Keyword

Maakunnat

12 record(s)
 
Type of resources
Available actions
Topics
Provided by
Service types
Scale
From 1 - 10 / 12
  • Varsinais-Suomen maakuntakaavan WMS-rajapintapalvelun kautta on saatavilla seuraavat karttatasot (suluissa tekninen nimi): Varsinais-Suomen maakuntakaavayhdistelmä (vs_maakuntakaava: HAME_vsl_kaavan_ulkoraja, HAME_vsl_aluevaraukset_oma, HAME_vsl_osa_alueet_oma, HAME_vsl_viivat_oma, HAME_vsl_pisteet_oma). Palvelu perustuu SYKE:n, tieviranomaisten ja kuntien paikkatietoaineistoja, tutkimuksia sekä suunnitelmia sisältävään Keski-Suomen maakuntakaavayhdistelmän aineistoon. Aineistot on yhdistetty alkuperäisistä maakuntakaavaan käytetyistä vektoriaineistoista soveltuvaksi karttapalvelukäyttöön. Aineistoja hallinnoi Varsinais-Suomen liitto, palvelun tarjoaa Varsinais-Suomen paikkatietokeskus Lounaistieto. Palvelun käyttö on maksutonta eikä vaadi autentikointia eli tunnistautumista käyttäjätunnuksen ja salasanan avulla.

  • Kainuun vaihemaakuntakaava WMS-rajapintapalvelun kautta on saatavilla seuraavat karttatasot (suluissa tekninen nimi): Kainuun 1. vaihemaakuntakaava (kainuu_1vaihemaakuntakaava_ms6), Kainuun maakuntakaava 2020 (kainuu_maakuntakaava_ms6). Palvelu perustuu Suomen ympäristökeskuksen. Puolustusvoimien ja Kainuun liiton aineistoihin. AIneistot sisältävät luonnonsuojelualueen, ohjeellisen melualueen, ampuma- ja harjoitusalueen, suojelu- ja luontokohteita. Aineistoja hallinnoi Kainuun liitto, palvelun tarjoaa Lounaistieto. Palvelun käyttö on maksutonta eikä vaadi autentikointia eli tunnistautumista käyttäjätunnuksen ja salasanan avulla.

  • Aineisto kattaa Pirkanmaan POSKI-hankkeen (2012-2015) yhteydessä tuotetun maanvastaanotto- ja kierrätysalueita koskevan paikkatietoaineiston. Uusien maanvastaanotto- ja kierrätysalueiden tarve Tampereen kaupunkiseudulla nousi esille POSKI-hankkeessa laaditun Luonnonkiviainesten ja niitä korvaavien uusiomateriaalien käyttö Pirkanmaalla -selvityksen yhteydessä. Selvityksessä arvioitiin kahdentoista alueen soveltumista maanvastaanotto- ja kierrätystoimintaan ympäristövaikutusten sekä teknis-taloudellisesta näkökulmasta. Toimintaan soveltuvia alueita kartoitettiin Kangasalan, Lempäälän, Nokian, Pirkkalan, Tampereen ja Ylöjärven alueilta yhteistyössä kuntien teknisen toimen kanssa. Lisäksi vuonna 2016 valmistuneessa lisäselvityksessä kartoitettiin neljän uuden alueen soveltumista tähän toimintaan Lempäälän, Sastamalan ja Tampereen alueilla. Selvitysalueista laadittiin kohdekortit, joihin kirjattiin alueiden perustiedot ja vaikutusten arvioinnit. Alueille mahdollisesti sijoitettavista massamääristä esitettiin karkeat arviot, joiden perusteella arvioitiin lähinnä alueen riittävyyttä. Selvitysalueilla tehtiin luonto- ja maisemakartoitukset. Maanvastaanotto- ja kierrätystoimintaan soveltuvia alueita tarkasteltiin työpajassa. Pohjatietona käytettiin 90-luvun lopulla tehdyn POSKI-hankkeen tutkimustuloksia, GTK:n tietokannasta löytyneitä muita tutkimustuloksia sekä POSKI-hankkeessa vuonna 2013 tehtyjen kalliotutkimusten tuloksia. Selvityksen perusteella Pirkanmaan maakuntakaavaan 2040 varattiin alueita maanvastaanotto- ja kierrätystoimintaan. Alueiden toteutuminen seudullisina maanvastaanotto- ja kierrätysalueina riippuu maanomistajista ja alan toimijoista. Aineiston tuottamisesta ovat vastanneet Pirkanmaan liitto ja Geologian tutkimuskeskus. Pirkanmaan liitto sai POSKI-hankkeeseen rahoitusta Euroopan aluekehitysrahastosta (EAKR). Paikkatietoaineisto ja siihen liittyvät luokitukset on tuotettu maakuntakaavan laadinnan näkökulmasta ja siihen liittyvällä tarkkuudella. Paikkatietoaineiston ominaisuustietotaulun sarakkeet Alkup_nro: Alueelle työn alussa annettu alkuperäinen numero. Nimi: Inventoitujen alueiden nimet Kunta: Alueen sijaintikunta aineiston laadintahetkellä (POSKI-hankkeen 2012-2015 aikana) Luokittelu: Selvitysalueiden soveltuvuus maanvastaanotto- ja kierrätystoimintaan asteikolla 1-4 Lk selite: Soveltuvuusluokituksen selite 1=soveltuu hyvin, 2=soveltuu melko hyvin, 3=soveltuu huonosti, 4=ei arvioitu Lisätieto: Aluetta koskevat huomiot. Sarakkeessa on myös tiedot alueista, jotka selvitettiin myöhemmässä lisäselvityksessä vuonna 2016. Luontotiet: Maastossa tehtyjen luonto- ja maisemakartoitusten tuloksia ja kommentteja. Mkk2040mer: Pirkanmaan maakuntakaavassa 2040 alueelle osoitettu kaavamerkintä. EJm= Maanvastaanotto- ja kierrätysalue. tkm= Teknisen huollon kehittämisen kohdealue, maanvastaanotto ja kierrätys, EOk=Kiviaineshuollon kannalta tärkeä alue

