From 1 - 5 / 5
 • Categories  

  Karttapalvelussa on esitetty kasvukauden alku havu- ja lehtimetsissä vuosina 2001-2016. Palvelussa esitetään sekä keskiarvo 2001-2016 että vuotuiset arvot Suomessa. The web map application presents the yearly maps and averages of the start of vegetation active period in both coniferous forests and deciduous vegetation during 2001-2016 in Finland. Karttapalvelu löytyy osoitteesta / web map application is available at: http://syke.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=a446e987496b4d8794b307e882da718a Karttapalvelun aineistot on kuvattu aineistojen metatietokuvauksissa / The datasets are described at the metadata: http://metatieto.ymparisto.fi:8080/geoportal/catalog/search/resource/details.page?uuid=%7B31F4499F-5F0F-4500-967B-6C275082A3AD%7D http://metatieto.ymparisto.fi:8080/geoportal/catalog/search/resource/details.page?uuid=%7B45D3F820-DA63-47FE-8ABA-53047CDCEF37%7D Karttapalvelussa esiteltävät aineistot on tuotettu seuraavissa projekteissa / The datasets presented at the web map application were produced in the following projects: Monimet - Climate change indicators and vulnerability of boreal zone applying innovative observations and modeling techniques 2013-2016; SnowCarbo - Monitoring and assessment of carbon balance related phenomena in Finland and northern Eurasia 2009-2012

 • Analyysien tarkempi kuvaus ja tulosten käyttöohje on saatavana Heldasta http://hdl.handle.net/10138/234359. Aineisto koostuu 12 koko metsäisen Suomen kattavasta Zonation-analyysien tuloskartasta, jotka kuvaavat Suomen metsien monimuotoisuusarvoja. Tulokset kattavat 15.5.2018 lähtien koko puustoisen Suomen (tämä poiketen raportissa kerrotusta ja aiemmin käytetystä rajauksesta, jossa aineistosta oli poistettu Metsähallitus Metsätalous Oy:n hallinnoimat alueet). Aineisto sisältää SYKEN latauspalvelun kautta aineiston ladanneille lisäksi .lyr-tiedoston, johon on määritetty valmiiksi värit ja analyysien kuvaukset aineistojen käyttöönoton sujuvoittamiseksi. Tämä auennee vain ESRIn paikkatieto- ohjelmilla. Jos et saa .lyr-tiedostoa auki, tässä selitteet: AMA = ELY-alueelle tehty metsien monimuotoisuusarvojen analyysi VMA= valtakunnallinen metsien monimuotoisuusarvojen analyysi Valtakunnallinen analyysi = kaikki Suomen puustoa kasvavat alueet samassa analyysissä Alueellinen analyysi = jokainen ELYy-keskus analysoitu erikseen (kaikki koottu samaan karttaan, jolloin näyttää yhdeltä) Versio 1 = Paikallinen laatu lahopuupotentiaalin perusteella Versio 2 = Paikallinen laatu lahopuupotentiaalin perusteella, jolle on tehty arvonalennus metsänkäsittelyilmoitusten ja ojitustiedon perusteella Versio 3 = edellinen + kytkeytyvyys metsikkötasolla metsän lahopuupotentiaaliin ja samankaltaisuuteen perustuen Versio 4 = edellinen + punaisen listan metsälajihavainnot Versio 5 = edellinen + kytkeytyvyys metsälain tärkeisiin elinympäristöihin kohteiden lahopuupotentiaaliin perustuen Versio 6 = edellinen + kytkeytyvyys pysyville suojelualueille niiden kohteiden lahopuupotentiaaliin perustuen Tuloskarttojen yksinkertainen lukuohje: mitä suurempi numeerinen arvo, sitä korkeampi prioriteetti metsien monimuotoisuuden näkökulmasta, ja vastaavasti mitä pienempi numeerinen arvo, sitä pienempi prioriteetti metsien monimuotoisuuden näkökulmasta. Analyysiin valittiin metsien monimuotoisuutta kuvaaviksi muuttujiksi kasvillisuusluokka, puulaji, puuston keskiläpimitta ja tilavuus puusto-ositteittain, sekä punaisen listan metsälajien esiintymät. Kasvillisuusluokan ja puustotunnusten perusteella laskettiin koko Suomeen kaikille puuta kasvaville alueille kohteiden lahopuupotentiaali Luonnonvarakeskuksen MOTTI-ohjelman (puuston kehitysennusteita kasvu- ja tuotosmallien avulla tuottava ohjelma) avulla (katso raportin s. 24). Analyysien pääaineiston muodostivat näistä lahopuupotentiaaleista muodostetut 20 kasvillisuusluokka/puulaji -syöttöaineistoa (katso raportti s. 27). Zonation-ohjelmistolla tehtiin kuusi erilaista analyysiversiota (katso raportti s. 22-24) ja kustakin näistä valtakunnallinen ja alueellinen (ELYy-keskusalueittainen) analyysi. Ensimmäisessä versiossa käytetyt syöttöaineistot olivat mukana myös kaikissa seuraavissa versioissa. Näin pystyttiin tarkastelemaan kahden peräkkäisen version muutoksia ja ymmärtämään paremmin miten tulokset ovat syntyneet. Tulosten hilakoko on 96 metriä x 96 metriä. Lähtöaineistot olivat (katso tarkemmin raportti s. 20) Metsähallituksen Luontopalveluiden kuvio- ja puustotiedot (irrotettu 5 / 2015), Metsähallitus Metsätalous Oy:n kuvio-, puusto- ja toimenpidetiedot (irrotettu 5 / 2015), yksityisten suojelualueiden kuvio- ja puustotiedot (irrotettu 5 / 2015), Luonnonvarakeskuksen monilähteinen valtakunnan metsien inventointiaineisto 2013, Luonnonvarakeskuksen monilähteiseen valtakunnanmetsien inventointiaineistoon perustuva metsikkökohtainen puulajeittainen läpimittatietoaineisto (2013), Suomen metsäkeskuksen metsävaratieto (6.5.2005-6.5.2015 + monimuotoisuustiedot ja metsänkäsittelytiedot 10 / 2017 asti, kaikki metsälain tärkeät elinympäristöt), Maanmittauslaitoksen ja SYKEn ojitustilanneaineisto (SOJT_09b1), University of Maryland / Dept. of Geographicla Sciences: Global Forest Change / Forest Cover Loss 2000-2014 -satelliittiaineisto ja ensisijaisesti metsäisissä elinympäristöissä elävien punaisen listan lajien havainnot Uhanalaisten lajien tietokanta Ympäristötietojärjestelmä HERTTA:sta. Lisätietoja: ninni.mikkonen@ymparisto.fi

