From 1 - 10 / 22
  • KUVAUS Herkät vesistöt, joiden rajaus on luotu Viherkertoimen käyttöä varten. Aineisto perustuu hulevesiohjelmassa määritettyihin osavaluma-alueisiin, joiden avulla aineisto on rajattu. Näillä alueilla huleveden laadulliseen hallintaan on kiinnitettävä erityistä huomiota. Hulevesiohjelmaan liittyvän aineiston lisäksi rajausta on arvioitu asiantuntijoiden toimesta. Viherkerroinmenetelmä on ekologinen suunnittelutyökalu tonttien viherpinta-alan arviointiin. Viherkerroinmenetelmän avulla etsitään vaihtoehtoisia ratkaisutapoja kaupunkivihreän lisäämiseen sekä hulevesien hallintaan. KATTAVUUS; PÄIVITYS; LUOTETTAVUUS Aineisto on laadittu viherkertoimen käyttöön ja päivittyy tiedon tarkentuessa. YLLÄPITOSOVELLUS; KOORDINAATISTOJÄRJESTELMÄ; GEOMETRIA; SAATAVUUS; JULKISUUS Laadittu MapInfossa. Aineisto tallennetaan ETRS-GK24 (EPSG:3878) tasokoordinaattijärjestelmässä. Aluemuotoista tietoa. Aineisto on saatavilla WFS rajapinnalta, aineisto on tallennettu Oracle-tietokantaan. YHTEYSHLÖ Sanna Markkanen JULKISUUS Sisäisesti julkinen

  • Tampereen kaupungin sisäinen liikenteenrauhoittamisaloitteiden ja muiden liikennesuunnittelun rauhoittamiskohteiden käsittelytietokanta. Tietokantaan kerätään kaikkien kaupungille tulleiden rauhoittamisaloitteiden perustiedot, rauhoittamiskäsittelyn tulos ja jatkosuunnittelussa olevat kohteet. Aineiston päivitys ja ylläpito jatkuvaa. Aineiston koordinaatistojärjestelmä on ETRS-GK24FIN. Selite: id: juokseva numero Asian tyyppi: selite mitä kautta asia on saapunut käsittelyyn (rauhoittamisaloite, 30km/h aluenopeusrajoitusmuutos, suojatieselvitys, valtuustoaloite) kohde: katu, jolla kohde sijaitsee aloite pvm: päivämäärä, jolloin asia on tullut ensimmäisen kerran käsittelyyn pvm_muut: mahdollisten saman kohteen tulleiden palautteiden päivämäärät asia_palaute: lyhyt kuvaus ongelmasta/parannustarpeesta vastaustilanne: tieto aloitteen tekijälle vastaamisesta muut_huomiot: avoin kenttä lisätiedoille/havainnoille rauhoittamispisteytys: rauhoittamiskäsittelyn tulos 0-35p, 90=käsittelyssä, 99=ei pisteytetä/käsitellään muulla tavoin jatkosuunnittelu: kohteeseen tehtävät toimenpiteet ja tietoja missä yhteydessä asia käsitellään suunnitelmanumero: salmistuneen suunnitelman numero kohteen rakentaminen: kohteen rakentamisen tilanne asian_tila: asian käsittelyn tila.

  • Karttatasolla (eli näkymässä) näytetään kaikki hyväksytyn asemakaavoitusohjelman mukaiset kohteet, jotka eivät vielä ole tulleet vireille. Mikäli kohde on vireillä, se ei näy tällä karttatasolla vaikka se sisältyisikin voimassa olevaan asemakaavoitusohjelmaan. Kohde poistuu karttatasolta kun se tulee vireille tai mikäli se ei ole tullut vireille mutta se jätetään pois asemakaavoitusohjelmasta. Karttatasolla näkyvien kohteiden varanto sisältyy ”kaavoitusohjelmassa olevien asemakaavojen varanto”-näkymän tilastoalueittain esitettäviin varantotietoihin. Aineistoa käytettäessä on huomioitava, että ennen asemakaavan hyväksymistä kerrosalaa koskevat tiedot ovat arvioita. Kaavoitusohjelmassa olevien kohteiden arvioitu varanto ei merkitse luovutettavissa olevaa tai välittömästi rakennettavissa olevaa varantoa. Aineistoa ylläpidetään Oracle-ympäristössä. Aineiston päivitys ja ylläpito on jatkuvaa. Karttataso (näkymä) päivittyy tasatunnein. Tietokannan geometria on alue. Aineiston koordinaatistojärjestelmä on ETRS-GK24 (EPSG:3878). Saatavissa WMS-/WFS-palveluna .

