Aluesuunnittelu / kiinteistöjärjestelmä

sv: Områdesplanering och fastighetssystem
en: Regional planning and cadastral system

Määritelmä: Maan käyttöön ja suunnitteluun liittyvää informaatiota.


Maankäytön suunnittelu

Määritelmä: Yhdyskuntia ja seutuja koskeva fyysinen suunnittelu, jossa lainsäädännön avulla ja hallintopäätöksin pyritään ohjaamaan maa-alueiden järjestelyä ja käyttöä.

Kuuluu ryhmään: Aluesuunnittelu / kiinteistöjärjestelmä


Asemakaavoitus

Määritelmä: Kaupungin tai sen osan maa-alueita koskeva yksityiskohtainen kaavoitus.

Kuuluu ryhmään: Maankäytön suunnittelu


Ajantasa-asemakaava

Määritelmä: Kaupungin ajantasaisten asemakaavojen yhdistelmä.

Kuuluu ryhmään: Asemakaavoitus


Yleiskaavoitus

Määritelmä: Kunnan tai sen osan maa- ja vesialueita koskeva yleisluonteinen kaavoitus.

Kuuluu ryhmään: Maankäytön suunnittelu


Maakuntakaavoitus

Määritelmä: Maakunnan tai sen osan maa- ja vesialueita koskeva yleisluonteinen kaavoitus.

Kuuluu ryhmään: Maankäytön suunnittelu


Seutukaava

Määritelmä: Usean kunnan maa-alueita koskeva yleisluonteinen kaava.

Kuuluu ryhmään: Maankäytön suunnittelu


Kaava-alueet

Määritelmä: Kaavan kattama alue.

Kuuluu ryhmään: Maankäytön suunnittelu


Aluevaraukset

Määritelmä: Kaavassa tiettyä tarkoitusta varattu alue.

Kuuluu ryhmään: Maankäytön suunnittelu


Suunnittelutarvealueet

Määritelmä: Asemakaava-alueen ulkopuolella olevat alueet, joissa on odotettavissa tarvetta alueidenkäytön suunnitteluun.

Kuuluu ryhmään: Maankäytön suunnittelu


Kaavakartta

Määritelmä: Kartta kaavan kattamasta alueesta kaaavamerkinnöillä varustettuna.

Kuuluu ryhmään: Maankäytön suunnittelu


Virastokartta (kiinteistökartta)

Määritelmä: Virastokartalla kuvataan väreillä voimassa oleva asemakaava, osoitenumerointi ja nimistö.

Kuuluu ryhmään: Aluesuunnittelu / kiinteistöjärjestelmä


Ekologiset verkostot

Määritelmä: Ekologinen verkosto koostuu luonnon ydinalueista ja ekologisista käytävistä. Ekologinen verkosto edistää luonnon monimuotoisuutta, muodostaa eläinten merkittävän leviämis- ja levittäytymistien alueelta toiselle ja varmistaa elävän luonnon ekologisen toiminnan.

Kuuluu ryhmään: Aluesuunnittelu / kiinteistöjärjestelmä


Ekologiset käytävät

Määritelmä: Ekologiset käytävät ovat vaihtelevan levyisiä metsäkäytäviä tai metsä-peltoketjuja, jotka ylläpitävät ydinalueiden toimintaa ja muodostavat leviämisteitä tai johtokäytäviä eläinten liikkuessa alueelta toiselle.

Kuuluu ryhmään: Ekologiset verkostot


Maankäytön rajoitukset

Määritelmä: Rajoituksia maankäytössä.

Kuuluu ryhmään: Aluesuunnittelu / kiinteistöjärjestelmä


Maankäyttösopimukset

Määritelmä: Maankäyttösopimuksilla tarkoitetaan sopimuksia, joilla kunta ja maanomistaja keskenään sopivat maanomistajan omistaman alueen asemakaavoituksen käynnistämisestä sekä kaavan toteuttamiseen liittyvistä osapuolten välisistä oikeuksista ja velvoitteista.

Kuuluu ryhmään: Aluesuunnittelu / kiinteistöjärjestelmä


Kaupunginosat

Määritelmä: Kaupunginosa on nimitys kaupungin virallisessa kaavassa määritellylle kunnanosalle.

Kuuluu ryhmään: Aluesuunnittelu / kiinteistöjärjestelmä


Kylät

Määritelmä: Kylä on pysyvän alueellisen kokonaisuuden muodostava pienehkö asutusyhteisö, joka koostuu toistensa läheisyydessä sijaitsevista maalaistaloista.

Kuuluu ryhmään: Aluesuunnittelu / kiinteistöjärjestelmä


Kiinteistöt

Määritelmä: Kiinteistö on itsenäinen maanomistuksen yksikkö, joka on merkittävä kiinteistönä kiinteistörekisteriin. Kiinteistö käsittää siihen kuuluvan alueen, osuudet yhteisiin alueisiin ja yhteisiin erityisiin etuuksiin sekä kiinteistölle kuuluvat rasiteoikeudet ja yksityiset erityiset etuudet. Useimmiten myös kiinteistöllä olevat rakennukset kuuluvat kiinteistöön.

Kuuluu ryhmään: Aluesuunnittelu / kiinteistöjärjestelmä


Määräalat

Määritelmä: Rajoiltaan määrätty alue, josta ei ole vielä muodostettu itsenäistä kiinteistöä. Määräalan rajat on sovittu luovutuskirjassa tai muussa saantokirjassa.

Kuuluu ryhmään: Kiinteistöt


Maanomistus

Määritelmä: Maanomistus tarkoittaa sitä, että jokin taho on perinteen tai lain mukaan tietyn alueen omistaja.

Kuuluu ryhmään: Kiinteistöt


Lainhuudot

Määritelmä: Lainhuuto tarkoittaa menettelyä, jossa kiinteistön tai sen osan uusi omistaja merkitään lainhuuto- ja kiinnitysrekisteriin. Kysymys on omistusoikeuden kirjaamisesta.

