From 1 - 9 / 9
  • Pirkanmaan maakuntakaava 2040 WFS-rajapintapalvelun kautta on saatavilla Pirkanmaan maakuntakaava 2040 teemojen mukaisiin karttatasoihin jaettuna. Karttatasot ovat seuraavat: aluerakenne, arvokas geologinen muodostuma, erityisominaisuus - luonnonvarat, johtoverkko, kehittämisperiaatemerkinnät, keskus- ja palveluverkko, liikenne (kohde), luonnonsuojelualue, luonnonsuojelualue (kohde), luonto ja virkistys, maakuntaraja, maaseutualue, maisemat, melu- ja suojavyöhykkeet, merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö (viiva), merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö, merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö (kohde), muinaisjäännösalue, Natura 2000, pohjavesialue, radat, suojelu, tiet, ulkoilu- ja virkistysreitit, urheilu ja virkistys, veneväylät, vesistöt ja väylät sekä yhdyskunta ja energiahuolto. Palvelu perustuu maankäytön suunnittelutietoja sisältävään Pirkanmaan maakuntakaava 2040 -aineistoon. Aineistoa hallinnoi Pirkanmaan liitto. Palvelun käyttö on maksutonta eikä vaadi autentikointia eli tunnistautumista käyttäjätunnuksen ja salasanan avulla.

  • TIIVISTELMÄ: Aineisto sisältää ne Tampereen kaupungin yleiskaavojen alueet, joiden arvioidaan sisältävän kaavavarantoa eli käyttämätöntä rakentamisen potentiaalia. Aineiston attribuutit kuvaavat suunnittelutyön vaiheesta riippuen yleiskaavan käyttötarkoitusalueiden arvioitua rakentamisen varantoa tai hyväksytyn kaavan mukaista varantoa sekä varannon poistumista. Lisäksi tietokanta sisältää arvioita yleiskaavan kerrosalan muutoksen myötä syntyvästä asuntorakentamisen kapasiteetista sekä tietoja yleiskaavatyön etenemisajankohdista. Osayleiskaava-kohteet viedään tietokantaan kun kohde sisällytetään yleiskaavoitusohjelmaan. Kantakaupungin kokonaisyleiskaava viedään tietokantaan kaavan tultua vireille. Aineistoa käytettäessä on huomioitava, että eri attribuuteilla esiintyvä arvo ”0” voi merkitä joko sitä että kyseinen arvo ei ole tiedossa, tai sitä että kyseinen arvo on nolla (ei yhtään). Lisäksi on huomioitava, että ennen kaavan hyväksymistä kerrosalaa koskevat tiedot ovat arvioita. Hyväksytyn yleiskaavan mukainen varanto ei merkitse luovutettavissa olevaa tai välittömästi rakennettavissa olevaa varantoa. Tietokannan geometria on alue. Yleiskaavan hyväksymiseen saakka geometria on suuntaa-antava arvio. Aineistoa ylläpidetään Oracle-ympäristössä. Aineiston päivitys ja ylläpito on jatkuvaa, tarkemmat tiedot kunkin attribuutin osalta ks alla. Aineiston koordinaattijärjestelmä on ETRS-GK24 (EPSG:3878). AINEISTON ATTRIBUUTIT: YK_NIMI Kaavan nimi, joka viittaa samalla myös alueeseen jolle kaava laaditaan. Päivitetään tietokantaan kun kohde sisällytetään yleiskaavoitusohjelmaan, tai mikäli kyseessä on kantakaupungin ns kokonaisyleiskaava, päivitetään tietokantaan kaavan tullessa vireille. YK_NRO Kaavan numero on kaavan yksilöivä tunnus. Kaikki yleiskaavan kaavanumerot alkavat "yk_" jonka jälkeen merkintään kolminumeroinen järjestysluku. Kaavan numero on siis esimerkiksi muotoa "yk_047". Kaavan numero päivitetään tietokantaan viimeistään kaavan tullessa vireille. DIAARINRO Diaarinumero on yleiskaavan virallinen diaariointinumero. Yleiskaavalla voi olla yksi tai useampia diaarinumeroita. Ensimmäinen diaarinumero päivitetään tietokantaan viimeistään kaavan tullessa vireille, mahdolliset muut diaarinumerot sitä mukaa kun niitä kaavalle lisätään. Diaarinumero TRE:4926/10.02.01/2014 päivitetään tietokantaan muodossa TRE+1404926 eli siten, että tietokantaan vietävän diaarinumeron numerosarja on aina seitsemän merkkiä pitkä ja alkaa vuosiluvun kahdella viimeisellä numerolla (esimerkissä 14), jonka jälkeen lisätään tarvittava määrä nollia, mikäli asian numero (esimerkissä nelinumeroinen 4926) on lyhyempi kuin viisi merkkiä. ID Yhden maantieteellisesti yhtenäisen yleiskaavan käyttötarkoitusalueen yksilöivä ID-tunnus. Jokaiselle maantieteellisesti yhtenäiselle käyttötarkoitusalueelle muodostetaan yksilöllinen ID-numero. ID-numero muodostuu kaavan numerosta ja kolmenumeroisesta järjestysluvusta. Esimerkiksi yleiskaavan yk_047 käyttötarkoitusalueet numeroidaan suunnittelijan valitsemassa järjestyksessä 47001, 47002, 47003, jne. TYYPPI Käyttötarkoitusalueen tyyppi kertoo onko alueen varanto U= uudisrakentamista, P=potentiaalista kaupunkirakenteen täydentymistä vai M=molempia edellä mainittuja. AK_KEM Luku jonka yksikkö on kerrosneliö. Luku kuvaa kaava-alueen arvioitua asuinkerrostalojen kokonaiskerrosalan muutosta. Luhtitalot luetaan asuinkerrostaloiksi. Mikäli kaavaan arvioidaan toteutuvan tai toteutuu merkintä C, sen arvioitu asumisen kerrosala sisällytetään joko AK_KEM, AR_KEM ja AO-KEM-sarakkeiden kerrosalaan sen mukaan minkä talotyypin rakennuksia arvioidaan toteutuvan. Arvio kerrosalasta päivitetään AK_KEM-sarakkeeseen kun yleiskaava tulee vireille. Kaavan hyväksymiseen saakka mainittu luku on arvio. Kaavan hyväksymisen jälkeen luku päivitetään vastaamaan kaavan mukaisen kerrosalan muutoksen määrää. Hyväksymisvaiheessa tarkennetaan tarvittaessa myös alueen geometriaa. AR_KEM Luku jonka yksikkö on kerrosneliö. Luku kuvaa kaava-alueen arvioitua rivitalojen kokonaiskerrosalan muutosta. Ketjutalot luetaan rivitaloiksi. Mikäli kaavaan arvioidaan toteutuvan tai toteutuu merkintä C, sen arvioitu asumisen kerrosala sisällytetään joko AK_KEM, AR_KEM ja AO-KEM-sarakkeiden kerrosalaan sen mukaan minkä talotyypin rakennuksia arvioidaan toteutuvan. Arvio kerrosalasta päivitetään AR_KEM-sarakkeeseen kun yleiskaava tulee vireille. Kaavan hyväksymiseen saakka mainittu luku on arvio. Kaavan hyväksymisen jälkeen luku päivitetään vastaamaan kaavan mukaisen kerrosalan muutoksen määrää. Hyväksymisvaiheessa tarkennetaan tarvittaessa myös alueen geometriaa. AO_KEM Luku jonka yksikkö on kerrosneliö. Luku kuvaa kaava-alueen arvioitua omakotitalojen kokonaiskerrosalan muutosta. Paritalot luetaan omakotitaloiksi. Mikäli kaavaan arvioidaan toteutuvan tai toteutuu merkintä C, sen arvioitu asumisen kerrosala sisällytetään joko AK_KEM, AR_KEM ja AO-KEM-sarakkeiden kerrosalaan sen mukaan minkä talotyypin rakennuksia arvioidaan toteutuvan. Arvio kerrosalasta päivitetään AO_KEM-sarakkeeseen kun yleiskaava tulee