From 1 - 10 / 21
  • KUVAUS Herkät vesistöt, joiden rajaus on luotu Viherkertoimen käyttöä varten. Aineisto perustuu hulevesiohjelmassa määritettyihin osavaluma-alueisiin, joiden avulla aineisto on rajattu. Näillä alueilla huleveden laadulliseen hallintaan on kiinnitettävä erityistä huomiota. Hulevesiohjelmaan liittyvän aineiston lisäksi rajausta on arvioitu asiantuntijoiden toimesta. Viherkerroinmenetelmä on ekologinen suunnittelutyökalu tonttien viherpinta-alan arviointiin. Viherkerroinmenetelmän avulla etsitään vaihtoehtoisia ratkaisutapoja kaupunkivihreän lisäämiseen sekä hulevesien hallintaan. KATTAVUUS; PÄIVITYS; LUOTETTAVUUS Aineisto on laadittu viherkertoimen käyttöön ja päivittyy tiedon tarkentuessa. YLLÄPITOSOVELLUS; KOORDINAATISTOJÄRJESTELMÄ; GEOMETRIA; SAATAVUUS; JULKISUUS Laadittu MapInfossa. Aineisto tallennetaan ETRS-GK24 (EPSG:3878) tasokoordinaattijärjestelmässä. Aluemuotoista tietoa. Aineisto on saatavilla WFS rajapinnalta, aineisto on tallennettu Oracle-tietokantaan. YHTEYSHLÖ Sanna Markkanen JULKISUUS Sisäisesti julkinen

  • Tampereen yleisillä katu- ja pysäköintialueilla sijaitsevat pysäköintipaikat. Lisäksi aineistosta löytyy mm. asukas- ja yrityspysäköintipaikat ja eri käyttäjäryhmille tarkoitetut paikat. Pysäköintilaitosten (yleisten) tiedoissa on vain paikkamäärä. Aineistoa päivitetään pysäköintiä koskevien päätöksien toteutumisen jälkeen. Aineiston koordinaatistojärjestelmä on ETRS-GK24FIN. Selite: id = juokseva järjestysnumero alueen numero = alueen numero pysäköintitietokannassa kohteen tyyppi = inva-pysäköintialue (liikuntaesteisten), linja-autojen pysäköintialue, moottoripyörien pysäköintialue, pysäköintialue, pysäköintilaitos, sähköautojen latauspaikka ja taksiasema paikkamäärä = pysäköintipaikkojen määrä alueella rajoitustyyppi = kiekkopysäköinti, maksullinen pysäköinti, pysäköintikielto osan vuorokaudesta, yksityisalue maksuvyöhyke = pysäköinnin maksuvyöhykkeet 1, 2 tai 3 suurin sallittu pysakointiaika = suurin sallittu pysäköintiaika tunteina rajoitus maksullinen arkena = voimassa oleva rajoitus rajoitus maksullinen lauantaina = voimassa oleva rajoitus rajoitus maksullinen sunnuntaina = voimassa oleva rajoitus rajoitus kiekolla arkena = voimassa oleva rajoitus rajoitus kiekolla lauantaina = voimassa oleva rajoitus rajoitus kiekolla sunnuntaina = voimassa oleva rajoitus rajoitusten lisätiedot = lisätietoja rajoituksista asukas- ja yrityspysakointialue = asukas- ja yrityspysäköinti sallittu tunnuksella yhteiskäyttoautojen pysakointialue = yhteiskäyttöautojen pysäköinti tunnuksella erikoisluvalla sallittu = pysäköinti sallittu erikoisluvalla talvikunnossapitorajoitus = ajankohta jolloin pysäköinti kielletty talviaikaan yopysakointikielto = yöaikainen pysäköintikielto suunnitelma = päätös merkkien asettamisesta ja mahdolliset lisätiedot