Kuuluu ryhmään: Kiinteistöt


Kiinnitykset

Määritelmä: Kiinteistöä voidaan käyttää velan vakuutena hakemalla kiinteistöön kiinnitys. Kiinnitys vahvistetaan hakijan (kiinteistön omistajan) osoittamaan euromäärään ja todistukseksi kiinnityksestä annetaan panttikirja. Kiinteistön panttaaminen tapahtuu luovuttamalla panttikirja velkojalle velan vakuudeksi. Kiinteistöön voi kohdistua useita kiinnityksiä.

Kuuluu ryhmään: Kiinteistöt


Kiinteistön vuokraoikeudet

Määritelmä: Kiinteistön vuokraoikeudella tarkoitetaan sopimukseen perustuvaa oikeutta, jolla kiinteistö tai siihen kuuluva alue annetaan vuokralle määräajaksi tai toistaiseksi.

Kuuluu ryhmään: Kiinteistöt


Kiinteistörajat

Määritelmä: Kiinteistöjen tai muiden rekisteriyksiköiden välinen rajaviiva.

Kuuluu ryhmään: Kiinteistöt


Kiinteistökaupat

Määritelmä: Omistusoikeuksien hankkiminen ja luovuttaminen vastiketta vastaan kiinteistöihin tai niiden osiin.

Kuuluu ryhmään: Aluesuunnittelu / kiinteistöjärjestelmä


Eläin- ja kasvikunta

Määritelmä: Kasvisto ja eläimistö luonnonympäristössä. Esim. villieläimet, kasvillisuus, biologia, ekologia, erämaa, merenelämä, kosteikko, kasvupaikka


Kasvit (kasvillisuus ja kasvisto)

Kuuluu ryhmään: Eläin- ja kasvikunta


Eläimet (eläimistö)

Kuuluu ryhmään: Eläin- ja kasvikunta


Elinympäristöt (habitaatit)

Määritelmä: Ympäristö, jossa tietty laji tai siihen kuuluva yksilö tai populaatio elää.

Kuuluu ryhmään: Eläin- ja kasvikunta


Biotoopit (luontotyypit)

Määritelmä: Maantieteellinen alue, jonka tärkeimmät ympäristötekijät ovat samankaltaiset ja jonka sisäinen rakenne on yhtenäinen.

Kuuluu ryhmään: Elinympäristöt (habitaatit)


Monimuotoisuus (biodiversiteetti)

Määritelmä: Elollisen luonnon monimuotoisuus, joka sisältää muun muassa lajien sisäisen perinnöllisen vaihtelun, lajien lukumäärän, erilaisten eliöyhteisöjen kirjon sekä biotooppien ja ekosysteemien monipuolisuuden ja erilaisten ekologisten prosessien vaihtelun.

Kuuluu ryhmään: Eläin- ja kasvikunta


Luontotyypit

Määritelmä: Maantieteellinen alue, jonka tärkeimmät ympäristötekijät ovat samankaltaiset ja jonka sisäinen rakenne on yhtenäinen.

Kuuluu ryhmään: Eläin- ja kasvikunta


Lajit

Määritelmä: Keskenään lisääntymiskykyisiä jälkeläisiä saavien tai saamaan pyrkivien yksilöiden joukko.

Kuuluu ryhmään: Eläin- ja kasvikunta


Levinneisyys

Kuuluu ryhmään: Eläin- ja kasvikunta


Havainnot

Kuuluu ryhmään: Eläin- ja kasvikunta


Pieneliöt (mikrobit)

Määritelmä: Mikroskoopilla näkyvien yksisoluisten tai muutamasta solusta muodostuneiden eliöiden yleisnimitys (bakteeri, alkueläin, yksisoluinen levä, virus).

Kuuluu ryhmään: Eläin- ja kasvikunta


Geologia ja hydrologia

Määritelmä: Geologia on oppiaine, joka tutkii maankamaran rakennetta, siinä tapahtuvia muutoksia sekä muutosten syitä ja seurauksia. Hydrologia tutkii maapallon makean veden varastoja, kuten järviä, jokia ja pohjavesiä, sekä makean ja suolaisen veden kiertokulkua.


Geologia

Määritelmä: Geologia on oppiaine, joka tutkii maankamaran rakennetta, siinä tapahtuvia muutoksia sekä muutosten syitä ja seurauksia.

Kuuluu ryhmään: Geologia ja hydrologia


Geokronologia

Määritelmä: Geokronologia on tieteenala, joka tutkii maapallon menneisyyden ajoitusta geologisen aineiston perusteella.

Kuuluu ryhmään: Geologia


Harjut

Määritelmä: Jäätikön railoon tai tunneliin syntynyt pitkä, kapea, mutkitteleva enimmäkseen lajittuneista aineksista muodostunut kasauma.

Kuuluu ryhmään: Geologia


Hydrogeologia

Määritelmä: Maanpinnan alaista vettä, sen esiintymistä, liikkumista, geokemiaa ja sen suhdetta geologiseen ympäristöön tutkiva tiede.

Kuuluu ryhmään: Geologia


Pohjavedet

Määritelmä: Maaperässä ja kallioperän raoissa hitaasti liikkuva vesi.

Kuuluu ryhmään: Hydrogeologia


Tekopohjavedet

Määritelmä: Tekopohjavesi on pohjavesiesiintymästä pohjavesikaivojen avulla otettavaa vettä, jonka määrää on lisätty imeyttämällä pintavettä maaperään.

Kuuluu ryhmään: Pohjavedet


Pohjaveden laatu

Kuuluu ryhmään: Pohjavedet


Ikirouta

Määritelmä: Ikirouta on maa-aines, joka pysyy jäätyneenä yli kaksi vuotta kerrallaan.

Kuuluu ryhmään: Geologia


Jäätiköt (mannerjäätiköt)

Määritelmä: Jäätikkö on maan päällä oleva monien metrien paksuisen jään kattama laaja alue. Mannerjäätiköt ovat yli 50 000 km²:n laajuisia, poikkileikkaukseltaan litteitä jäätiköitä.

