From 1 - 10 / 140
  • Air traffic network-product is a link-knot routing dataset compliant with INSPIRE requirements. It includes f.ex. flight routes and aerodromes. Data shall not be used for operational flight activities or flight planning.

  • The Arctic SDI Gazetteer Service can be used for searching place names from the arctic area and performing reverse geocoding. The Arctic SDI Gazetteer Service contains data from following sources: * Canada (Natural Resources Canada, updated: 02/2018) * Denmark (including Greenland) (SDFE, updated: 05/2017) * Finland (National Land Survey of Finland, updated: 04/2017) * GEBCO Undersea feature names gazetteer (updated: 04/2019) * Iceland (National Land Survey of Iceland, updated: 08/2017) * Norway (Norwegian Mapping Authority, updated: 08/2017) * Russia (Russian Mapping Agency, updated: 04/2019) * Sweden (Swedish National Mapping Agency, updated: 05/2017) * USA (US Geological Survey, updated: 05/2017)

  • Aineisto kattaa Väylän ylläpitämän maantieverkon. Kantavuusmittauksen suorittamisesta tierekisteriä varten on oma erillinen ohjeensa. Tälle tietolajille talletetaan välikohtaisen kantavuuskeskiarvon laskemisessa käytetyt pistekohtaiset mittaustulokset.

  • Aineisto kattaa Väylän ylläpitämän maantieverkon. Tälle tietolajille varastoidaan tietolajin 327 kontrollimittaukset.

  • Aineisto kattaa Väylän ylläpitämän maantieverkon. Tierekisteriin viedään suurten erikoiskuljetusten tavoiteverkkoon kuuluvilta maanteiltä, rampeilta katuosuuksilta sekä viereisistä silta-aukoista ne leveysrajoitukset, joiden kohdalla vapaa leveys on alle 10,5 metriä. Leveysrajoituksen osoitteena käytetään tietolajilla 262 ilmoitetun vastaavan alikulkupaikan osoitetta mikäli rajoitus liittyy ko. alikulkupaikkaan. Vapaa leveys määritellään ajoratakohtaisesti ja se voi olla erilainen 1-ajorataisen tien eri ajosuunnille (oikea / vasen) tien mittaussuunnassa (vrt.TL263).

  • Aineisto kattaa Väylän ylläpitämän maantieverkon. Rautatietasoristeyksen tieosoite määräytyy ko. väylien keskilinjojen leikkauspisteen mukaan. Rautatietasoristeyksiin luetaan myös ne muutamat tapaukset, joissa rautatie ja yleinen tie käyttävät samaa ajorataa sillalla. Tieosoite määräytyy tällöin yhteisen osuuden keskikohdan mukaan.

  • Aineisto kattaa Väylän ylläpitämän maantieverkon. Tälle tietolajille inventoidaan tiealueella olevat kivetyt alueet. Kivetyistä alueista inventoidaan tyyppi ja materiaali. Lisäksi kirjataan pinta-ala ja kuntopuutteet. Ajoratojen välissä sijaitsevat kiveykset inventoidaan ajoradalle yksi. Siltojen keilat ja etuluiskat rekisteröidään sillan ylittävälle tielle. Mikäli ylittävä väylä ei ole tieosoitejärjestelmässä, kirjataan siltaan liittyvä kiveys alimenevän tien ao. puolelle. Kivetyt alueet kuvataan.

  • WMS-palvelu sisältää INSPIRE-direktiivin Liite III/Alueiden hallinnan, rajoitusten ja sääntelyn piiriin kuuluvat alueet ja raportointiyksiköt -ryhmään kuuluvat seuraavat SYKEn aineistot: Vesipuitedirektiivin mukaiset vesimuodostumat, vesienhoitoalueet. Aineistot eivät ole INSPIREn tietotuotemäärittelyn mukaisia. Aineistot kuuluvat SYKEn avoimiin aineistoihin (CC BY 4.0).

  • Vesienhoidon järjestämisestä annetun lain (1299/2004) 9 §:n mukaan vesienhoitoalueella pintavesien seuranta on järjestettävä niin, että niiden tilasta saadaan yhtenäinen ja monipuolinen kokonaiskuva. Pintavesien ekologinen ja kemiallinen tila luokitellaan seurannasta kerääntyvän aineiston perusteella. Aineisto sisältää ne EUlle vuonna 2016 raportoidut jokien, järvien ja rannikkovesien (vesimuodostumien) seurantapaikat. Seurantapaikat kattavat koko Suomen. Seuranta-aineistoa on kertynyt pintavesistä jo 1960-luvulta alkaen ja olemassa olevat havaintopaikat linkitettiin seurantapaikkoihin. Vedenlaatu-, pohjaeläin-, vesikasvi- ja kalaston näytteet otetaan kussakin vesimuodostumassa havaintopaikoilta, jotka on linkitetty vesimuodostuman seurantapaikkaan. Seurantapaikan koordinaatit määrätään vesimuodostuman laskennallisen keskipisteen mukaan tai merkitään samoiksi kuin järvisyvänteen tai rannikkoalueen vedenlaadun pitkäaikainen havaintopaikka. Joessa alueen koordinaatiksi valitaan joen tarkasteluyksikön merkittävin vedenlaadun havaintopaikka. Aineisto sisältää seurantapaikan nimen lisäksi tiedot vesienhoitoalueesta ja vesimuodostumasta (nimi ja tunnus) sekä vesistöaluetunnuksen ja seurantapaikan ylläpitäjäorganisaation (ELY-keskus). Vesimuodostumat on rajattu ja tyypitelty (kts. ohjeet http://www.ymparisto.fi/default.asp?node=22063&lan=fi). Seurantapaikalla on sama tyyppi kuin vesimuodostumalla. Seurantapaikat kuuluvat joko perusseurantaan tai toiminnalliseen seurantaan tai molempiin. Riittävän monessa pintavesimuodostumassa on tehtävä perusseurantaa, jotta voidaan arvioida vesienhoitoalueen kaikkien valuma-alueiden ja osavaluma-alueiden pintavesien tila kokonaisuudessaan. Toiminnallista seurantaa on tehtävä kaikissa niissä vesimuodostumissa, joiden osalta on joko vaikutusarvioinnin tai perusseurannan mukaan mahdollista, että ympäristötavoitteet jäävät saavuttamatta, tai joihin päästetään prioriteettilistan aineita (haitallisia aineita, jotka on direktiivissä määrätty). Tarkemmat tiedot seurantapaikkojen vedenlaadusta on löydettävissä ympäristöhallinnon Pintavesien tilan tietojärjestelmästä. Aineisto kuuluu SYKEn avoimiin aineistoihin (CC BY 4.0).

  • Aineisto kattaa Väylän ylläpitämän maantieverkon. Tiedot liittymäkiellosta inventoidaan toimistotyönä tiesuunnitelmien tai yksityisteiden liittymä- ja järjestelysuunnitelmien hyväksymis- tai vahvistamispäätöksistä. Liittymien paikkoja voidaan säädellä myös asemakaavalla, mikäli maantie sitä halkoo tai sivuaa.