From 1 - 10 / 23
  • KUVAUS Herkät vesistöt, joiden rajaus on luotu Viherkertoimen käyttöä varten. Aineisto perustuu hulevesiohjelmassa määritettyihin osavaluma-alueisiin, joiden avulla aineisto on rajattu. Näillä alueilla huleveden laadulliseen hallintaan on kiinnitettävä erityistä huomiota. Hulevesiohjelmaan liittyvän aineiston lisäksi rajausta on arvioitu asiantuntijoiden toimesta. Viherkerroinmenetelmä on ekologinen suunnittelutyökalu tonttien viherpinta-alan arviointiin. Viherkerroinmenetelmän avulla etsitään vaihtoehtoisia ratkaisutapoja kaupunkivihreän lisäämiseen sekä hulevesien hallintaan. KATTAVUUS; PÄIVITYS; LUOTETTAVUUS Aineisto on laadittu viherkertoimen käyttöön ja päivittyy tiedon tarkentuessa. YLLÄPITOSOVELLUS; KOORDINAATISTOJÄRJESTELMÄ; GEOMETRIA; SAATAVUUS; JULKISUUS Laadittu MapInfossa. Aineisto tallennetaan ETRS-GK24 (EPSG:3878) tasokoordinaattijärjestelmässä. Aluemuotoista tietoa. Aineisto on saatavilla WFS rajapinnalta, aineisto on tallennettu Oracle-tietokantaan. YHTEYSHLÖ Sanna Markkanen JULKISUUS Sisäisesti julkinen

  • Sipoon yleiskaavan 2025 mukaisesti Talman aluetta on tarkoitus kehittää raideliikenteeseen tukeutuvana, toiminnoiltaan monipuolisena, noin 10 000-13 000 asukkaan taajamakeskuksena. Talman osayleiskaavatyö tarkentaa Sipoon yleiskaavaa 2025 Talman alueen osalta. Osayleiskaava on nimensä mukaisesti yleispiirteinen kaava, jossa esitetään tavoitellun kehityksen periaatteet ja osoitetaan tarpeelliset alueet yksityiskohtaisen kaavoituksen, muun suunnittelun, maankäytön sekä rakentamisen perustaksi. Talman osayleiskaavassa osoitetaan asemakaavoitettavaksi tarkoitetut alueet, kunkin alueen pääasiallinen käyttötarkoitus sekä liikenneverkon periaatteet. Talmaan laadittava osayleiskaava on luonteeltaan yleispiirteinen aluevarausosayleiskaava, jonka ensi sijaisena tavoitteena on ohjata asemakaavoitusta. Osayleiskaava ohjaa kuitenkin myös alueen muuta suunnittelua ja rakentamista. Osayleiskaava laaditaan oikeusvaikutteisena.

  • Tampereen kaupungin tavoitetilanteen pyöräilyverkko. Aineiston päivitys ja ylläpito jatkuvaa. Aineiston koordinaatistojärjestelmä on ETRS-GK24FIN. Selite: id = juokseva id-numero vaylatyyppi = alkuperäinen sisältökenttä (poistuva) vaylan_tyyppi = väylän tyyppi (Erotettu JK/PP, Jalkakäytävä, Polku, Puistokäytävä, Pyöräkaista, Pyöräkatu, Pyörätie, Shared space, Yhdistetty JK/PP, Yhteys ajoradalla) toiminnallinen_luokka = väylän toiminnallinen luokka (Seudullinen pääreitti, Pääreitti, Aluereitti, Paikallisreitti, Jalkakäytävä, Ulkoilureitti seudullinen, Ulkoilureitti alueellinen ja Ulkoilureitti) kulkusuunta = tieto väylän yksi tai kaksisuuntaisuudesta talvella latuna = väylät, jotka kuuluvat talviaikana latuverkkoon muut_tiedot = sarake lisätiedoille

  • Tampereen kaupungin pysäköintimaksuvyöhykkeet. Aineiston päivitys ja ylläpito jatkuvaa. Aineiston koordinaatistojärjestelmä on ETRS-GK24FIN. Selite: id = juokseva järjestysnumero pysakointimaksuvyohyke = Pyhäköintimaksuvyöhyke, johon kyseinen alue kuuluu Lisätietoa pysäköintimaksuvyöhykkeistä: https://www.tampere.fi/liikenne-ja-kadut/pysakointi/maksuvyohykkeet.html