Kuuluu ryhmään: Geologia


Jalo- ja korukivet

Määritelmä: Jalokivet ovat kiiltäviä, vahvasti valoa taittavia, läpinäkyviä, kauniinvärisiä tai värittömiä sekä kovia mineraaleja, jotka kauneutensa, kestävyytensä ja harvinaisuutensa vuoksi ovat haluttuja ja arvokkaita. Korukivi on mineraali tai harvemmin kivilaji, jota pelkän koristeellisuutensa vuoksi hiotaan käytettäväksi koruissa tai muissa pienissä koriste-esineissä. Korukiven erottaa sitä arvokkaammasta jalokivestä esimerkiksi läpinäkymättömyys, pehmeys ja yleisyys maankuoressa.

Kuuluu ryhmään: Geologia


Järvien kehitys (paleolimnologia)

Määritelmä: Paleolimnologia selvittää vesistön eliöstön historiaa ja menneisyyden vedenlaatua vesistöjen pohjamutaan hautautuneesta aineistosta tarvittaessa jopa tuhansien vuosien ajalta.

Kuuluu ryhmään: Geologia


Järvisedimentit

Määritelmä: Järvien pohjaan geologisten prosessien tuloksena muodostunut kerros esim. soraa, hiekkaa, savea tai turvetta.

Kuuluu ryhmään: Geologia


Kaivokset

Kuuluu ryhmään: Geologia


Kallioperä (kalliot)

Määritelmä: Kivilajeista koostuva maankuoren ylin osa, joka on osittain irtomaalajien, osittain veden peittämä.

Kuuluu ryhmään: Geologia


Kivilajit

Määritelmä: Kivilaji koostuu yhtä tai useampaa mineraalilajia olevista rakeista, jotka ovat liittyneet lujasti toisiinsa; kivilajit muodostavat kallioperässä laajoja, verraten tasalaatuisia massoja.

Kuuluu ryhmään: Geologia


Luolat

Määritelmä: Maa- tai kallioperässä oleva onkalo tai tila, jolla on katto, seinät ja lattia ja joka on kooltaan niin suuri että kolme henkilöä mahtuu mukavasti sisälle, luoliksi hyväksytään myös kalliolipat, joiden alle kymmenen henkeä mahtuu mukavasti leiriytymään (puoliluolat), lisäksi luolia ovat pienemmät onkalot, jotka ovat jostain syystä merkittäviä.

Kuuluu ryhmään: Geologia


Maalajit (sedimentit)

Määritelmä: Geologisen prosessin tuloksena syntynyt maakerrostumatyyppi.

Kuuluu ryhmään: Geologia


Malminetsintä

Määritelmä: Malminetsinnän tarkoituksena on paikantaa taloudellisesti hyödynnettäviä maankamaran luonnonvaroja.

Kuuluu ryhmään: Geologia


Malmit

Määritelmä: Luonnossa esiintyvä mineraalikasauma, jossa metalliset alkuaineet esiintyvät rikastuneena niin, että esiintymän taloudellinen hyväksikäyttö on mahdollista.

Kuuluu ryhmään: Geologia


Merenpohjat

Kuuluu ryhmään: Geologia


Merisedimentit

Määritelmä: Merien pohjaan geologisten prosessien tuloksena muodostunut kerros esim. soraa, hiekkaa, savea tai turvetta.

Kuuluu ryhmään: Geologia


Meteoriitit

Määritelmä: Meteoriitti on avaruudesta peräisin oleva kappale, joka on säilynyt ilmakehän ja maahan iskeytymisen jäljiltä. Meteoriitit ovat peräisin aurinkokunnassa kiertävistä asteroideista ja komeetoista. Useimpien ikä on 4,5-4,8 miljardia vuotta, mikä on myös Maan geologinen ikä. Meteoriitit jaetaan perinteisesti kolmeen kategoriaan: kivimeteoriitit, rautameteoriitit ja kivirautameteoriitit. Suuret meteoriitit, joiden paino on yli 100 tonnia ja nopeus ylittää 3-4 km/s, jättävät jälkeensä räjähdyskraatterin.

Kuuluu ryhmään: Geologia


Meteoriittikraatterit

Määritelmä: Maanpinnassa oleva aukko tai painuma, joka on meteoriittitörmäyksen paikka.

Kuuluu ryhmään: Geologia


Mineraalit

Määritelmä: Luonnossa esiintyvä, kiinteä, epäorgaaninen alkuaine tai yhdiste, jolla on määrätty koostumus tai koostumusalue ja tavallisesti säännöllinen sisäinen kiderakenne.

Kuuluu ryhmään: Geologia


Moreenimuodostumat

Määritelmä: Moreeni on mannerjäätikön irrottamasta ja kuljettamasta kiviaineksesta syntynyt sekalajitteinen maalaji, joka voi sisältää raekokoja savesta lohkareisiin. Moreenimuodostuma on moreenista muodostunut omamuotoinen, paksuhko kasauma.

Kuuluu ryhmään: Geologia


Pinnanmuodot

Kuuluu ryhmään: Geologia


Rakennegeologia

Määritelmä: Poimut, siirrokset ja deformaatio.

Kuuluu ryhmään: Geologia


Rakennegeologia

Kuuluu ryhmään: Geologia


Rakennusgeologia

Kuuluu ryhmään: Geologia


Kalliomekaniikka

Kuuluu ryhmään: Rakennusgeologia


Maamekaniikka

Kuuluu ryhmään: Rakennusgeologia


Sedimentaatio

Määritelmä: Kerrostuminen.

Kuuluu ryhmään: Geologia


Stratigrafia (kerrosjärjestys)

Määritelmä: Geologian haara, joka tutkii kivisarjojen ikää ja niiden keskinäisiä kerrostumis-/esiintymissuhteita.