vireille. Kaavan hyväksymiseen saakka mainittu luku on arvio. Kaavan hyväksymisen jälkeen luku päivitetään vastaamaan kaavan mukaisen kerrosalan muutoksen määrää. Hyväksymisvaiheessa tarkennetaan tarvittaessa myös alueen geometriaa. MUU_KEM Luku jonka yksikkö on kerrosneliö. Luku kuvaa muuhun kuin asumiseen suunniteltua uutta kokonaiskerrosalaa. Uudella kerrosalalla tarkoitetaan kaavassa osoitettavaa uutta rakentamista. Arvio kerrosalasta päivitetään MUU_KEM-sarakkeeseen kun yleiskaava tulee vireille. Kaavan hyväksymiseen saakka mainittu luku on arvio. Kaavan hyväksymisen jälkeen luku päivitetään vastaamaan kaavan mukaisen kerrosalan muutoksen määrää. Hyväksymisvaiheessa tarkennetaan tarvittaessa myös alueen geometriaa. AS_KEM_YHT Järjestelmän laskema luku, jonka yksikkö on kerrosneliö. Luku muodostuu kun lasketaan yhteen AK_KEM, AR_KEM ja AO-KEM-sarakkeiden arvot. Luku kuvaa kohteen yhteenlaskettua kokonaiskerrosalan muutoksen määrää. Päivittyy tietokantaan kun AK_KEM, AR_KEM ja AO-KEM-sarakkeiden arvot päivitetään. KEM_YHT Järjestelmän laskema luku jonka yksikkö on kerrosneliö. Luku kuvaa kaava-alueen arvioitua kerrosalan muutosta kaikki käyttötarkoitukset mukaan lukien. Muutos voi tarkoittaa kerrosalan lisäystä tai vähentymistä. Arvio päivitetään tietokantaan kaavan tullessa vireille. Kaavan hyväksymiseen saakka mainittu luku on arvio. Kaavan hyväksymisen jälkeen luku päivitetään vastaamaan kaavan mukaisen kerrosalan muutoksen määrää. Päivittyy tietokantaa kun AK_KEM, AR_KEM, AO_KEM ja MUU_KEM-sarakkeiden arvot päivitetään. EHDOL_AK_KEM Luku kuvaa sitä, kuinka monta kerrosneliötä yleiskaavassa asuinkerrostaloille osoitetusta kerrosalasta on riippuvaista siitä, että yleiskaavatyön aloitushetkellä olemassa olevassa rakennuskannassa tehdään huomattavia muutoksia. Luhtitalot lasketaan kuuluvaksi asuinkerrostaloihin. Huomattaviksi muutoksiksi luetaan esimerkiksi rakennusten purkaminen ja rakennusten korotus. Lisäksi ehdolliseen kerrosalaan voidaan lukea mukaan myös sellainen kerrosala, jonka toteutus on merkittävästi sidoksissa esimerkiksi jonkin suojelukysymyksen ratkaisemiseen, maanomistukseen tms. Luvun yksikkö on kerrosneliö. Kaavan tullessa vireille tietokantaan päivitetään arvio ehdollisen kerrosalan määrästä. Kun kaava on hyväksytty, tieto päivitetään vastaamaan hyväksytyn kaavan mukaista ehdollisen kerrosalan määrää. EHDOL_AR_KEM Luku kuvaa sitä, kuinka monta kerrosneliötä yleiskaavassa rivitaloille osoitetusta kerrosalasta on riippuvaista siitä, että yleiskaavatyön aloitushetkellä olemassa olevassa rakennuskannassa tehdään huomattavia muutoksia. Myös ketjutalot lasketaan kuuluvaksi rivitaloihin. Huomattaviksi muutoksiksi luetaan esimerkiksi rakennusten purkaminen ja rakennusten korotus. Lisäksi ehdolliseen kerrosalaan voidaan lukea mukaan myös sellainen kerrosala, jonka toteutus on merkittävästi sidoksissa esimerkiksi jonkin suojelukysymyksen ratkaisemiseen, maanomistukseen tms. Luvun yksikkö on kerrosneliö. Kaavan tullessa vireille tietokantaan päivitetään arvio ehdollisen kerrosalan määrästä. Kun kaava on hyväksytty, tieto päivitetään vastaamaan hyväksytyn kaavan mukaista ehdollisen kerrosalan määrää. EHDOL_AO_KEM Luku kuvaa sitä, kuinka monta kerrosneliötä yleiskaavassa omakotitaloille osoitetusta kerrosalasta on riippuvaista siitä, että yleiskaavatyön aloitushetkellä olemassa olevassa rakennuskannassa tehdään huomattavia muutoksia. Omakotitaloihin luetaan mukaan kaikki yhden ja kahden asunnon talot eli omakoti- ja paritalot. Huomattaviksi muutoksiksi luetaan esimerkiksi rakennusten purkaminen ja rakennusten korotus. Lisäksi ehdolliseen kerrosalaan voidaan lukea mukaan myös sellainen kerrosala, jonka toteutus on merkittävästi sidoksissa esimerkiksi jonkin suojelukysymyksen ratkaisemiseen, maanomistukseen tms. Luvun yksikkö on kerrosneliö. Kaavan tullessa vireille tietokantaan päivitetään arvio ehdollisen kerrosalan määrästä. Kun kaava on hyväksytty, tieto päivitetään vastaamaan hyväksytyn kaavan mukaista ehdollisen kerrosalan määrää. EHDOL_MUU_KEM Luku kuvaa sitä, kuinka monta kerrosneliötä yleiskaavassa muuhun kuin asuinrakentamiseen osoitetusta kerrosalasta on riippuvaista siitä, että yleiskaavatyön aloitushetkellä olemassa olevassa rakennuskannassa tehdään huomattavia muutoksia. Huomattaviksi muutoksiksi luetaan esimerkiksi rakennusten purkaminen ja rakennusten korotus. Lisäksi ehdolliseen kerrosalaan voidaan lukea mukaan myös sellainen kerrosala, jonka toteutus on merkittävästi sidoksissa esimerkiksi jonkin suojelukysymyksen ratkaisemiseen, maanomistukseen tms. Luvun yksikkö on kerrosneliö. Kaavan tullessa vireille tietokantaan päivitetään arvio ehdollisen kerrosalan määrästä. Kun kaava on hyväksytty, tieto päivitetään vastaamaan hyväksytyn kaavan mukaista ehdollisen kerrosalan määrää. EHDOL_SYYT Lyhyt sanallinen kuvaus siitä, miksi kem_ehdollinen sarakkeen kerrosala on ehdollista, eli onko ko kerrosalan toteutumisen ehtona esimerkiksi olemassa olevan rakennuskannan purkaminen, rakennusten korottaminen tms. Tekstin pituus voi olla korkeintaan 254 merkkiä. Päivitetään tietokantaan samassa yhteydessä kuin EHDOL_AK_KEM-, EHDOL_AR_KEM-, EHDOL_AO_KEM- sekä EHDOL_MUU_KEM-sarakkeet. Aina päivitettäessä merkitään viimeisimmän päivityksen päivämäärä tekstin alkuun. KT_1 Alueen ensisijainen käyttötarkoitus. Päivitetään tietokantaan kun kaava on hyväksytty. KT_2 Alueen toissijainen käyttötarkoitus (jos sellainen on). Päivitetään tietokantaan kun kaava on hyväksytty. AS_AK_LKM Järjestelmän laskema luku. Luku muodostuu kun AK_KEM-sarakkeen arvo jaetaan laskennallisella yhtä kerrostaloasuntoa kohden vaadittavalla kerrosneliömäärällä (77 kem). Luhtitalot luetaan kerrostaloiksi. Luku kuvaa kerrostalorakentamisen potentiaalia asuntojen laskennallisena lukumääränä. Päivittyy tietokantaan kun AK_KEM-sarake päivitetään. Luku on laskennallinen arvio. AS_AR_LKM Järjestelmän laskema luku. Luku muodostuu kun AR_KEM-sarakkeen arvo jaetaan laskennallisella yhtä rivitaloasuntoa kohden vaadittavalla kerrosneliömäärällä (106 kem). Ketjutalot luetaan rivitaloiksi. Luku kuvaa rivitalorakentamisen potentiaalia asuntojen laskennallisena lukumääränä. Päivittyy tietokantaan kun AR_KEM-sarake