  • KUVAUS Tietokanta sisältää pistemuotoista aineistoa mm. haitallisten vieraskasvilajien torjuntakohteista Tampereella. Aineisto on koottu torjujien tekemien raporttien tai muiden ilmoitusten pohjalta. KATTAVUUS; PÄIVITYS; LUOTETTAVUUS Kattaa koko kaupungin alueella tehdyt torjunnat. Uudet torjuntatoimet ja –alueet päivitetään tietokantaan. Pisteet on sijoitettu torjunnoista tehtyjen raporttien ja koosteiden perusteella, joten niiden sijainnin tarkkuus vaihtelee lähteen mukaan. YLLÄPITOSOVELLUS; KOORDINAATISTOJÄRJESTELMÄ; GEOMETRIA; Koordinaatistojärjestelmä on ETRS-GK24 (EPSG: 3878), ja tieto on pistemuotoista. SAATAVUUS Saatavilla WMS2- ja WFS-rajapinnoilta. Tallennettu Oracle-tietokantaan. Alkuperäinen aineisto on tallennettuna ympäristönsuojeluyksikön verkkolevylle. YHTEYSHLÖ Ympäristönsuojeluyksikkö (ymparistonsuojelu@tampere.fi) POIKKILEIKKAUS Tallennetaan 2019 alkaen. JULKISUUS Ei julkinen toistaiseksi. Aineistosta on myös pelkistetty julkinen versio. Kentät ID Pisteelle on annettu ID-numero, jos vieraslajitietokannassa on sitä vastaava alue. ID-numero on näillä kohteilla yhteinen, ja helpottaa tietojen liittämistä toisiinsa. LAJI Lajin suomenkielinen nimi. Jättiputkien (kaukasianjättiputki, armenianjättiputki, persianjättiputki) ja jättitattarien (sahalinintatar, japanintatar, tarhatatar) tapauksessa tässä on käytetty ryhmän nimeä (jättiputket tai jättitattaret). SIJAINTI Sijainnin tarkempi kuvaus, jos saatavilla. LUKUMAARA Arvio torjuttavien kasvien lukumäärästä. Joskus ilmaistu neliömetreinä, jolloin luvun perään on kirjoitettu m2. TORJUJA Torjunnan toteuttanut taho tai urakoitsija. PVM Torjunnan päivämäärä. Tarkkaa tietoa ei ole aina ollut saatavilla, jolloin lisätiedoissa merkintä ”pvm arvio”. TORJTOIM Torjuntaan käytetty menetelmä, esim. niitto, kitkeminen, glyfosaatti. AIKA(H) Torjuntaan kulunut aika tunteina. KUST(E) Arvio torjunnan kustannuksista euroina. SEURPVM Arvio kohteelle tarvittavasta seuraavasta torjunta- tai seurantakäynnistä. Päivitetään uuden käynnin jälkeen. JATKTOIM Seuraavalla käynnillä käytettävä torjuntamenetelmä. Päivitetään uuden käynnin jälkeen. LISATIEDOT Muuta huomionarvoista – vapaa kenttä. PVM2/TORJTOIM2/… Uusien torjuntatapahtumien tiedot aikajärjestyksessä.