Kuuluu ryhmään: Geologia


Suot

Määritelmä: Kosteikko, jossa orgaaninen aines hajoaa epätäydellisesti ja kerrostuu turpeeksi.

Kuuluu ryhmään: Geologia


Tektoniikka (laattatektoniikka, mannerliinnot, vuorijonomuodostus)

Määritelmä: Geologian ala, joka tutkii litosfäärin laattojen syntyä, kehitystä ja tuhoutumista sekä näiden prosessien syitä.

Kuuluu ryhmään: Geologia


Tulivuoret

Määritelmä: Tulivuori on pinnanmuoto, jonka kohdalla maankuoressa on repeämiä ja maan sisältä pääsee virtaamaan sulaa kiviainesta, magmaa, maan pinnalle asti.

Kuuluu ryhmään: Geologia


Ympäristögeologia

Kuuluu ryhmään: Geologia


Pilaantuminen

Kuuluu ryhmään: Ympäristögeologia


Kunnostus

Kuuluu ryhmään: Ympäristögeologia


Geologiset hasardit

Kuuluu ryhmään: Ympäristögeologia


Geofysiikka

Määritelmä: Geofysiikka on maapalloa ja ilmakehää tutkiva fysikaalinen tiede.

Kuuluu ryhmään: Geologia ja hydrologia


Seismologia

Määritelmä: Seismologia eli maanjäristystiede on tieteen ala, joka tutkii maanjäristyksiä ja maan läpi kulkevia aaltoliikkeitä. Seismologiaan kuuluu myös vedenalaisten maanjäristysten, tulivuorenpurkausten, mannerlaattojen liikeiden sekä tsunamien tutkiminen.

Kuuluu ryhmään: Geofysiikka


Painovoima

Määritelmä: Painovoima eli gravitaatiovoima on gravitaatiovuorovaikutuksen aiheuttama voima, joka vetää kaikkia massallisia kappaleita toisiaan kohti.

Kuuluu ryhmään: Geofysiikka


Geomagnetismi

Määritelmä: Geomagnetismi on tieteen ala, joka tutkii Maan magneettikenttää.

Kuuluu ryhmään: Geofysiikka


Geokemia

Määritelmä: Geokemia tutkii maapallon kemiaa. Geokemiassa selvitetään eri alkuaineiden jakautumista ja kiertoa maapallon kivi-, vesi- ja ilmakehän sekä elollisen luonnon välillä.

Kuuluu ryhmään: Geologia ja hydrologia


Paleontologia

Määritelmä: Fossiileja, muinaisia elämänmuotoja ja niiden kehitystä tutkiva tiede.

Kuuluu ryhmään: Geologia ja hydrologia


Fossilit

Määritelmä: Mineralisoitunut tai muuten säilynyt eliön tai kasvin jäänne: iknofossiili on eliön sedimenttiin/sedimenttikiveen jättämä jälki (valos).

Kuuluu ryhmään: Paleontologia


Hydrologia

Määritelmä: Hydrologia on tieteeala, joka tutkii maapallon makean veden varastoja, kuten järviä, jokia ja pohjavesiä, sekä makean ja suolaisen veden kiertokulkua.

Kuuluu ryhmään: Geologia ja hydrologia


Valuma-alueet

Määritelmä: Alue jolta vedet kerääntyvät samaan kohtaan.

Kuuluu ryhmään: Hydrologia


Valuntamalli

Määritelmä: Valuntamalli on maa-alueen vesitasemalli, joka kuvaa hydrologista veden kiertokulkua.

Kuuluu ryhmään: Valuma-alueet


Vedenjakajat

Määritelmä: Valuma-alueiden raja, selänne jolta vedet virtaavat eri suuntiin (pohjavedenjakaja ei aina yhdy pintavedenjakajaan).

Kuuluu ryhmään: Valuma-alueet


Haihdunta

Määritelmä: Vden haihtuminen ilmaan aikayksikössä.

Kuuluu ryhmään: Hydrologia


Valunta

Määritelmä: Valunta on suure, joka kuvaa valuma-alueelta virtauksien mukana poistuvaa vesimäärää.

Kuuluu ryhmään: Hydrologia


Sulanta

Määritelmä: Lumen sulaminen aikayksikössä.

Kuuluu ryhmään: Hydrologia


Jäätyminen

Kuuluu ryhmään: Hydrologia


Lumi

Kuuluu ryhmään: Hydrologia


Jää

Kuuluu ryhmään: Hydrologia


Ilmakehä ja sää


Ilmakehä

Määritelmä: Ilmakehä on maapalloa ympäröivä kaasukerros.

Kuuluu ryhmään: Ilmakehä ja sää


Ilmakehän tila

Määritelmä: Ilmakehän fysikaaliset olosuhteet. Sisältää mittauksiin, malleihin tai näiden yhdistelmiin perustuvia paikkatietoja sekä tiedot mittauspaikoista.

Kuuluu ryhmään: Ilmakehä ja sää


Ilmakehämallit

Määritelmä: lmakehämalli kykenee jäljittelemään eli simuloimaan ilmakehän prosesseja ja ilmiöitä fysiikan lakeihin perustuen.

Kuuluu ryhmään: Ilmakehä ja sää


Ilmanlaatu

Kuuluu ryhmään: Ilmakehä ja sää


Sää

Kuuluu ryhmään: Ilmakehä ja sää


Lämpötila

Määritelmä: Suure, joka ilmaisee lämpöliikkeen vilkkauden.

Kuuluu ryhmään: Sää


Sademäärä (sadanta)

Määritelmä: Sadanta eli sademäärä mittaa alueelle tietyssä ajassa sateena pudonnutta vettä.

Kuuluu ryhmään: Sää


Ilmankosteus

Määritelmä: Ilmankosteus kertoo ilman sisältämän vesihöyryn määrän.

Kuuluu ryhmään: Sää


Ilmanpaine

Määritelmä: Ilmanpaine on mittauskohdan yläpuolella olevan ilman paino pinta-alayksikköä kohden.