päivitetään.Luku on laskennallinen arvio. AS_AO_LKM Järjestelmän laskema luku. Luku muodostuu kun AO_KEM-sarakkeen arvo jaetaan laskennallisella yhtä omakotitaloasuntoa kohden vaadittavalla kerrosneliömäärällä (176 kem). Paritalot luetaan omakotitaloiksi. Luku kuvaa omakotirakentamisen potentiaalia asuntojen laskennallisena lukumääränä. Päivittyy tietokantaan kun AO_KEM-sarake päivitetään. Omakotitalojen asuntomäärien arvioinnissa ei ole huomioitu tonttien määrää, ts. käyttötarkoitukseltaan jos yhden asunnon omakotitalon tontin rakennusoikeus on suuri, sille voi laskennallisesti muodostua kahden AO-asunnon varanto.Luku on laskennallinen arvio. OAS_PVM Kaavan vireilletulon toteutunut päivämäärä (kuulutuspvm). Päivitetään tietokantaan kun kaava on tullut vireille. Päivämäärä on muotoa pp.kk.vvvv. TAVOITTEET_PVM Päivämäärä jolloin yleiskaavan tavoitteet on hyväksytty. Päivämäärä on muotoa pp.kk.vvvv. LUO_PVM Kaavaluonnoksen nähtäville asettamisen päivämäärä (kuulutuspvm). Päivitetään tietokantaan kun luonnos on tullut nähtäville. Päivämäärä on muotoa pp.kk.vvvv. EHD_PVM Kaavaehdotuksen nähtäville asettamisen päivämäärä (kuulutuspvm). Päivitetään tietokantaan kun ehdotus on tullut nähtäville. Päivämäärä on muotoa pp.kk.vvvv. HYV_PVM Kaavan hyväksymiskäsittelyn päivämäärä. Hyväksymisestä päättävä taho voi vaihdella kaavasta riippuen. Tieto päivitetään tietokantaan kun kaavan hyväksymiskäsittely on pidetty. Päivämäärä on muotoa pp.kk.vvvv. LAINVOIMA_PVM Päivämäärä jolloin kaava on saanut lainvoiman. Ellei kaavalle tulla hakemaan lainvoimaa, päivitetään tähän kaavan hyväksymispäivämäärä kun kaavan hyväksymiskäsittely on pidetty. OIKEUSVAIKUTUS Onko geometrian rajaama yleiskaavan alue oikeusvaikutteinen vai ei? Arvo "O"=on oikeusvaikutteinen, "E"=ei oikeusvaikutteinen PERUTTU Kertoo onko kaava peruttu tai keskeytetty. Arvo ”E”=ei peruttu/keskeytetty ja arvo ”K”=peruttu/keskeytetty. POIST_AK_KEM Yleiskaavan mukaisen asuinkerrostalojen varannon poistuma kerrosneliöinä. Poistuneeksi luetaan se osa yleiskaavan kerrosala joka on siirtynyt yksityskohtaisempaan suunnitteluun (työohjelmassa olevaan yleissuunnitelmaan/vireillä olevaan yleissuunnitelmaan/hyväksyttyyn yleissuunnitelmaan/asemakaavoitusohjelmaan / vireillä olevaan asemakaavaan/lainvoimaiseen asemakaavaan tai sen mukaisiksi tonteiksi), joka on jo rakentunut tai tai jonka muusta syystä tiedetään jäävän toteuttamatta ja jota ei tästä syystä enää haluta laskea varantoon. Poistuminen perustuu aina tulkintaan. Luvun yksikkö on kerrosneliö. Poistuneen varannon määrää arvioidaan ja tiedot päivitetään tietokantaan kahdesti vuodessa siten, että yleiskaavan varannon poistumista kuvaavat tiedot ovat ajantasaisia vuosittain 31.3. ja 30.9. Lisäksi yleiskaavan käyttötarkoitusalueilta poistuneen varannon määrä päivitetään kaavan hyväksymisen yhteydessä jolloin alueen geometriaa muutetaan. Päivitys lopetetaan kunkin yleiskaavan käyttötarkoitusalueen osalta kun varanto on kokonaisuudessaan poistunut. POIST_AR_KEM Yleiskaavan mukaisen rivitalojen varannon poistuma kerrosneliöinä. Poistuneeksi luetaan se osa yleiskaavan kerrosala joka on siirtynyt yksityskohtaisempaan suunnitteluun (työohjelmassa olevaan yleissuunnitelmaan/vireillä olevaan yleissuunnitelmaan/hyväksyttyyn yleissuunnitelmaan/asemakaavoitusohjelmaan / vireillä olevaan asemakaavaan/lainvoimaiseen asemakaavaan tai sen mukaisiksi tonteiksi), joka on jo rakentunut tai tai jonka muusta syystä tiedetään jäävän toteuttamatta ja jota ei tästä syystä enää haluta laskea varantoon. Poistuminen perustuu aina tulkintaan. Luvun yksikkö on kerrosneliö. Poistuneen varannon määrää arvioidaan ja tiedot päivitetään tietokantaan kahdesti vuodessa siten, että yleiskaavan varannon poistumista kuvaavat tiedot ovat ajantasaisia vuosittain 31.3. ja 30.9. Lisäksi yleiskaavan käyttötarkoitusalueilta poistuneen varannon määrä päivitetään kaavan hyväksymisen yhteydessä jolloin alueen geometriaa muutetaan. Päivitys lopetetaan kunkin yleiskaavan käyttötarkoitusalueen osalta kun varanto on kokonaisuudessaan poistunut. POIST_AO_KEM Yleiskaavan mukaisen omakotitalojen varannon poistuma kerrosneliöinä. Poistuneeksi luetaan se osa yleiskaavan kerrosala joka on siirtynyt yksityskohtaisempaan suunnitteluun (työohjelmassa olevaan yleissuunnitelmaan/vireillä olevaan yleissuunnitelmaan/hyväksyttyyn yleissuunnitelmaan/asemakaavoitusohjelmaan / vireillä olevaan asemakaavaan/lainvoimaiseen asemakaavaan tai sen mukaisiksi tonteiksi), joka on jo rakentunut tai tai jonka muusta syystä tiedetään jäävän toteuttamatta ja jota ei tästä syystä enää haluta laskea varantoon. Poistuminen perustuu aina tulkintaan. Luvun yksikkö on kerrosneliö. Poistuneen varannon määrää arvioidaan ja tiedot päivitetään tietokantaan kahdesti vuodessa siten, että yleiskaavan varannon poistumista kuvaavat tiedot ovat ajantasaisia vuosittain 31.3. ja 30.9. Lisäksi yleiskaavan käyttötarkoitusalueilta poistuneen varannon määrä päivitetään kaavan hyväksymisen yhteydessä jolloin alueen geometriaa muutetaan. Päivitys lopetetaan kunkin yleiskaavan käyttötarkoitusalueen osalta kun varanto on kokonaisuudessaan poistunut. POIST_MUU_KEM Yleiskaavan mukaisen muun kuin asumiseen tarkoitetun varannon poistuma kerrosneliöinä. Poistuneeksi luetaan se osa yleiskaavan kerrosala joka on siirtynyt yksityskohtaisempaan suunnitteluun (työohjelmassa olevaan yleissuunnitelmaan/vireillä olevaan yleissuunnitelmaan/hyväksyttyyn yleissuunnitelmaan/asemakaavoitusohjelmaan / vireillä olevaan asemakaavaan/lainvoimaiseen asemakaavaan tai sen mukaisiksi tonteiksi), joka on jo rakentunut tai tai jonka muusta syystä tiedetään jäävän toteuttamatta ja jota ei tästä syystä enää haluta laskea varantoon. Poistuminen perustuu aina tulkintaan. Luvun yksikkö on kerrosneliö. Poistuneen varannon määrää arvioidaan ja tiedot päivitetään tietokantaan kahdesti vuodessa siten, että yleiskaavan varannon poistumista kuvaavat tiedot ovat ajantasaisia vuosittain 31.3. ja 30.9. Lisäksi yleiskaavan käyttötarkoitusalueilta poistuneen varannon määrä päivitetään kaavan hyväksymisen yhteydessä jolloin alueen geometriaa muutetaan. Päivitys lopetetaan kunkin yleiskaavan käyttötarkoitusalueen osalta kun varanto on