From 1 - 10 / 22
  • KUVAUS Herkät vesistöt, joiden rajaus on luotu Viherkertoimen käyttöä varten. Aineisto perustuu hulevesiohjelmassa määritettyihin osavaluma-alueisiin, joiden avulla aineisto on rajattu. Näillä alueilla huleveden laadulliseen hallintaan on kiinnitettävä erityistä huomiota. Hulevesiohjelmaan liittyvän aineiston lisäksi rajausta on arvioitu asiantuntijoiden toimesta. Viherkerroinmenetelmä on ekologinen suunnittelutyökalu tonttien viherpinta-alan arviointiin. Viherkerroinmenetelmän avulla etsitään vaihtoehtoisia ratkaisutapoja kaupunkivihreän lisäämiseen sekä hulevesien hallintaan. KATTAVUUS; PÄIVITYS; LUOTETTAVUUS Aineisto on laadittu viherkertoimen käyttöön ja päivittyy tiedon tarkentuessa. YLLÄPITOSOVELLUS; KOORDINAATISTOJÄRJESTELMÄ; GEOMETRIA; SAATAVUUS; JULKISUUS Laadittu MapInfossa. Aineisto tallennetaan ETRS-GK24 (EPSG:3878) tasokoordinaattijärjestelmässä. Aluemuotoista tietoa. Aineisto on saatavilla WFS rajapinnalta, aineisto on tallennettu Oracle-tietokantaan. YHTEYSHLÖ Sanna Markkanen JULKISUUS Sisäisesti julkinen

  • Tampereen kaupungin sisäinen liikenteenrauhoittamisaloitteiden ja muiden liikennesuunnittelun rauhoittamiskohteiden käsittelytietokanta. Tietokantaan kerätään kaikkien kaupungille tulleiden rauhoittamisaloitteiden perustiedot, rauhoittamiskäsittelyn tulos ja jatkosuunnittelussa olevat kohteet. Aineiston päivitys ja ylläpito jatkuvaa. Aineiston koordinaatistojärjestelmä on ETRS-GK24FIN. Selite: id: juokseva numero Asian tyyppi: selite mitä kautta asia on saapunut käsittelyyn (rauhoittamisaloite, 30km/h aluenopeusrajoitusmuutos, suojatieselvitys, valtuustoaloite) kohde: katu, jolla kohde sijaitsee aloite pvm: päivämäärä, jolloin asia on tullut ensimmäisen kerran käsittelyyn pvm_muut: mahdollisten saman kohteen tulleiden palautteiden päivämäärät asia_palaute: lyhyt kuvaus ongelmasta/parannustarpeesta vastaustilanne: tieto aloitteen tekijälle vastaamisesta muut_huomiot: avoin kenttä lisätiedoille/havainnoille rauhoittamispisteytys: rauhoittamiskäsittelyn tulos 0-35p, 90=käsittelyssä, 99=ei pisteytetä/käsitellään muulla tavoin jatkosuunnittelu: kohteeseen tehtävät toimenpiteet ja tietoja missä yhteydessä asia käsitellään suunnitelmanumero: salmistuneen suunnitelman numero kohteen rakentaminen: kohteen rakentamisen tilanne asian_tila: asian käsittelyn tila.

  • Tampereen kaupungin liikennelaskentojen työkohdetietokanta. Tietokantaa käytetään uusien laskentojen aikatauluttamisessa ja vanhojen kohteiden historiatietona. Aineiston päivitys ja ylläpito jatkuvaa. Aineiston koordinaatistojärjestelmä on ETRS-TM35FIN. Selite: seq_id = juokseva järjestysnumero sijanti = katu tai muu kohde, jossa laskenta suoritetaan. laskennan tyyppi = nopeusnäyttö (nopeusnäyttötaulukohde), videolaskenta (käsin tehtävä laskenta), ecocounter (automaattinen kevyen liikenteen laskenta) tai viacount (automaattilaskin) luokka = laskettavien liikkujien tyyppi (suojatie, ajoneuvo, jk+pp, latu, liipa (liikuntapalveluille tehtävät laskennat)) laskenta/mittaus alkoi = laskennan alkamispäivä laskentapäivä = laskentojen tulospäivä laskenta/mittaus paattyi = laskennan päättymispäivä tulokset jaksolta = laskentajakson pituus (tarvittava jakso määritellään tapauskohtaisesti) laite nro = käytetyn laskentalaitteen numero nopeusrajoitus = ajoneuvolaskennan aikana kohteessa voimassa ollut nopeusrajoitus taulun etaisyys keskelle = nopeusnäyttötaulujen tulosten käsittelyyn tarvittava taustatieto suunta in/saapuva = laskentalaitetta kohti tulevan liikenteen suunta suunta out/poistuva = laskentalaiteesta pois menevät liikenteen suunta tyon tila = uusi, kesken, valmis ja tietokannassa huom = laskennoissa huomioitavat asiat (tieto poistetaan sen käytyä tarpeettomaksi) yhteyshenkilo = henkilö/taho, jolle aineistot toimitetaan (tieto poistetaan aineistojen toimituksen jälkeen)