 • Categories  

  Maastoliikennerajoitukset karttapalvelu on tarkoitettu kaikille maastossa moottoriajoneuvoilla liikkujille. Sen avulla voi tarkastella maastoliikenteen rajoitusalueita Suomessa. Maastossa moottoriajoneuvoilla liikkujien on myös rajoitusalueiden ulkopuolella huomioitava maastoliikennelain määräykset. Rajoitusalueita ovat maastoliikennelain nojalla asetetut liikennerajoitukset. Rajoituspäätöksiä ovat antaneet aiemmin vanhat lääninhallitukset (vuoteen 1995 saakka), vapaakunnat (vuosina 1989-1996) ja vuodesta 1995 lähtien alueelliset ympäristökeskukset (nykyiset ELY-keskukset). Karttapalvelun käyttämä aineisto koostuu maastoliikenteen rajoitusalueista. Alueiden rajausten lisäksi aineistot sisältävät tietoa itse päätöksistä ja niiden sisältämistä rajoituksista. Karttapalvelun suora osoite on: http://syke.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=5a57d4caa36a43b6893b7475de44ce0d

 • Categories  

  Vesiliikennerajoitukset karttapalvelu on tarkoitettu kaikille vesilläliikkujille. Sen avulla voi tarkastella vesiliikenteen rajoitusalueita Suomessa. Rajoitusalueita ovat vesiliikennelain nojalla asetetut liikennerajoitukset. Rajoituspäätöksiä ovat antaneet aiemmin vanhat lääninhallitukset (vuoteen 1995 saakka), vapaakunnat (vuosina 1989-1996) ja vuodesta 1995 lähtien alueelliset ympäristökeskukset (nykyiset ELY-keskukset). Merenkulkulaitoksen ylläpitämiä yleisiä kulkuväyliä koskevia rajoituksia ovat tehneet vuoteen 1994 asti lääninhallitukset, vuodesta 1995 kesäkuun loppuun 1996 alueelliset ympäristökeskukset (nykyiset ELY-keskukset) ja sen jälkeen Merenkulkulaitoksen merenkulkupiirit. Karttapalvelun käyttämä aineisto koostuu vesiliikenteen rajoitusalueista. Alueiden rajausten lisäksi aineistot sisältävät tietoa itse päätöksistä ja niiden sisältämistä rajoituksista. Väyliä koskevat rajoitukset eivät ole mukana tässä karttapalvelussa. Väylärajoituksia koskevan paikkatietoaineiston ylläpitovastuu on Liikennevirastolla, joka vastaa myös ko. aineiston jakelusta. Karttapalvelun suora osoite on: http://syke.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=f47e5a4747ed46609b73278e686b1cd6

 • Categories  

  Maa-ainestenottoluvat ja kiviainesvarannot karttapalvelu on tarkoitettu kuntien, toiminnanharjoittajien ja kansalaisten ikkunaksi maa-ainestenottolupa-aineistoon. Maa-ainestenottoluvat sisältää keskeisiä tietoja maa-aineslain mukaisista ottamisluvista. Tällaisia tietoja ovat mm. ottamisalueen sijainti ja luvan mahdollistamat ottomäärät, luvan voimassaoloaika sekä otetun maa-aineksen määrä. Tiedot on tallennettu joko luvan myöntäneessä kunnassa tai ELY-keskuksessa. Lupatiedoissa, erityisesti lupia koskevissa sijaintitiedoissa, on virheellisyyksiä ja puutteita johtuen osin eri tahojen käyttämistä erilaisista koordinaattijärjestelmistä. SYKE ei ole vastuussa tietojärjestelmän tietojen oikeellisuudesta. Kiviainesvarantotietoja ylläpidetään Geologian tutkimuskeskuksessa (GTK). Aineisto käsittää muodostumakohtaisesti varanto- ja laatutietoja sora- ja hiekkamuodostumista sekä kallioalueista. Muita aineistoja ovat SYKEn rajapinnoilta tulevat Luonnonsuojelu- ja erämaa-alueet, Natura2000-alueet, Valtakunnallisesti arvokkaat kallioalueet, moreenimuodostumat sekä tuuli- ja rantakerrostumat, Pohjavesialueet sekä Harjujensuojeluohjelma-alueet. Lisäksi Kuntarajat tulevat Esrin rajapinnalta. Karttapalvelu löytyy osoitteesta http://arcg.is/1hqdvW7