kokonaisuudessaan poistunut. POIST_LISATIEDOT Lyhyt poistumiseen liittyvä selite tai linkki lisätietoihin siitä millä perusteella yleiskaavan kerrosala on merkitty poistuneeksi. Aina poistumista arvioitaessamerkitään viimeisimmän päivityksen päivämäärä tekstin alkuun. Muuta tekstiä päivitetään tarvittaessa. MUUT_LISATIEDOT Lyhyt alueen tietojen päivittäimiseen tai alueen ominaisuuksiin liittyvä lisätieto. Päivitetään tarvittaessa. VAR_AK Järjestelmän automaattisesti laskema luku, joka kuvaa käyttötarkoitusalueella jäljellä olevaa AK-varantoa. Luvun yksikkö on kerrosneliö. Luku saadaan vähentämällä AK_KEM-sarakkeen arvosta POIST_AK_KEM-sarakkeen arvot. Päivittyy tietokantaan kun AK_KEM- ja POIST_AK_KEM-sarakkeet on päivitetty tai niiden arvoja muutetaan. VAR_AR Järjestelmän automaattisesti laskema luku, joka kuvaa käyttötarkoitusalueella jäljellä olevaa AR-varantoa. Luvun yksikkö on kerrosneliö. Luku saadaan vähentämällä AR_KEM-sarakkeen arvosta POIST_AR_KEM-sarakkeen arvot. Päivittyy tietokantaan kun AR_KEM- ja POIST_AR_KEM-sarakkeet on päivitetty tai niiden arvoja muutetaan. VAR_AO Järjestelmän automaattisesti laskema luku, joka kuvaa käyttötarkoitusalueella jäljellä olevaa AO-varantoa. Luvun yksikkö on kerrosneliö. Luku saadaan vähentämällä AO_KEM-sarakkeen arvosta POIST_AO_KEM-sarakkeiden arvot. Päivittyy tietokantaan kun AO_KEM- ja POIST_AO_KEM-sarakkeet on päivitetty tai niiden arvoja muutetaan. VAR_MUU Järjestelmän automaattisesti laskema luku, joka kuvaa käyttötarkoitusalueella jäljellä olevaa muuta kuin asumiseen tarkoitettua varantoa. Luvun yksikkö on kerrosneliö. Luku saadaan vähentämällä MUU_KEM-sarakkeen arvosta POIST_MUU_KEM-sarakkeen arvo. Päivittyy tietokantaan kun MUU_KEM- ja POIST_MUU_KEM-sarakkeet on päivitetty tai niiden arvoja muutetaan. GEOMETRIA Yleiskaavan aluerajaus viedään tietokantaan a) osayleiskaavojen osalta silloin kun kohde sisällytetään kaavoitusohjelmaan ja b) kantakaupungin kokonaisyleiskaavan osalta kaavan tullessa vireille. Osayleiskaavojen osalta geometria päivitetään OAS:ssa esitetyn mukaiseksi kun kaava tulee vireille ja kun kaava hyväksytään, geometria päivitetään vastaamaan kaavan mukaisten käyttötarkoitusalueiden aluerajauksia ja ominaisuustiedot päivitetään niiden mukaisiksi. Kantakaupungin kokonaisyleiskaavan osalta geometria päivitetään kaavan vireille tulessa vain niille alueille, joille varantoa arvioidaan muodostuvan. Nämä rajaukset voivat poiketa huomattavasti kaavan lopullisista käyttötarkoitusalueista. Ominaisuustiedot merkitään kaikille tietokantaan viedyille kantakaupungin yleiskaavaan kuuluville. Kun kantakaupungin yleiskaava hyväksytään, geometria päivitetään vastaamaan kaavan mukaisten käyttötarkoitusalueiden aluerajauksia ja alueiden ominaisuustiedot päivitetään kaavan mukaisiksi.

  • Karttatasolla (eli näkymässä) näytetään ne ”Tampereen maankäytön yleissuunnitelmat ja niiden kaavavaranto”-tietokannan kohteet, joihin laadittu yleissuunnitelma on hyväksytty tai muutoin valmiiksi todettu, mikäli kyseinen yleissuunnitelma ei tule käymään erillistä hyväksymiskäsittelyä. Kohde poistuu karttanäkymästä jos se poistetaan tietokannasta. Kohde voidaan poistaa tietokannasta kun kaikki yleissuunnitelman mukainen varanto on käytetty. Hyväksyttyjen yleissuunnitelmien varanto ei merkitse luovutettavissa olevaa tai välittömästi rakennettavissa olevaa varantoa. Aineistoa ylläpidetään Oracle-ympäristössä. Aineiston päivitys ja ylläpito on jatkuvaa. Karttataso (näkymä) päivittyy tasatunnein. Tietokannan geometria on alue. Aineiston koordinaatistojärjestelmä on ETRS-GK24 (EPSG:3878). Saatavissa WMS-/WFS-palveluna. Aineiston attribuuttien tiedot ovat luettavissa ylämetatietodokumentista ("Tampereen maankäytön yleissuunnitelmat ja niiden arvioitu kaavavaranto").

  • Karttatasolla (eli näkymässä) näytetään ”Tampereen vireille tulleiden ja hyväksyttyjen yleiskaavojen kaavavaranto”-tietokannasta ne kohteet, joissa yleiskaava on vireillä ja joille arvioidaan yleiskaavassa syntyvän kaavavarantoa. Kohde poistuu karttatasolta jos sen yleiskaavoitus keskeytetään tai perutaan, tai kun yleiskaava hyväksytään. Vireillä olevien kohteiden arvioitu varanto ei merkitse luovutettavissa olevaa tai välittömästi rakennettavissa olevaa varantoa. Aineistoa ylläpidetään Oracle-ympäristössä. Aineiston päivitys ja ylläpito on jatkuvaa. Karttataso (näkymä) päivittyy tasatunnein. Tietokannan geometria on alue. Aineiston koordinaatistojärjestelmä on ETRS-GK24 (EPSG:3878). Saatavissa WMS-/WFS-palveluna. Kuvaus aineiston attribuuteista on luettavissa ylämetatietodokumentista "Tampereen vireille tulleiden ja hyväksyttyjen yleiskaavojen kaavavaranto".

  • Tampereen tilastoalueittainen väestöhistoria sisältää tiedon tilastoalueiden väestömääristä vuosien 1910 ja 2010 välisenä aikana. Vuoteen 1960 asti tiedot on saatavilla 10 vuoden välein ja sen jälkeen 5 vuoden välein. Ainoan poikkeuksen tähän tekee vuosi 1986, sillä vuoden 1985 tietoja ei ollut saatavilla. Tilastoa ei pidä käyttää täsmällisenä faktatietona vaan suuntaa-antavana väestönmäärän kehitystä kuvaavana aineistona, sillä vuosien saatossa esimerkiksi tilastoaluerajojen muutokset ovat vaikuttaneet osaltaan tilastollisen jatkuvuuden tarkkuuteen. Tiedot on kuitenkin pyritty keräämään tietokantaan siten, että ne vastaisivat mahdollisimman hyvin Tampereella vuonna 2011 tarkistettuja tilastoaluerajoja. Vuosien saatossa tapahtuneiden alueliitosten vuoksi tästä tilastotietokannasta yhdistämällä saatava kokonaisväestömäärä vuosittain ei välttämättä vastaa Tampereen kaupungin virallista väestölukua vuosittain, vaan se kuvaa enemmän tilastoalueiden sisään jäävän maantieteellisen alueen väestökehitystä (joka nykyisellään kuuluu kokonaan Tampereen kaupunkiin). Mikäli jonkin alueen väestömäärää ei ole tilastoitu jonain vuonna, tai se on jostain syystä epäluotettava on tilastoissa käytetty merkintää -1. Aineistoa ylläpidetään Oracle-ympäristössä. Uudet tiedot päivitetään tietokantaan 5 vuoden välein. Tietokannan geometria on alue. Aineiston koordinaattijärjestelmä on ETRS-GK24 (EPSG:3878). Saatavissa WFS- ja WMS-palveluna. Tarkennuksia tilastojen luotettavuuteen kannattaa katsoa tämän metatietodokumentin historiatiedot-osiosta.