  • Tampereen keskusta-alueen kiinteistöillä sijaitsevat pysäköintipaikat. Aineiston koordinaatistojärjestelmä on ETRS-GK24FIN. Selite: id = juokseva järjestysnumero kiinteistotunnus = kiinteistötunnus kerrosala = kiinteistön kerrosala autopaikat = kiinteistöllä sijaitsevien autopaikkojen kokonaismäärä autopaikat_maanpaalliset = maanpäällisten pysäköintipaikkojen määrä autopaikat_muualla = muut kuin maanpinnalla oleva pysäköintipaikat tietolähde = lähde, josta tieto on kerätty (rakennuslupa, ilmakuva, haastattelu tai maastokäynti) autopaikat_rakennusluvassa = rakennusluvassa määriteltyjen autopaikkojen määrä

  • Tampereen kaupungin pysäköintimaksuvyöhykkeet. Aineiston päivitys ja ylläpito jatkuvaa. Aineiston koordinaatistojärjestelmä on ETRS-GK24FIN. Selite: id = juokseva järjestysnumero pysakointimaksuvyohyke = Pyhäköintimaksuvyöhyke, johon kyseinen alue kuuluu Lisätietoa pysäköintimaksuvyöhykkeistä: https://www.tampere.fi/liikenne-ja-kadut/pysakointi/maksuvyohykkeet.html

  • Tampereen yleisillä katu- ja pysäköintialueilla sijaitsevat pysäköintipaikat. Lisäksi aineistosta löytyy mm. asukas- ja yrityspysäköintipaikat ja eri käyttäjäryhmille tarkoitetut paikat. Pysäköintilaitosten (yleisten) tiedoissa on vain paikkamäärä. Aineistoa päivitetään pysäköintiä koskevien päätöksien toteutumisen jälkeen. Aineiston koordinaatistojärjestelmä on ETRS-GK24FIN. Selite: id = juokseva järjestysnumero alueen numero = alueen numero pysäköintitietokannassa kohteen tyyppi = inva-pysäköintialue (liikuntaesteisten), linja-autojen pysäköintialue, moottoripyörien pysäköintialue, pysäköintialue, pysäköintilaitos, sähköautojen latauspaikka ja taksiasema paikkamäärä = pysäköintipaikkojen määrä alueella rajoitustyyppi = kiekkopysäköinti, maksullinen pysäköinti, pysäköintikielto osan vuorokaudesta, yksityisalue maksuvyöhyke = pysäköinnin maksuvyöhykkeet 1, 2 tai 3 suurin sallittu pysakointiaika = suurin sallittu pysäköintiaika tunteina rajoitus maksullinen arkena = voimassa oleva rajoitus rajoitus maksullinen lauantaina = voimassa oleva rajoitus rajoitus maksullinen sunnuntaina = voimassa oleva rajoitus rajoitus kiekolla arkena = voimassa oleva rajoitus rajoitus kiekolla lauantaina = voimassa oleva rajoitus rajoitus kiekolla sunnuntaina = voimassa oleva rajoitus rajoitusten lisätiedot = lisätietoja rajoituksista asukas- ja yrityspysakointialue = asukas- ja yrityspysäköinti sallittu tunnuksella yhteiskäyttoautojen pysakointialue = yhteiskäyttöautojen pysäköinti tunnuksella erikoisluvalla sallittu = pysäköinti sallittu erikoisluvalla talvikunnossapitorajoitus = ajankohta jolloin pysäköinti kielletty talviaikaan yopysakointikielto = yöaikainen pysäköintikielto suunnitelma = päätös merkkien asettamisesta ja mahdolliset lisätiedot

