From 1 - 10 / 188
 • The themes of the Topographic database and Topographic map raster series (scale 1:10,000) have been compiled into seven theme entities, theme rasters, required by the Inspire directive: hydrography, elevation, traffic network, land use, land cover, place names and buildings. In addition to the above, the theme rasters also include the municipal division, road names and map sheet division as separate themes. The theme rasters have not been implemented according to the imaging technology defined in the Inspire directive. They will be produced later. The product belongs to the open data of the National Land Survey of Finland. More information: Topographic data and how to acquire it http://www.maanmittauslaitos.fi/en/maps-and-spatial-data/expert-users/topographic-data-and-how-acquire-it.

 • The Background map series is a dataset product series in raster format that depicts the whole of Finland and that is meant for web use as a background material for thematic data. Its key objects are road names, roads and railways, buildings and constructions, administrative borders, geographical names, waterways, land use and addresses of buildings (from the Population Register Centre). The product belongs to the open data of the National Land Survey of Finland. More information: Topographic data and how to acquire it http://www.maanmittauslaitos.fi/en/maps-and-spatial-data/expert-users/topographic-data-and-how-acquire-it.

 • Categories  

  Lorry parking areas at E18 road in Finland. Data is in Esri shapefiles, in ETRS-TM35FIN coordinates. Data is maintained and provided by FTA (Finnish Transport Agency).

 • Categories  

  The Bio-geographical regions are internally homogeneous biogeographical regions of Finland. The number of regions is 21. The regions were spatially defined by an expert committee in 1930 as collections of municipalities. Consequently, the province boundaries follow the delineation of of municipalities in the 1930's including some enclaves, exclaves, and narrow stripes as the province boundaries have not been changed or updated since then excluding the cession of territory after the Second World War. In the "Extended" data set regions have names and abbreviations in Finnish, Swedish, and Latin. No other attribute data is available.

 • The Superficial deposits 1:20 000 / 1:50 000 data include material produced during the period 1972-2007 for land use planning, for the mapping and inventory of the natural resources as well as for environmental management and for scientific research. The main mapping scale has been 1:10 000. The data contains a sediment as a basal deposit at a depth of one metre. The minimum size of the basal deposit polygon is two hectares, with islands, mire and field enclosures, as well as geologically significant sites as an exception. The 0.4-0.9 m thick layers are described as overlying the basal deposit and, in geologically or economically significant cases, such layers could be even thicker. The minimum polygon size of the overlying deposit is usually four hectares. Thin covering layers under 0.4 m in thickness, which are difficult to delimit but effect an area of at least four hectares, are displayed as point data. Besides the deposits Quaternary geological formations formed in different ways, such as eskers and hummocky moraines, are described in the data. Other mapping sites such as small rock exposures, dunes and raised beaches are shown as point or line data. Coordinate reference system of the Superficial deposits 1:20 000 / 1:50 000 was transformed in March 2013. The transformation from Finnish National Grid Coordinate System (Kartastokoordinaattijärjestelmä, KKJ) Uniform Coordinate Frame to ETRS-TM35FIN projection was done by using the three-dimensional transformation in accordance with the recommendations for the public administration JHS154.

 • Kulturbyrån upprätthåller ett register med samtliga kända fornlämningar på Åland. De uppgifter som framgår är kommun, by, typ av fornlämning och datering. Fornlämningens läge motsvarar skalan 1:20 000. Det pågår hela tiden en uppdatering av registret, då tidigare okända fornlämningar upptäcks. Enligt lagen ska markägaren kontaktas när en fornlämning registreras. Om du själv upptäcker en fornlämning och är osäker på om den finns i fornlämningsregistret kontakta Kulturbyrån på Ålands Landskapsregering.