  • Pälkäneen (Pälkäne) WFS-palvelu on WFS-rajapintapalvelu, jonka kautta on saatavilla seuraavat karttatasot: Ajantasa-asemakaava; Yleiskaavojen aluerajaukset. Aineistoja hallinnoi Pälkäneen kunta. Palvelun käyttö on maksutonta eikä vaadi tunnistautumista käyttäjätunnuksen ja salasanan avulla.

  • TIIVISTELMÄ: Aineisto sisältää sellaiset Tampereen kaupungin maankäyttöä koskevat yleissuunnitelmat, joiden arvioidaan sisältävän varantoa ja joita ei ole laadittu asemakaavan viitesuunnitelmiksi tai asemakaavaluonnokseksi. Kohteet viedään tietokantaan kun 1) kohde sisällytetään yhdyskuntasuunnitteluryhmän työohjelmaan tai 2) kun yhdyskuntasuunnitteluryhmän työohjelmaan kuulumattoman yleissuunnitelmakohteen hanke-esite julkaistaan. Aineiston attribuutit kuvaavat suunnittelutyön vaiheesta riippuen yleissuunnitelma-kohteen arvioitua rakentamisen varantoa tai hyväksytyn yleissuunnitelman mukaista varantoa sekä varannon poistumista. Lisäksi tietokanta sisältää arvioita yleissuunnitelma-alueen kerrosalan muutoksen myötä syntyvästä asuntorakentamisen kapasiteetista sekä tietoja yleissuunnitelmatyön etenemistä. Tarkempi kuvaus tietokannan attribuuteista on luettavissa alla. Aineistoa käytettäessä on huomioitava, että eri attribuuteilla esiintyvä arvo ”0” voi merkitä joko sitä että kyseinen arvo ei ole tiedossa, tai sitä että kyseinen arvo on nolla (ei yhtään). Lisäksi on huomioitava, että ennen yleissuunnitelman hyväksymistä kerrosalaa koskevat tiedot ovat arvioita. Hyväksytyn yleissuunnitelman mukainen varanto ei merkitse luovutettavissa olevaa tai välittömästi rakennettavissa olevaa varantoa. Tietokannan geometria on alue. Yleissuunnitelman hyväksymiseen saakka geometria on suuntaa-antava arvio. Aineistoa ylläpidetään Oracle-ympäristössä. Aineiston päivitys ja ylläpito on jatkuvaa, tarkemmat tiedot kunkin attribuutin osalta ks alla. Aineiston koordinaattijärjestelmä on ETRS-GK24 (EPSG:3878). AINEISTON ATTRIBUUTIT: SUUNNITELMAN_NIMI Yleissuunnitelman nimi kuvaa suunnittelun kohteena olevan aluetta ollen esimerkiksi kaupunginosan nimi. Yleissuunnitelman nimi päivitetään tietokantaan kun kohde sisällytetään yhdyskuntasuunnitteluryhmän työohjelmaan, tai mikäli kyseessä ei ole yhdyskuntasuunnitteluryhmän työohjelman mukainen kohde, päivitetään tietokantaan kun yleissuunnitelman hanke-esite julkaistaan. SUUNNITELMANUMERO Yleissuunnitelman numero on nelinumeroinen yleissuunnitelman yksilöivä tunnus. Yleissuunnitelman numero päivitetään tietokantaan kun yleissuunnitelman hanke-esite on julkaistu. DIAARINUMERO Diaarinumero on yleissuunnitelman virallinen diaarinumero. Esimerkiksi diaarinumero TRE:4926/10.02.01/2014 päivitetään tietokantaan muodossa TRE+1404926 eli siten, että tietokantaan vietävän diaarinumeron numerosarja on aina seitsemän merkkiä pitkä ja alkaa vuosiluvun kahdella viimeisellä numerolla (esimerkissä 14), jonka jälkeen lisätään tarvittava määrä nollia, mikäli asian numero (esimerkissä nelinumeroinen 4926) on lyhyempi kuin viisi merkkiä. Diaarinumero päivitetään tietokantaan kun yleissuunnitelman hanke-esite on julkaistu. TEEMA Teema on lyhyt sanallinen kuvaus yleissuunnitelman teemasta, joka voi olla esimerkiksi ”asuminen” tai ”työpaikka-alue”. Päivitetään tietokantaan kun kohde sisällytetään yhdyskuntasuunnitteluryhmän työohjelmaan, tai mikäli kyseessä ei ole yhdyskuntasuunnitteluryhmän työohjelman mukainen kohde, päivitetään tietokantaan kun yleissuunnitelman hanke-esite julkaistaan. K_M2_TAVOITE_ASUMINEN_EHYT2011 EHYT-selvityksen (Yhdyskuntarakenteen eheyttäminen Tampereella) mukainen tavoiteltava asumisen kerrosalan muutos. Luvun yksikkö on kerrosneliö. Päivitetään tietokantaan kun kohde sisällytetään yhdyskuntasuunnitteluryhmän työohjelmaan, tai mikäli kyseessä ei ole yhdyskuntasuunnitteluryhmän työohjelman mukainen kohde, päivitetään tietokantaan kun yleissuunnitelman hanke-esite julkaistaan. Mikäli yleissuunnitelmaa laaditaan kohteeseen jolle EHYT-selvityksessä ei ole määritelty tavoiteltua asumisen kerrosalaa, merkitään sarakkeen arvoksi 0 (nolla). K_M2_TAVOITE_MUUT_EHYT2011 EHYT-selvityksen (Yhdyskuntarakenteen eheyttäminen Tampereella) mukainen tavoiteltava muun kuin asumisen käyttötarkoitusten kerrosalan muutos. Luvun yksikkö on kerrosneliö. Päivitetään tietokantaan kun kohde sisällytetään yhdyskuntasuunnitteluryhmän työohjelmaan, tai mikäli kyseessä ei ole yhdyskuntasuunnitteluryhmän työohjelman mukainen kohde, päivitetään tietokantaan kun yleissuunnitelman hanke-esite julkaistaan. Mikäli yleissuunnitelmaa laaditaan kohteeseen jolle EHYT-selvityksessä ei ole määritelty tavoiteltua muun kuin asumisen kerrosalaa, merkitään sarakkeen arvoksi 0 (nolla). K_M2_TAVOITE_YHT_EHYT2011 EHYT-selvityksen (Yhdyskuntarakenteen eheyttäminen Tampereella) mukainen tavoiteltava kerrosalan muutos yhteensä (kaikki käyttötarkoitukset mukaan lukien). Luvun yksikkö on kerrosneliö. Päivitetään tietokantaan kun kohde sisällytetään yhdyskuntasuunnitteluryhmän työohjelmaan, tai mikäli kyseessä ei ole yhdyskuntasuunnitteluryhmän työohjelman mukainen kohde, päivitetään tietokantaan kun yleissuunnitelman hanke-esite julkaistaan. Mikäli yleissuunnitelmaa laaditaan kohteeseen jolle EHYT-selvityksessä ei ole määritelty tavoiteltua kerrosalaa, merkitään sarakkeen arvoksi 0 (nolla). AK_KEM Luku kuvaa yleissuunnitelma-alueen asuinkerrostalojen kokonaiskerrosalan muutosta. Muutos voi tarkoittaa kerrosalan lisäystä tai vähentymistä. Luhtitalot luetaan kerrostaloiksi. Mikäli yleissuunnitelmaan arvioidaan toteutuvan tai toteutuu merkintä C, sen arvioitu asumisen kerrosala sisällytetään joko AK_KEM, AR_KEM tai AO_KEM-sarakkeiden kerrosalaan sen mukaan minkä talotyypin rakennuksia arvioidaan toteutuvan. Luvun yksikkö on kerrosneliö. Arvio kerrostalojen kokonaiskerrosalan muutoksesta (eli AK_KEM-sarake) päivitetään tietokantaan kun hanke-esite julkaistaan. Yleissuunnitelman hyväksymiseen saakka mainittu luku on arvio. Kun yleissuunnitelma on hyväksytty, sarakkeen arvo päivitetään vastaamaan hyväksytyn yleissuunnitelman