Kuuluu ryhmään: Sää


Tuuli

Määritelmä: Tuuli on ilmakehässä liikkuva maanpinnan suuntainen ilmavirtaus.

Kuuluu ryhmään: Sää


Pilvet

Määritelmä: Pilvet syntyvät Maan ilmakehässä vesihöyryn tiivistyessä hyvin pieneksi pisaroiksi tai härmistyessä jääkiteiksi tiivistymisydinten pinnalle.

Kuuluu ryhmään: Sää


Näkyvyys

Määritelmä: Näkyvyydellä tarkoitetaan sitä, kuinka kaukaa voimme nähdä jonkin kohteen.

Kuuluu ryhmään: Sää


Sadealueet

Kuuluu ryhmään: Sää


Sääilmiöt

Kuuluu ryhmään: Sää


Sään ennustaminen

Kuuluu ryhmään: Sää


Sääkartta

Kuuluu ryhmään: Sää


Ilmasto

Kuuluu ryhmään: Ilmakehä ja sää


Ilmastonmuutokset

Kuuluu ryhmään: Sää


Ilmaston maantieteelliset ominaispiirteet

Määritelmä: Sääolot ja niihin liittyvät mittaukset; sademäärä, lämpötila, kokonaishaihdunta, tuulen nopeus ja suunta.


Johtoverkot ja viestintä


Johtoverkot

Kuuluu ryhmään: Johtoverkot ja viestintä


Yhdyskuntahuollon verkostot

Kuuluu ryhmään: Johtoverkot ja viestintä


Energiahuolto

Kuuluu ryhmään: Yhdyskuntahuollon verkostot


Energiahuolto

Kuuluu ryhmään: Energiahuolto Energiahuolto


Sähköhuolto

Kuuluu ryhmään: Energiahuolto Energiahuolto


Kaasuhuolto

Kuuluu ryhmään: Energiahuolto Energiahuolto


Maakaasuhuolto

Kuuluu ryhmään: Energiahuolto Energiahuolto


Lämpöhuolto

Kuuluu ryhmään: Energiahuolto Energiahuolto


Vesihuolto

Kuuluu ryhmään: Yhdyskuntahuollon verkostot


Vesihuollon toiminta-alueet

Kuuluu ryhmään: Vesihuolto


Vedenotto

Kuuluu ryhmään: Vesihuolto


Veden puhdistus

Kuuluu ryhmään: Vesihuolto


Vesijohtoverkostot

Kuuluu ryhmään: Vesihuolto


Jätevesihuolto

Kuuluu ryhmään: Vesihuolto


Viemäriverkostot

Kuuluu ryhmään: Jätevesihuolto


Viestintäverkot

Kuuluu ryhmään: Johtoverkot ja viestintä


Tietoliikenneverkot

Kuuluu ryhmään: Viestintäverkot


Puhelinverkot

Kuuluu ryhmään: Viestintäverkot


Matkaviestinverkot

Kuuluu ryhmään: Viestintäverkot


Televisioverkot

Kuuluu ryhmään: Viestintäverkot


Radioverkot

Kuuluu ryhmään: Viestintäverkot


Johtokartta

Kuuluu ryhmään: Johtoverkot ja viestintä


Korkeus


Korkeusjärjestelmät

Kuuluu ryhmään: Korkeus


Korkeuskiintopisteet

Kuuluu ryhmään: Korkeusjärjestelmät


Painovoimapisteet

Kuuluu ryhmään: Korkeusjärjestelmät


Geoidimallit

Kuuluu ryhmään: Korkeusjärjestelmät


Topografia

Kuuluu ryhmään: Korkeus


Korkeuspisteet

Kuuluu ryhmään: Topografia


Korkeusmallit

Kuuluu ryhmään: Topografia


Hilamalli (grid)

Kuuluu ryhmään: Korkeusmallit


Kolmiomalli (TIN)

Kuuluu ryhmään: Korkeusmallit


Korkeuskäyrät

Kuuluu ryhmään: Korkeusmallit


Kaltevuus

Kuuluu ryhmään: Korkeusmallit


Viettosuunta

Kuuluu ryhmään: Viettosuunta


Syvyys

Kuuluu ryhmään: Topografia


Syvyyspisteet

Kuuluu ryhmään: Syvyys


Syvyysmallit

Kuuluu ryhmään: Syvyys


Syvyyskäyrät

Kuuluu ryhmään: Syvyysmallit


Vedenkorkeus

Kuuluu ryhmään: Korkeus


Rantaviiva

Kuuluu ryhmään: Korkeus


Liikenne


Kevyt liikenne

Kuuluu ryhmään: Liikenne


Kevyen liikenteen verkko

Kuuluu ryhmään: Kevyt liikenne


Joukkoliikenne

Kuuluu ryhmään: Liikenne


Linja-autoliikenne

Kuuluu ryhmään: Joukkoliikenne


Raideliikenne

Kuuluu ryhmään: Joukkoliikenne


Paikallisliikenne

Kuuluu ryhmään: Joukkoliikenne


Kaukoliikenne

Kuuluu ryhmään: Joukkoliikenne


Joukkoliikenteen reitit

Kuuluu ryhmään: Joukkoliikenne


Joukkoliikenteen reitit

Kuuluu ryhmään: Joukkoliikenne


Kuljetus

Kuuluu ryhmään: Liikenne


Kuljetus

Kuuluu ryhmään: Liikenne


Logistiikka

Kuuluu ryhmään: Liikenne


Tavaraliikenne

Kuuluu ryhmään: Liikenne


Tieliikenne

Kuuluu ryhmään: Liikenne


Tieliikenneverkko

Kuuluu ryhmään: Tieliikenne


Jäätiet

Kuuluu ryhmään: Tieliikenne


Tiekartta

Kuuluu ryhmään: Tiekartta


Rautatieliikenne

Kuuluu ryhmään: Liikenne


Rataverkko

Kuuluu ryhmään: Rautatieliikenne


Rautatieasemat

Kuuluu ryhmään: Rautatieliikenne


Vesiliikenne

Kuuluu ryhmään: Liikenne


Merenkulku

Kuuluu ryhmään: Vesiliikenne


Talvimerenkulku

Kuuluu ryhmään: Vesiliikenne


Väylät

Kuuluu ryhmään: Vesiliikenne


Turvalaitteet

Kuuluu ryhmään: Vesiliikenne


Satamat

Kuuluu ryhmään: Vesiliikenne


Merikartta

Kuuluu ryhmään: Vesiliikenne


Sisävesikartta

Kuuluu ryhmään: Vesiliikenne


Lentoliikenne

Kuuluu ryhmään: Liikenne


Ilmailureitit

Kuuluu ryhmään: Lentoliikenne


Lentokentät (lentoasemat)

