From 1 - 10 / 16
  • KUVAUS Herkät vesistöt, joiden rajaus on luotu Viherkertoimen käyttöä varten. Aineisto perustuu hulevesiohjelmassa määritettyihin osavaluma-alueisiin, joiden avulla aineisto on rajattu. Näillä alueilla huleveden laadulliseen hallintaan on kiinnitettävä erityistä huomiota. Hulevesiohjelmaan liittyvän aineiston lisäksi rajausta on arvioitu asiantuntijoiden toimesta. Viherkerroinmenetelmä on ekologinen suunnittelutyökalu tonttien viherpinta-alan arviointiin. Viherkerroinmenetelmän avulla etsitään vaihtoehtoisia ratkaisutapoja kaupunkivihreän lisäämiseen sekä hulevesien hallintaan. KATTAVUUS; PÄIVITYS; LUOTETTAVUUS Aineisto on laadittu viherkertoimen käyttöön ja päivittyy tiedon tarkentuessa. YLLÄPITOSOVELLUS; KOORDINAATISTOJÄRJESTELMÄ; GEOMETRIA; SAATAVUUS; JULKISUUS Laadittu MapInfossa. Aineisto tallennetaan ETRS-GK24 (EPSG:3878) tasokoordinaattijärjestelmässä. Aluemuotoista tietoa. Aineisto on saatavilla WFS rajapinnalta, aineisto on tallennettu Oracle-tietokantaan. YHTEYSHLÖ Ympäristönsuojeluyksikkö (ymparistonsuojelu@tampere.fi) JULKISUUS Julkinen Kentät ID: satunnainen tunnus Vesistö: vesistöalueen nimi

  • Tampereen kaupungin ajoneuvoliikenteen liikennemäärä- ja nopeusmittaustietokanta. Aineisto sisältää liikennemääriä vuodesta 2000 alkaen. Aineiston päivitys ja ylläpito jatkuvaa. Aineiston koordinaatistojärjestelmä on ETRS-TM35FIN. Selite: id = juokseva järjestysnumero kunta = kuntanumero (Tampere = 837) kohde = katu/tie, jota liikennemäärät koskevat laskennan tyyppi = Automaattilaskin, Videolaskenta, Nopeusnäyttö paiva = laskentapäivämäärä aamuhuipputunti = liikennemäärä aamuhuipputunnin aikana iltahuipputunti = liikennemäärä iltapäivän huipputunnin aikana vuorokausiliikennemäärä = vuorokauden liikennemäärä raskaan_liik_osuus = raskaan liikenteen osuus prosentteina laskennan aikana (Jos saman vuorokauden aikana useita otoslaskentoja niin tulos on näiden keskiarvo) nopeusrajoitus = laskennan aikana voimassa ollut nopeusrajoitus vkesk_nopeus = nopeusmittauksien keskinopeus v85_nopeus = nopeus jonka 85 % ajoneuvoista alittaa tulos vanhentunut = laskentatulos vanhentunut tai kohteesta saatavilla uudempia tuloksia huom = lisätietoa laskennasta tai poikkeusolosuhteista

  • Tampereen kaupungin esteettömyyden erikoistason nykytilanteen tavoiteverkko. Aineisto laadittu 2018. Päivitys tarvittaessa. Aineiston koordinaatistojärjestelmä on ETRS-GK24FIN. Selite: id = juokseva järjestysnumero iris_id = omaisuudenhallintajärjestelmän väylätunniste. suojatie_nro = kaupungin suojatierekisterin tunnistenumero (jos väylän osa on suojatie) esteetön = väylän esteettömyys tavoitetilanteessa (1=esteetön) tyyppi = jkpp tai suojatie

  • The 1:250 000 data on the soft and hard areas of the seabed supplements the seabed substrate data produced by the Geological Survey of Finland (GTK) for areas for which actual survey data is unavailable. The data covers two categories; hard and soft seabed areas. The substrate types categorised as hard seabed areas cover types ranging from gravel to boulders and exposed rock, and the substrate types for soft seabed areas cover types from silt to sand. The model is based on the marine geological survey data of GTK, the substrate observations made by the Finnish Environment Institute (SYKE) and Metsähallitus, and on the environment variable data produced by the Finnish Inventory Programme for the Underwater Marine Environment, VELMU, particularly on depth and seabed openness models. The data has undergone statistical evaluation and the ultimate model is based on expert estimates and modelling. At its most precise, the data is at a scale of 1:250 000 and the areas with a size less than 0.3 square kilometres have been removed. The substrate type information pertaining to restricted areas has been removed from the final data. A permit (AK15246) for publishing data with a similar scale, i.e. the EMODnet data, was received from the Defence Command of the Finnish Defence Forces on 28 July 2014.