mukaista kerrosalan muutosta. AR_KEM Luku kuvaa yleissuunitelma-alueen rivitalojen kokonaiskerrosalan muutosta. Muutos voi tarkoittaa kerrosalan lisäystä tai vähentymistä. Ketjutalot luetaan rivitaloiksi. Mikäli yleissuunnitelmaan arvioidaan toteutuvan tai toteutuu merkintä C, sen arvioitu asumisen kerrosala sisällytetään joko AK_KEM, AR_KEM tai AO_KEM-sarakkeiden kerrosalaan sen mukaan minkä talotyypin rakennuksia arvioidaan toteutuvan. Luvun yksikkö on kerrosneliö. Arvio rivitalojen kokonaiskerrosalan muutoksesta (eli AR_KEM-sarake) päivitetään tietokantaan kun hanke-esite julkaistaan. Yleissuunnitelman hyväksymiseen saakka mainittu luku on arvio. Kun yleissuunnitelma on hyväksytty, sarakkeen arvo päivitetään vastaamaan hyväksytyn yleissuunnitelman mukaista kerrosalan muutosta. AO_KEM Luku kuvaa yleissuunnitelma-alueen omakotitalojen kokonaiskerrosalan muutosta. Muutos voi tarkoittaa kerrosalan lisäystä tai vähentymistä. Paritalot luetaan omakotitaloiksi. Mikäli yleissuunnitelmaan arvioidaan toteutuvan tai toteutuu merkintä C, sen arvioitu asumisen kerrosala sisällytetään joko AK_KEM, AR_KEM tai AO_KEM-sarakkeiden kerrosalaan sen mukaan minkä talotyypin rakennuksia arvioidaan toteutuvan. Luvun yksikkö on kerrosneliö. Arvio omakotitalojen kokonaiskerrosalan muutoksesta (eli AO_KEM-sarake) päivitetään tietokantaan kun hanke-esite julkaistaan. Yleissuunnitelman hyväksymiseen saakka mainittu luku on arvio. Kun yleissuunnitelma on hyväksytty, sarakkeen arvo päivitetään vastaamaan hyväksytyn yleissuunnitelman mukaista kerrosalan muutosta. ASUM_KEM_YHT Järjestelmän laskema luku, jonka yksikkö on kerrosneliö. Luku muodostuu kun lasketaan yhteen AK_KEM, AR_KEM ja AO_KEM-sarakkeiden arvot. Luku kuvaa kohteen yleissuunnitelman yhteenlaskettua asuinrakentamiseen tarkoitetun kokonaiskerrosalan muutoksen määrää. Luku päivittyy tietokantaan kun AK_KEM, AR_KEM ja AO_KEM-sarakkeiden arvot päivitetään. MUU_KEM Luku kuvaa muuhun kuin asumiseen tarkoitetun kokonaiskerrosalan muutosta yleissuunnitelma-alueella . Muutos voi tarkoittaa kerrosalan lisäystä tai vähentymistä. Luvun yksikkö on kerrosneliö. Arvio muuhun kuin asumiseen tarkoitetun kokonaiskerrosalan muutoksesta (eli MUU_KEM-sarake) päivitetään tietokantaan kun hanke-esite julkaistaan. Yleissuunnitelman hyväksymiseen saakka mainittu luku on arvio. Kun yleissuunnitelma on hyväksytty, sarakkeen arvo päivitetään vastaamaan hyväksytyn yleissuunnitelman mukaista kerrosalan muutosta. KEM_YHT Järjestelmän laskema luku jonka yksikkö on kerrosneliö. Luku kuvaa yleissuunnitelma-alueen arvioitua kerrosalan muutosta kaikki käyttötarkoitukset mukaan lukien. Muutos voi tarkoittaa kerrosalan lisäystä tai vähentymistä. Luku päivittyy tietokantaan kun AK_KEM, AR_KEM, AO_KEM ja MUU_KEM-sarakkeiden arvot päivitetään. YKSIT_KEM Luku kuvaa sitä, paljonko yleissuunnitelma-alueen kerrosalan muutoksesta (kaikki käyttötarkoitukset mukaan lukien) sijoittuu yksityisten taloyhtiöiden hallinnassa oleville kiinteistöille. Sarakkeeseen päivitetään sekä yksityisten taloyhtiöiden kiinteistöiltä vähenevän että lisääntyvän kerrosalan määrä kerrosneliöinä. Päivitetään tietokantaan kun yleissuunnitelma on hyväksytty. YLEISH_KEM Luku kuvaa sitä, paljonko yleissuunnitelma-alueen kerrosalan muutoksesta (kaikki käyttötarkoitukset mukaan lukien) sijoittuu yleishyödyllisten yhteisöjen hallinnassa oleville kiinteistöille. Sarakkeeseen päivitetään sekä yksityisten taloyhtiöiden kiinteistöiltä vähenevän että lisääntyvän kerrosalan määrä kerrosneliöinä. Yleishyödylliset yhteisöt ovat ARA:n nimeämiä. Päivitetään tietokantaan kun yleissuunnitelma on hyväksytty. EHDOL_AK_KEM Luku kuvaa sitä, kuinka monta kerrosneliötä yleissuunnitelmassa asuinkerrotaloille osoitetusta kerrosalasta on riippuvaista siitä, että yleissuunnitelmatyön aloitushetkellä olemassa olevassa rakennuskannassa tehdään huomattavia muutoksia. Myös luhtitalot lasketaan kuuluvaksi asuinkerrostaloihin. Huomattaviksi muutoksiksi luetaan esimerkiksi rakennusten purkaminen ja rakennusten korotus. Lisäksi ehdolliseen kerrosalaan voidaan lukea mukaan myös sellainen kerrosala, jonka toteutus on merkittävästi sidoksissa esimerkiksi jonkin suojelukysymyksen ratkaisemiseen, maanomistukseen tms. Luvun yksikkö on kerrosneliö. Päivitetään arviona tietokantaan kun hanke-esite on julkaistu ja yleissuunnitelman hyväksymisen jälkeen yleissuunnitelman mukaisena. EHDOL_AR_KEM Luku kuvaa sitä, kuinka monta kerrosneliötä yleissuunnitelmassa rivitaloille osoitetusta kerrosalasta on riippuvaista siitä, että yleissuunnitelmatyön aloitushetkellä olemassa olevassa rakennuskannassa tehdään huomattavia muutoksia. Myös ktjutalot lasketaan kuuluvaksi rivitaloihin. Huomattaviksi muutoksiksi luetaan esimerkiksi rakennusten purkaminen ja rakennusten korotus. Lisäksi ehdolliseen kerrosalaan voidaan lukea mukaan myös sellainen kerrosala, jonka toteutus on merkittävästi sidoksissa esimerkiksi jonkin suojelukysymyksen ratkaisemiseen, maanomistukseen tms. Luvun yksikkö on kerrosneliö.Päivitetään arviona tietokantaan kun hanke-esite on julkaistu ja yleissuunnitelman hyväksymisen jälkeen yleissuunnitelman mukaisena. EHDOL_AO_KEM Luku kuvaa sitä, kuinka monta kerrosneliötä yleissuunnitelmassa omakotitaloille osoitetusta kerrosalasta on riippuvaista siitä, että yleissuunnitelmatyön aloitushetkellä olemassa olevassa rakennuskannassa tehdään huomattavia muutoksia. Omakotitaloihin luetaan mukaan kaikki yhden ja kahden asunnon talot eli omakoti- ja paritalot. Huomattaviksi muutoksiksi luetaan esimerkiksi rakennusten purkaminen ja rakennusten korotus. Lisäksi ehdolliseen kerrosalaan voidaan lukea mukaan myös sellainen kerrosala, jonka toteutus on merkittävästi sidoksissa esimerkiksi jonkin suojelukysymyksen ratkaisemiseen, maanomistukseen tms. Luvun yksikkö on kerrosneliö. Päivitetään arviona tietokantaan kun hanke-esite on julkaistu ja yleissuunnitelman hyväksymisen jälkeen yleissuunnitelman mukaisena. EHDOL_MUU_KEM Luku kuvaa sitä, kuinka monta kerrosneliötä