  • Tampereen kaupungin liikennelaskentojen työkohdetietokanta. Tietokantaa käytetään uusien laskentojen aikatauluttamisessa ja vanhojen kohteiden historiatietona. Aineiston päivitys ja ylläpito jatkuvaa. Aineiston koordinaatistojärjestelmä on ETRS-TM35FIN. Selite: seq_id = juokseva järjestysnumero sijanti = katu tai muu kohde, jossa laskenta suoritetaan. laskennan tyyppi = nopeusnäyttö (nopeusnäyttötaulukohde), videolaskenta (käsin tehtävä laskenta), ecocounter (automaattinen kevyen liikenteen laskenta) tai viacount (automaattilaskin) luokka = laskettavien liikkujien tyyppi (suojatie, ajoneuvo, jk+pp, latu, liipa (liikuntapalveluille tehtävät laskennat)) laskenta/mittaus alkoi = laskennan alkamispäivä laskentapäivä = laskentojen tulospäivä laskenta/mittaus paattyi = laskennan päättymispäivä tulokset jaksolta = laskentajakson pituus (tarvittava jakso määritellään tapauskohtaisesti) laite nro = käytetyn laskentalaitteen numero nopeusrajoitus = ajoneuvolaskennan aikana kohteessa voimassa ollut nopeusrajoitus taulun etaisyys keskelle = nopeusnäyttötaulujen tulosten käsittelyyn tarvittava taustatieto suunta in/saapuva = laskentalaitetta kohti tulevan liikenteen suunta suunta out/poistuva = laskentalaiteesta pois menevät liikenteen suunta tyon tila = uusi, kesken, valmis ja tietokannassa huom = laskennoissa huomioitavat asiat (tieto poistetaan sen käytyä tarpeettomaksi) yhteyshenkilo = henkilö/taho, jolle aineistot toimitetaan (tieto poistetaan aineistojen toimituksen jälkeen)

  • Tampereen kaupungin tavoitetilanteen pyöräilyverkko. Aineiston päivitys ja ylläpito jatkuvaa. Aineiston koordinaatistojärjestelmä on ETRS-GK24FIN. Selite: id = juokseva id-numero vaylatyyppi = alkuperäinen sisältökenttä (poistuva) vaylan_tyyppi = väylän tyyppi (Erotettu JK/PP, Jalkakäytävä, Polku, Puistokäytävä, Pyöräkaista, Pyöräkatu, Pyörätie, Shared space, Yhdistetty JK/PP, Yhteys ajoradalla) toiminnallinen_luokka = väylän toiminnallinen luokka (Seudullinen pääreitti, Pääreitti, Aluereitti, Paikallisreitti, Jalkakäytävä, Ulkoilureitti seudullinen, Ulkoilureitti alueellinen ja Ulkoilureitti) kulkusuunta = tieto väylän yksi tai kaksisuuntaisuudesta talvella latuna = väylät, jotka kuuluvat talviaikana latuverkkoon muut_tiedot = sarake lisätiedoille

  • Tampereen kaupungin nykytilanteen nopeusrajoitusaineisto. Aineiston päivitys ja ylläpito jatkuvaa. Aineiston koordinaatistojärjestelmä on ETRS-GK24FIN. Selite: seq_id = juokseva järjestysnumero rajoitus = voimassa oleva nopeusrajoitus (km/h) rajoituksen tyyppi = tieto onko nopeusrajoitus katu vai aluekohtainen muutos = edellisin nopeusrajoituksen muutosvuosi

  • Tampereen kaupungin liikenne-ennuste vuodelle 2040 (ennuste julkaistu 2019). Tätä seudullista ennustetta käytetään mm. meluselvitysten lähtötietona, jos alueelle ei ole laadittu paikallista tarkennettua ennustetta. (Tarkennetut ennusteet on listattu sivustolla: http://www.infotripla.fi/tampere/materiaalipankki/doku.php ) Aineisto päivitetään noin parin vuoden välein. Aineiston koordinaatistojärjestelmä on ETRS-TM35FIN. Selite: id = väylänosan tunnustenumero inode = väylänosan alkupiste jnode = väylänosan loppupiste length = kuvatun väylän osan pituus kilometreinä (viralliset väyläpituudet saatavilla "Katuosa"-aineistosta) lanes = kaistojen määrä @ha = henkilöautojen määrä vuorokaudessa @pa = pakettiautojen määrä vuorokaudessa @ka = kuorma-autojen määrä vuorokaudessa @volah = aamupäivän huipputunnin liikennemäärä @volih = iltapäivän huipputunnin liikennemäärä @volvrk = keskimääräinen vuorokausiliikenne HUOM: Aineiston kaikki liikennemäärät ajosuuntakohtaisia. (kaksisuuntaisella kadulla 2 päällekkäistä viivaa)