  • Tampereen kaupungin Asukas- ja yrityspysäköintilupa-alueet. Aineiston päivitys ja ylläpito jatkuvaa. Aineiston koordinaatistojärjestelmä on ETRS-GK24FIN. Selite: id = juokseva järjestysnumero pysakointialueen tunnus = Kirjaintunnus, jolla asukas- ja/tai yrityspysäköinti on kyseisellä alueella sallittu. Lisätietoa pysäköintiluvista: https://www.tampere.fi/liikenne-ja-kadut/pysakointi/pysakointiluvat.html

  • Tampereen kaupungin liikennelaskentojen työkohdetietokanta. Tietokantaa käytetään uusien laskentojen aikatauluttamisessa ja vanhojen kohteiden historiatietona. Aineiston päivitys ja ylläpito jatkuvaa. Aineiston koordinaatistojärjestelmä on ETRS-TM35FIN. Selite: seq_id = juokseva järjestysnumero sijanti = katu tai muu kohde, jossa laskenta suoritetaan. laskennan tyyppi = nopeusnäyttö (nopeusnäyttötaulukohde), videolaskenta (käsin tehtävä laskenta), ecocounter (automaattinen kevyen liikenteen laskenta) tai viacount (automaattilaskin) luokka = laskettavien liikkujien tyyppi (suojatie, ajoneuvo, jk+pp, latu, liipa (liikuntapalveluille tehtävät laskennat)) laskenta/mittaus alkoi = laskennan alkamispäivä laskentapäivä = laskentojen tulospäivä laskenta/mittaus paattyi = laskennan päättymispäivä tulokset jaksolta = laskentajakson pituus (tarvittava jakso määritellään tapauskohtaisesti) laite nro = käytetyn laskentalaitteen numero nopeusrajoitus = ajoneuvolaskennan aikana kohteessa voimassa ollut nopeusrajoitus taulun etaisyys keskelle = nopeusnäyttötaulujen tulosten käsittelyyn tarvittava taustatieto suunta in/saapuva = laskentalaitetta kohti tulevan liikenteen suunta suunta out/poistuva = laskentalaiteesta pois menevät liikenteen suunta tyon tila = uusi, kesken, valmis ja tietokannassa huom = laskennoissa huomioitavat asiat (tieto poistetaan sen käytyä tarpeettomaksi) yhteyshenkilo = henkilö/taho, jolle aineistot toimitetaan (tieto poistetaan aineistojen toimituksen jälkeen)

  • ---- Tiivistelmä --- ---- Yleinen kuvaus millainen aineisto --- ---- Tietoa soveltuvuudesta eri käyttötarkoituksiin ---

  • Tampereen keskusta-alueen kiinteistöillä sijaitsevat pysäköintipaikat. Aineiston koordinaatistojärjestelmä on ETRS-GK24FIN. Selite: id = juokseva järjestysnumero kiinteistotunnus = kiinteistötunnus kerrosala = kiinteistön kerrosala autopaikat = kiinteistöllä sijaitsevien autopaikkojen kokonaismäärä autopaikat_maanpaalliset = maanpäällisten pysäköintipaikkojen määrä autopaikat_muualla = muut kuin maanpinnalla oleva pysäköintipaikat tietolähde = lähde, josta tieto on kerätty (rakennuslupa, ilmakuva, haastattelu tai maastokäynti) autopaikat_rakennusluvassa = rakennusluvassa määriteltyjen autopaikkojen määrä

