From 1 - 5 / 5
 • Categories  

  [EN] PINTA contains products for enviromental monitoring based on satellite data. These are produced by SYKE using medium resolution satellite data. PINTA map service is available at: http://www.syke.fi/pinta/en [FI] PINTA-palvelussa on tarjolla ympäristön tilan seurantaan tuotettuja satelliittitulkintoja. Kuvat on tuotettu SYKEssä keskitarkan maastoerotuskyvyn satelliittiaineistoista. PINTA-karttapalvelu löytyy osoitteesta: http://www.syke.fi/pinta The datasets are described at the metadata:\ Karttapalvelun aineistot on kuvattu aineistojen metatietokuvauksissa: http://metatieto.ymparisto.fi:8080/geoportal/catalog/search/resource/details.page?uuid=%7bC6DCCB67-99B6-449A-A36F-26A847E6D856%7d

 • Categories  

  [EN] TARKKA contains true color images and water quality products of Finland and Finnish coastal waters. These are produced by SYKE using high resolution satellite data. TARKKA map service is available at: http://www.syke.fi/tarkka/en [FI] TARKKA-palvelussa on tarjolla sekä tosivärikuvia että vedenlaadun tulkintoja Suomesta ja Suomen lähialueilta. Tuotteet on tehty tarkan maastoerotuskyvyn satelliittiaineistoista. TARKKA-karttapalvelu löytyy osoitteesta: http://www.syke.fi/tarkka The datasets are described at the metadata / Karttapalvelun aineistot on kuvattu aineistojen metatietokuvauksessa: http://metatieto.ymparisto.fi:8080/geoportal/catalog/search/resource/details.page?uuid=%7b3469E955-EE0C-481A-B77E-147ED75D0FC8%7d

 • Categories  

  Vesiliikennerajoitukset karttapalvelu on tarkoitettu kaikille vesilläliikkujille. Sen avulla voi tarkastella vesiliikenteen rajoitusalueita Suomessa. Rajoitusalueita ovat vesiliikennelain nojalla asetetut liikennerajoitukset. Rajoituspäätöksiä ovat antaneet aiemmin vanhat lääninhallitukset (vuoteen 1995 saakka), vapaakunnat (vuosina 1989-1996) ja vuodesta 1995 lähtien alueelliset ympäristökeskukset (nykyiset ELY-keskukset). Merenkulkulaitoksen ylläpitämiä yleisiä kulkuväyliä koskevia rajoituksia ovat tehneet vuoteen 1994 asti lääninhallitukset, vuodesta 1995 kesäkuun loppuun 1996 alueelliset ympäristökeskukset (nykyiset ELY-keskukset) ja sen jälkeen Merenkulkulaitoksen merenkulkupiirit. Karttapalvelun käyttämä aineisto koostuu vesiliikenteen rajoitusalueista. Alueiden rajausten lisäksi aineistot sisältävät tietoa itse päätöksistä ja niiden sisältämistä rajoituksista. Väyliä koskevat rajoitukset eivät ole mukana tässä karttapalvelussa. Väylärajoituksia koskevan paikkatietoaineiston ylläpitovastuu on Liikennevirastolla, joka vastaa myös ko. aineiston jakelusta. Karttapalvelun suora osoite on: http://syke.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=f47e5a4747ed46609b73278e686b1cd6

 • Categories  

  Maastoliikennerajoitukset karttapalvelu on tarkoitettu kaikille maastossa moottoriajoneuvoilla liikkujille. Sen avulla voi tarkastella maastoliikenteen rajoitusalueita Suomessa. Maastossa moottoriajoneuvoilla liikkujien on myös rajoitusalueiden ulkopuolella huomioitava maastoliikennelain määräykset. Rajoitusalueita ovat maastoliikennelain nojalla asetetut liikennerajoitukset. Rajoituspäätöksiä ovat antaneet aiemmin vanhat lääninhallitukset (vuoteen 1995 saakka), vapaakunnat (vuosina 1989-1996) ja vuodesta 1995 lähtien alueelliset ympäristökeskukset (nykyiset ELY-keskukset). Karttapalvelun käyttämä aineisto koostuu maastoliikenteen rajoitusalueista. Alueiden rajausten lisäksi aineistot sisältävät tietoa itse päätöksistä ja niiden sisältämistä rajoituksista. Karttapalvelun suora osoite on: http://syke.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=5a57d4caa36a43b6893b7475de44ce0d

 • Categories  

  Maa-ainestenottoluvat ja kiviainesvarannot karttapalvelu on tarkoitettu kuntien, toiminnanharjoittajien ja kansalaisten ikkunaksi maa-ainestenottolupa-aineistoon. Maa-ainestenottoluvat sisältää keskeisiä tietoja maa-aineslain mukaisista ottamisluvista. Tällaisia tietoja ovat mm. ottamisalueen sijainti ja luvan mahdollistamat ottomäärät, luvan voimassaoloaika sekä otetun maa-aineksen määrä. Tiedot on tallennettu joko luvan myöntäneessä kunnassa tai ELY-keskuksessa. Lupatiedoissa, erityisesti lupia koskevissa sijaintitiedoissa, on virheellisyyksiä ja puutteita johtuen osin eri tahojen käyttämistä erilaisista koordinaattijärjestelmistä. SYKE ei ole vastuussa tietojärjestelmän tietojen oikeellisuudesta. Kiviainesvarantotietoja ylläpidetään Geologian tutkimuskeskuksessa (GTK). Aineisto käsittää muodostumakohtaisesti varanto- ja laatutietoja sora- ja hiekkamuodostumista sekä kallioalueista. Muita aineistoja ovat SYKEn rajapinnoilta tulevat Luonnonsuojelu- ja erämaa-alueet, Natura2000-alueet, Valtakunnallisesti arvokkaat kallioalueet, moreenimuodostumat sekä tuuli- ja rantakerrostumat, Pohjavesialueet sekä Harjujensuojeluohjelma-alueet. Lisäksi Kuntarajat tulevat Esrin rajapinnalta. Karttapalvelu löytyy osoitteesta http://arcg.is/1hqdvW7