  • Tampereen kaupunkiseudun jalankulun ja pyöräilyn iltahuipputulosten liikennemäärätietokanta. Aineisto sisältää liikennemääriä seuraavista kunnista: Kangasala, Lempäälä, Nokia, Orivesi, Pirkkala, Tampere, Vesilahti ja Ylöjärvi. Aineiston päivitys on vuosittaista. Aineiston koordinaatistojärjestelmä on ETRS-TM35FIN. Selite: seq_id = juokseva järjestysnumero kunta = kuntanumero (Kangasala = 211, Lempäälä = 418, Nokia = 536, Orivesi = 562, Pirkkala = 604, Tampere = 837, Vesilahti = 922 ja Ylöjärvi = 980) id = laskentapisteen tunnistenumero paikka = kadun/tien/väylän poikkileikkaus, jota liikennemäärät koskevat kohde = poikkileikkaus, silta, alikulku laskenta = laskennan tyyppi jk = jalankulkijoiden määrä iltapäivän huipputunnin aikana pp = pyöräilijöiden määrä iltapäivän huipputunnin aikana pvm = laskentapäivä saa= laskennan aikainen säätila

  • Tampereen kaupungin esteettömyyden erikoistason nykytilanteen tavoiteverkko. Aineisto laadittu 2018. Päivitys tarvittaessa. Aineiston koordinaatistojärjestelmä on ETRS-GK24FIN. Selite: id = juokseva järjestysnumero iris_id = omaisuudenhallintajärjestelmän väylätunniste. suojatie_nro = kaupungin suojatierekisterin tunnistenumero (jos väylän osa on suojatie) esteetön = väylän esteettömyys tavoitetilanteessa (1=esteetön) tyyppi = jkpp tai suojatie

  • Tampereen kaupungin Asukas- ja yrityspysäköintilupa-alueet. Aineiston päivitys ja ylläpito jatkuvaa. Aineiston koordinaatistojärjestelmä on ETRS-GK24FIN. Selite: id = juokseva järjestysnumero pysakointialueen tunnus = Kirjaintunnus, jolla asukas- ja/tai yrityspysäköinti on kyseisellä alueella sallittu. Lisätietoa pysäköintiluvista: https://www.tampere.fi/liikenne-ja-kadut/pysakointi/pysakointiluvat.html

  • Sipoon yleiskaavan 2025 mukaisesti Talman aluetta on tarkoitus kehittää raideliikenteeseen tukeutuvana, toiminnoiltaan monipuolisena, noin 10 000-13 000 asukkaan taajamakeskuksena. Talman osayleiskaavatyö tarkentaa Sipoon yleiskaavaa 2025 Talman alueen osalta. Osayleiskaava on nimensä mukaisesti yleispiirteinen kaava, jossa esitetään tavoitellun kehityksen periaatteet ja osoitetaan tarpeelliset alueet yksityiskohtaisen kaavoituksen, muun suunnittelun, maankäytön sekä rakentamisen perustaksi. Talman osayleiskaavassa osoitetaan asemakaavoitettavaksi tarkoitetut alueet, kunkin alueen pääasiallinen käyttötarkoitus sekä liikenneverkon periaatteet. Talmaan laadittava osayleiskaava on luonteeltaan yleispiirteinen aluevarausosayleiskaava, jonka ensi sijaisena tavoitteena on ohjata asemakaavoitusta. Osayleiskaava ohjaa kuitenkin myös alueen muuta suunnittelua ja rakentamista. Osayleiskaava laaditaan oikeusvaikutteisena.