  • Tiivistelmä KUVAUS Tietokanta sisältää aluemuotoista aineistoa pääasiallisesti haitallisten vieraskasvilajien sijainneista Tampereella. Alueiden tietoihin on liitetty tarkempia tietoja esiintymästä, mm. yksilömääristä (ks. kentät). Aineisto perustuu laji.fi:n havaintoihin ja kaupungille tehtyihin ilmoituksiin sekä kaupungin itse tekemiin maastohavaintoihin. Aluerajaukset on muodostettu tekemällä maastokäyntejä kohteisiin. KATTAVUUS; PÄIVITYS; LUOTETTAVUUS Kattaa pääasiassa kantakaupungissa sijaitsevat havainnot, mutta vain niiltä osin, missä maastokäynnit on tehty. Päivitetään sitä mukaa, kun saadaan uusia ilmoituksia tai omia havaintoja, jotka on tarkastettu maastossa. Ei siis ole järjestelmällinen kartoitus minkään lajin osalta. Aluerajaukset ovat silmämääräisesti arvioituja. YLLÄPITOSOVELLUS; KOORDINAATISTOJÄRJESTELMÄ; GEOMETRIA; Koordinaatistojärjestelmä on ETRS-GK24 (EPSG: 3878), ja tieto on aluemuotoista. SAATAVUUS Aineisto on saatavilla WFS- ja WMS2-rajapinnoilta, aineisto on tallennettu Oracle-tietokantaan. Lähtötilanneaineisto on tallennettuna ympäristönsuojelun verkkolevylle. YHTEYSHLÖ Ympäristönsuojeluyksikkö (ymparistonsuojelu@tampere.fi) POIKKILEIKKAUS Tallennetaan 2020 alkaen. JULKISUUS Ei julkinen aineisto toistaiseksi. Kentät ID Alueelle on annettu ID-numero, jos sillä on tehty torjuntaa. ID-numero on yhteinen torjuntatietokannassa olevan vastaavan torjuntapisteen kanssa. LAJI Lajin suomenkielinen nimi. Jättiputkien (kaukasianjättiputki, armenianjättiputki, persianjättiputki) ja jättitattarien (sahalinintatar, japanintatar, tarhatatar) tapauksessa tässä on käytetty ryhmän nimeä (jättiputket tai jättitattaret). TIET_NIMI Lajin tieteellinen nimi. (jättiputket Heracleum persicum –ryhmä ja jättitattaret Reynoutria-ryhmä) SIJAINTI Sijainnin tarkempi kuvaus. Esimerkiksi ”Lukonpuiston kaakkoisnurkka” tai ”Tahmelan lähteen ja Tahmelan viertotien välissä”. HAVAINTOPV Päivämäärä, jolloin kartoittaja on havainnoinut kohteen. LUKUMAARA Lajin yksilömäärä. Yhdestä viiteen käytetty todellista yksilömäärää. 6-10 yksilöä = 5+, yli 10 = 10+, n. 20 = 20; n. 50 = 50; 50-100 yksilöä = 50+; n. 100 = 100; yli 100 = 100+; n. 1000 = 1000; yli 1000 = 1000+ ELINVAIHE Verso, ei kuki, kukkii, on kukkinut. UHKATASO Sijaintiin liittyvä uhkataso määriteltynä 1-3. 1 merkitsee suurempaa uhkaa. 1 = jättiputket, listalajien (jättiputki, jättipalsami, jättitattaret) esiintymät luonnonsuojelualueilla ja niiden välittömässä läheisyydessä, ja villiintyneet kurtturuusut. 2 = listalajit, kurtturuusuistutukset ja luonnonsuojelualueilla esiintyvät muut lajit. 3 = listan ulkopuoliset lajit muulloin kuin luonnonsuojelualueilla. HAITTATASO Lajin haittataso. jättiputket, kurtturuusu ja keltamajavankaali = 1 jättipalsami ja jättitattaret = 2 muut = 3 (tarkkailtavia tai paikallisesti haitallisia vieraslajeja) SIJ_TYYPPI Havainnon sijainnin tyyppi. Käytettyjä tyyppejä: pihanreuna piha tienvarsi polunvarsi radanvarsi pensasaita ojanvarsi puronvarsi kosteikko metsikkö avomaa pihaistutus tienvarsi-istutus istutus ranta puistonreuna joutomaa puutarhajätekasa maakasa metsänreuna keto HAV_LAHDE Havainnon lähde. Joko laji.fi, ilmoitus kaupungille, oma havainto, tai henkilön nimi jolta tieto on peräisin. HAV_TEKIJA Kartoittajan nimi. MAANOMISTJ Onko havainto kaupungin maalla vai yksityisellä maalla (kaupunki/yksityinen). TORJUTTU Onko esiintymää käyty torjumassa/onko se työn alla (kyllä/ei). LISATIEDOT Muuta huomionarvoista – vapaa kenttä.

  • Tampereen kaupunkiseudun jalankulun ja pyöräilyn iltahuipputulosten liikennemäärätietokanta. Aineisto sisältää liikennemääriä seuraavista kunnista: Kangasala, Lempäälä, Nokia, Orivesi, Pirkkala, Tampere, Vesilahti ja Ylöjärvi. Aineiston päivitys on vuosittaista. Aineiston koordinaatistojärjestelmä on ETRS-TM35FIN. Selite: seq_id = juokseva järjestysnumero kunta = kuntanumero (Kangasala = 211, Lempäälä = 418, Nokia = 536, Orivesi = 562, Pirkkala = 604, Tampere = 837, Vesilahti = 922 ja Ylöjärvi = 980) id = laskentapisteen tunnistenumero paikka = kadun/tien/väylän poikkileikkaus, jota liikennemäärät koskevat kohde = poikkileikkaus, silta, alikulku laskenta = laskennan tyyppi jk = jalankulkijoiden määrä iltapäivän huipputunnin aikana pp = pyöräilijöiden määrä iltapäivän huipputunnin aikana pvm = laskentapäivä saa= laskennan aikainen säätila