Kuuluu ryhmään: Lentoliikenne


Ilmailukartta

Kuuluu ryhmään: Lentoliikenne


Navigointi

Kuuluu ryhmään: Liikenne


Maa- ja metsätalous


Maatalous

Kuuluu ryhmään: Maa- ja metsätalous


Kotieläintalous

Kuuluu ryhmään: Maatalous


Kasvinviljely

Kuuluu ryhmään: Maatalous


Puutarhatalous

Kuuluu ryhmään: Maatalous


Kasvinsuojelu

Kuuluu ryhmään: Maatalous


Pellot

Kuuluu ryhmään: Maatalous


Maatilat

Kuuluu ryhmään: Maa- ja metsätalous


Maataloustuet

Kuuluu ryhmään: Maa- ja metsätalous


Metsätalous

Kuuluu ryhmään: Maa- ja metsätalous


Metsäsuunnittelu

Kuuluu ryhmään: Metsätalous


Metsänhoito

Kuuluu ryhmään: Metsätalous


Hakkuut

Kuuluu ryhmään: Hakkuut


Kasvupaikat

Kuuluu ryhmään: Metsätalous


Riistatalous

Kuuluu ryhmään: Maa- ja metsätalous


Riistanhoito

Kuuluu ryhmään: Riistatalous


Metsästys

Kuuluu ryhmään: Riistatalous


Porotalous

Kuuluu ryhmään: Maa- ja metsätalous


Kalatalous

Kuuluu ryhmään: Maa- ja metsätalous


Kalastus

Kuuluu ryhmään: Kalatalous


Kalanviljely

Kuuluu ryhmään: Kalatalous


Maasto ja maanpeite


Kuvat

Kuuluu ryhmään: Maasto ja maanpeite


Ilmakuvat

Kuuluu ryhmään: Kuvat


Ortokuvat

Kuuluu ryhmään: Kuvat


Stereokuvat

Kuuluu ryhmään: Kuvat


Satelliittikuvat

Kuuluu ryhmään: Kuvat


Tutkakuvat

Kuuluu ryhmään: Kuvat


Laserkeilainkuvat

Kuuluu ryhmään: Kuvat


Luokitellut kuvat

Kuuluu ryhmään: Kuvat


Luokittelemattomat kuvat

Kuuluu ryhmään: Kuvat


Luokittelemattomat kuvat

Kuuluu ryhmään: Kuvat


Maastotiedot

Kuuluu ryhmään: Maasto ja maanpeite


Maastokartta

Kuuluu ryhmään: Maastotiedot


Kaavan pohjakartta (kantakartta)

Kuuluu ryhmään: Maastotiedot


Maanpeite

Kuuluu ryhmään: Maasto ja maanpeite


Maankäyttö

Kuuluu ryhmään: Maasto ja maanpeite


Maankäyttöluokitus

Kuuluu ryhmään: Maankäyttö


Rajat ja alueet


Hallinnolliset rajat

Kuuluu ryhmään: Rajat ja alueet


Kunnat

Kuuluu ryhmään: Hallinnolliset rajat


Seutukunnat

Kuuluu ryhmään: Hallinnolliset rajat


Maakunnat

Kuuluu ryhmään: Hallinnolliset rajat


Suuralueet

Kuuluu ryhmään: Hallinnolliset rajat


Valtakunnanrajat (valtiot)

Kuuluu ryhmään: Hallinnolliset rajat


Tilastoalueet

Kuuluu ryhmään: Rajat ja alueet


Taajamat

Kuuluu ryhmään: Tilastoalueet


Kunnan osa-alueet

Kuuluu ryhmään: Tilastoalueet


Tilastoruudut

Kuuluu ryhmään: Tilastoalueet


Rakennukset ja rakennelmat


Rakennukset

Kuuluu ryhmään: Rakennukset ja rakennelmat


Rakennusten käyttötarkoitus

Kuuluu ryhmään: Rakennukset


Maanalaiset tilat

Kuuluu ryhmään: Rakennukset ja rakennelmat


Rakennelmat

Kuuluu ryhmään: Rakennukset ja rakennelmat


Liikenteen rakennelmat

Kuuluu ryhmään: Rakennelmat


Liikenteen rakennelmat

Kuuluu ryhmään: Rakennelmat


Johtoverkkojen rakennelmat

Kuuluu ryhmään: Rakennelmat


Kuivatusjärjestelmät

Kuuluu ryhmään: Rakennukset ja rakennelmat


Ojitus

Kuuluu ryhmään: Kuivatusjärjestelmät


Rakennushankkeet

Kuuluu ryhmään: Rakennukset ja rakennelmat


Rakennusluvat

Kuuluu ryhmään: Rakennukset ja rakennelmat


Maarakentaminen

Kuuluu ryhmään: Rakennukset ja rakennelmat


Sijainti


Osoitteet

Kuuluu ryhmään: Sijainti


Lähiosoitteet

Kuuluu ryhmään: Osoitteet


Postinumeroalueet

Kuuluu ryhmään: Osoitteet


Paikannimet

Kuuluu ryhmään: Sijainti


Paikannusruudukot (pelastuspalveluruudukko)