  • Tampereen kaupungin liikennelaskentojen työkohdetietokanta. Tietokantaa käytetään uusien laskentojen aikatauluttamisessa ja vanhojen kohteiden historiatietona. Aineiston päivitys ja ylläpito jatkuvaa. Aineiston koordinaatistojärjestelmä on ETRS-TM35FIN. Selite: seq_id = juokseva järjestysnumero sijanti = katu tai muu kohde, jossa laskenta suoritetaan. laskennan tyyppi = nopeusnäyttö (nopeusnäyttötaulukohde), videolaskenta (käsin tehtävä laskenta), ecocounter (automaattinen kevyen liikenteen laskenta) tai viacount (automaattilaskin) luokka = laskettavien liikkujien tyyppi (suojatie, ajoneuvo, jk+pp, latu, liipa (liikuntapalveluille tehtävät laskennat)) laskenta/mittaus alkoi = laskennan alkamispäivä laskentapäivä = laskentojen tulospäivä laskenta/mittaus paattyi = laskennan päättymispäivä tulokset jaksolta = laskentajakson pituus (tarvittava jakso määritellään tapauskohtaisesti) laite nro = käytetyn laskentalaitteen numero nopeusrajoitus = ajoneuvolaskennan aikana kohteessa voimassa ollut nopeusrajoitus taulun etaisyys keskelle = nopeusnäyttötaulujen tulosten käsittelyyn tarvittava taustatieto suunta in/saapuva = laskentalaitetta kohti tulevan liikenteen suunta suunta out/poistuva = laskentalaiteesta pois menevät liikenteen suunta tyon tila = uusi, kesken, valmis ja tietokannassa huom = laskennoissa huomioitavat asiat (tieto poistetaan sen käytyä tarpeettomaksi) yhteyshenkilo = henkilö/taho, jolle aineistot toimitetaan (tieto poistetaan aineistojen toimituksen jälkeen)

  • Tampereen kaupungin ajoneuvoliikenteen liikennemäärä- ja nopeusmittaustietokanta. Aineisto sisältää liikennemääriä vuodesta 2010 alkaen. Aineiston päivitys ja ylläpito jatkuvaa. Aineiston koordinaatistojärjestelmä on ETRS-TM35FIN. Selite: id = juokseva järjestysnumero kunta = kuntanumero (Tampere = 837) katuosa_id = tunnus aineiston kytkemiseksi Tampereen kaupungin "katuosa"-väylästö aineistoon. katu = katu/tie, jota liikennemäärät koskevat laskennan tyyppi = Automaattilaskin, Videolaskenta, Nopeusnäyttö paiva = laskentapäivämäärä aamuhuipputunti = liikennemäärä aamuhuipputunnin aikana iltahuipputunti = liikennemäärä iltapäivän huipputunnin aikana vuorokausiliikennemäärä = vuorokauden liikennemäärä raskas = raskaan liikenteen osuus prosentteina laskennan aikana (Jos saman vuorokauden aikana useita otoslaskentoja niin tulos on näiden keskiarvo) nopeusrajoitus = laskennan aikana voimassa ollut nopeusrajoitus vkesk = nopeusmittauksien keskinopeus v85 = nopeus jonka 85 % ajoneuvoista alittaa tulos vanhentunut = laskentatulos vanhentunut tai kohteesta saatavilla uudempia tuloksia

  • Tampereen kaupunkiseudun jalankulun ja pyöräilyn iltahuipputulosten liikennemäärätietokanta. Aineisto sisältää liikennemääriä seuraavista kunnista: Kangasala, Lempäälä, Nokia, Orivesi, Pirkkala, Tampere, Vesilahti ja Ylöjärvi. Aineiston päivitys on vuosittaista. Aineiston koordinaatistojärjestelmä on ETRS-TM35FIN. Selite: seq_id = juokseva järjestysnumero kunta = kuntanumero (Kangasala = 211, Lempäälä = 418, Nokia = 536, Orivesi = 562, Pirkkala = 604, Tampere = 837, Vesilahti = 922 ja Ylöjärvi = 980) id = laskentapisteen tunnistenumero paikka = kadun/tien/väylän poikkileikkaus, jota liikennemäärät koskevat kohde = poikkileikkaus, silta, alikulku laskenta = laskennan tyyppi jk = jalankulkijoiden määrä iltapäivän huipputunnin aikana pp = pyöräilijöiden määrä iltapäivän huipputunnin aikana pvm = laskentapäivä saa= laskennan aikainen säätila