  • Tampereen kaupungin jalankulun ja pyöräilyn liikennemäärätietokanta. Aineisto sisältää kerättyjä aamu- ja iltapäivän huipputunnin sekä vuorokausiliikenteen liikennemääriä. Aineiston päivitys ja ylläpito jatkuvaa. Videolaskentojen ja siirrettävien laskimien tulokset lisätään tietokantaan heti niiden valmistuttua. Kiinteiden laskentapisteiden keräämistä tiedoista tietokannassa julkaistaan yhden syyskuun arkipäivän otos/vuosi. Aineiston koordinaatistojärjestelmä on ETRS-TM35FIN. Selite: id = juokseva järjestysnumero kunta = kuntanumero (Tampere = 837) kohde = katu/tie/väylä/suojatie, jota liikennemäärät koskevat kohteen tyyppi = JKPP (jalankulun ja/tai pyöräilyn salliva väylä), Suojatie (suojatie, ylityspaikka tai kadun ylittäjälaskenta kyseisestä kohdasta), Ajorata, Latu laskennan tyyppi = Ecocounter_siirrettävä (tulos siirrettävästä laskentapisteestä), Ecocounter_kiinteä (tulos kiinteästä laskentapisteestä), Liikennevalo (tulos liikennevalojärjestelmästä), Viacount (tutkalaskin, jolla saadaan mittattua nopeudet) ja Videolaskenta (tulos käsinlaskennasta) paiva = laskentapäivämäärä aamuhuipputunti_jk = jalankulkijoiden liikennemäärä aamupäivän huipputunnin aikana aamuhuipputunti_pp = pyöräilijöiden liikennemäärä aamupäivän huipputunnin aikana aamuhuipputunti_yht = jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden yhteenlaskettu liikennemäärä aamupäivän huipputunnin aikana iltahuipputunti_jk = jalankulkijoiden liikennemäärä iltapäivän huipputunnin aikana iltahuipputunti_pp = pyöräilijöiden liikennemäärä iltapäivän huipputunnin aikana iltahuipputunti_yht = jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden yhteenlaskettu liikennemäärä iltapäivän huipputunnin aikana vuorokausi_jk = jalankulkijoiden liikennemäärä vuorokauden aikana vuorokausi_pp = pyöräilijöiden liikennemäärä vuorokauden aikana vuorokausi_yht = jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden yhteenlaskettu liikennemäärä vuorokauden aikana nopeusrajoitus = mittaushetkellä väylällä ollut nopeusrajoitus pp_vkesk_nopeus = pyöräilijöiden keskinopeus pp_v85_nopeus = nopeus, jonka 85 prosenttia pyöräilijöistä alittaa tulos vanhentunut = tulos vanhentunut tai kohteesta saatavilla uudempia laskentatuloksia

  • Tampereen kaupunkiseudun jalankulun ja pyöräilyn iltahuipputulosten liikennemäärätietokanta. Aineisto sisältää liikennemääriä seuraavista kunnista: Kangasala, Lempäälä, Nokia, Orivesi, Pirkkala, Tampere, Vesilahti ja Ylöjärvi. Aineiston päivitys on vuosittaista. Aineiston koordinaatistojärjestelmä on ETRS-TM35FIN. Selite: seq_id = juokseva järjestysnumero kunta = kuntanumero (Kangasala = 211, Lempäälä = 418, Nokia = 536, Orivesi = 562, Pirkkala = 604, Tampere = 837, Vesilahti = 922 ja Ylöjärvi = 980) id = laskentapisteen tunnistenumero paikka = kadun/tien/väylän poikkileikkaus, jota liikennemäärät koskevat kohde = poikkileikkaus, silta, alikulku laskenta = laskennan tyyppi jk = jalankulkijoiden määrä iltapäivän huipputunnin aikana pp = pyöräilijöiden määrä iltapäivän huipputunnin aikana pvm = laskentapäivä saa= laskennan aikainen säätila

  • Aineisto sisältää Tampereen urakka-alueiden aluejaon sekä alueiden vastuuhenkilöiden ja -organisaatioiden tiedot.