Kuuluu ryhmään: Sijainti


Maamerkit

Kuuluu ryhmään: Sijainti


Opaskartta

Kuuluu ryhmään: Sijainti


Kiintopisteet

Kuuluu ryhmään: Sijainti


Sisävedet ja meret


Sisävedet

Kuuluu ryhmään: Sisävedet ja meret


Vakavedet

Kuuluu ryhmään: Sisävedet


Järvet

Kuuluu ryhmään: Vakavedet


Tekoaltaat

Kuuluu ryhmään: Vakavedet


Lammet

Kuuluu ryhmään: Vakavedet


Lähteet

Kuuluu ryhmään: Vakavedet


Virtavedet

Kuuluu ryhmään: Sisävedet


Joet

Kuuluu ryhmään: Virtavedet


Kosket

Kuuluu ryhmään: Virtavedet


Purot

Kuuluu ryhmään: Virtavedet


Vesistöt

Kuuluu ryhmään: Sisävedet ja meret


Meret

Kuuluu ryhmään: Sisävedet ja meret


Valtameret

Kuuluu ryhmään: Meret


Sisämeret

Kuuluu ryhmään: Meret


Murtovedet

Kuuluu ryhmään: Meret


Merenpinta

Kuuluu ryhmään: Meret


Aallot

Kuuluu ryhmään: Meret


Merivirtaukset

Kuuluu ryhmään: Meret


Suolaisuus

Kuuluu ryhmään: Meret


Rannikko

Kuuluu ryhmään: Meret


Aluevedet

Kuuluu ryhmään: Meret


Vesirakentaminen

Kuuluu ryhmään: Sisävedet ja meret


Kanavat

Kuuluu ryhmään: Vesirakentaminen


Padot

Kuuluu ryhmään: Vesirakentaminen


Aallonmurtajat

Kuuluu ryhmään: Vesirakentaminen


Satama-altaat

Kuuluu ryhmään: Vesirakentaminen


Laiturit

Kuuluu ryhmään: Vesirakentaminen


Sotilastiedustelu


Terveys ja turvallisuus


Terveydenhuolto

Kuuluu ryhmään: Terveys ja turvallisuus


Sairaanhoitopiirit

Kuuluu ryhmään: Terveydenhuolto


Väestövastuualueet

Kuuluu ryhmään: Terveydenhuolto


Palo- ja pelastustoimi

Kuuluu ryhmään: Terveys ja turvallisuus


Pelastustiet

Kuuluu ryhmään: Palo- ja pelastustoimi


Väestönsuojelu

Kuuluu ryhmään: Palo- ja pelastustoimi


Väestönsuojelualueet

Kuuluu ryhmään: Väestönsuojelu


Meripelastus

Kuuluu ryhmään: Palo- ja pelastustoimi


Järvipelastus

Kuuluu ryhmään: Palo- ja pelastustoimi


Lentopelastus

Kuuluu ryhmään: Palo- ja pelastustoimi


Taudit

Kuuluu ryhmään: Terveys ja turvallisuus


Epidemiat

Kuuluu ryhmään: Taudit


Tautien levinneisyys

Kuuluu ryhmään: Taudit


Onnettomuudet

Kuuluu ryhmään: Terveys ja turvallisuus


Turvallisuus

Kuuluu ryhmään: Terveys ja turvallisuus


Poliisi

Kuuluu ryhmään: Turvallisuus


Poliisipiirit

Kuuluu ryhmään: Turvallisuus


Rajavalvonta

Kuuluu ryhmään: Turvallisuus


Rikollisuus

Kuuluu ryhmään: Turvallisuus


Yhteiskunta ja talous


Talous

Kuuluu ryhmään: Yhteiskunta ja talous


Toimialat

Kuuluu ryhmään: Talous


Kauppa

Kuuluu ryhmään: Toimialat


Palvelut

Kuuluu ryhmään: Toimialat


Teollisuus

Kuuluu ryhmään: Toimialat


Yritykset ja toimipaikat

Kuuluu ryhmään: Talous


Kotitaloudet

Kuuluu ryhmään: Talous


Yhteiskunta

Kuuluu ryhmään: Yhteiskunta ja talous


Julkiset palvelut

Kuuluu ryhmään: Yhteiskunta


Sosiaaliset palvelut

Kuuluu ryhmään: Yhteiskunta


Koulutus

Kuuluu ryhmään: Yhteiskunta


Koulupiirit

Kuuluu ryhmään: Koulutus


Sosiaaliset ilmiöt

Kuuluu ryhmään: Yhteiskunta


Kulttuuripalvelut

Kuuluu ryhmään: Yhteiskunta


Urheilu- ja liikuntapalvelut

Kuuluu ryhmään: Yhteiskunta


Äänestysalueet

Kuuluu ryhmään: Yhteiskunta


Vaalipiirit

Kuuluu ryhmään: Yhteiskunta


Kihlakunnat

Kuuluu ryhmään: Yhteiskunta


Kirkolliset aluejaot

Kuuluu ryhmään: Yhteiskunta


Väestö

Kuuluu ryhmään: Yhteiskunta


Väestörakenne

Kuuluu ryhmään: Väestö


Väestötiheys

Kuuluu ryhmään: Väestö


Työvoima

Kuuluu ryhmään: Väestö


Muuttoliike

Kuuluu ryhmään: Väestö


Asuminen (asunnot, asuinolot)

Kuuluu ryhmään: Yhteiskunta


Työllisyys

Kuuluu ryhmään: Yhteiskunta


Työssäkäyntialueet

Kuuluu ryhmään: Yhteiskunta


Matkailu ja vapaa-aika

Kuuluu ryhmään: Yhteiskunta


Tulot ja varallisuus

Kuuluu ryhmään: Yhteiskunta


Historia

Kuuluu ryhmään: Yhteiskunta


Ympäristö


Rakennettu ympäristö

Kuuluu ryhmään: Ympäristö


Kulttuuriympäristö

Kuuluu ryhmään: Ympäristö


Maisema

Kuuluu ryhmään: Kulttuuriympäristö


Kulttuurimaisema

Kuuluu ryhmään: Maisema


Perinnemaisema

Kuuluu ryhmään: Maisema


Luonnonaisema

Kuuluu ryhmään: Maisema


Luonnonmuistomerkit

Kuuluu ryhmään: Kulttuuriympäristö


Muinaisjäännökset (muinaismuistot)