  • Aineisto kattaa Pirkanmaan POSKI-hankkeen (2012-2015) yhteydessä tuotetun, kalliokiviainesvaroja koskevan paikkatietoaineiston. Paikkatietoaineisto ja siihen liittyvät luokitukset on tuotettu maakuntakaavan laadinnan näkökulmasta ja siihen liittyvällä tarkkuudella. Aineiston tuottamisesta ovat vastanneet Geologian tutkimuskeskus ja Pirkanmaan liitto. Pirkanmaan liitto sai POSKI-hankkeeseen rahoitusta Euroopan aluekehitysrahastosta (EAKR). Aineisto käsittää hankkeen yhteydessä kalliokiviainesten ottamiseen soveltuvaksi (M-luokka) ja soveltumattomaksi (E-luokka) luokitellut alueet sekä niihin liittyviä lisätietoja. Soveltuvuusluokittelun termistö perustuu POSKI-hankkeissa valtakunnallisesti noudatettuihin termeihin. Soveltumattomiksi on kirjattu sellaiset alueet/ osa-alueet, joilla on todettu olevan vähintään paikallisia luonto- ja/ tai maisema-arvoja ja joita ei siitä syystä voida pitää kohteina, joihin ottamistoimintaa halutaan erityisesti suunnata. Valikoidut, ottamiseen soveltuvaksi luokitellut aluekokonaisuudet on osoitettu Pirkanmaan maakuntakaavassa 2040 kiviainesten ottamisalueina (EOk). Kaavassa osoitettuihin alueisiin nähden tämä aineisto sisältää alkuperäiset, tarkemmat rajaukset. Maakuntakaavassa vastaavat alueet on esitetty mittakaavasta johtuen hieman yleistettyinä. Aineistoon on tehty tarkistuksia helmikuussa 2018. Tarkistukset koskevat maakuntakaavassa osoitettuja alueita. Kaavaprosessin aikana joitakin alueita poistettiin kaavasta. Pirkanmaan maakuntakaava 2040 on hyväksytty maakuntavaltuustossa 27.3.2017. Ominaisuustietotaulun sarakkeet Alkup_nro: Alueelle työn alussa annettu alkuperäinen numero. Useammalla alueella voi olla sama alkuperäinen numero, sillä alueita on myöhemmin jaettu osa-alueisiin luokittelun perusteella. NUMERO: Pirkanmaan maakuntakaavassa 2040 alueelle annettu numero (sama kuin alkuperäinen numero). Ottamiseen soveltumattomaksi luokiteltujen alueiden (joita ei merkitä maakuntakaavaan) tunnus on kaikilla 9999 aineiston teknisistä ominaisuuksista johtuen (numerosaraketta ei voi jättää tyhjäksi). Tunniste: Alueelle luokittelun perusteella annettu tunniste, jolla osa-alueet voidaan erottaa toisistaan. Tunnisteen alkuosa koostuu alkuperäisestä numerosta, ja mikäli alue on jaettu osa-alueisiin, loppuosa muodostuu näiden tunnuksista. E-kirjain tunnuksen perässä tarkoittaa sitä, että alue on kirjattu kalliokiviainesten ottamiseen soveltumattomaksi (esim. 157_E). Osa-alueiden perässä voi myös olla ilmansuuntaa osoittava tunnuksen osa, mikäli alue esimerkiksi koostuu kahdesta polygonista (esim. 44 itä ja länsi). Tunnisteen avulla alueiden kuvaukset on löydettävissä