 • EU stadgade i sitt direktiv 97/62/EG (habitatdirektivet) 1997, att varje medlemsland måste skydda vissa hotade arter och biotoper. Natura 2000, bildar ett nätverk av skyddsområden för dessa arter och biotoper. Åland gjorde ett eget förslag till områden som skulle ingå i det åländska Natura 2000 programmet, och kommissionen godkände förslaget med sitt beslut 2005. Åland är nu skyldigt att skydda dessa områden så att särskilt de arter och biotoper, som nämns i habitatdirektivet, bevaras inom områdena. De flesta områden har skyddats som naturreservat, några enbart med ett avtal med markägaren. För alla områden gäller dock bestämmelserna i bland annat naturvårdslagens 24 a § och 24 b §. I dessa paragrafer konstateras, att för alla sådana planer och projekt som kan negativt påverka Natura 2000 områden ska göras en bedömning av konsekvenserna. Man avser även sådana åtgärder som sker utanför själva Natura 2000 området, men kan påverka det. Om bedömningen visar att projektet kan påverka naturvärden negativt får myndigheter inte bevilja tillstånd för verksamheten. Detta gäller alla myndigheter. Områdenas gränser har levererats till EU och det är papperskartorna som har lagkraft och är bindande, det digitala materialet har det inte. Gränserna i lagret har inte uppdaterats för att motsvara nyare grundkartor och de har inte heller uppdaterats för att överensstämma mot fastighetsgränser. Skala 1:20 000

 • Karttatasolla näytetään ne ohjeellisen tonttijaon tontit jotka lasketaan mukaan kaupungin kaavavarantoon. Ohjeelliset tontit poistuvat varantonäkymästä silloin kun alueelle aletaan laatia sitovaa tonttijakoa. Ennen kuin sitova tonttijako on valmistunut, ne eivät näy tai tule lasketuksi osaksi varantoa. Sitovan tonttijaon valmistuttua tontit tulevat näkyviin ja lasketaan osaksi sitovan tonttijaon varantoa. Mikäli sitovaa tonttijakoa ei ole laadittu, ohjeellinen tontti poistuu varannosta kun kaavan vahvistumisesta on kulunut yli 10 vuotta. Varannosta poistuneet ohjeelliset tontit eivät myöskään näy tällä karttatasolla. Ohjeellisen tonttijaon tonteilla tarkoitetaan asemakaavassa laaditun ohjeellisen tonttijaon mukaisia tontteja. Ohjeellisen tonttijaon mukainen varanto ei merkitse luovutettavissa olevaa tai välittömästi rakennettavissa olevaa varantoa. Aineistoa ylläpidetään Oracle-ympäristössä. Aineiston päivitys ja ylläpito on jatkuvaa. Karttataso (näkymä) päivittyy tasatunnein. Tietokannan geometria on piste. Aineiston koordinaatistojärjestelmä on ETRS-GK24 (EPSG:3878). Saatavissa WMS-/WFS-palveluna .

 • Helsingin seudun pyöräliityntäpysäköintipaikat HSL:n liityntäpysäköinnin informaatiojärjestelmästä (LIIPI) poimittuna läpileikkausaineistona. Liityntäpysäköintipaikat on kuvattu kahdessa erillisessä aineistossa (auto- ja pyöräpaikat erikseen) ja kukin liityntäpysäköintipaikka kuuluu (yleensä) johonkin liityntäpysäköintialueeseen jolla kuvataan joukkoliikenteen solmukohtia, kuten juna- tai linja-autoasemia. Nämä liityntäpysäköintialueet on kuvattu erillisessä aineistossa. Aineisto päivittyy keskiviikkoiltaisin.

 • Opaskartta on yleistetty karttatuote, jonka ylläpitomittakaava on 1:20000. Opaskartta-aineisto kattaa koko Jyväskylän kaupungin alueen. Jyväskylän kaupunki on luonut ja ylläpitää opaskartta-aineistoa myös Laukaan ja Muuramen kunnan alueelta. Kartta sisältää mm. seuraavat tiedot: nimistö, kadut, tiet ja rautatieyhteydet, julkiset rakennukset, kerrostaloalueet, pientaloalueet, teollisuusalueet, metsä- ja pelto-alueet sekä kunnan rajat. Lisäksi kartassa on esitetty kaupunginosien ja osa-alueiden nimet. Aineistoa päivitetään jatkuvasti.