  • Tampereen kaupungin tavoitetilanteen pyöräilyverkko. Aineiston päivitys ja ylläpito jatkuvaa. Aineiston koordinaatistojärjestelmä on ETRS-GK24FIN. Selite: id = juokseva id-numero vaylatyyppi = alkuperäinen sisältökenttä (poistuva) vaylan_tyyppi = väylän tyyppi (Erotettu JK/PP, Jalkakäytävä, Polku, Puistokäytävä, Pyöräkaista, Pyöräkatu, Pyörätie, Shared space, Yhdistetty JK/PP, Yhteys ajoradalla) toiminnallinen_luokka = väylän toiminnallinen luokka (Seudullinen pääreitti, Pääreitti, Aluereitti, Paikallisreitti, Jalkakäytävä, Ulkoilureitti seudullinen, Ulkoilureitti alueellinen ja Ulkoilureitti) kulkusuunta = tieto väylän yksi tai kaksisuuntaisuudesta talvella latuna = väylät, jotka kuuluvat talviaikana latuverkkoon muut_tiedot = sarake lisätiedoille

  • Tampereen kaupungin jalankulun ja pyöräilyn liikennemäärätietokanta. Aineisto sisältää kerättyjä aamu- ja iltapäivän huipputunnin sekä vuorokausiliikenteen liikennemääriä. Aineiston päivitys ja ylläpito jatkuvaa. Videolaskentojen ja siirrettävien laskimien tulokset lisätään tietokantaan heti niiden valmistuttua. Kiinteiden laskentapisteiden keräämistä tiedoista tietokannassa julkaistaan yhden syyskuun arkipäivän otos/vuosi. Aineiston koordinaatistojärjestelmä on ETRS-TM35FIN. Selite: id = juokseva järjestysnumero kunta = kuntanumero (Tampere = 837) kohde = katu/tie/väylä, jota liikennemäärät koskevat kohteen tyyppi = JKPP (jalankulun ja/tai pyöräilyn salliva väylä), Suojatie, Ajorata, Latu laskennan tyyppi = Ecocounter_siirrettävä (tulos siirrettävästä laskentapisteestä), Ecocounter_kiinteä (tulos kiinteästä laskentapisteestä), Liikennevalo (tulos liikennevalojärjestelmästä) ja Videolaskenta (tulos käsinlaskennasta) paiva = laskentapäivämäärä aamuhuipputunti_jk = jalankulkijoiden liikennemäärä aamupäivän huipputunnin aikana aamuhuipputunti_pp = pyöräilijöiden liikennemäärä aamupäivän huipputunnin aikana aamuhuipputunti_yht = jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden yhteenlaskettu liikennemäärä aamupäivän huipputunnin aikana iltahuipputunti_jk = jalankulkijoiden liikennemäärä iltapäivän huipputunnin aikana iltahuipputunti_pp = pyöräilijöiden liikennemäärä iltapäivän huipputunnin aikana iltahuipputunti_yht = jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden yhteenlaskettu liikennemäärä iltapäivän huipputunnin aikana vuorokausi_jk = jalankulkijoiden liikennemäärä vuorokauden aikana vuorokausi_pp = pyöräilijöiden liikennemäärä vuorokauden aikana vuorokausi_yht = jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden yhteenlaskettu liikennemäärä vuorokauden aikana tulos vanhentunut = tulos vanhentunut tai kohteesta saatavilla uudempia laskentatuloksia

  • Tampereen kaupunkiseudun jalankulun ja pyöräilyn iltahuipputulosten liikennemäärätietokanta. Aineisto sisältää liikennemääriä seuraavista kunnista: Kangasala, Lempäälä, Nokia, Orivesi, Pirkkala, Tampere, Vesilahti ja Ylöjärvi. Aineiston päivitys on vuosittaista. Aineiston koordinaatistojärjestelmä on ETRS-TM35FIN. Selite: seq_id = juokseva järjestysnumero kunta = kuntanumero (Kangasala = 211, Lempäälä = 418, Nokia = 536, Orivesi = 562, Pirkkala = 604, Tampere = 837, Vesilahti = 922 ja Ylöjärvi = 980) id = laskentapisteen tunnistenumero paikka = kadun/tien/väylän poikkileikkaus, jota liikennemäärät koskevat kohde = poikkileikkaus, silta, alikulku laskenta = laskennan tyyppi jk = jalankulkijoiden määrä iltapäivän huipputunnin aikana pp = pyöräilijöiden määrä iltapäivän huipputunnin aikana pvm = laskentapäivä saa= laskennan aikainen säätila