yleissuunnitelmassa muuhun kuin asuinrakentamiseen osoitetusta kerrosalasta on riippuvaista siitä, että yleissuunnitelmatyön aloitushetkellä olemassa olevassa rakennuskannassa tehdään huomattavia muutoksia. Huomattaviksi muutoksiksi luetaan esimerkiksi rakennusten purkaminen ja rakennusten korotus. Lisäksi ehdolliseen kerrosalaan voidaan lukea mukaan myös sellainen kerrosala, jonka toteutus on merkittävästi sidoksissa esimerkiksi jonkin suojelukysymyksen ratkaisemiseen, maanomistukseen tms. Luvun yksikkö on kerrosneliö. Päivitetään arviona tietokantaan kun hanke-esite on julkaistu ja yleissuunnitelman hyväksymisen jälkeen yleissuunnitelman mukaisena. AS_AK_LKM Järjestelmän laskema luku. Luku muodostuu kun AK_KEM-sarakkeen arvo jaetaan laskennallisella yhtä kerrostaloasuntoa kohden vaadittavalla kerrosneliömäärällä (77 kem). Luhtitalot luetaan kerrostaloiksi. Luku kuvaa kerrostalorakentamisen potentiaalia asuntojen laskennallisena lukumääränä. Luku on laskennallinen arvio. Päivittyy tietokantaan kun AK_KEM-sarake päivitetään. AS_AR_LKM Järjestelmän laskema luku. Luku muodostuu kun AR_KEM-sarakkeen arvo jaetaan laskennallisella yhtä rivitaloasuntoa kohden vaadittavalla kerrosneliömäärällä (106 kem). Ketjutalot luetaan rivitaloiksi. Luku kuvaa rivitalorakentamisen potentiaalia asuntojen laskennallisena lukumääränä. Luku on laskennallinen arvio. Päivittyy tietokantaan kun AR_KEM-sarake päivitetään. AS_AO_LKM Järjestelmän laskema luku. Luku muodostuu kun AO_KEM-sarakkeen arvo jaetaan laskennallisella yhtä omakotitaloasuntoa kohden vaadittavalla kerrosneliömäärällä (176 kem). Paritalot luetaan omakotitaloiksi. Luku kuvaa omakotirakentamisen potentiaalia asuntojen laskennallisena lukumääränä. Omakotitalojen asuntomäärien arvioinnissa ei ole huomioitu tonttien määrää, ts. käyttötarkoitukseltaan jos yhden asunnon omakotitalon tontin rakennusoikeus on suuri, sille voi laskennallisesti muodostua kahden AO-asunnon varanto.Luku on laskennallinen arvio. Päivittyy tietokantaan kun AO_KEM-sarake päivitetään. KAUP_MAANOMIST_% Luku kertoo kaupungin maanomistuksen osuuden (%) yleissuunnitelman mukaan täydentyvien korttelialueiden maa-alasta. Päivitetään tietokantaan kun yleissuunnitelma on hyväksytty. HANKE_PVM Päivämäärä jolloin hanke-esite (ja vuorovaikutussuunnitelma) asetetaan nähtäville (kuulutuspäivämäärä). Päivämäärä on muotoa pp.kk.vvvv. Päivitetään tietokantaan kun hanke-esite on kuulutettu nähtäville. LUONN_PVM Päivämäärä jolloin yleissuunnitelman luonnos asetetaan nähtäville (kuulutuspäivämäärä). Päivämäärä on muotoa pp.kk.vvvv. Päivitetään tietokantaan kun yleissuunnitelman ensimmäinen luonnos on kuulutettu nähtäville. EHD_PVM Päivämäärä jolloin viimeistelyvaiheessa oleva yleissuunnitelma asetetaan nähtäville (kuulutuspäivämäärä). Päivämäärä on muotoa pp.kk.vvvv. Päivitetään tietokantaan kun yleissuunnitelman toinen luonnos on kuulutettu nähtäville. HYV_PVM Päivämäärä jolloin yleissuunnitelma on hyväksytty yhdyskunta-lautakunnassa (lautakunnan kokouksen päivämäärä). Päivämäärä on muotoa pp.kk.vvvv. Päivitetään tietokantaan kun yleissuunnitelma on hyväksytty. KESKEYTETTY Kertoo onko yleissuunnitelman laatiminen keskeytetty (K= keskeytetty, E=ei keskeytetty). Päivitetään tietokantaan "E:ksi" kun kohde lisätään tietokantaan. Päivitetään K:ksi mikäli työ päätetään keskeyttää. KAAV_OHJ_VUOSI Yleissuunnittelun aloitusvuosi. Päivitetään tietokantaan kun kohde sisällytetään yhdyskuntasuunnitteluryhmän työohjelmaan, muiden kuin yhdyskuntaryhmän yleissuunnitelmen osalta päivitetään mikäli aloitusvuosi muuttuu. Tämän jälkeen päivitetään tarvittaessa tarvittaessa mikäli suunniteltu aloitusvuosi muuttuu. POIST_AK_KEM Yleissuunnitelman mukaisen asuinkerrostalojen varannon poistuma kerrosneliöinä. Poistuneeksi luetaan se osa yleissuunnitelman kerrosalaa, joka on siirtynyt jollekin seuraavista varannon tasoista (asemakaavoitusohjelmaan / vireillä olevaan asemakaavaan/lainvoimaiseen asemakaavaan ja sen mukaisiksi tonteiksi), joka on jo rakentunut tai tai jonka muusta syystä tiedetään jäävän toteuttamatta ja jota ei tästä syystä enää haluta laskea varantoon. Luvun yksikkö on kerrosneliö. Poistuneen varannon määrää arvioidaan ja tiedot päivitetään tietokantaan kahdesti vuodessa siten, että yleissuunnitelmatietokannan varannon poistumista kuvaavat tiedot ovat ajantasaisia vuosittain 31.3. ja 30.9. Päivitys lopetetaan kunkin yleissuunnitelman osalta kun varanto on kokonaisuudessaan poistunut. POIST_AR_KEM Yleissuunnitelman mukaisen rivitalojen varannon poistuma kerrosneliöinä. Poistuneeksi luetaan se osa yleissuunnitelman kerrosalaa, joka on siirtynyt jollekin seuraavista varannon tasoista (asemakaavoitusohjelmaan / vireillä olevaan asemakaavaan/lainvoimaiseen asemakaavaan ja sen mukaisiksi tonteiksi), joka on jo rakentunut tai tai jonka muusta syystä tiedetään jäävän toteuttamatta ja jota ei tästä syystä enää haluta laskea varantoon. Luvun yksikkö on kerrosneliö. Poistuneen varannon määrää arvioidaan ja tiedot päivitetään tietokantaan kahdesti vuodessa siten, että yleissuunnitelmatietokannan varannon poistumista kuvaavat tiedot ovat ajantasaisia vuosittain 31.3. ja 30.9. Päivitys lopetetaan kunkin yleissuunnitelman osalta kun varanto on kokonaisuudessaan poistunut. POIST_AO_KEM Yleissuunnitelman mukaisen omakotitalojen varannon poistuma kerrosneliöinä. Poistuneeksi luetaan se osa yleissuunnitelman kerrosalaa, joka on siirtynyt jollekin seuraavista varannon tasoista (asemakaavoitusohjelmaan / vireillä olevaan asemakaavaan/lainvoimaiseen asemakaavaan ja sen mukaisiksi tonteiksi), joka on jo rakentunut tai tai jonka muusta syystä tiedetään jäävän toteuttamatta ja jota ei tästä syystä enää haluta laskea varantoon. Luvun yksikkö on kerrosneliö. Poistuneen varannon määrää arvioidaan ja tiedot päivitetään tietokantaan kahdesti vuodessa siten, että yleissuunnitelmatietokannan varannon poistumista kuvaavat tiedot ovat ajantasaisia vuosittain 31.3. ja 30.9. Päivitys lopetetaan kunkin yleissuunnitelman osalta kun varanto