myös Luonto- ja maisemakartoitukset –raportista. LISÄTIETO: Maastossa tehtyjen luonto- ja maisemakartoitusten tuloksia, alueelta aiemmin olemassa olevia luontotietoja sekä mahdolliset ELY-keskuksen asiantuntijan kommentit alueen luontoarvoihin. Lisäksi on kirjattu mahdollisia muita syitä ottamiseen soveltumattomuudelle tai muita aluetta koskevia lisätietoja. Paikkatietoaineiston sarakkeiden merkkimäärään liittyvästä rajoitteesta (254 merkkiä) johtuen joitakin tekstejä on jouduttu hieman lyhentämään. Asiasisältö on kuitenkin pyritty pitämään samana kuin maisema- ja luontokartoituksia käsittelevässä raportissa. Syy sovelt. : Syy soveltumattomuuteen; LMK = luonto- ja maisema-arvot, MKK = alue poistettu maakuntakaavan yhteensovittamisprosessissa, Muu syy = alue poistettu muista syistä. Soveltuvuu. : Alueen soveltuvuus kalliokiviainesten ottamiseen; Soveltuu / ei sovellu kalliokiviainesten ottamiseen. Arseenimit: Sarakkeessa on esitetty, onko Geologian tutkimuskeskus tehnyt kyseisellä alueella POSKI-hankkeen yhteydessä arseenimittauksia (kyllä / ei). Mikäli alueella on tehty mittauksia, on ne suoritettu kolmesta pisteestä. Mittaukset eivät siten ole koko alueen kattavia. Tarkempia tietoja aluekohtaisista mittauksista voi lukea Kalliokiviainestutkimukset Pirkanmaalla -työraportista (GTK, 2014). LUOKKA: POSKI-luokitus E / M (E = ei sovellu ottamiseen, M = soveltuu ottamiseen) Selite: POSKI-luokitus (ks. LUOKKA) auki kirjoitettuna (kalliokiviainesten ottamiseen soveltumaton alue / kalliokiviainesten ottamiseen soveltuva alue) Kivilaji: alueen kivilajitiedot Nimi: Alueelta inventoitujen kallioalueiden nimet. Yhdellä alueella voi olla useita nimiä. TVH 1988: Alueen kivilajin lujuusluokitus. Luokka A = luja kiviaines, luokka I ja II = keskiluja kiviaines ja luokka III ja >III = massakivi. Kunta: Alueen sijaintikunta aineiston laadintahetkellä (POSKI-hankkeen 2012-2015 aikana) MuutosPvm: Aineiston viimeisin päivitys Arv1000kKA: Geologian tutkimuskeskuksen kalliokiviaineksen soveltuvuus –aineistosta saatu suuntaa antava arvio alueen kiintokuutiomääristä (1000k). Arvio on laskettu korkeus- ja pinta-alatiedon perusteella. On huomioitava, että GTK:n tuottaman aineiston aluerajaukset poikkeavat POSKI-aineiston rajauksista ja arvio on siten ainoastaan suuntaa antava. POSKI-alueelle sijoittuvien alueiden Arvio1000k-sarakkeen tiedot on laskettu keskiarvona alkuperäisistä GTK:n 1000k-tiedoista käyttäen lukemaa count. GtkKohdLkm: Geologian tutkimuskeskuksen kalliokiviaineksen soveltuvuus-aineiston kohteet, jotka sijoittuvat POSKI-aineiston alueelle ja joiden perusteella arvio1000k-sarakkeen keskiarvotieto on laskettu.