  • Tampereen kaupungin tavoitetilanteen nopeusrajoitusaineisto. (Aineisto käytetään mm. selvitysten lähtötietona) Aineiston päivitys ja ylläpito jatkuvaa. Aineiston koordinaatistojärjestelmä on ETRS-GK24FIN. Selite: seq_id = juokseva järjestysnumero tavoite_rajoitus = voimassa oleva nopeusrajoitus tavoite_rajoituksen_tyyppi = tieto onko nopeusrajoitus katu vai aluekohtainen muutos = edellisin nopeusrajoituksen muutosvuosi

  • Tampereen kaupungin pyöräpysäköintipaikka-tietokanta. Aineiston päivitys ja ylläpito jatkuvaa. Aineiston koordinaatistojärjestelmä on ETRS-GK24FIN. Selite: id = juokseva järjestysnumero alue = kaupunginosa pysakointipaikan_tyyppi = pyöräpysäköintipaikka (kaikille tarkoitettu pyöräpysäköintipaikka), liityntäpysäköintipaikka (joukkoliikenteen liityntäpysäköintiin tarkoitettu pysäköintipaikka), kaupunkipyöräparkki (Visit Tampere kaupunkipyöräpaikka) telinevalmistaja = telineen valmistaja telinemalli = pyörätelineen malli telinemaara = telineiden kappalemäärä paikkamaara = pysäköintipaikkojen kokonaismäärä runkolukittavuus = pyörän runkolukitusmahdollisuus (kyllä/ei) kuva_url = linkki kohteen valokuvaan

  • Tampereen kaupungin jalankulun ja pyöräilyn liikennemäärätietokanta. Aineisto sisältää kerättyjä aamu- ja iltapäivän huipputunnin sekä vuorokausiliikenteen liikennemääriä. Aineiston päivitys ja ylläpito jatkuvaa. Videolaskentojen ja siirrettävien laskimien tulokset lisätään tietokantaan heti niiden valmistuttua. Kiinteiden laskentapisteiden keräämistä tiedoista tietokannassa julkaistaan yhden syyskuun arkipäivän otos/vuosi. Aineiston koordinaatistojärjestelmä on ETRS-TM35FIN. Selite: id = juokseva järjestysnumero kunta = kuntanumero (Tampere = 837) kohde = katu/tie/väylä, jota liikennemäärät koskevat kohteen tyyppi = JKPP (jalankulun ja/tai pyöräilyn salliva väylä), Suojatie, Ajorata, Latu laskennan tyyppi = Ecocounter_siirrettävä (tulos siirrettävästä laskentapisteestä), Ecocounter_kiinteä (tulos kiinteästä laskentapisteestä), Liikennevalo (tulos liikennevalojärjestelmästä) ja Videolaskenta (tulos käsinlaskennasta) paiva = laskentapäivämäärä aamuhuipputunti_jk = jalankulkijoiden liikennemäärä aamupäivän huipputunnin aikana aamuhuipputunti_pp = pyöräilijöiden liikennemäärä aamupäivän huipputunnin aikana aamuhuipputunti_yht = jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden yhteenlaskettu liikennemäärä aamupäivän huipputunnin aikana iltahuipputunti_jk = jalankulkijoiden liikennemäärä iltapäivän huipputunnin aikana iltahuipputunti_pp = pyöräilijöiden liikennemäärä iltapäivän huipputunnin aikana iltahuipputunti_yht = jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden yhteenlaskettu liikennemäärä iltapäivän huipputunnin aikana vuorokausi_jk = jalankulkijoiden liikennemäärä vuorokauden aikana vuorokausi_pp = pyöräilijöiden liikennemäärä vuorokauden aikana vuorokausi_yht = jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden yhteenlaskettu liikennemäärä vuorokauden aikana tulos vanhentunut = tulos vanhentunut tai kohteesta saatavilla uudempia laskentatuloksia