on kokonaisuudessaan poistunut. POIST_ASUM_KEM Yleissuunnitelman mukaisen asumisen varannon poistuma kerrosneliöinä.Poistuneeksi luetaan se osa yleissuunnitelman kerrosalaa, joka on siirtynyt jollekin seuraavista varannon tasoista (asemakaavoitusohjelmaan / vireillä olevaan asemakaavaan/lainvoimaiseen asemakaavaan ja sen mukaisiksi tonteiksi), joka on jo rakentunut tai tai jonka muusta syystä tiedetään jäävän toteuttamatta ja jota ei tästä syystä enää haluta laskea varantoon. Luvun yksikkö on kerrosneliö. Päivittyy tietokantaan kun sarakkeet POIST_AK_KEM, POIST_AR_KEM ja POIST_AO_KEM on päivitetty. POIST_MUU_KEM Yleissuunnitelman mukaisen muun kuin asumiseen tarkoitetun varannon poistuma kerrosneliöinä. Poistuneeksi luetaan se osa yleissuunintelman kerrosalaa, joka on siirtynyt jollekin seuraavista varannon tasoista (asemakaavoitusohjelmaan / vireillä olevaan asemakaavaan/lainvoimaiseen asemakaavaan ja sen mukaisiksi tonteiksi), joka on jo rakentunut tai tai jonka muusta syystä tiedetään jäävän toteuttamatta ja jota ei tästä syystä enää haluta laskea varantoon. Luvun yksikkö on kerrosneliö. Poistuneen varannon määrää arvioidaan ja tiedot päivitetään tietokantaan kahdesti vuodessa siten, että yleissuunnitelmatietokannan varannon poistumista kuvaavat tiedot ovat ajantasaisia vuosittain 31.3. ja 30.9. Päivitys lopetetaan kunkin yleissuunnitelman osalta kun varanto on kokonaisuudessaan poistunut. POIST_KEM_YHT Yleissuunnitelman mukaisenvarannon poistuma kerrosneliöinä, kaikkien käyttötarkoitusten kerrosala mukaan lukien. Poistuneeksi luetaan se osa yleissuunnitelman kerrosalaa, joka on siirtynyt jollekin seuraavista varannon tasoista (asemakaavoitusohjelmaan / vireillä olevaan asemakaavaan/lainvoimaiseen asemakaavaan ja sen mukaisiksi tonteiksi), joka on jo rakentunut tai tai jonka muusta syystä tiedetään jäävän toteuttamatta ja jota ei tästä syystä enää haluta laskea varantoon. Luvun yksikkö on kerrosneliö. Päivittyy tietokantaan kun sarakkeet POIST_AK_KEM, POIST_AR_KEM, POIST_AO_KEM ja POIST_MUU_KEM on päivitetty. POIST_LISÄTIEDOT Linkki lisätietoihin (esim erillinen tiedosto) siitä millä perusteella yleissuunnitelman kerrosala on merkitty poistuneeksi. Päivitetään tietokantaan kun yleissuunnitelmavarannon poistumista ensimmäisen kerran arvioidaan ja sen jälkeen tarvittaessa. VARANTOA_AK Järjestelmän automaattisesti laskema luku, jonka yksikkö on kerrosneliö. Luku kertoo jäljellä olevan AK-varannon määrän. Arvo saadaan vähentämällä AK_KEM-sarakkeen arvosta POIST_AK_KEM-sarakkeen arvo. Päivittyy tietokantaan kun AK_KEM- ja POIST_AK_KEM-sarakkeet on päivitetty tai niiden arvoja muutetaan. VARANTOA_AR Järjestelmän automaattisesti laskema luku, jonka yksikkö on kerrosneliö. Luku kertoo jäljellä olevan AR-varannon määrän. Arvo saadaan vähentämällä AR_KEM-sarakkeen arvosta POIST_AR_KEM-sarakkeen arvo. Päivittyy tietokantaan kun AR_KEM- ja POIST_AR_KEM-sarakkeet on päivitetty tai niiden arvoja muutetaan. VARANTOA_AO Järjestelmän automaattisesti laskema luku, jonka yksikkö on kerrosneliö. Luku kertoo jäljellä olevan AO-varannon määrän. Arvo saadaan vähentämällä AO_KEM-sarakkeen arvosta POIST_AO_KEM-sarakkeen arvo.Päivittyy tietokantaan kun AO_KEM- ja POIST_AO_KEM-sarakkeet on päivitetty tai niiden arvoja muutetaan. VARANTOA_MUU Järjestelmän automaattisesti laskema luku, jonka yksikkö on kerrosneliö. Luku kertoo jäljellä olevan muuhun kuin asumiseen tarkoitetun varannon määrän. Arvo saadaan vähentämällä MUU_KEM-sarakkeen arvosta POIST_MUU_KEM-sarakkeen arvo. Päivittyy tietokantaan kun MUU_KEM- ja POIST_MUU_KEM-sarakkeet on päivitetty tai niiden arvoja muutetaan. VASTUUHENKILÖT Yleissuunnitelman vastuuhenkilö(t). Päivitetään yhdyskuntasuunnitteluryhmän yleissuunnitelmien osalta tietokantaan kun kohde sisällytetään työohjelmaan ja muiden yleissuunnitelmien osalta kun yleissuunnitelman hanke-esite julkaistaan. LISÄTIETOJA Mahdolliset yleissuunnitelmaa koskevat lisätiedot. Päivitetään tarvittaessa. GEOMETRIA Aluerajaus viedään tietokantaan summittaisena arviona tai kohdemerkintänä silloin kun kohde sisällytetään yhdyskuntasuunnitteluryhmän työohjelmaan. Kun yleissuunnitelman hanke-esite julkaistaan, geometria päivitetään vastaamaan hanke-esitteessä esitettyä aluerajausta. Kun yleissuunnitelma hyväksytään, geometria päivitetään vastaamaan hyväksytyn suunnitelman mukaista aluerajausta mikäli se poikkeaa hanke-esite-vaiheessa merkitystä rajauksesta.

  • Karttatasolla (eli näkymässä) näytetään ne ”Tampereen maankäytön yleissuunnitelmat ja niiden kaavavaranto”-tietokannan kohteet, joissa yleissuunnittelu on jo käynnistynyt. Kohde poistuu karttatasolta jos sen suunnittelu keskeytetään tai kun se hyväksytään. Aineistoa ylläpidetään Oracle-ympäristössä. Aineiston päivitys ja ylläpito on jatkuvaa. Karttataso (näkymä) päivittyy tasatunnein. Tietokannan geometria on alue. Aineiston koordinaatistojärjestelmä on ETRS-GK24 (EPSG:3878). Saatavissa WMS-/WFS-palveluna. Aineiston attribuuttien tiedot ovat luettavissa ylämetatietodokumentista ("Tampereen maankäytön yleissuunnitelmat ja niiden arvioitu kaavavaranto").

  • Karttatasolla (eli näkymässä) näytetään ”Tampereen vireille tulleiden ja hyväksyttyjen yleiskaavojen kaavavaranto”-tietokannasta ne kohteet, joissa yleiskaava on hyväksytty (riippumatta siitä onko hyväksytty kaava lainvoimainen vai ei). Kohde poistuu karttatasolta jos se poistetaan tietokannasta. Kohde voidaan poistaa tietokannasta kun kaikki yleiskaavan mukainen varanto on käytetty. Hyväksyttyjen yleiskaavojen varanto ei merkitse luovutettavissa olevaa tai välittömästi rakennettavissa olevaa varantoa. Aineistoa ylläpidetään Oracle-ympäristössä. Aineiston päivitys ja ylläpito on jatkuvaa. Karttataso (näkymä) päivittyy tasatunnein. Tietokannan geometria on alue. Aineiston koordinaatistojärjestelmä on ETRS-GK24 (EPSG:3878). Saatavissa WMS-/WFS-palveluna. Kuvaus aineiston attribuuteista on luettavissa ylämetatietodokumentista "Tampereen vireille tulleiden ja hyväksyttyjen yleiskaavojen kaavavaranto".