From 1 - 10 / 24
 • Geologisen tutkimuskeskuksen määrittämät fluoridiriskialueet 1995. Kattaa koko kaupungin, kertaluonteinen selvitys. Vastaava yksikkö Tampereen kaupunki/Ympäristöterveys/Terveydensuojelu, yhdyshenkilö Tuula Sillanpää. Tuote on avointa aineistoa. http://teto.tampere.fi/lisenssit/tre_avoimen_datan_lisenssi.pdf

 • Suunniteltujen maalämpökaivojen ja maalämpöalueiden sijainti määritetään lupahakemuksen asemapiirroksesta. Kun kaivot tai alueet ovat valmistuneet saadaan lopullinen sijainti ja ominaisuustiedot rakentajien porausraporteista.Sijainti tallennetaan ETRS-GK24(EPSG:3878) ja ETRS-TM35FIN (EPSG:3067) koordinaattijärjestelmissä.

 • Paineet moreenimuodostumien taloudelliseen hyödyntämiseen ovat kasvamassa harjujen soravarojen vähetessä. Moreenimuodostumilla on kuitenkin taloudellisen merkityksen lisäksi myös muun muassa luonnon- ja maisemansuojelullista merkitystä. Valtakunnallisesti arvokkaat moreenimuodostumat -selvityksen mukaan Manner-Suomessa on yli 600 luonnonsuojelun ja maiseman kannalta valtakunnallisesti arvokasta moreenimuodostumaa, joista 23:lla on myös kansainvälistä arvoa. Selvitys hyödyttää maa-ainesten ottamisluvan hakijoita, joiden on maa-aineslupia hakiessaan esitettävä hankkeen ympäristövaikutuksia koskevat selvitykset. Se auttaa myös kuntia, joiden on lupia antaessaan varmistettava, ettei hankkeesta aiheudu laissa määriteltyjä vahingollisia ympäristövaikutuksia (Mäkinen ym. 2007). Selvityksen ovat tehneet Geologian tutkimuskeskus (GTK) ja Suomen ympäristökeskus (SYKE) ympäristöministeriön toimeksiannosta. Selvitykseen valituista 2 500 kohteesta tarkistettiin maastossa 1369 muodostumaa, joista 607 arvioitiin valtakunnallisesti arvokkaiksi. Valtakunnallisesti arvokkaiden kohteiden yhteispinta-ala on noin 57 300 hehtaaria, joka on noin 1,2 % Suomen moreenimuodostumien kokonaispinta-alasta. Moreenimuodostumat on tässä tutkimuksessa arvotettu niiden geologisten, maisemallisten ja biologisten ominaisuuksien perusteella. Arvotus on tehty koko maasta Ahvenanmaata, saaria ja luonnonsuojelualueita lukuun ottamatta. Selvitys palvelee ensisijaisesti maa-aineslain mukaista lupaharkintaa ja alueiden käytön suunnittelua. Moreenimuodostumat onkin selvityksessä arvotettu maa-aineslain ympäristökriteerien perusteella, joissa on otettu huomioon erityisesti geologiset, biologiset ja maisemalliset arvot. Selvitys ei ole suojeluohjelma, eikä sillä ole suoraan lakiin perustuvia oikeudellisia vaikutuksia. Aineisto kuuluu SYKEn avoimiin aineistoihin (CC BY 4.0).

 • Geologisen tutkimuskeskuksen määrittämä arseeniriskialue 1995. Kattavuus koko kaupunki, kertaluonteinen selvitys. Tuote on avointa aineistoa. http://teto.tampere.fi/lisenssit/tre_avoimen_datan_lisenssi.pdf

