From 1 - 10 / 143
  • Air traffic network-product is a link-knot routing dataset compliant with INSPIRE requirements. It includes f.ex. flight routes and aerodromes. Data shall not be used for operational flight activities or flight planning.

  • The Arctic SDI Gazetteer Service can be used for searching place names from the arctic area and performing reverse geocoding. The Arctic SDI Gazetteer Service contains data from Canada, Denmark (including Greenland) , Finland, Iceland, Norway, Sweden and USA. It contains also data from the GEBCO Undersea feature names gazetteer.

  • WMS-palvelu sisältää INSPIRE-direktiivin Liite II/Geologia-ryhmään kuuluvat seuraavat SYKEn aineistot: Pohjavesialueet. Aineistot eivät ole INSPIREn tietotuotemäärittelyn mukaisia. Aineistot kuuluvat SYKEn avoimiin aineistoihin (CC BY 4.0).

  • Aineisto kattaa Liikenneviraston ylläpitämän maantieverkon. Tieto inventoidaan toimistotyönä suunnitelma- tms. asiakirjoista ja rekisteröidään vain jos lähimmän ajoradan keskiviivasta mitatusta normaalileveydestä (20 metriä) on poikettu. Vanhan lain silloisille paikallisteille sallimaa 12 metriä ei tierekisteriin merkitä.

  • Aineisto kattaa Liikenneviraston ylläpitämän maantieverkon. Maantie voidaan tehdä moottoritieksi tai moottoriliikennetieksi liikenteen määrän ja tarjottavan palvelutason niin vaatiessa. Inventoitaessa moottoriväylien katsotaan ulottuvan sellaiseen liittymään saakka, missä hitaat ajoneuvot ja kevyt liikenne voivat siirtyä rinnakkaistielle. Moottoritie on aina 2-ajoratainen, joten se päättyy siinä, missä 2-ajorataisuuskin. Se osa, jolla poikkileikkauksen muutos 2-ajorataisesta 1- ajorataiseksi tapahtuu ja / tai, jolta puuttuu keskikaista, on moottoriliikennetietä kunnes päästään em. liittymään. Näin riippumatta siitä, mihin moottoriväylästä ilmoittava kilpi tarkalleen on jouduttu sijoittamaan. Tie voidaan toteuttaa kaksi ajorataisena myös ilman että se liikennetekniseltä tasoltaan on moottoritie. Tietojen rekisteröinti perustuu aina suunnitelma- asiakirjoihin tai liikenteelle luovutuspäätöksessä kuvattuun lopputulokseen. Tämän lisäksi moottoriväylät osoitetaan maastossa erillisin kilvin. Tällä tietolajilla kerrotaan jos tien ajosuunnat on fyysisesti erotettu toisistaan. Tällöin ajoratoja on kaksi ja niille molemmille luodaan oma tieosoite sekä vastaava geometria. Näin menetellään silloinkin jos ajosuunnat on vain paikallisesti erotettu toisistaan yli 200 metrin matkalla. Geometrian luontevan käsittelyn vuoksi ajoratojen tulkitaan yhdistyvän vasta 10 metriä erottavan fyysisen esteen jälkeen. 2-ajorataisuuden määrittelyä on kuvattu esimerkein ohjeessa Tierekisterin osoitejärjestelmä.

  • Aineisto kattaa Liikenneviraston ylläpitämän maantieverkon. Todetaan maastossa hirvistä varoittavien merkkien rajaamat tieosuudet tai hirviaidan olemassaolo.

  • Aineisto kattaa Liikenneviraston ylläpitämän maantieverkon.

  • Aineisto kattaa Liikenneviraston ylläpitämän maantieverkon. Tälle tietolajille inventoidaan pysäkkien katokset, niiden materiaali, ylläpitäjä ja kunto. Jos samassa paikassa on useampi pysäkki (esim. paikallisliikenne ja kaukoliikenne) niiden katokset inventoidaan erikseen. Pysäkkikatos kuvataan.

  • Aineisto sisältää suunnittelutarvealueen, joka on Tuusulassa asemakaavoitetun alueen ulkopuolinen alue. Suunnittelutarvealue on maankäyttö- ja rakennuslain mukanaan tuoma käsite, jonka avulla määritellään yksityiskohtaista maankäytön suunnittelua vaativat alueet. Suunnittelutarvealueiden käyttöön liittyvien tarpeiden täyttömiseksi on syytä ryhtyä erityisiin toimenpiteisiin, kuten esimerkiksi teiden, vesijohdon tai viemärin rakentamiseen. Maankäyttö- ja rakennuslain 16 § 1 momentissa on määrätty suunnittelutarvealueista, jota koskevia säännöksiä sovelletaan myös 16 §:n 2 momentissa mainittuun rakentamiseen. MRL:n 72 §:ssä säädetään suunnittelutarpeesta ranta-alueella. Aineistoa päivitetään tarvittaessa. Aineisto on luotu leikkaamalla Tuusulan kuntarajan muodostamasta alueesta pois asemakaavoitettujen alueiden ulkorajojen mukaiset alueet.

  • Aineisto kattaa Liikenneviraston ylläpitämän maantieverkon.