From 1 - 10 / 23
  • KUVAUS Herkät vesistöt, joiden rajaus on luotu Viherkertoimen käyttöä varten. Aineisto perustuu hulevesiohjelmassa määritettyihin osavaluma-alueisiin, joiden avulla aineisto on rajattu. Näillä alueilla huleveden laadulliseen hallintaan on kiinnitettävä erityistä huomiota. Hulevesiohjelmaan liittyvän aineiston lisäksi rajausta on arvioitu asiantuntijoiden toimesta. Viherkerroinmenetelmä on ekologinen suunnittelutyökalu tonttien viherpinta-alan arviointiin. Viherkerroinmenetelmän avulla etsitään vaihtoehtoisia ratkaisutapoja kaupunkivihreän lisäämiseen sekä hulevesien hallintaan. KATTAVUUS; PÄIVITYS; LUOTETTAVUUS Aineisto on laadittu viherkertoimen käyttöön ja päivittyy tiedon tarkentuessa. YLLÄPITOSOVELLUS; KOORDINAATISTOJÄRJESTELMÄ; GEOMETRIA; SAATAVUUS; JULKISUUS Laadittu MapInfossa. Aineisto tallennetaan ETRS-GK24 (EPSG:3878) tasokoordinaattijärjestelmässä. Aluemuotoista tietoa. Aineisto on saatavilla WFS rajapinnalta, aineisto on tallennettu Oracle-tietokantaan. YHTEYSHLÖ Sanna Markkanen JULKISUUS Sisäisesti julkinen

  • Tampereen keskusta-alueen kiinteistöillä sijaitsevat pysäköintipaikat. Aineiston koordinaatistojärjestelmä on ETRS-GK24FIN. Selite: id = juokseva järjestysnumero kiinteistotunnus = kiinteistötunnus kerrosala = kiinteistön kerrosala autopaikat = kiinteistöllä sijaitsevien autopaikkojen kokonaismäärä autopaikat_maanpaalliset = maanpäällisten pysäköintipaikkojen määrä autopaikat_muualla = muut kuin maanpinnalla oleva pysäköintipaikat tietolähde = lähde, josta tieto on kerätty (rakennuslupa, ilmakuva, haastattelu tai maastokäynti) autopaikat_rakennusluvassa = rakennusluvassa määriteltyjen autopaikkojen määrä

  • Tampereen kaupungin ajoneuvoliikenteen liikennemäärä- ja nopeusmittaustietokanta. Aineisto sisältää liikennemääriä vuodesta 2000 alkaen. Aineiston päivitys ja ylläpito jatkuvaa. Aineiston koordinaatistojärjestelmä on ETRS-TM35FIN. Selite: id = juokseva järjestysnumero kunta = kuntanumero (Tampere = 837) kohde = katu/tie, jota liikennemäärät koskevat laskennan tyyppi = Automaattilaskin, Videolaskenta, Nopeusnäyttö paiva = laskentapäivämäärä aamuhuipputunti = liikennemäärä aamuhuipputunnin aikana iltahuipputunti = liikennemäärä iltapäivän huipputunnin aikana vuorokausiliikennemäärä = vuorokauden liikennemäärä raskaan_liik_osuus = raskaan liikenteen osuus prosentteina laskennan aikana (Jos saman vuorokauden aikana useita otoslaskentoja niin tulos on näiden keskiarvo) nopeusrajoitus = laskennan aikana voimassa ollut nopeusrajoitus vkesk_nopeus = nopeusmittauksien keskinopeus v85_nopeus = nopeus jonka 85 % ajoneuvoista alittaa tulos vanhentunut = laskentatulos vanhentunut tai kohteesta saatavilla uudempia tuloksia

