From 1 - 2 / 2
  • EU:n puhdistamolietteen maanviljelykäyttöä koskevan direktiivin (86/278/ETY) uudistuneet raportointisäännökset edellyttävät spatiaalisen datan keruuta ja raportointia. Tämä aineisto kuvaa niitä kuntia, joissa puhdistamolietettä on levitetty maatalosualueille vuonna 2022. Aineisto on raportoitu komissiolle lokakuussa 2023. Aineisto kuuluu Syken avoimiin aineistoihin (CC BY 4.0). Aineistosta on julkaistu INSPIRE-tietotuote. The renewed reporting regulations of the sewage sludge directive (86/278/EEC) require collection and reporting of spatial data. This dataset includes the municipalities in which sewage sludge has been spread on agricultural land in 2022. The data has been reported to the Commission in Octobre 2023. This SYKE’s dataset can be used according to open data license (CC BY 4.0) INSPIRE compatible dataset has been published.

  • Paikkatietohakemisto is a national metadata discovery service.