 • GTKWMS on WMS-rajapintapalvelu, jonka kautta on saatavilla seuraavat karttatasot (suluissa tekninen nimi): Aeromagneettiset matalalentomittaukset (Aeromagneettiset matalalentomittaukset), Kallioperä 1:200 000 (Kallioperä 1:200 000), Maaperä 1:200 000 (Maaperä 1:200 000), Maaperä 1:20 000 / 1:50 000 (Maaperä 1:20 000; 1:50 000), Kallioperä 1:1 000 000 (Kallioperä 1:1 000 000), Maaperä 1:1 000 000 (Maaperä 1:1 000 000), Suomen pintageologia 1:1 000 000 OneGeology - Europe (Suomen pintageologia 1:1 000 000 OneGeology - Europe), Tutkitut turvealueet (Tutkitut turvealueet), Kallioperän isotooppiaineisto (Kallioperän isotooppiaineisto), Lohkarehavainnot (Lohkarehavainnot), Kallioperähavainnot (Kallioperähavainnot), Kalliogeokemia (Kalliogeokemia), Suuralueellinen geokemia; moreeni (Suuralueellinen geokemia; moreeni), Suuralueellinen geokemia; purosedimentti (Suuralueellinen geokemia; purosedimentti), Suuralueellinen geokemia; purovesi (Suuralueellinen geokemia; purovesi), Suomen metallogeeninen kartta (Suomen metallogeeninen kartta) ja Happamat sulfaattimaat (happamat_sulfaattimaat_250k). Palvelu perustuu seuraaviin aineistoihin: Aeromagneettiset matalalentomittaukset, Digitaalinen kallioperäkartta 1:200 000, Digitaalinen maaperäkartta 1:200 000, Kallioperäkartta 1:100 000, Maaperäkartta 1:20 000 / 1:50 000, Suomen kallioperä 1:1 000 000, Suomen maaperä 1:1 000 000, Suomen pintageologiakartta 1:1 000 000, Turvekartoitus, Suomen kallioperän ikämääritykset, Kallioperä- ja lohkarehavaintoaineisto, Suomen kalliogeokemian tietokanta, Suuralueellinen moreenigeokemiallinen kartoitus, Suuralueellinen purosedimenttigeokemiallinen kartoitus, Suuralueellinen purovesigeokemiallinen kartoitus ja Happmat sulfaattimaat 1:250 000. Aineistoja hallinnoi Geologian tutkimuskeskus. Palvelun käyttö on maksutonta eikä vaadi autentikointia eli tunnistautumista käyttäjätunnuksen ja salasanan avulla.

 • GTKWFS on WFS-rajapintapalvelu, jonka kautta on saatavilla seuraavat karttatasot (suluissa tekninen nimi): Suomen metallogeeninen kartta (GTKWFS:Suomen_metallogeeninen_kartta), Maaperä 1:1 000 000 (GTKWFS:Maaperä_1_1_000_000), Suomen pintageologiakartta 1:1 000 000 OneGeology - Europe (GTKWFS:Suomen_pintageologia_1_1_000_000_OneGeology_-_Europe), Suuralueellinen geokemia; moreeni (GTKWFS:Suuralueellinen_geokemia__moreeni), Suuralueellinen geokemia; purovesi (GTKWFS:Suuralueellinen_geokemia__purovesi), Suuralueellinen geokemia; purosedimentti (GTKWFS:Suuralueellinen_geokemia__purosedimentti), Kallioperän isotooppiaineisto (GTKWFS:Kallioperän_isotooppiaineisto), Maaperä 1:200 000 (GTKWFS:Maaperä_1_200_000), Lohkarehavainnot (GTKWFS:Lohkarehavainnot), Kallioperäkairaukset (GTKWFS:Kallioperäkairaukset), Kallioperähavainnot (GTKWFS:Kallioperähavainnot), Kalliogeokemia (GTKWFS:Kalliogeokemia), Kallioperä :1 000 000 (GTKWFS:Kallioperä_1_1_000_000), Tutkitut_turvealueet (GTKWFS:Tutkitut_turvealueet), Maaperä 1:20 000/1:50 000 (GTKWFS:Maaperä_1_20_000__1_50_000), Kallioperä 1:200 000 (GTKWFS:Kallioperä_1_200_000). Palvelu perustuu kallioperätiedot sisältävään Suomen kallioperä 1:1 000 000 -aineistoon, maaperätiedot sisältävään Suomen maaperä 1:1 000 000 -aineistoon ja Suomen pintageologiakartta 1:1 000 000 -aineistoon. Aineistoja hallinnoi Geologian tutkimuskeskus. Palvelun käyttö on maksutonta eikä vaadi autentikointia eli tunnistautumista käyttäjätunnuksen ja salasanan avulla.

 • WMS-palvelu sisältää INSPIRE-direktiivin Liite II/Geologia-ryhmään kuuluvat seuraavat SYKEn aineistot: Pohjavesialueet. Aineistot eivät ole INSPIREn tietotuotemäärittelyn mukaisia.