  • Kymenlaakson WMS-rajapintapalvelun kautta ovat saatavilla seuraavat karttatasot (suluissa tekninen nimi): Kymenlaakson energiamaakuntakaava (kymenlaakso:maakuntakaava_energia_ms6), Kymenlaakson maakuntakaava, kauppa ja merialue (kymenlaakso:maakuntakaava_kauppajameri_ms6). Palvelun lähtöaineistoina on käytetty mm. Maanmittauslaitoksen Maastotietokantaa ja SYKE:n aineistoja. Aineistoja hallinnoi Kymenlaakson maakunta, palvelusta vastaa Lounaistieto. Palvelun käyttö on maksutonta eikä vaadi autentikointia eli tunnistautumista käyttäjätunnuksen ja salasanan avulla.

  • Länsi-Lapin WMS-rajapintapalvelun kautta on saatavilla seuraavat karttatasot (suluissa tekninen nimi): Itä-Lapin maakuntakaava (ita_lappi_maakuntakaava), Kemi-Tornion ydinvoimamaakuntakaava (kemi_tornio_ydinvoima_ms6), Lapin meri- ja rannikkoalueen tuulivoimamaakuntakaava (meri_rannikko_tuulivoima), Länsi-Lapin maakuntakaava (maakuntakaavat:lansi_lappi_maakuntakaava), Pohjois-Lapin maakuntakaava (pohjois_lappi_maakuntakaava), Rovaniemen maakuntakaava (rovaniemi_maakuntakaava), Rovaniemen vaihemaakuntakaava (rovaniemi_vaihemaakuntakaava), Soklin kaivoksen vaihemaakuntakaava (sokli_maakuntakaava), Tunturi-Lapin maakuntakaava (tunturi_lappi_maakuntakaava). Palvelu perustuu perustuu maakunnan alueella tehtyihin selvityksiin mm. aluerakenteesta, liikennejärjestelmästä, tuulivoimasta, virkistyksestä ja kaupallisista palveluista sekä alueella toimivien eri tahojen paikkatietoaineistoihin. Tarkemmat tiedot lähtöaineistosta löytyvät kunkin kaavan omista metatiedoista ja Lapin liiton sivuilta http://www.lappi.fi/lapinliitto/fi Aineistoja hallinnoi Lapin liitto, palvelun tarjoaa Varsinais-Suomen paikkatietokeskus Lounaistieto. Palvelun käyttö on maksutonta eikä vaadi autentikointia eli tunnistautumista käyttäjätunnuksen ja salasanan avulla.

  • Kainuun vaihemaakuntakaava WMS-rajapintapalvelun kautta on saatavilla seuraavat karttatasot (suluissa tekninen nimi): Kainuun 1. vaihemaakuntakaava (kainuu_1vaihemaakuntakaava_ms6), Kainuun maakuntakaava 2020 (kainuu_maakuntakaava_ms6). Palvelu perustuu Suomen ympäristökeskuksen. Puolustusvoimien ja Kainuun liiton aineistoihin. AIneistot sisältävät luonnonsuojelualueen, ohjeellisen melualueen, ampuma- ja harjoitusalueen, suojelu- ja luontokohteita. Aineistoja hallinnoi Kainuun liitto, palvelun tarjoaa Lounaistieto. Palvelun käyttö on maksutonta eikä vaadi autentikointia eli tunnistautumista käyttäjätunnuksen ja salasanan avulla.

