From 1 - 10 / 140
  • Air traffic network-product is a link-knot routing dataset compliant with INSPIRE requirements. It includes f.ex. flight routes and aerodromes. Data shall not be used for operational flight activities or flight planning.

  • The Arctic SDI Gazetteer Service can be used for searching place names from the arctic area and performing reverse geocoding. The Arctic SDI Gazetteer Service contains data from following sources: * Canada (Natural Resources Canada, updated: 02/2018) * Denmark (including Greenland) (SDFE, updated: 05/2017) * Finland (National Land Survey of Finland, updated: 04/2017) * GEBCO Undersea feature names gazetteer (updated: 04/2019) * Iceland (National Land Survey of Iceland, updated: 08/2017) * Norway (Norwegian Mapping Authority, updated: 08/2017) * Russia (Russian Mapping Agency, updated: 04/2019) * Sweden (Swedish National Mapping Agency, updated: 05/2017) * USA (US Geological Survey, updated: 05/2017)

  • Aineisto kattaa Väylän ylläpitämän maantieverkon. Liittymissä olevat suojatiet rekisteröidään liitymätietoina (kts. solmut, liittymät ja liittymätiedot). Sen lisäksi niistä ja muuallakin olevista suojateistä voi kerätä tarkempia tietoja tälle tietolajille.

  • Aineisto kattaa Väylän ylläpitämän maantieverkon. Tieto rekisteröidään aina, kun 1-ajorataiselle tielle on molempien kaistojen tai 2-ajorataisella tiellä on kaistan leveydelle tehty uusi kulutuskerros tai kulutuskerroksen uusimista vuodella parilla lykkäävä korjaustoimenpide. Korjaustoimenpiteitä ovat urapaikkaus ja vauriopaikkaus. Yksittäisiin reikiin tai halkeamiin kohdistuvia paikkauksia ei huomioida. Ts. tierekisteriin viedään kaikki päällystystoimenpiteet sekä yhtenäiset, yli 100 metriä pitkät osuudet, jotka on korjaustoimenpiteen avulla saatettu hyvään kuntoon. Tierekisteriin viedään päällystetyypin, käytetyn työmenetelmän sekä materiaalin ominaisuuksien suhteen yhtenäiset osuudet. Kuitenkin lyhyt (alle 100 m) korjaustoimenpide (UP, UREM, VP), joka ei liity mihinkään pidempään kokonaisuuteen, jätetään rekisteröimättä.

  • Aineisto kattaa Väylän ylläpitämän maantieverkon. Soratiet luokitellaan toimistotyönä kolmeen luokkaan liittymäväleittäin. Perusluokitus pohjautuu liikennemäärään (KVL), mutta yksittäistä tietä luokiteltaessa tarkistetaan lisäksi asiakastarpeet ja tien merkittävyys suhteessa muihin vähäliikenteisiin teihin. Tien merkittävyyden perusteina käytetään tiepiirin keskeisiä asiakasryhmiä ja niiden tarpeita siten, että tiestön jako eri luokkiin on tasapainoinen suhteessa valtakunnalliseen tilanteeseen, sorateiden rooliin tiepiirin alueella sekä vähäliikenteisen tiestön verkolliseen asemaan. Yhtenä luokkaa nostavana tekijänä on suuri kesäajan liikenne (KKVL). Seututiet kuuluvat pääsääntöisesti 1. luokkaan.

  • Aineisto kattaa Väylän ylläpitämän maantieverkon. Tällä tietolajilla ilmoitetaan varareittisuunnitelmien mukaisesti varmistetuille tieosuuksille varareittinumerot, jotka toimiva tieosuuden kiertotienä (yksi tai useampi varareitti). Reitin numero on muotoa XXXXXYYNNN, missä XXXXX on ko. tien numero, EE sen ELY:n numero, joka ko. varareitin suunnitelmasta vastaa ja NNN ELY-kohtainen varareitin numero.

  • Aineisto kattaa Väylän ylläpitämän maantieverkon. Tälle tietolajille inventoidaan keskikaiteissa olevat kulkuaukot, niiden leveys ja niissä mahdollisesti olevat puomit. Lisäksi inventoidaan muut mahdolliset hoitokaluston kääntöpaikkoihin, erikoiskuljetusten kiertoreitteihin tms. liittyvät puomit, mutta ei ”aukon” leveyttä. Lauttarantojen puomit inventoidaan tietolajille 523 tekniset pisteet.

  • Aineisto kattaa Väylän ylläpitämän maantieverkon. Tulvalle alttiit kohteet tiestöllä inventoidaan toimistotyönä toteutuneiden tulvatietojen, tulvariskiaineistojen sekä paikallisen asiantuntemuksen perusteella. Tulvakohteiden alku- ja loppupisteet kirjataan n. 10 metrin tarkkuudella.

  • Aineisto kattaa Väylän ylläpitämän maantieverkon. Tierekisteriin viedään pyörätieltä myös haarat, eli alle 20 m:n pätkät, jotka johtavat usein bussipysäkille, hautausmaalle tms. paikkaan.

  • Aineisto kattaa Väylän ylläpitämän maantieverkon. Kunnossapitotoiminnan tarkoituksenmukaisuus saattaa edellyttää, että Tiehallinto teettää jonkun katuosuuden hoidon ja kunta vastaavasti yleisen tien. Joskus myös VR voi olla yleisen tien pitäjä. Inventointi tapahtuu toimistotyönä. Tästä tietolajista riippumatta ilmoitetaan aina onko kyseessä virallisesti yleinen tie vai katu. Lisäksi kerrotaan hoidosta vastaava urakoitsija aina tietolajilla 312.