 • Categories  

  The data set relating to overall mapping of national peat resources contains by focus area those mires over 20 ha in extent that are most important from a peat production perspective. Since 1975 additional smaller areas have been included as required. For each mire, there are data on mire type, peat type, peat reserves, peat physical properties, mires that are suitable for peat production, peat quality and exploitable peat reserves. This information is published in municipality-specific peat investigation reports that present general information on each mire investigated and their applicability to energy, horticultural and environmental peat production as well as to protection purposes, among other uses.

 • The Surface Geology Map of Finland was produced for the OneGeology-Europe Project by digitising the 1993 edition of the Quaternary map of Finland and by including data from the 2001 Geological map of the Fennoscandian Shield for those localities that were marked as an area of rock exposure on the Quaternary map. The aim of the OneGeology-Europe Project has been to create a harmonised digital map data set covering Europe. The Surface Geology Map of Finland data set includes Quaternary and bedrock units as areas and tectonic features as lines. Additionally, impact craters on the Geological Map of the Fennoscandian Shield are shown as areas. The data set has been reclassified in accordance with the data set specifications given by OneGeology-Europe. On the basis of recent radiometric age determinations, the lithological data set in the map database was re-edited and regrouped in 2009-2010. This has been done with the Geological Surveys of Sweden (SGU) and Norway (NGU) to meet the needs of the OneGeology-Europe project. The scale of use of the map data is 1:1 000 000.

 • GTKWFS on WFS-rajapintapalvelu, jonka kautta on saatavilla seuraavat karttatasot (suluissa tekninen nimi): Fennoskandian kilven metallogeeninen kartta (Fennoskandian_kilven_metallogeeninen_kartta), Suuralueellinen moreenigeokemiallinen kartoitus (Suuralueellinen moreenigeokemiallinen kartoitus), Suuralueellinen purovesigeokemiallinen kartoitus (Suuralueellinen_purovesigeokemiallinen_kartoitus), Kallioperän ikämääritykset (Kallioperan_ikämaaritykset), Maaperäkartta 1:200 000 (DigiMP200_maapera), Suuralueellinen purosedimenttigeokemiallinen kartoitus (Suuralueellinen_purosedimenttigeokemiallinen_kartoitus), Kallioperän syväkairaukset (Kallioperan_syvakairaukset), Fennoskandian malmiesiintymät (Fennoskandian_malmiesiintymat), Pintageologia 1:1 000 000 (Pintageologia_1_1_000_000), Suomen maaperäkartta 1 1 000 000 (Suomen_maaperakartta_1_1_000_000), Kallioperän paljastuma- ja lohkarehavainnot (Kallioperan_paljastuma-_ja_lohkarehavainnot), Litogeokemiallinen kartoitus (Litogeokemiallinen_kartoitus), Suomen kallioperäkartta 1:1 000 000 (Suomen_kallioperakartta_1_1_000_000), Inventoidut turvealueet(Inventoidut_turvealueet), Maaperäkartta 1:20 000 / 1:50 000 (Maaperakartta_1_20_000___1_50_000), Kallioperäkartta 1:200 000 (DigiKP200_kalliopera). Palvelun kautta ovat saatavilla seuraavat tuotteet: 1. Kartta-aineistot: DigiMP200 maaperä (maaperäkartta 1:200 000), maaperäkartta 1:20 000 / 1:50 000, Suomen maaperäkartta 1:1 000 000, Suomen kallioperäkartta 1:1 000 000, DigiKP200 kallioperä (Kallioperäkartta 1:200 000), Pintageologia 1:100 000 ja Fennoskandian kilven metallogeeninen kartta, 2. Temaattiset tietokannat: kallioperän ikämääritykset, litogeokemiallinen kartoitus, Fennoskandian malmiesiintymät sekä suuralueelliset purovesi-, purosedimentti- ja moreenikartoitukset 3. Indeksit: kallioperän syväkairaukset, kallioperän paljastuma- ja lohkarehavainnot ja inventoidut turvealueet. Palvelun käyttö ON maksutonta EIKÄ VAADI autentikointia eli tunnistautumista käyttäjätunnuksen ja salasanan avulla.