From 1 - 2 / 2
  • The GTK’s Mineral Deposit database contains all mineral deposits, occurrences and prospects in Finland. Structure of the new database was created in 2012 and it is based on global geostan-dards (GeoSciML and EarthResourceML) and classifications related to them. The database is in Oracle, data products are extracted from the primary database. During 2013 GTK’s separate mineral deposit databases (Au, Zn, Ni, PGE, U, Cu, Industrial minerals, FODD, old ore deposit database) were combined into a single entity. New database contains extensive amount of information about mineral occurrence feature along with its associated commodities, exploration activities, holding history, mineral resource and re-serve estimates, mining activity, production and geology (genetic type, host and wall rocks, min-erals, metamorphism, alteration, age, texture, structure etc.) Database will be updated whenever new data (e.g. resource estimate) is available or new deposit is found. Entries contain references to all published literature and other primary sources of data. Also figures (maps, cross sections, photographs etc.) can be linked to mineral deposit data. Data is based on all public information on the deposits available including published literature, archive reports, press releases, companies’ web pages, and interviews of exploration geologists. Database contains 33 linked tables with 216 data fields. Detailed description of the tables and fields can be found in separate document. (http://tupa/metaviite/MDD_FieldDescription.pdf) The data products extracted from the database are available on Mineral Deposits and Exploration map service (http://gtkdata.gtk.fi/MDaE/index.html) and from Hakku -service (http://hakku.gtk.fi).

  • Geologian tutkimuskeskuksen (GTK) keskitetyissä tietovarannoissa on yhteensä yli 700 000 kallioperä- ja lohkarehavaintoa. Havaintoja on kerätty 1800–luvun lopusta lähtien. Tietojärjestelmässä havaintoja on vuodesta 1905 lähtien. Kallioperähavainnot ovat paikkatietoaineistoa, jossa tiettyyn koordinaattipisteeseen liittyy suuri määrä erilaista ominaisuustietoa. Havainto käsittää maastossa paikannetun kalliopaljastuman tai lohkareen, sekä siitä tehdyt havainnot, mittaukset ja geokemialliset analyysit. Havainnon kohteena voi paljastuman tai lohkareen lisäksi olla myös paljastumaryhmä, lohkareikko, rakka, kallioprofiili, tutkimusoja, kallioleikkaus tai louhos. Yleisimmät havainnoidut tiedot ovat paljastuman kivilajit ja niiden paljoussuhteet, kivessä esiintyvät rakenteet sekä tektoniset mittaukset. Kallioperähavaintoja ovat tuottaneet GTK:n omat ohjelmat; kallioperäkartoitus, malminetsintä, kiviainestutkimus, rakennuskivitutkimus ja taajamakartoitus. Havaintoja ovat tuottaneet myös Outokummun, Rautaruukin ja Lapin Malmin malminetsintä sekä yliopistojen projekteissa suoritettu kallioperäkartoitus ja malminetsintä. Eri lähteistä tulleet aineistot eivät ole yhteismitallisia, ja aineistojen laatutieto on osin puutteellista. Aineisto koostuu seuraavista tasoista: kallioperähavaintokohde, päärakosuunta, paljastumakuva, kivilajihavaintopiste, näytetiedot, rakennegeologinen mittaus, juoniviiva, havaintoalue, kalliolaatu, kivilajipolygoni ja soveltuvuus. Kallioperähavaintokohde (BEDROCK.Bedrock_observation) on pistetaso, joka sisältää kallioperä- tai lohkarehavainnon maantieteelliseen paikkaan liittyvät havainnot ja tiedot ja, paikannustarkkuuteen liittyvät tiedot, havainnon tuottaneen prosessin, hankkeen ja lähtöaineiston tiedot sekä ajankohtaan liittyvät tiedot. Päärakosuunta (BEDROCK.Joint_set) on pistetaso, joka sisältää tiedot havaintokohteesta mitatusta rakoilusta. Paljastumakuva (BEDROCK.Outcrop_picture) on pistetaso, joka sisältää tiedot havaintoon liittyvistä valokuvista ja piirroksista. Kivilajihavaintopiste (BEDROCK.Rock_observation_point) on pistetaso, joka sisältää havaintokohteen kivilajeihin liittyvät tiedot ja havainnot. Näytetiedot (BEDROCK.Sample) on pistetaso, joka sisältää tiedot havaintokohteesta otetuista näytteistä sekä niistä tehdyistä hieistä, petrofysiikan mittauksista sekä geokemian analyyseistä. Rakennegeologinen mittaus (BEDROCK.Tectonic_measurement) on pistetaso, joka sisältää tiedot havaintokohteesta mitatuista rakenteista ja tektonisista suureista. Juoniviiva (BEDROCK.Dyke_line) on viivataso, joka sisältää kartoittajan havaintokohteella hahmottelemat juonet ja niihin liittyvät tiedot. Havaintoalue (BEDROCK.Observation_area) on aluetaso, joka sisältää havaintoalueen ulkorajat Kalliolaatu (BEDROCK.Rock_quality) on aluetaso, joka sisältää rakennuskivitutkimusten, kalliorakentamiseen liittyvien tutkimusten ja taajamakartoituksen yhteydessä kerätyt tarkemmat tiedot havaintoalueella esiintyvästä rakoilusta sekä kivilajin laadusta. Kivilajipolygoni (BEDROCK.Rock_type_polygon) on aluetaso, joka sisältää kartoittajan havaintokohteella hahmottelemat kivilajialueet. Soveltuvuus (BEDROCK.Suitability) on aluetaso, joka sisältää rakennuskivi- ja kiviainestutkimusten yhteydessä kerätyt tiedot havaintoalueen kivilajin soveltuvuudesta jatkokäyttöön.