, kevyen liikenteen yhteystarve, viheryhteystarve jne. Yleiskaavan käyttötarkoitusalueet Pohjois-Tampereella: Tämä tietokanta sisältää yleiskaavojen voimassa olevat aluevaraukset. Aluevarausmerkinnöillä osoitetaan alueen pääasiallinen käyttötarkoitus. Yleiskaavan maankäytön erityisominaisuus Pohjois-Tampereella: Yleiskaavan osa-alueiden erityisominaisuudet liittyvät luonnonympäristön, kulttuuriympäristön, maiseman sekä luonnonvarojen erityisiin arvoihin. Erityisominaisuuksia voivat olla myös osa-alueiden alueidenkäyttöä erityisesti rajoittavat ominaisuudet, kuten melu- tai vaara-alueet, suojavyöhykkeet tai puhdistettava maa-alue. Yleiskaavan rakennusmerkinnät Pohjois-Tampereella: Yleis- ja osayleiskaavoissa esitetyt maatilan talouskeskukset, asuinrakennukset, lomarakennukset, saunat ja uusien rakennuksien suositeltavat paikat. Yleiskaavan reittimerkintä Pohjois-Tampereella: Yleiskaavaan merkitty ulkoilu- tai kevyen liikenteen reitti Yleiskaavan suojelukohteet Pohjois-Tampereella: Yleis- ja osayleiskaavoihin merkityt suojellut, suojeltavaksi tarkoitetut tai merkittävät rakennukset, rakennelmat, muinaisjäännökset, luonnonmuistomerkit, pihapiirit, kasvillisuuskohteet ym. KATTAVUUS: Pohjois-Tampere PÄIVITYS: Aineistoa päivitetään, kun alueelle tehdään uusia rantayleiskaavoja tai osayleiskaavoja. YLLÄPITOSOVELLUS: Aineistoa ylläpidetään QGIS-sovelluksella PostgreSQL-tietokannassa ja julkaistaan Geoserver-ohjelmiston kautta Tampereen Oskari -karttapalveluun. KOORDINAATTIJÄRJESTELMÄ: Aineisto tallennetaan ETRS-GK24 (EPSG:3878) tasokoordinaattijärjestelmässä, mutta esitetään Tampereen Oskari -karttapalvelussa ETRS89-TM35FIN (EPSG:3067) tasokoordinaattijärjestelmässä. GEOMETRIA: Alue, viiva ja piste. SAATAVUUS: Aineisto on katseltavissa Tampereen Oskari -karttapalvelussa. Viralliset kaavat ovat pdf-muotoisia ja saatavissa kaupungin verkkosivulta. JULKISUUS: Aineisto on julkinen. TIETOSUOJA: Julkisessa aineistossa on huomioitu tietosuoja. KENTÄT riippuen hieman kartasta: Yleiskaavan nimi ja numero: Yleiskaava, jonka merkintä on kyseessä. Linkki kaavan nettisivulle: Yleiskaavan aineistoista pääosa löytyy kaavan WWW-sivuilta. Käyttötarkoitus: Alueiden käyttötarkoitukset on yleiskaavamerkinnöissä ryhmitelty 11 pääluokkaan, jotka ovat: A: Asuminen C: Keskustatoiminnot E: Erityisalueet L: Liikenne M: Maa- ja metsätalous P: Palvelut R: Loma-asuminen S: Suojelu T: Työ ja tuotanto V: Virkistys W: Vesialueet. kaytto_tark: Johtomerkinnän käyttötarkoitus. Kaavamääräysotsikko: Kaavamerkinnän kaavamääräyksen otsikko, jos merkinnällä on sellainen. Kaavamääräysteksti: Kaavamerkinnän kaavamääräysteksti, jos merkinnällä on sellainen. Kaavamääräyslinkki: Linkki kaavamääräykseen, jos merkinnällä on sellainen Kuulutuksen päivämäärä: Milloin kuulutettu kaava, johon merkintä sisältyy. Lainvoimapvm: Milloin kyseinen kaava saanut lainvoiman. Pinta-ala, m2: Pinta-ala, jota määräys koskee oikeusvaikutus: O = merkinnällä on oikeusvaikutus selite: Sanallinen selitys tyypille tai luokalle suojeluluokka: Suojeluluokka on kolmijakoinen: 1=suojeltu, 2=suojeltavaksi tarkoitettu, 3=merkittävä. mi_symbology: Merkinnän graafinen visualisointitapa. kaytto_tark, tyyppi, luokka, maarayskoodi... AINEISTOSTA VASTAAVA TAHO: Tampereen kaupunki, yleiskaavoitus.