  • KUVAUS Tietokanta sisältää pistemuotoista aineistoa mm. haitallisten vieraskasvilajien torjuntakohteista Tampereella. Aineisto on koottu torjujien tekemien raporttien tai muiden ilmoitusten pohjalta. KATTAVUUS; PÄIVITYS; LUOTETTAVUUS Kattaa koko kaupungin alueella tehdyt torjunnat. Uudet torjuntatoimet ja –alueet päivitetään tietokantaan. Pisteet on sijoitettu torjunnoista tehtyjen raporttien ja koosteiden perusteella, joten niiden sijainnin tarkkuus vaihtelee lähteen mukaan. YLLÄPITOSOVELLUS; KOORDINAATISTOJÄRJESTELMÄ; GEOMETRIA; Koordinaatistojärjestelmä on ETRS-GK24 (EPSG: 3878), ja tieto on pistemuotoista. SAATAVUUS Saatavilla WMS2- ja WFS-rajapinnoilta. Tallennettu PostgreSQL-tietokantaan. Alkuperäinen aineisto on tallennettuna ympäristönsuojeluyksikön verkkolevylle. YHTEYSHLÖ Ympäristönsuojeluyksikkö (ymparistonsuojelu@tampere.fi) POIKKILEIKKAUS Tallennetaan 2019 alkaen. JULKISUUS Osittain julkinen. Osa taulukkotiedoista vain viranomaiskäyttöön. Kentät ID Pisteelle on annettu ID-numero, jos vieraslajitietokannassa on sitä vastaava alue. ID-numero on näillä kohteilla yhteinen, ja helpottaa tietojen liittämistä toisiinsa. LAJI Lajin suomenkielinen nimi. Jättiputkien (kaukasianjättiputki, armenianjättiputki, persianjättiputki) ja jättitattarien (sahalinintatar, japanintatar, tarhatatar) tapauksessa tässä on käytetty ryhmän nimeä (jättiputket tai jättitattaret). SIJAINTI Sijainnin tarkempi kuvaus, jos saatavilla. LUKUMAARA Arvio torjuttavien kasvien lukumäärästä. Täytetään, jos kyse yksittäisistä kasveista tai pinta-ala muuten hankala arvioida. PINTAALA Arvio torjuttavien kasvien pinta-alasta neliömetreinä. TORJUJA (ei julkinen) Torjunnan toteuttanut taho tai urakoitsija. PVM Torjunnan päivämäärä. Tarkkaa tietoa ei ole aina ollut saatavilla, jolloin lisätiedoissa merkintä ”pvm arvio”. TORJTOIM Torjuntatapa ilmaistuna numerokoodilla. Vaihtoehdot: 1. mekaaniset / fysikaaliset (esim. kitkeminen, niitto, murskaus, peittäminen) 2. kemialliset (torjunta-aineet, esim. glyfosaatti) 3. biologiset (esim. laiduntavat eläimet) 4. muut TORJUNTATASO Torjunnan taso ilmaistuna numerokoodilla. Vaihtoehdot: 1. täysin (käytetään, jos esiintymä on saatu täysin hävitettyä niin, että on oletettavissa, ettei sitä tarvitse enää torjua) 2. osittain 3. ei onnistunut 4. ei löytynyt TORJ_LISATIETO (ei julkinen) Torjuntaan käytetty menetelmä, esim. niitto, kitkeminen, glyfosaatti. AIKA(H) (ei julkinen) Torjuntaan kulunut aika tunteina. KUST(E) (ei julkinen) Arvio torjunnan kustannuksista euroina. SEURPVM Arvio kohteelle tarvittavasti seuraavasta torjunta- tai seurantakäynnistä. JATKTOIM Seuraavalla käynnillä käytettävä torjuntamenetelmä. LISATIEDOT Muuta huomionarvoista – vapaa kenttä.

  • Tampereen kaupungin esteettömyyden erikoistason nykytilanteen tavoiteverkko. Aineisto laadittu 2018. Päivitys tarvittaessa. Aineiston koordinaatistojärjestelmä on ETRS-GK24FIN. Selite: id = juokseva järjestysnumero iris_id = omaisuudenhallintajärjestelmän väylätunniste. suojatie_nro = kaupungin suojatierekisterin tunnistenumero (jos väylän osa on suojatie) esteetön = väylän esteettömyys tavoitetilanteessa (1=esteetön) tyyppi = jkpp tai suojatie

  • Tampereen kaupungin nykytilanteen nopeusrajoitusaineisto. Aineiston päivitys ja ylläpito jatkuvaa. Aineiston koordinaatistojärjestelmä on ETRS-GK24FIN. Selite: seq_id = juokseva järjestysnumero rajoitus = voimassa oleva nopeusrajoitus (km/h) rajoituksen tyyppi = tieto onko nopeusrajoitus katu vai aluekohtainen muutos = edellisin nopeusrajoituksen muutosvuosi