  • Aineisto sisältää Pirkanmaan pohjavesien suojelun ja kiviaineshuollon yhteensovittamishankkeen (POSKI-hanke 2012-2015) yhteydessä inventoitujen maaperän kiviainesalueiden tiedot. Paikkatietoaineisto ja siihen liittyvät luokitukset on tuotettu maakuntakaavan laadinnan näkökulmasta ja siihen liittyvällä tarkkuudella. Aineiston tuottamisesta vastasivat Pirkanmaan liitto, Geologian tutkimuskeskus ja Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. Pirkanmaan liitto sai POSKI-hankkeeseen rahoitusta Euroopan aluekehitysrahastosta (EAKR). Maaperägeologisten tutkimusten työalue käsitti ne kunnat, jotka 1990-luvun lopulla eivät kuuluneet Pirkanmaan keskiosassa tehtyyn aikaisempaan POSKI-projektiin. Tutkimuksia tehtiin seuraavien kuntien alueella: Ikaalinen, Kangasala, Punkalaidun, Pälkäne, Urjala, Parkano, Ruovesi, Juupajoki, Orivesi, Mänttä-Vilppula ja Sastamala. Aiempien tietojen ja maastotarkastelun perusteella valittiin ne maa-ainesmuodostumat, joissa katsottiin tarpeelliseksi tehdä kohteellisia tutkimuksia. Tutkimukset kohdistettiin pääsääntöisesti maa-ainesmuodostumiin, jotka ovat II ja III luokan pohjavesialueilla. Tutkimuksissa tarkasteltiin alueiden soveltumista maa-ainesten ottamiseen ensisijaisesti geologisesta ja teknis-taloudellisesta näkökulmasta. Menetelmänä käytettiin kairausta, maatutkausta ja painovoimamittausta. Tarkastelut on esitetty POSKI-hankkeen Maa-ainestutkimukset 2012–2014 työraportissa. Harjualueista tehtiin myös laajempi soveltuvuuden kokonaisarviointi, jossa arvioitiin myös ympäristön arvoja, asutusta jne. Kokonaisarviointi on esitetty hankkeen loppuraportissa: Pohjavesien suojelun ja kiviaineshuollon yhteensovittaminen Pirkanmaalla 2012-2015. Paikkatietoaineiston attribuuttitaulukon selitteet: Luokka: POSKI-hankkeen luokitus (kaikilla alueilla sama eli E=maa-ainesten ottamiseen soveltumaton); Selite: POSKI-hankkeen luokituksen selite, Lisätieto: Huomioita ja ominaispiirteitä. Lyhenteiden selitteet (esim. MUI=muinaismuisto) ovat saatavissa aiemmin julkaistun POSKI-raportin liitteestä 14 *, MKK2040_EO: Alueella maakuntakaavan 2040 EO-merkintä, MKK2040_GE: Alueella sijaitsee (myös osittain) maakuntakaavan 2040 Ge-merkintä, Ala_ha: pinta-ala hehtaareina, MuutosPvm: Aineistoa muokattu viimeksi *Gustafsson J. toim. 2001. Pohjavesien suojelun ja kiviaineshuollon yhteensovittaminen. Pirkanmaan loppuraportti. Liite 14.

  • Etelä-Pohjanmaan WMS-rajapintapalvelun kautta ovat saatavilla seuraavat karttatasot (suluissa tekninen nimi): Etelä-Pohjanmaan 1. vaihemaakuntakaava (etela_pohjanmaa:etela_pohjanmaa_1vaihekaava_ms6), Etelä-Pohjanmaan 2. vaihemaakuntakaava (etela_pohjanmaa:etela_pohjanmaa_2vaihekaava_ms6), Etelä-Pohjanmaan vahvistettu maakuntakaava (/etela_pohjanmaa:etela_pohjanmaa_maakuntakaava_ms6). Palvelu perustuu mm. maastotietokantoihin, SYKE:n aineistoihin, Maakuntamuseon aineistoihin, Museoviraston aineistoihin ja luontoselvityksiin. Aineistoja hallinnoi Etelä-Pohjanmaan liitto, palvelun tarjoaa Lounaistieto. Palvelun käyttö on maksutonta eikä vaadi autentikointia eli tunnistautumista käyttäjätunnuksen ja salasanan avulla.

  • Keski-Suomen maakuntakaavan WMS-rajapintapalvelu, jonka kautta on saatavilla seuraavat karttatasot (suluissa tekninen nimi): Keski-Suomen maakuntakaavayhdistelmä (keski_suomi:keski_suomi_maakuntakaava). Palvelu perustuu SYKE:n, tieviranomaisten ja kuntien paikkatietoaineistoja, tutkimuksia sekä suunnitelmia sisältävään Keski-Suomen maakuntakaavayhdistelmän aineistoon. Aineistot on yhdistetty alkuperäisistä maakuntakaavaan käytetyistä vektoriaineistoista soveltuvaksi karttapalvelukäyttöön. Aineistoja hallinnoi Keski-Suomen liitto, palvelun tarjoaa Varsinais-Suomen paikkatietokeskus Lounaistieto. Palvelun käyttö on maksutonta eikä vaadi autentikointia eli tunnistautumista käyttäjätunnuksen ja salasanan avulla.