  • KUVAUS Tietokanta sisältää aluemuotoista aineistoa pääasiallisesti haitallisten vieraskasvilajien sijainneista Tampereella. Alueiden tietoihin on liitetty tarkempia tietoja esiintymästä, mm. yksilömääristä (ks. kentät). Aineisto perustuu laji.fi:n havaintoihin ja kaupungille tehtyihin ilmoituksiin sekä kaupungin itse tekemiin maastohavaintoihin. Aluerajaukset on muodostettu tekemällä maastokäyntejä kohteisiin. Huom! Ei kattava aineisto, täydentyy sitä mukaa, kun havaintoja saadaan. KATTAVUUS; PÄIVITYS; LUOTETTAVUUS Kattaa pääasiassa kantakaupungissa sijaitsevat havainnot, mutta vain niiltä osin, missä maastokäynnit on tehty. Päivitetään sitä mukaa, kun saadaan uusia ilmoituksia tai omia havaintoja, jotka on tarkastettu maastossa. Ei siis ole järjestelmällinen kartoitus minkään lajin osalta. Aluerajaukset ovat silmämääräisesti arvioituja. YLLÄPITOSOVELLUS; KOORDINAATISTOJÄRJESTELMÄ; GEOMETRIA; Koordinaatistojärjestelmä on ETRS-GK24 (EPSG: 3878), ja tieto on aluemuotoista. SAATAVUUS Aineisto on saatavilla WFS- ja WMS2-rajapinnoilta, aineisto on tallennettu Oracle-tietokantaan. Lähtötilanneaineisto on tallennettuna ympäristönsuojelun verkkolevylle. YHTEYSHLÖ Ympäristönsuojeluyksikkö (ymparistonsuojelu@tampere.fi) POIKKILEIKKAUS Tallennetaan 2019 alkaen. JULKISUUS Ei julkinen aineisto toistaiseksi. Aineistosta on myös pelkistetty julkinen versio. Kentät ID Alueelle annettu tunniste. ID-numero on yhteinen torjuntatietokannassa olevan vastaavan torjuntapisteen kanssa. LAJI Lajin suomenkielinen nimi. Jättiputkien (kaukasianjättiputki, armenianjättiputki, persianjättiputki) ja jättitattarien (sahalinintatar, japanintatar, tarhatatar) tapauksessa tässä on käytetty ryhmän nimeä (jättiputket tai jättitattaret). TIET_NIMI Lajin tieteellinen nimi. (jättiputket Heracleum persicum –ryhmä ja jättitattaret Reynoutria-ryhmä). SIJAINTI Sijainnin tarkempi kuvaus. Esimerkiksi ”Lukonpuiston kaakkoisnurkka” tai ”Tahmelan lähteen ja Tahmelan viertotien välissä”. HAVAINTOPV Päivämäärä, jolloin kartoittaja on havainnoinut kohteen. LUKUMAARA Lajin yksilömäärä. Yhdestä viiteen käytetty todellista yksilömäärää. 6-10 yksilöä = 5+, yli 10 = 10+, n. 20 = 20; n. 50 = 50; 50-100 yksilöä = 50+; n. 100 = 100; yli 100 = 100+; n. 1000 = 1000; yli 1000 = 1000+ ELINVAIHE Verso, ei kuki, kukkii, on kukkinut. UHKATASO Sijaintiin liittyvä uhkataso määriteltynä 1-3. 1 merkitsee suurempaa uhkaa. 1 = haitallisten vieraslajien esiintymät luonnonsuojelualueilla ja niiden välittömässä läheisyydessä. 2 = haitalliset vieraslajit luonnonsuojelualueiden ulkopuolella, sekä luonnonsuojelualueilla esiintyvät muut vieraslajit. 3 = muut vieraslajit luonnonsuojelualueiden ulkopuolella. HAITTATASO Lajin haittataso. 1 = haitalliset vieraslajit 2 = muut vieraslajit. SIJ_TYYPPI Havainnon sijainnin tyyppi. Käytettyjä tyyppejä: pihanreuna piha tienvarsi polunvarsi radanvarsi pensasaita ojanvarsi puronvarsi kosteikko metsikkö avomaa pihaistutus tienvarsi-istutus istutus ranta puistonreuna joutomaa puutarhajätekasa maakasa metsänreuna keto HAV_LAHDE Havainnon lähde. Joko laji.fi, ilmoitus kaupungille, oma havainto, tai henkilön nimi jolta tieto on peräisin. HAV_TEKIJA Kartoittajan nimi. MAANOMISTJ Onko havainto kaupungin maalla vai yksityisellä maalla (kaupunki/yksityinen). TORJUTTU Onko esiintymää käyty torjumassa/onko se työn alla (kyllä/ei). Vuodesta 2020 tätä ei täydennetty, tieto erillisestä torjuntatietokannasta. LISATIEDOT Muuta huomionarvoista – vapaa kenttä.