Kuuluu ryhmään: Kulttuuriympäristö


Maailmanperintökohteet

Kuuluu ryhmään: Kulttuuriympäristö


Luonnonvarat

Kuuluu ryhmään: Ympäristö


Maa-ainesvarat

Kuuluu ryhmään: Luonnonvarat


Vesivarat

Kuuluu ryhmään: Luonnonvarat


Kala- ja riistavarat

Kuuluu ryhmään: Luonnonvarat


Metsävarat (puusto)

Kuuluu ryhmään: Luonnonvarat


Energiavarat

Kuuluu ryhmään: Luonnonvarat


Turvevarat

Kuuluu ryhmään: Energiavarat


Tuulivoima

Kuuluu ryhmään: Energiavarat


Ympäristönsuojelu

Kuuluu ryhmään: Ympäristö


Ilmansuojelu

Kuuluu ryhmään: Ympäristönsuojelu


Maaperänsuojelu

Kuuluu ryhmään: Ympäristönsuojelu


Maisemansuojelu

Kuuluu ryhmään: Ympäristönsuojelu


Meluntorjunta

Kuuluu ryhmään: Ympäristönsuojelu


Vesiensuojelu

Kuuluu ryhmään: Ympäristönsuojelu


Pohjaveden suojelu

Kuuluu ryhmään: Ympäristönsuojelu


Rakennussuojelu

Kuuluu ryhmään: Ympäristönsuojelu


Luonnonsuojelu

Kuuluu ryhmään: Ympäristö


Soiden suojelu

Kuuluu ryhmään: Luonnonsuojelu


Lintuvesien suojelu

Kuuluu ryhmään: Luonnonsuojelu


Harjujensuojelu

Kuuluu ryhmään: Luonnonsuojelu


Lehtojensuojelu

Kuuluu ryhmään: Luonnonsuojelu


Rantojensuojelu

Kuuluu ryhmään: Luonnonsuojelu


Metsien suojelu

Kuuluu ryhmään: Luonnonsuojelu


Koskiensuojelu

Kuuluu ryhmään: Luonnonsuojelu


Eläimistön suojelu

Kuuluu ryhmään: Luonnonsuojelu


Kasviston suojelu

Kuuluu ryhmään: Luonnonsuojelu


Luontotyyppien suojelu

Kuuluu ryhmään: Luonnonsuojelu


Suojelualueet

Kuuluu ryhmään: Ympäristö


Luonnonsuojelualueet

Kuuluu ryhmään: Suojelualueet


Kansallispuistot

Kuuluu ryhmään: Luonnonsuojelualueet


Luonnonpuistot

Kuuluu ryhmään: Luonnonsuojelualueet


Aarnialueet

Kuuluu ryhmään: Suojelualueet


Erämaa-alueet

Kuuluu ryhmään: Suojelualueet


Biosfäärialueet

Kuuluu ryhmään: Suojelualueet


Natura

Kuuluu ryhmään: Ympäristö


Rauhoitusalueet

Kuuluu ryhmään: Ympäristö


Suojelukohteet

Kuuluu ryhmään: Ympäristö


Suojeluohjelmat

Kuuluu ryhmään: Ympäristö


Jätteet

Kuuluu ryhmään: Ympäristö


Jätehuolto

Kuuluu ryhmään: Jätteet


Jätteiden sijoituspaikat (kaatopaikat)

Kuuluu ryhmään: Jätteet


Ympäristönkuormitus

Kuuluu ryhmään: Ympäristö


Päästöt

Kuuluu ryhmään: Ympäristönkuormitus


Ilman saastuminen

Kuuluu ryhmään: Ympäristönkuormitus


Maaperän saastuminen

Kuuluu ryhmään: Ympäristönkuormitus


Veden saastuminen

Kuuluu ryhmään: Ympäristönkuormitus


Lämpösaastuminen

Kuuluu ryhmään: Ympäristönkuormitus


Radioaktiivinen saastuminen

Kuuluu ryhmään: Ympäristönkuormitus


Laskeumat

Kuuluu ryhmään: Ympäristönkuormitus


Ympäristön tilan seuranta (ympäristönseuranta)

Kuuluu ryhmään: Ympäristö


Säteilyn mittaus

Kuuluu ryhmään: Ympäristön tilan seuranta (ympäristönseuranta)


Bioindikaattorit

Kuuluu ryhmään: Ympäristön tilan seuranta (ympäristönseuranta)


Ympäristövaikutusten arviointi (YVA)

Kuuluu ryhmään: Ympäristön tilan seuranta (ympäristönseuranta)


Vesien tilan seuranta

Kuuluu ryhmään: Ympäristö


Pintaveden laatu

Kuuluu ryhmään: Vesien tilan seuranta


Vesitilanne

Kuuluu ryhmään: Vesien tilan seuranta


Havaintoasemat

Kuuluu ryhmään: Ympäristö


Pitoisuudet

Kuuluu ryhmään: Ympäristö


Inventointi

Kuuluu ryhmään: Ympäristö


Luonnonriskit

Kuuluu ryhmään: Ympäristö


Tulvat

Kuuluu ryhmään: Luonnonriskit


Maanvieremät (maanvyöryt)

Kuuluu ryhmään: Luonnonriskit


Lumivyöryt

Kuuluu ryhmään: Luonnonriskit


Metsäpalot

Kuuluu ryhmään: Luonnonriskit


Maanjäristykset

Kuuluu ryhmään: Luonnonriskit


Myrskyt

Kuuluu ryhmään: Luonnonriskit