  • Tampereen kaupungin liikenne-ennuste vuodelle 2040 (ennuste julkaistu 2019). Tätä seudullista ennustetta käytetään mm. meluselvitysten lähtötietona, jos alueelle ei ole laadittu paikallista tarkennettua ennustetta. (Tarkennetut ennusteet on listattu sivustolla: http://www.infotripla.fi/tampere/materiaalipankki/doku.php ) Aineisto päivitetään noin parin vuoden välein. Aineiston koordinaatistojärjestelmä on ETRS-TM35FIN. Selite: id = väylänosan tunnustenumero inode = väylänosan alkupiste jnode = väylänosan loppupiste length = kuvatun väylän osan pituus kilometreinä (viralliset väyläpituudet saatavilla "Katuosa"-aineistosta) lanes = kaistojen määrä @ha = henkilöautojen määrä vuorokaudessa @pa = pakettiautojen määrä vuorokaudessa @ka = kuorma-autojen määrä vuorokaudessa @volah = aamupäivän huipputunnin liikennemäärä @volih = iltapäivän huipputunnin liikennemäärä @volvrk = keskimääräinen vuorokausiliikenne HUOM: Aineiston kaikki liikennemäärät ajosuuntakohtaisia. (kaksisuuntaisella kadulla 2 päällekkäistä viivaa)

  • Tampereen kaupungin liikennelaskentojen työkohdetietokanta. Tietokantaa käytetään uusien laskentojen aikatauluttamisessa ja vanhojen kohteiden historiatietona. Aineiston päivitys ja ylläpito jatkuvaa. Aineiston koordinaatistojärjestelmä on ETRS-TM35FIN. Selite: seq_id = juokseva järjestysnumero sijanti = katu tai muu kohde, jossa laskenta suoritetaan. laskennan tyyppi = nopeusnäyttö (nopeusnäyttötaulukohde), videolaskenta (käsin tehtävä laskenta), ecocounter (automaattinen kevyen liikenteen laskenta) tai viacount (automaattilaskin) luokka = laskettavien liikkujien tyyppi (suojatie, ajoneuvo, jk+pp, latu, liipa (liikuntapalveluille tehtävät laskennat)) laskenta/mittaus alkoi = laskennan alkamispäivä laskentapäivä = laskentojen tulospäivä laskenta/mittaus paattyi = laskennan päättymispäivä tulokset jaksolta = laskentajakson pituus (tarvittava jakso määritellään tapauskohtaisesti) laite nro = käytetyn laskentalaitteen numero nopeusrajoitus = ajoneuvolaskennan aikana kohteessa voimassa ollut nopeusrajoitus taulun etaisyys keskelle = nopeusnäyttötaulujen tulosten käsittelyyn tarvittava taustatieto suunta in/saapuva = laskentalaitetta kohti tulevan liikenteen suunta suunta out/poistuva = laskentalaiteesta pois menevät liikenteen suunta tyon tila = uusi, kesken, valmis ja tietokannassa huom = laskennoissa huomioitavat asiat (tieto poistetaan sen käytyä tarpeettomaksi) yhteyshenkilo = henkilö/taho, jolle aineistot toimitetaan (tieto poistetaan aineistojen toimituksen jälkeen)

  • Tampereen kaupungin alueella viimeisen viiden vuoden aikana Pelastuslaitoksen tietoon tulleiden liikenneonnettomuuksien perustiedot. Tieliikenneonnettomuuksien lisäksi aineistoon on yhdistetty raitiotieonnettomuudet. Aineiston päivitys ja ylläpito vuosittaista. Aineiston koordinaatistojärjestelmä on ETRS-TM35FIN. Selite: id = juokseva numero objectid = juokseva numero Pronto-tietokannassa nro = pelastuslaitoksen tunniste tapahtumak = tapahtumakunta pelastusla = pelastuslaitos, jonka alueella onnettomuus tapahtui ilmoitusai = onnettomuuden ilmoitusaika osoite = onnettomuuspaikan osoite pk = pisteen koordinaatti ik = pisteen koordinaatti onntyyppi = onnettomjuudet tyyppi (esim. tieliikenne, raideliikenne) tieluokka = onnettomuuspaikan väyläluokitus tie = tien numero risteys = jos onnettomuus risteyksessä niin risteyksen perustiedot rtie = risteävän tien numero vesisto = ajokeli = tieto vallinneesta ajokelistä osall1-osall6 = onnettomuuden osallinen liikennevälineen mukaan maara1-maara6 = onnettomuudessa osallisena olleiden henkilöiden määrä liikennevälineessä kuol = onnettomuudessa kuolleiden määrä vloukk = onnettomuudessa vakavasti loukkaantuneiden määrä lloukk = onnettomuudessa lievästi loukkaantuneiden määrä kuntanro = kuntanumero kkpvm = tapahtumavuosi ja kuukausi tienro = tienumero aosa = aet = vakavuus = onnettomuuden vakavuus