  • Karttatasolla (eli näkymässä) näytetään kaikki hyväksytyn asemakaavoitusohjelman mukaiset kohteet, jotka eivät vielä ole tulleet vireille. Mikäli kohde on vireillä, se ei näy tällä karttatasolla vaikka se sisältyisikin voimassa olevaan asemakaavoitusohjelmaan. Kohde poistuu karttatasolta kun se tulee vireille tai mikäli se ei ole tullut vireille mutta se jätetään pois asemakaavoitusohjelmasta. Karttatasolla näkyvien kohteiden varanto sisältyy ”kaavoitusohjelmassa olevien asemakaavojen varanto”-näkymän tilastoalueittain esitettäviin varantotietoihin. Aineistoa käytettäessä on huomioitava, että ennen asemakaavan hyväksymistä kerrosalaa koskevat tiedot ovat arvioita. Kaavoitusohjelmassa olevien kohteiden arvioitu varanto ei merkitse luovutettavissa olevaa tai välittömästi rakennettavissa olevaa varantoa. Aineistoa ylläpidetään Oracle-ympäristössä. Aineiston päivitys ja ylläpito on jatkuvaa. Karttataso (näkymä) päivittyy tasatunnein. Tietokannan geometria on alue. Aineiston koordinaatistojärjestelmä on ETRS-GK24 (EPSG:3878). Saatavissa WMS-/WFS-palveluna .

  • Tampereen kaupunkiseudun jalankulun ja pyöräilyn iltahuipputulosten liikennemäärätietokanta. Aineisto sisältää liikennemääriä seuraavista kunnista: Kangasala, Lempäälä, Nokia, Orivesi, Pirkkala, Tampere, Vesilahti ja Ylöjärvi. Aineiston päivitys on vuosittaista. Aineiston koordinaatistojärjestelmä on ETRS-TM35FIN. Selite: seq_id = juokseva järjestysnumero kunta = kuntanumero (Kangasala = 211, Lempäälä = 418, Nokia = 536, Orivesi = 562, Pirkkala = 604, Tampere = 837, Vesilahti = 922 ja Ylöjärvi = 980) id = laskentapisteen tunnistenumero paikka = kadun/tien/väylän poikkileikkaus, jota liikennemäärät koskevat kohde = poikkileikkaus, silta, alikulku laskenta = laskennan tyyppi jk = jalankulkijoiden määrä iltapäivän huipputunnin aikana pp = pyöräilijöiden määrä iltapäivän huipputunnin aikana pvm = laskentapäivä saa= laskennan aikainen säätila

  • Tampereen kaupungin pysäköintimaksuvyöhykkeet. Aineiston päivitys ja ylläpito jatkuvaa. Aineiston koordinaatistojärjestelmä on ETRS-GK24FIN. Selite: id = juokseva järjestysnumero pysakointimaksuvyohyke = Pyhäköintimaksuvyöhyke, johon kyseinen alue kuuluu Lisätietoa pysäköintimaksuvyöhykkeistä: https://www.tampere.fi/liikenne-ja-kadut/pysakointi/maksuvyohykkeet.html

  • Tämä tietokanta sisältää kaikki Kaupunkiympäristön kehittäminen -yksikön hallinnoimat yleisillä alueilla sijaitsevat pelikentät sekä suurimman osan koulujen ja päiväkotien piha-alueilla sijaitsevista Tilakeskuksen hallinnoimista kentistä. Tietokanta ei sisällä sivistyspalveluiden peli- ja yleisurheilukenttiä. Tietokanta sisältää mm. ominaisuustiedot: pintamateriaali, kunnossapitokausi ja erityiskäyttö. Kunnossapitokaudet ovat kesä, talvi, kesä / talvi. Jos arvo talvi, niin kyseessä on luistinkenttä, joka ei ole kesällä pelikenttänä (lampi, käytävä tms.). Arvo kesä / talvi tarkoittaa talvella jäädytettäviä kenttiä. Ominaisuustieto erityiskäyttö sisältää tiedon voiko kentällä pelata jääkiekkoa (arvo JÄÄKIEKKO), jolloin kentällä on maalit. Aineistoa ylläpidetään Oracle-ympäristössä. Kaupunkiympäristön kehittämisen kenttien päivitys ja ylläpito jatkuvaa, Tilakeskuksen kenttiä ei päivitetä. Tietokannan geometria on alue. Aineiston koordinaattijärjestelmä on ETRS-GK24 (EPSG:3878). Saatavissa WFS- ja WMS-palveluna.